John 1:37

John 1:37 NIV

When the two disciples heard him say this, they followed Jesus.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:37