John 1:8

John 1:8 NIV

He himself was not the light; he came only as a witness to the light.
NIV: New International Version
Chia sẻ

John 1:8

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:8