John 1:2

John 1:2 NIV

He was with God in the beginning.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:2