Zenasis - Stat blo ebriting 1:5

Zenasis - Stat blo ebriting 1:5 TCSNTPO

God i bin kole lait ‘Deitaim’ ane dak ‘Naittaim’. Ane i bin gad deitaim ane naittaim. Diswan i bin namba wan dei.
TCSNTPO: Baibol Tores Streit Yumplatok
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnZenasis - Stat blo ebriting 1:5