Parallel

Matɨyui 9

9
A'mwe sɨvɨla ata bainɨkerɨ yavada'galake'nesɨ.
(Maakɨ 2:1-12; Lukɨ 5:17-26)
1Sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina yaka aalɨbumaangebaarɨ pimagɨnna ayɨna wɨna yaka gannya angebanna yɨ'mavaawɨna. 2Mi'na yɨ'mavaawɨna kya', yɨthaanyi, gamɨnyawɨnna a'mwe nalaavɨnaka pwai makabɨna ye'. A'mwe sare yagɨnya yuya bainɨkei yɨ'bɨnyavɨ warɨbainyɨna yakelyɨ. Makabɨna kye' sai kumɨre lɨmwangebwi tɨnna yawɨranganna “Sahwara nɨmɨnyɨna ‘Yavada'galannelyɨ,’ deva makabɨwaava.” Tɨnna yawɨranganna yaka nalaavɨnaka sarɨ wɨdɨna “Kaimɨraayaigɨ, lɨka minnera! Gɨmɨre kayaa'nanya marasɨ'nɨvanɨge.”
3Yɨthaanyi! A'mwe Kɨwɨja pwara dɨnyɨna “A'mwe dazai kayaa'nanya kwaasɨ marasɨ'nya'nei a'mwe kwai kɨrɨ' kwaasɨ yawɨ'na ‘Nɨmɨ Gotɨyainyɨ.’ Sare'na Gotɨyarɨ bɨrala wɨdɨwakelyɨ.”
4Kumɨre sɨmunyangɨ mena yawɨrangada Jizaazai dara wɨdɨna “Sarɨmɨre sɨmunyangɨ kayaa'nanyanna be'na yawɨ'manɨgava! 5Sare' dare'nesɨ. Yagaala naangewaai a'mwe darɨ wɨdɨma! Pɨrɨ' wɨdɨwɨja' ‘Gɨmɨre kayaa'nanya gɨmarasɨ'nɨvanɨge,’ pɨrɨ' wɨdɨwɨja' ‘Dɨkaava'gɨzɨ kaanya jamarya!’ Yagaala sawaai naangewaai midaaka! 6Sarɨmɨ yawɨramaata jide'na yɨhɨzɨwaainɨma! ‘ “A'mweraavɨne Kaimɨraayai dɨragɨnya' kɨnɨnnakelyɨ. Kwaaka davakɨ wagɨlya' marasɨ'nya'ne dɨragɨnya' kɨnɨnnakelyɨ,” jawɨryɨla!’ dena yɨhɨzɨwaainɨma!” Wɨdaka yagɨnya yuya bainɨka sarɨ wɨdɨna “ Dɨkaava'gɨzɨ gɨnnya yɨ'bɨnya' maarɨna, gɨnnya angevɨna kaanna makuna jɨ!” 7Sarei daavɨna yɨna yaka gannya angevɨna kaanna wɨna. 8Kaanna wɨna yadaa'nyɨ kwala bwa'naanya' savɨ tɨnna wanganeva lɨka yɨna. Lɨka yevegaa' “A'mwe darɨ dɨragɨnya sasare' wɨjaavadele!” dɨneva Gotɨyarɨne yaya' munyaba makina ye'.
Matɨyurɨ Jizaazai jaka wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 2:13-17; Lukɨ 5:27-32)
9Jizaazai saba yagalya'mavaka kaanya yamaryada a'mwe pwarɨ tɨnna wangamabɨna. A'mwe sai Matɨyui wo'nɨkei taakɨzɨangevɨ taakɨzɨya maa'da mwaalɨna. Mwaalɨna yadɨ'nyɨ tɨnna wangamabɨna yaka wɨdɨna “Dɨnyɨmɨdɨnaama!” Sara wɨdɨna kya' sai daavɨna yaka mɨdɨnna.
10Sagaa' Matɨyure angevɨ wapaaya nyemwaaina yada, yɨthaanyi, a'mwe kwalaalyara taakɨzɨya maa'dɨvɨsarajɨ kɨwɨnya galazekɨvaidɨvɨsarajɨ yɨkabɨna. Yɨkabɨna yeva Jizaazalyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara kwarajɨ wapaaya ye'mwannanyɨna. 11Wapaaya ye'mwannanyɨna yadɨvɨ' Perɨzɨyara tɨnna wanganna yeva dɨvidaa'nyɨ gamɨreraavɨ maanga wɨdɨna “Be'nevaka! Sarɨmɨre wɨjɨwaakyai taakɨzɨya maa'dɨvɨsarajɨ kɨwɨnya galazekɨvaidɨvɨsarajɨ wapaaya be'na ye'mwannanɨvanɨkelaka! Tewaanyara daaka!”
12Savɨ sai kadɨka wɨ'nyɨna yaka ke'ba'na wɨdɨna “A'mwe dɨragɨnnakera dotaravaavɨna wɨgainadera mɨka! Aawa. A'mwe nalaavɨnakerana dotaravaavɨna wɨgainadere. 13Gotɨyare bukuya' dara dɨnɨkesɨ. Bulɨmakaawoyangɨjɨ sipɨzipɨyangɨjɨ mubɨthɨka yɨrasa'ne yaasɨwa'na nyɨjaavadɨvɨsanna aala! Pwaraavɨ kale'na duhaimwagyidevwina nyɨvu'nɨvanɨ'. Sara dɨnɨke' dare'nesɨ. Sɨmunya nayaa jawɨramaraawila! A'mwera dɨragɨnnakerabɨsara ‘Nemɨ yɨda'maraangeinera,’ dɨdɨvɨsaraavɨ jaka wɨja'neinyɨ bɨweinyɨ mɨka. Aawa. A'mwera nalaavɨnakerabɨsara ‘Nemɨ kayaa'nanyainera,’ dɨdɨvɨsaraavɨ jaka wɨja'neinyɨ bɨweinyɨ.”
Ne sɨnnawɨnyaraavɨreburajɨ Jizaazare mudɨkeburajɨ sangɨnesɨ.
(Maakɨ 2:18-22; Lukɨ 5:33-39)
14Sagaa' Jonɨmɨ mɨdɨnesara gamɨnyawɨnna bɨna yeva wɨdɨna “Gatha'darevaka? Nemɨjɨ Perɨzɨyarajɨ Gotɨyarɨ wɨja'na tɨka munnenna kɨmaakɨya dakɨdaanya' kɨrɨ' gɨmɨdɨdɨvɨsara sazabwina myadɨvɨsa' be'nevaka?”
15Jizaazai ke'ba'na wɨdɨna “Kumɨnyaba munnevɨ kwala maaryai mwaaidɨ'nyɨ sagaa' mɨgɨnyalyɨyaraavɨ kale wiadera daa! Aawa. Dɨvidaa'nyɨ kumɨnyawɨdaa'nyɨ mɨgɨnyarɨ yɨpalamaapɨ'dehaa' sagaa' tɨka munnenna ‘Aala!’ wɨdɨpɨ'de'nanyɨra.”
16Ke'ba'na pɨrɨ' wɨdɨna “Baazɨ'ma'nya yawaka dabu'nɨkevɨ gipwalya'na a'mwe aane pwai kwai kwaabɨhannya gaala pɨmɨlɨ' aalya myamɨlɨ' maa'dei mɨ'. Sare' dare'nesɨ. Nabaai sasara maaraja' dabu'nɨka savɨ gipwalya'ne kwaabɨhannyamɨlɨ' aalya yagaa' maalɨka wannyɨna yojɨ baazɨ'ma'nya' ayahi kayaaka lihɨ'na yadesɨ. Sara yojɨ dabu'nɨke' naanga yɨma'nyɨna yadesɨ.” (Ne sɨnnawɨnyaraavɨre yagaalyavɨnajɨ Jizaazare yagaala mudɨkevɨnajɨ wɨdɨna.) 17Wɨdɨna yaka ke'ba'na wɨdɨna “Nabaai a'mwera aalɨtala memehɨlaaka yawakevɨ waainɨya gaalya' mwa'mwagikadɨvɨtara mɨ'. Kɨrɨ' sara yɨpɨja' waainɨya gaalya' bilamari'bwarakadaawori kɨlaake' tɨ'mɨwɨ'na yadesɨ. Sara yojɨ waainɨya' bwaladɨma'naawɨna yojɨ waainɨyasɨ kɨlaakesɨ kayaaka yadewaalyɨ. Kɨrɨ' memehɨlaaka mudɨkevɨ waainɨya mudɨke' mwa'mwagikadɨvɨsa' yuyawaai tewaanna warɨna yadewaalyɨ.”
Jizaazai a'mwevɨjɨ taayavɨjɨ tewaanya yavada'galake'nesɨ.
(Maakɨ 5:22-43; Lukɨ 8:41-56)
18Jizaazai yagaala sa' kuna wɨdadaa'nyɨ lotuangevɨ a'mwe naanga pwai aya kɨbanna wɨlaabɨna yaka kwadaai bulagina yaka wɨdɨna “Nɨmɨre taaya' dahaasagaa' mena kabaimwakɨra. Kɨrɨ' gɨmɨ ata buladathɨwanna kya'gɨzɨ ayahi gaalya' mwaalade'nanyɨra.” 19Sara wɨdɨna kya' daavɨna yaka mɨdɨnna yada gamɨre mɨdɨdɨvɨsarajɨ mɨjamakuna.
20Yɨthaanyi, a'mwe pɨrɨ' baizaaka ma'nyaake' kwarame atɨraai sɨvɨlɨrɨdaa'nyɨ pɨrɨwaaina wavɨlavake' nabalɨnake' mwaaidɨ'nyɨ. A'mwe daza' sarɨ bulyɨmagɨ kɨbaweba gidɨku'na wɨlaabɨna yaka gamɨre baazɨ'ma'nyɨmaangebaarɨ ata bulayɨme'nyɨna. 21Sare' dare'nesɨ. Gannya sɨmunyavɨ dara dɨna “Nɨmɨ gamɨre baazɨ'ma'nyavɨ yune asa'na yɨme'nɨwɨja' ayɨna tewaanya yɨma'nɨdera.” Yawɨta savɨdaa'nyɨ ata bulayɨme'nyɨna. 22Ata bulayɨme'nyɨna kya' sai gɨnyɨma'nyɨna yaka tɨnna wanganna yakegaa' wɨdɨna “Nyɨraavaange'gɨ lɨka minnera! Nɨmɨnyɨ dɨragɨnna yawɨralɨmwanna yɨwaanya'na tewaanya gyavada'gaimwe'gɨnyɨ.” Sara wɨdɨna kya' sagaa'daa'nyɨ a'mwe' tewaanya yɨma'nyɨna ya'.
23A'mwe naanga dazare angevɨna Jizaazai bi'ma'na yɨna yaka, a'mwera gwarevɨ maku'daapi kwalaalyara kɨnna naanga dadaapi tɨnna wanganna. 24Tɨnna wanganna yaka wɨdɨna “Dalyula! Sare' dare'nesɨ. Taaya' yɨnahu mabalyɨwaka! Aawa. Se warɨka. Sare'na dalyula!” Sara wɨdɨna kya' “Se mwarika! Baimwakevɨnera,” deva jɨka maregina. 25Jɨka maregina kye' kwalaalyaraavɨ mena wɨdaasaka sagaa' kusawɨ wɨlɨna yaka taavɨzɨdɨraaya savɨre asɨrɨ lɨmwanna yɨna yaka yɨdɨkaa'na. 26Sara yakevɨ yagaala anga yuneba maredɨmwɨna ye'.
Tɨbɨnyaraarɨjɨ maanga bɨpainɨkerɨjɨ yavada'galake'nesɨ.
27Jizaazai anga saba yagalya'mavaka kaanya yamaryada a'mwe tɨbɨnya pwaraai mɨdɨnna yagɨla jaka danganna “Ne Devitɨmɨre kaimɨraayaigɨ! Naarɨmɨnyɨ kale'na dɨnehɨhaimwana!” 28Jaka danganna kyagi angevɨ wɨlɨna yɨna kya' tɨbɨnya saraai gamɨnyabanna wɨlaabɨna yɨna kyagi sai saraarɨ wɨdɨna “Nɨmɨnyɨna dara jawɨralɨmwamanɨgi? ‘Sahwai naarɨmɨnyɨne yavada'gaina nehyadelyɨra. Sahwai wikɨra.’ ” Sara wɨdɨna kya' saraai wɨdɨna “Yo, Naangeigɨ sara yawɨ'mwoi.” 29Mi'na wɨdɨna yagɨlyagaa' kɨrɨmɨre tɨnnyaraarɨ ata dathɨwanna yaka wɨdɨna “Nɨmɨnyɨna dɨragɨnna yawɨralɨmwamanɨgɨlabaaibɨ' sara yɨma'nyɨna yɨhyana!” 30Sara kuda' yuyaraare tɨnnyaraai yɨta lɨvɨna yaka tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna kyagi Jizaazai dɨragɨnna dara wɨdɨna “Mala nayaa jɨwannyi! A'mwe aane pwai kwai dazavɨ nyawɨranganadɨka! Mujɨwaakyɨkana!” 31Wɨdɨna yaka kɨrɨ' saraai mwasawɨnna walyuna yagɨla yagaala sa' wɨjɨwakamarina yɨna yagi gamɨnyɨna anga yunebanyaavɨ.
32Saraai walyuna yadaakɨlyɨ, yɨthaanyi, a'mwe pwarɨ makabɨna. A'mwe sarɨ yɨmakei wɨlamwaaidei maanga bɨpainɨkelyɨ. 33Sahwarɨ makabɨna kye' yɨmakerɨ mi'na wɨdaasɨna yɨna kya' maanga bɨpainɨkei yagaala dɨna. Yagaala dɨna yada yɨ kwala bwa'naanya atɨka maru'na'na yadɨvɨ' dɨna “Nemɨ Yɨzɨrelɨyainaavɨreba aane kɨgaa' pɨgaa' da'dare pɨnɨ wangadaanyaina mɨ'.” 34Sare' kɨrɨ' Perɨzɨyara maanga dɨna “Yɨmaka naangere dɨragɨnyavɨ wɨdaasɨvanɨka yɨmakeraavɨ.”
Jizaazai a'mweraavɨna kale wiake'nesɨ.
35Anga naangebanyajɨ anga maalɨkebanyajɨ yunebanna Jizaazai yamarina yada kumɨre lotuangengɨ a'mweraavɨ wɨjɨwɨrina, Gotɨyai maremwaalya'ne yagaala tewaanya' wɨjɨwaakɨna, nabalya yuya dala nabinyannajɨ nalaaya yuya dala nabinyannajɨ tewaanya yavada'gaina. 36Sana sana yada kwala bwa'naanyangɨ tɨnna wanganaka sahwaraavɨna kale naanga wina ya'. Sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidei maayara mwaaihatabaaibɨ' sahwara taanginyajɨ yawɨta kwalaalyajɨ yadɨvɨ' dɨragɨmaayara mwaalesa'na kale naanga wina. 37Sarevɨdaa'nyɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ dɨragɨmaayara gamɨnyɨ lɨmwabɨneraavɨna ke'ba'na wɨdɨna “Wawɨnyangɨ tɨka munne kwalaalya mya mena yɨlakengɨ. Kɨrɨ' mya maa'dɨvɨsara kwalaalyara mɨ'. 38Sarevɨdaa'nyɨ tɨka munne Maremwaaiderɨ duzɨla! ‘Gɨnnya yadɨvɨsaraavɨ gɨmɨre tɨka munne mari'bwarakya'neraavɨ duthaasa!’ dapɨjɨ sara duzɨla.”