ⵎⵜⴰ 2
TTQTG
2
ⵜⴶⴹⵤⵜ ⵏⵎⵙⵏⵏ ⵓⵏ ⴹⵏⴶ ⵍⵎⵙⵈ
1ⵤⵎⵏ ⵏⵎⵏⴾⵍ ⵂⵔⴹ ⴹⵗ ⵂⵓ ⵗⵢⵙⴰ ⴹⵗ ⵗⵔⵎ ⵏⵀⵜⵍⵈⵎ ⴹⵗ ⵎⴹⵍ ⵏⵢⵂⴹⵢⴰ⵰ ⴶⵍⵏ⵿ⴹⵓ ⵎⵙⵏⵏ ⵏⵎⵏⵢⵏ ⴹⴼⵍⵏⵏ ⴹⵏⴶ ⵂⵔ ⴹⵙⵏ ⵢⵔⵙⵍⵎ⵰ 2ⵏⵏ «ⵎⴰ ⴶⴰ ⵎⵏⴾⵍ ⵏ⵿ⴾⵍⵍⵢⵂⴹ ⵓⴰ ⵂⵓⵏ ⴹⴰ ⵙⴾⵜ⵰ ⵜⵔⵏⵜ ⵏⵏⵢ ⴹⵗ ⴹⵏⴶ ⵎⵔⵏ ⵏⴾⵢⴹⵓ ⵢⴹⵙⵏⵙⵌⴹ⵰» 3ⵔⵜ ⵓⴰ ⵙ ⵜⵙⵍⴰ ⵎⵏⴾⵍ ⵂⵔⴹ ⴶⴰ ⵛⵓⵛⴰ ⵤⵓⵔⵏ ⵏ⵿ⵜⴰ ⵂⵔⴾⴹ ⴾⵍⵢⵔⵙⵍⵎ ⴾⵍ⵰ 4ⵛⴹⵓⴹⵓ ⵎⵤⵔⵏ ⵏⵍⵎⵎⵏ ⴹⵎⵙⵏⵏ ⵏⵜⵓⵔⵜ ⵙⵙ⵿ⵜⵏ⵿ⵜⵏ ⴹⴹⴶ ⵓⴰ ⴹⵗ ⵤⵂⵓ ⵍⵎⵙⵈ⵰ 5ⵏⵏⵙ «ⵗⵔⵎ ⵏⵀⵜⵍⵈⵎ ⴹⵗ ⵤⵂⵓ ⴹⵗ ⵎⴹⵍ ⵏⵢⵂⴹⵢⴰ ⴼⵍⵙ ⵏⵀⵢ ⵎⴾⴰ ⴾⵜⵀ ⵙ 6"ⴾⵎ ⵎⵔⵏ ⵀⵜⵍⵈⵎ ⵜⵏ ⵎⴹⵍ ⵏⵢⵂⴹⵢⴰ ⵜⵂⵗ ⵗⵔⵎⵏ ⵓⵏ ⵗⴼ ⴹⵗ ⴾⵍ ⵏⵢⵂⴹⵢⴰ ⴼⵍⵙ ⴾⵎ ⴹⵤⴶⵎⴹ ⵎⵤⵔ ⵓⴰ ⵤⴶⵏ ⵢ ⵜⵎⵜⵢⵏⵏ ⵙⵔⵢⵍ ⵜⵤⵔ⵿ⵜ ⵜⴰ ⵜⴶⵓ ⵎⴹⵏ ⵢⵂⵔⵢⵏⵜ⵰"»
7ⵜⵤⵔ ⵙⵙⵗⵔⴹⵓ ⵎⵏⴾⵍ ⵂⵔⴹ ⵎⵙⵏⵏ ⵓⵏ ⵎⵏⵢⵏ ⵏ ⵎⵙ ⵓⵏ ⵔⵜ ⴶⵏ ⴹⵗ ⵙⵔ ⵙⵙ⵿ⵜⵏ⵿ⵜⵏ ⴹⵜⵎⵔ⵿ⵜ ⵜⵙ ⴶⵎⴹ ⵛⴾ ⵙ ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵗ ⴹⵏⴼⵍⵍ ⵜⵔⵢ ⵓⴰ ⵎⵍⵏ ⴹⵏ⵰ 8ⴹⴼⵔ ⵓⵏ ⵙⴾⵏ ⵀⵜⵍⵈⵎ ⵏⵙⵏ «ⴶⵍⵓⵜ ⵜⴾⵏⵎ ⵙⵓⴹ ⵢ ⴹⴹ ⵍⴰ ⵀⵔⵔ ⵓⴰ ⵂⵓⵏ ⴹⴰ ⵙ ⵜⵜⴶⵔⵓⵎ ⵜⵎⵔⵎⴹⵓ ⵜⵎⵍⵎⵢ ⴹⴹ ⵍⴰ ⴼⵍ ⴹ ⵜⴾⴰ ⵙⵌⴹⵗⵙ ⵏⴾ ⴹⴰ⵰» 9ⵙ ⴹⵙⵏⵗⵔⴹ ⵎⵏⴾⵍ ⵓⵍ ⴶⵍⵏ⵰ ⵜⵤⵔ ⴶⵏ ⵜⵔⵢ ⵓⴰ ⴹⵙⵏⵏⴼⵍⵍⵏ ⴹⵗ ⵌⵏⵓⵏ ⴹⵜ ⵓⵏ ⴹⵗ ⴹⵏⴶ⵰ ⵓⵔ ⵎⵤⵢ ⵜⵔⵏ ⴹ ⵍⴰ ⴹⵜⵙⵏ ⵤⵔⵙⵏ ⵙ ⵎⵍ ⴹⵏⴶ ⴹⴶ ⵓⴰ ⵂⴰ ⵀⵔⵔ ⵤⴾⵜ⵰ 10ⵙ ⵏⵢⵏ ⵜⵔⵢ ⵙ ⵤⴾⵜ ⴾⵏⵏ ⵜⴼⵍⵓⵙ⵿ⵜ 11ⴶⵤⵏⵏ ⵂⵏ ⵏⵢⵏ ⵀⵔⵔ ⴹⵏⵏⵜ ⵎⵔⵢⵎⴰ ⴶⵔⴼⵏ ⵙⵌⴹⵏ ⵢ ⵀⵔⵔ⵰ ⴹⴼⵔ ⴹⵢ ⵔⵏ ⵍⵍⵏⵙⵏ ⴾⵙⵏⵙⴹⵓ ⴹⵗⵙⵏ ⵛⵀⴹⵔ ⴶⵏⵏ ⴹⵗ ⵔⵗ ⴹⵛⵏ ⵙⵆⴹⵏ ⵤⴹⵏⵏ ⵎⵙⵏⵏ ⵤⵏⴼ ⵏ⵿ⵜⵗⵍⵀⵙ⵿ⵜ⵰ 12ⴹⴼⵔ ⵓⵏ ⵙⵏⴼⵍⵍⵙⵏ⵿ⴹⵓ ⵎⵛⵏⴰ ⴹⵗ ⵜⵔⴶⵜ ⵙ ⴹ ⵓⵔ ⵆⵍⵏ ⵂⵔⴹ⵰ ⵓⵏ ⴹⴰ ⴼⵍ ⵀⵤⵏ ⵜⵔⵢⵜ ⵢⵜ ⵆⵍⵏ ⴾⵍⵏⵙⵏ⵰
ⴹⵔⴶ ⵙ ⵎⵙⵔ ⴹⵜⵓⵗⵍⵢ ⵏⵤⵔⵜ
13ⴹⴼⵔ ⵙ ⴶⵍⵏ ⵏⴼⵍⵍⴹⵓ ⵏ⵿ⴶⵍⵙ ⵏⵎⵍⵢ ⵢ ⵢⵙⴼ ⴹⵗ ⵜⵔⴶⵜ ⵏⵙ «ⵏ⵿ⴾⵔ ⵜⴹⵓⵗ ⴹⵀⵔⵔ ⴹⵏⵏⵜ ⵜⴾⴰ ⵜⵔⵎⴹ ⴾⵍ ⵏⵎⵙⵔ ⵜⵆⵎⴰ ⴹⵗⵙ ⵂⵔ ⴹⴾⵎⵍⵗ ⵙⵗⴰ ⵓⴰ ⴹⵤⵜⵆⵍⴰ ⴼⵍⵙ ⵀⵔⵔ ⴹⵢ ⴹ ⴶⵎⵢ ⵂⵔⴹ ⴹⵜⵏⵗⵢⵏⵜ⵰» 14ⵏ⵿ⴾⵔ ⵢⵙⴼ ⴹⵓ ⴹⵀⵔⵔ ⴹⵏⵏⵜ ⵓⵢ ⵂⴹ ⵀⵤ ⵜⵔⵢⵜ ⴾⴰ ⵎⵙⵔ⵰ 15ⵆⵎⵏ ⴹⵗ ⵎⵙⵔ ⴹⵏ ⴹⴰ ⵂⵔ ⵀⴰ ⵂⵔⴹ⵰ ⵔⵜ ⵓⴰ ⴶⴰ ⴼⵍ ⴹ ⵏ⵿ⴹⵓ ⵓⵍ ⵓⴰ ⴹⴶⴰ ⵎⵍⵢ ⵙ ⵜⵔⵢⵜ ⵏⵏⵀⵢ ⵙⵢ ⴹⵗ ⵏⴰ «ⵗⵔⴹⵓ ⵀⵔⵔⵏ ⵙⵔⴹⵗⵆⴹⵓ ⵎⵙⵔ⵰»
16ⵙ ⵙⵏ ⵂⵔⴹ ⵙ ⵎⵙⵏⵏ ⵓⵏ ⵎⵏⵢⵏ ⵎⵤⵔⵢⵏ ⵀⵜⵏⵜ ⵗⵍⵢⵏ⵿ⵜⵓ ⵗⵛⵛⵜ ⵎⵔ ⵙⴹ ⵜⵓⵏ⵿ⵗⵏ ⵀⵔⵔⵏ ⵏⵢⵢⵏ ⴾⵍ ⵓⵏ ⵂⵓⵏⵏ ⴹⵗ ⵗⵔⵎ ⵏⵀⵜⵍⵈⵎ ⴹⵗⵍⵢⵗⵍⵢⵏⵜ ⴹⵀⵤⵏ ⵗⵔ ⵛⵏ ⵍⵏ ⵂⵔ ⵤⵎⵏ ⵓⵏ ⴹⵏ ⵎⵙ ⵙ ⵜⵎⵔ⵿ⵜ ⵜⵏ ⴹⴰ ⵙ ⴹⵙⵏⵏ ⵎⵙⵏⵏ ⵓⵏ ⵏ⵿ⵜⴰ ⴹⵗ ⴹⵏⴼⵍⵍ ⵜⵔⵢ⵰ 17ⴹⵏ ⴹⵗ ⴹ ⵏ⵿ⴹⴰ ⵓⵍ ⵓⴰ ⴹⴶⴰ ⵎⵍⵢ ⵙ ⵜⵔⵢⵜ ⵏⵏⵀⵢ ⵔⵎⵢⴰ ⴹⵗ ⵏⴰ 18«ⵜⴶⴹⵓ ⵜⴾⵔⵢⵜ ⴹⵗ ⵗⵔⵎ ⵏⵔⵎⴰ ⵎⵙ ⵓⵏ ⵜⵍⴰ ⵏⵢⵜⴹⵏ ⴼⵍ ⵜⴶⴰ ⵜⴼⵢⵓⵜ⵰ ⵓⵏ ⵔⵈⵍ ⵜⵏ ⵜⵎⵔⵓⵜ ⵏ⵿ⴾⵍⵙⵔⵢⵍ ⵜⵂⵍⵜ ⴼⵍ ⵀⵔⵔⵏⵜ⵰ ⵓⵔ ⵜⵔⴰ ⵢ ⴹⵙⴶⵏ ⵍⵎⵗⵤⴰ ⴼⵍⵙ ⵀⵔⵔⵏ ⵌⵓⵔⵏ ⵀⵜⵏ⵰»
19ⴹⴼⵔ ⵜⵎⵜⵏ⵿ⵜ ⵏⵂⵔⴹ ⵏⴼⵍⵍ ⵏ⵿ⴶⵍⵙ ⵏⵎⵍⵢ ⵢ ⵢⵙⴼ ⴹⵗ ⵜⵔⴶⵜ ⴹⵗ ⴾⵍ ⵏⵎⵙⵔ⵰ 20ⵏⵙ ⵏ⵿ⴶⵍⵙ «ⵏ⵿ⴾⵔ ⵜⴹⵓⵗ ⴹⵀⵔⵔ ⴹⵢ ⴹⵏⵏⵜ ⵜⵆⵍⵗ ⴾⵍ ⵏⵙⵔⵢⵍ ⴼⵍⵙ ⵢⵜⴹⵏ ⵓⵏ ⵔⵏⵏ ⵜⵏⵗⵢⵏⵜ ⵀⵜⵏ⵰» 21ⵏ⵿ⴾⵔ ⵢⵙⴼ ⴹⵓ ⴹⵀⵔⵔ ⴹⵏⵏⵜ ⵆⵍ ⴾⵍ ⵏⵙⵔⵢⵍ⵰ 22ⵎⵛⵏ ⴶⵔⵓ ⵙⵍⵏ ⵙ ⵔⴾⵍⵓⵙ ⵎⵙⵏ ⵎⵏⴾⵍ ⵏⴾⵍ ⵏⵢⵂⴹⵢⴰ ⴹⵗ ⴹⴶ ⵏⵀⵏⵜ ⵂⵔⴹ⵰ ⵜⵤⵔ ⵜⴶⵤ ⵜⵙⴰ ⵢⵙⴼ ⵀⵙ ⵂⵍ ⴾⵢ ⵏⵢⵂⴹⵢⴰ ⴾⴰ ⴾⵍ ⵏ⵿ⴶⵍⵍⵢⴰ ⴹ ⵎⵛⵏⴰ ⴹⵙⴹⵙⵏⴼⵍⵍⵏ ⵓⵏ ⴹⵗ ⵜⵔⴶⵜ⵰ 23ⴶⵍⴰ ⵗⵙⵔ ⴹⵗ ⵗⵔⵎ ⵙ ⵜⵓⵏⵓ ⵏⵤⵔⵜ⵰ ⵎⴾⵏ ⴹⵗ ⵙ ⴶⵏ ⵔⵜⵏ ⵓⵏ ⴼⵍ ⴹ ⵏ⵿ⴹⵓ ⵓⵍ ⵓⴰ ⴹⴶⴰ ⵎⵍⵢ ⵙ ⵜⵔⵢⵜ ⵏⵏⵀⵜⵏ ⵙ ⵏⵏ «ⵜⵓⴶⵙ ⵙⵎ ⵓ ⵏⵤⵔⵜ⵰»