John 1:3

John 1:3 NIV

Through him all things were made; without him nothing was made that has been made.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:3