Núúboòd Gú'dúgke Puu Sambə́ Nwɔŋú bìá

Samba Leko

Nwɔŋ bəraa Núúboòd Gìdń Gú'dúgke Puu rú roó

Núúboòd Gìdń Gú'dúgke Puu kùmsən núúboòd aa gám nwɔŋ Yéésù Krístù yílú roó. Nə́gə́la bə̀ dɛ̀d *Núúboòd Gìdń Gú'dúgke Puu yérə, ì' Vɛnɛ́b gú'dúgke Puu aa mà' kə̀ nɛ̀b oò bəd doó. Gú'dúgke aarə, kùmsən Nwɔŋ Puu Sɔ̀ɔ̀nkè aa Vɛnɛ́b bàà dàà bəǹ dá nɛ́b aa bə̀ kè' Yéésù Krístù kìínmbə̀ Báátììkpɛ̀ŋ kíin, bít kə̀ Nɛ́d Nɛ́ŋə̀ bə̀ Súùn kíin də, súùn doó.


Bible Society of Cameroon

SLNT98 PUBLISHER

Learn More

Other Versions by Bible Society of Cameroon

Get the YouVersion Bible App

Save verses, read offline, watch teaching clips, and more!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy