Mateo 1
DUENT
1
I Oyo Ay Listahan Ni Kaapoapohan Ni Hisus
(Lu. 3:23-38)
1I oyo ay listahan ni kaapoapohan ni Hisu Kristo a ginumapo de Debid ta ginumapo eya de Abraham. 2Nano ay i Abraham ay ama ni Isak, ta i Isak ay ama ni Hakob, ta i Hakob ay ama ni Huda pati manga wele na a lalaki. 3Ta nagbebi i Huda a lalaki de Tamar ta napa ni anak na i Pares pati Sara, ta i Pares pan ay ama ni Esron, ta i Esron i ama ni Ram, 4ta i Ram i ama ni Aminadeb, ta i Aminadeb i ama ni Nason, ta i Nason i ama ni Salmon. 5Ta nagbebi i Salmon de Rehab, ta napa ni anak na i Boos. Nagbebi pan i Boos de Rut, ta napa ni anak na i Obid, ta i Obid i ama ni Hesse, 6ta i Hesse i ama ni Debid a Hari.
Nano ay nagbebi i Debid de bebi ni Urias, ta napa ni anak na i Solomon, 7ta i Solomon i ama ni Rehoboam, ta i Rehoboam i ama ni Abias, ta i Abias i ama ni Asa, 8ta i Asa i ama ni Dosapat, ta i Dosapat i ama ni Doram, ta i Doram i ama ni Osias, 9ta i Osias i ama ni Dotam, ta i Dotam i ama ni Akas, ta i Akas i ama ni Esekias, 10ta i Esekias i ama ni Manases, ta i Manases i ama ni Amos, ta i Amos i ama ni Hosias, 11ta i Hosias i ama ni Hekonias pati manga wele na a lalaki nun panahon a inikag ni tage Babalonia i manga Hudyo de bensa a Babalonia.
12Ta nun maikag di ide a Hudyo de bensa a Babalonia ay napa ni ama ni Salatiel i Hekonias ta i Salatiel ay napa ni ama ni Sorobabel, 13ta i Sorobabel i ama ni Abiud, ta i Abiud i ama ni Eliakim, ta i Eliakim i ama ni Asor, 14ta i Asor i ama ni Sadok, ta i Sadok i ama ni Akim, ta i Akim i ama ni Eliud, 15ta i Eliud i ama ni Elieser, ta i Elieser i ama ni Matan, ta i Matan i ama ni Hakob, 16ta i Hakob i ama ni Hose a bebi ni Maria. I eya i ina ni Hisus a pengalanan a Kristo.
17Kanya te duman a sangpuwu pati apat a kaapoapohan gepo de Abraham a sinumunudsunud hanggen de Debid pati sangpuwu pati apat a kaapoapohan gepo de Debid a sinumunudsunud hanggen de pag-ikag dide de bensa a Babilonia pati pan te duman a sangpuwu pati apat a kaapoapohan a sinumunudsunud gepo de pag-ikag dide de bensa a Babilonia hanggen de Kristo.
Pepanganak I Hisus
(Lu. 2:1-7)
18Magioyo i sinumapit nun pinanganak i Hisu Kristo. I Maria a ina na pati Hose ay magkásungdu di misan ay dingan ngona ide nagpakasal ay katinggesan ni Maria a gelihe di eya dehil de kapangyedihan ni Ispiritu nun Makedepat. 19Nano i Hose a nappa ni bebi na ay piyon i innawa na a agta ta an na buot a maamamos i Maria kanya te belak eya a an di nekipagkasungdu de Maria ni an ketinggesan ni kamakmokan. 20Misan nun peuluesip na i maginon ay nagpakita diya de pangnenop i isin a anghel nun Panginoon a Makedepat. Sinabi na diya, “Hose ka a ginumapo de Debid, wet ka kumapoy de Maria a kasungdu ta gelihe eya dehil de Ispiritu nun Makedepat. 21Ta nánganak eya ni isin a lalaki. Ngangalanan mo eya ni Hisus a magliligtas ta pakeeyenan na ni mammalotin i kaagtaan a geabut diya.” Inon i sinabi ni anghel de Hose. 22Nano ay nangyedi inon a pesan tangani pamatoden i pinangako nun Panginoon a Makedepat de padean ni magsasabi na a Isais. 23Ta sinabi na a,
“Gelihe i isin a maddikit ta nánganak ni isin a lalaki a ngangalanan a Emanuel.”
I kabuluhan ninon a ngalan ay “Kakoloytam i Makedepat”. 24Kanya nun napagiyos di i Hose ay tinumalinga eya de pagdodul diya ni anghel nun Panginoon a Makedepat ta pinakasalan na i Maria. 25Misan an pelanean ni Hose i Maria hanggen an pepanganak i anak a lalaki. Nginalanan ni Hose i kilasaan a Hisus.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

Tìm hiểu thêm về I bowon a pagpakikasungdu