John 1:16

John 1:16 NIV

Out of his fullness we have all received grace in place of grace already given.
NIV: New International Version
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnJohn 1:16