Zenasis - Stat blo ebriting 1:10

Zenasis - Stat blo ebriting 1:10 TCSNTPO

God i bin kole da drai graun ‘Lan’ ane em kole da wata ‘Solwata’. Ane wen God i bin luk diswan, em bin nadakain api.
TCSNTPO: Baibol Tores Streit Yumplatok
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnZenasis - Stat blo ebriting 1:10