Parallel

Matɨyui 7

7
A'mweraavɨ wɨrɨvɨkɨrya'nebwinesɨ.
(Lukɨ 6:37-38,41-42)
1A'mweraavɨ yaasɨwa'na mamaryawɨbwa'dɨnna! ‘Sai kayaa'nanyalyɨ,’ kyawɨrangana'gɨzɨ Gotɨyai ‘Kayaa'nanyaigɨnyɨ,’ gyawɨbwaradeigɨnyɨ. 2Sare' dare'nesɨ. Pwaraavɨ yawɨbwa'dɨzabaaibɨ' Gotɨyai avaaina gyawɨbwaradeigɨnyɨ. A'mweraavɨ tɨvɨkɨ'dɨzabaaibɨ' Gotɨyai avaaina gɨrɨvɨkɨradeigɨnyɨ. 3Sare' ke'ba'na gɨthɨma! Gɨmɨre tɨnnyarɨ yɨsava' gwarɨke' berɨ'na myawɨryadɨ ja'mwere tɨnnyarɨ yɨtɨrɨdɨrɨnyamɨlɨ' bangana'manɨgɨ! 4Yɨthaa, gɨmɨre tɨnnyarɨ yɨsava' gwarɨka kɨrɨ' wɨdɨna ‘Yɨtɨrɨdɨrɨnya gɨmarasɨ'naabɨma!’ wɨdɨna ya'gɨzɨ gatha'dara jɨtheigɨnaka! (Gamɨre yɨwetawakya maalɨkemɨlɨ' yɨtɨrɨdɨrɨnyamɨlɨ'bɨsamɨlɨ' warɨka kɨrɨ' gɨmɨre yɨwetawakya' naange'nanyɨ.) 5Kwaasɨyaigɨ, aayagaa' gɨnnya tɨnnyarɨ yɨsava' yune'na marasɨ'na'gɨzɨ yɨ dɨvidaa'nyɨ ja'mwere tɨnnyarɨ yɨtɨrɨdɨrɨnyamɨlɨ' marasɨ'nya'neigɨ gɨmɨre tɨnnyalyɨ nayaa dangadeigɨnyɨ.
6‘Tɨka nanyɨdavadɨka!’ dadɨ jɨlɨkeraavɨna gɨrɨ'maaya mujaavɨnnebaaibɨ' Gotɨyare yagaala tewaanya' a'mwera ‘Yagaala sa' mu'naanna!’ yawɨ'dɨvɨsaraavɨna mujaavɨnna! ‘Yaawaryara sɨvɨla nalɨvadɨvainadaapɨka!’ dadɨ kwaakevɨ gɨnnya kwaalɨka nawɨ'nya' mamarasɨ'nɨnnebaaibɨ' Gotɨyare yagaala tewaanya' a'mwera yaawaryarabɨsara ‘Sa' yaasɨwa'nanyasɨ,’ dɨragɨnna yawɨ'dɨvɨsaraavɨ mujɨwaakɨnna!
Gotɨyarɨ dɨragɨnna wɨja'nebwinesɨ.
(Lukɨ 11:9-13)
7Gotɨyarɨ yaamɨjɨ yɨdaanganyɨ yɨdaanganya kya'gɨzɨ gɨzaavadeigɨnyɨ. Gotɨyarɨ wɨdɨzaigɨ bɨrɨbɨrya ya'gɨzɨ dɨvɨramaa'deigɨnyɨ. Gotɨyarɨ wɨdɨzaigɨ kaanyavɨ mala tamaabɨ tamaabya ya'gɨzɨ Gotɨyai gɨvasamaraabatheigɨnyɨ. 8Sare' dare'nesɨ. Gazaizai yɨdaangada maarade'nanyɨ. Bɨ'dei bɨramaarade'nanyɨ. Kaanyavɨ mala tamaabaderɨ Gotɨyai wɨbasamaraabathe'nanyɨ. 9Sarɨmɨjɨyarɨ gawaalɨvaangei ‘Nɨmwai, gɨrɨkulya' dɨnyɨmaryaama!’ yɨdaanganaja'na ganɨmaangei sɨlyai wɨmaryaabathei dɨngaka! 10‘Nɨmwai jawɨnya' dɨnyɨmaryaama!’ yɨdaanganaja'na naawɨnaanyai wɨmaryaabathei dɨngaka! Sarei baawalaka! 11Sarevɨdaa'nyɨ gɨmɨ kayaa'nanyaigɨ kwaigɨ kɨrɨ' gɨnnya kaimɨraayangɨ tewaanya wiadɨnyaigɨnyɨ. Yɨthaa, Tewaanaangei Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkei yuyaraavɨ wavɨlavɨkei tewaanya wɨjaavade yɨdaangabɨzaraavɨna! Ai, naangaange! 12Sarevɨdaa'nyɨ ‘A'mwera nɨmɨnyɨna sara yɨpɨka!’ dɨzanna a'mweraavɨna dazahɨbwina sara ja! Daza' Kɨwɨnya dɨnɨkevɨjɨ yagaala pɨropetɨyara Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨrevɨjɨ aaya kaavɨlyasɨ.
Tɨkurya maalɨkevɨna dɨnɨke'nesɨ.
(Lukɨ 13:24)
13Tɨkurya pwigalyarɨkɨ dula! Kayaaka yɨgalya'neba Dɨkeyabanne tɨkurya naangaange' yaka maadaawa'nyasɨ. Dɨkeyabanne tutaanya yɨgɨpala yɨnɨgukesɨ. Savɨdaa'nyɨ dazahɨrɨvɨ a'mwe kwalaalyara wimanaawɨgasarera. 14Yuyagaa' yuyagaa' mwaalya'nebanne tɨkurya pwigalyarɨ' warɨkerɨkɨ. Gaalya'nebanne tutaanyavɨ yagɨyagɨ wɨya'nesɨ. Savɨdaa'nyɨ dazahɨrɨkɨ a'mwe pwaina pwaina bɨramaa'manɨgasarera. Sare'na tɨkurya pwigalyarɨkɨ nayaa dula!
A'mwera Gotɨyarɨna kwaasɨ yagaala wɨja'nesɨ.
(Lukɨ 6:43,44; 13:25-27)
15Nayaa jawɨka! Gotɨyarɨna kwaasɨ yagaala wɨja'neraavɨna mala nayaa jɨwannana! Kumɨre kɨlaakejɨka tɨnna wangana'gɨzɨ ‘Sahwara sipɨzipɨyarera. Naangerera nɨmɨnyawɨnna bɨvanɨgasarera,’ yaasɨwa'na madɨnna! Yɨ ‘Kɨlaakejɨkɨna sipɨzipɨyara mwaaihata kwara kɨrɨ' sɨmunyavɨna kavɨjɨlɨka mɨjɨ'nanyara mwaaihava,’ gɨthɨwa. Sahwara kayaaka gyɨpɨ'derera. 16Sahwaraavɨre saburɨna yɨsɨlyabɨ' jawɨrangadeigɨnyɨ. Dara jawɨka! Gɨraipɨzɨla namannyulyabaarɨ maa'dɨvɨsara daa! Pihɨzɨla yɨta lannakikɨ maa'dɨvɨsara daa! Sabaaibɨ' kayaa'nanyabulyɨyara yagaala nawɨ'nya' nayaa gɨzɨwaakɨpɨ'dera daa! 17Sasarevɨdaa'nyɨ yɨta tewaanya gazɨsɨ' yɨsɨla nawɨ'nya yɨ'nadikɨ. Yɨta kayaa'nanyɨ' yɨsɨla kayaa'nanya yɨ'nadikɨ. 18Yɨta tewaanyɨ' yɨsɨla kayaa'nanya yɨ'nadi' mɨ'. Nabaai yɨta kayaa'nanyɨ' yɨsɨla nawɨ'nya yɨ'nadi' mɨ'. 19Yɨta gazɨsɨ' yɨsɨla tewaanya myɨ'nyadi' dɨkevɨ dapalasɨ'na yadɨvɨsɨkɨ. 20Sarevɨdaa'nyɨ Gotɨyarɨna kwaasɨ yagaala wɨja'neraavɨre saburɨna jawɨrangadeigɨnyɨ. Kayaa'nanyanna ya'neraavɨna jawɨka! ‘Gotɨyare yagaala manejɨvanɨgasare!’
21Gazaizai nɨmɨnyɨ ‘Naangeigɨ! Naangeigɨ!’ nyɨdadei Sɨgunyavɨya maremwaaideva wɨlamwaaladei mɨ'. Aawa. A'mwei Nɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkere sɨmunyabwi mɨdɨnajai yune sahwaina wɨlamwaaladelyɨ. 22Sagaa' Yɨrɨka Naanga sarɨkɨ a'mwe kwalaalyara dara nyɨdɨpɨ'de ‘Naangeigɨ! Naangeigɨ! Gɨmɨnne yaya' maarona Gotɨyare yagaala wɨdahoina midaaka! Gɨmɨnne yaya' yɨmaka widɨvɨsaraavɨ dɨragɨnna wɨdona yɨmaka sa wɨdaasɨna yoina midaaka! Gɨmɨnne yaya' dɨragɨnna wɨdona atɨka maru'narya'ne sanna yoina midaaka!’ 23Sara kanyɨdapɨjɨ sahwaraavɨ dara jalɨkurakɨdeinyɨ ‘Yuyagaa' myɨhwanganyadɨnyaihɨlyɨ. Maaveihɨlyɨ. Kayaa'na yadɨvɨsaihi kaanna dɨwila!’
Anga majaraarɨnesɨ.
(Lukɨ 6:47-49)
24A'mwe gazaizai nɨmɨre yagaala da kadɨka wɨ'nojɨ mɨdɨnajai sɨmunnakelyɨ. Pwaibɨsalyɨ. Yɨ, sai gamɨre ange' sɨlaangerɨ a'badaa'nyɨ yɨlamadakelyɨ. 25Dɨvidaa'nyɨ burɨka naange' padaa'nyɨ aalyaaka pu'daa'nyɨ yɨhusa dɨragɨnna yadaa'nyɨ yuya sa anga savɨ mɨlyɨtaku'na. Mɨlyɨtaku'na yaka kɨrɨ' mwalaraawia'. Sare' dare'nesɨ. Sɨlaangerɨ a'badaa'nyɨ sɨla lɨvalaanna kya' dɨragɨnna mɨwɨ'nɨke'na mwalaraawia'. 26A'mwe gazaizai nɨmɨre yagaala da kadɨka wɨ'nojɨ mamɨdɨnyɨ yajai sɨdu'maayalyɨ. Pwaibɨsalyɨ. Yɨ, sai gamɨre ange' siwekevɨ madakelyɨ. 27Nabaai, burɨka naange' padaa'nyɨ aalyaaka pu'daa'nyɨ yɨhusa dɨragɨnna yadaa'nyɨ anga sa' mɨlyɨtaku'na kya' ange' walaraawɨna. Yo, walaraawɨna yaka kayaaka yuna yɨgaina yakesɨ.”
28Jizaazai yagaala sa' mena jɨ'mwannakegaa' a'mwe kwala bwa'naanyara atɨka maru'nakulɨna ye'. 29Sare' dare'nesɨ. Kumɨnyɨ Kɨwɨjara wɨjɨwaakadɨvɨtabaaibɨ' mujɨwaakya'. Aawa, yagaalyavɨ aaya kaavɨlyai dɨragɨnyasɨyai wɨjɨwaakake'na atɨka maru'nakulɨna ye'.