Zenasis - Stat blo ebriting 1:4

Zenasis - Stat blo ebriting 1:4 TCSNTPO

Ane wen God bin luk lait, em bin nadakain api. Den God i bin splitap da taim blo lait prom da taim blo daktaim.
TCSNTPO: Baibol Tores Streit Yumplatok
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnZenasis - Stat blo ebriting 1:4