John 1:4

John 1:4 NIV

In him was life, and that life was the light of all mankind.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:4