Zenasis - Stat blo ebriting 1:3

Zenasis - Stat blo ebriting 1:3 TCSNTPO

Den God i bin oda diskain, ‘Lait kamaut nau,’ ane wen God i bin tok dis tok i bin gad lait.
TCSNTPO: Baibol Tores Streit Yumplatok
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnZenasis - Stat blo ebriting 1:3