John 1:17

John 1:17 NIV

For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:17