John 1:7

John 1:7 NIV

He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:7