Ann Bokwakwarin 1
UBRNTPO
1
Ann Bokwawarin
1Ainau anai bag God safam a tafanam ifourai. 2Tafanam on wagan wat ato men abi tani iyen on, wouman on kamit tefan engon ikiman, ato God an Ayu on tefanai isisin i nan i nat. 3Ato God iyau, “Ratafin etagawai” ato itagawai, 4God it ratafin on obin, on mes On ratafin on wouman emon ikuseb. 5God ratafin on iwabai, “Ra”, ato wouman on iwabai “Fom.” Rabirabi inai isawar ato fomenei inat, On min ra ainauin.
6Namon God iyau, “Sanaf basunai ematar ato sareu ekuseb turin tefanai a turin babanai,” 7On mes God sanaf iyein ato sareu ikuseb sareu sanaf babanai a sareu sanaf tefanai. Ato on nanaba imatar. 8God on sanaf iwabai, “Kasakasau.” Rabirabi inai isawar ato fomenei inat ato on min ra bairuin.
9Ato God iyau, “Sareu ato kasakasau babanai on enai efan kaitamom eikaita. Ato eiyamai motob rarranin egat.” Ato on nanaba imatar. 10God on motob rarranin iwabai “Tafanam.” Ato sareu ibikaita on iwabai “Kamit.” Ato God it on obin. 11Namon God iyau, “Motobai on wengar a wayo magis magis sekubou, fani on uwas fesi auman ato fani on uwas fofous mat, asi dam asi damai.” Ato nanaba imatar. 12Motobai nan wengar a wayo magis magis sikubou sigai, fani on uwas fesi auman ato fani on fofous mat, asi dam asi damai. Ato God it on obin. 13Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat. On min ra baitonin.
14Ato God iyau, “Kasakasau an sanafai nan ratafin ematar, ato fom ekuseb ra mabinai a fom mabinai ato eiyamai matu, ra a kwanda asi baiyoboen mes. 15Ato ratafin kasakasau an sanafai sematar tafanam intagawai.” Ato nanaba imatar. 16God ratafin gagamis ruam ifouren, ratafin gagamin on wera, ra inkaifarai aurin ato ratafin anaminei on roke, fom inkaifarai aurin. Ato on siribod mat ifouren. 17God kasakasau an sanafai osi ratafis iya tafanam intagawai mes. 18Mat asi ratafin on ra a fom itkaifarai ato ratafin on wouman emon itkuseb, ato God it on obin. 19Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat. On min ra baibatin.
20Ato God iyau, “Eiyamai sareuai on sawar yayawasis sigaraba eibonuen ato kiwiu tafanam tefanai, kasakasauai nan sinarob sinrabon.” 21On mes God kamit an bobaitu gagamis, sawar yayawasis a sawar baiyayobis magis magis a kiwiu er fafes auman on asi dam asi damai engon ifouren. God it on obin. 22God imomoginen ato iyau, “Wonatoub nanatum sinison ato kamit amon wonibonuai ato eiyamai kiwiu tafanamai sinison.” 23Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat, on min ra bainimin.
24Ato God iyau, “Eiyamai tafanamai sawar yayawasis asi dam asi dam sinmatar, gogabur an bobaitu, abi abi gugudis motob tefanai sekakayam on, a rega an bobaitu asi dam asi damai.” Ato nanaba imatar. 25God on rega an bobaitu, gogabur an bobaitu a sawar gugudis motob tefanai sekakayam on engon iyamen asi dam asi damai. Ato God it on obin.
26Namon God iyau, “Ot ari orot jever tanfouris sinnat ot magit matat ati itin ba sinmatar. Ato osi kamit an iyan, tefan an kiwiu, bobaitu tafanam engon tutufin a sawar gugudis motob tefanai sekakayam on engon sinkaifaren.” 27On mes God orot jever ifouris sinnat On Toun magin matan ba simatar, God Toun magin matan ba on orot jever ifouris. On orot jever ifouris. 28God imomogines ato iyawures iyau, “Omi nanatum babaisonis wonitu sinarat sinan tafanam engon tutufin sinibonuai ato sawar tafanamai sen on engon osi sinkaifaren. Yau baibad abitem ato kamit an iyan, tefan an kiwiu a sawar gugudis motob tefanai sekakayam on engon omi wonkaifaren.” 29Namon God iyau, “Yau on tafanamai wengar uwas seyaya engon tutufin a wengar uwas fofous aumas engon tutufin on ato abitem omi ami bayu mes wonam. 30Yau on wengar rorous a wayo ato aboen tafanamai bobaitu tutuenis engon, kiwiu tefanai serorob, a sawar gugudis motobai sekakayam engon on asi bayu mes aites on sinam.” Ato nanaba imatar. 31God sawar abi abi engon ifofouren iten on obin bag. Ato rabirabi inai isawar ato fomenei inat. On min ra nimtereban kaitamom.

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

Tìm hiểu thêm về God An Dura Bobaibasit Boboun