I Sử Ký 20:3

I Sử Ký 20:3 VIE2010

Còn dân trong thành, vua đem ra bắt phải lao dịch, sử dụng cưa, hoặc bừa sắt, hoặc rìu. Đa-vít xử như thế với tất cả các thành của dân Am-môn. Rồi Đa-vít và toàn quân trở về Giê-ru-sa-lem.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ