John 1:5

John 1:5 NIV

The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.
NIV: New International Version
Chia sẻ

John 1:5

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:5