Parallel

Matɨyui 6

6
Tewaanna ya'nebwina - yanga wɨjaaya'nesɨ.
1Nayaa jawɨka! Davwi minna! Tewaanya nawɨ'nyabura dara minnera! A'mwera tɨnna nyangabɨkajɨ! ‘Sai tewaanyalyɨra,’ yawɨpɨkajɨ. Sara minnera! Sara yɨjɨyaigɨnyɨ Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkei yanga tewaanya gɨrɨvɨkɨranneigɨ mɨ'.
2Sarevɨdaa'nyɨ ‘A'mwe gɨlyɨvɨta maayaraavɨna nɨgwia wɨmaryaawɨma!’ da'gɨzɨyagaa' nabaai dara dɨzaigɨ ‘A'mwera nyangabɨka!’ a'mweraavɨ sɨnnawɨ namarayaasɨdɨ' gware makupɨjavaaina! Minna! Sare' dare'nesɨ. A'mwe kwaasɨyara yadɨvɨtabaaibɨ' lotuangengɨjɨ adukulalyangɨjɨ saba jaka wɨdɨna ‘Yanga nayaa wɨjaavɨma nɨgwɨmaayaraavɨne!’ Sahwara yawɨ'na ‘A'mwera nɨmɨnyɨna “A'mwe tewaanyalyɨ. Yangelyɨ,” dɨnɨpɨka!’ yawɨ'na yadɨvɨ' sara yadɨvɨkɨ. Nebulya'na gɨthɨvanɨge. Sasareraavɨ wɨmaryɨpɨja sa' kumɨre wɨrɨvɨkɨsasɨ. Sasareraavɨ a'mwera yɨlaaya wɨmaryɨpɨja'na yanga tɨvi'na maapɨjaraavɨna Sɨgunyavɨ mwaalɨkei yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨrannera mɨ'. 3Sasara minna! Aawa. ‘Gɨlyɨvɨta maayaraavɨna wɨmaaryɨdeinyɨ,’ da'gɨzɨ yulya'na jɨtheigɨnyɨ. ‘Nya'mwerajɨ angebajɨyarajɨ tɨnna nanyangabɨthɨka!’ da'gɨzɨ yulya'na dumaaryɨdevulyɨ. 4Lɨka yulya'na jɨthevwi Gɨmaamaangei yawɨ'na ‘Sahwai tewaanna yɨwake' a'mwera yɨlaaya myɨwaasa'na yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨ.’
Tewaanna ya'nebwina - Gotɨyarɨ wɨja'nebwinesɨ.
(Lukɨ 11:2-4)
5‘Gotɨyarɨ wɨdɨma!’ da'gɨzɨyagaa' a'mwe kwaasɨyara wɨdadɨvɨtabaaibɨ' nudɨthɨka! Sahwara lotuangengɨ wɨladaa'dɨvɨ' a'mwera tɨnna wanganya'nera Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨtare. Sarebwina tewaanya wɨvu'nadere. Nabaai tu'nyalabɨnyaba daa'dɨvɨ' ‘A'mweyura tɨnna nyangabɨka!’ dadɨvɨ' Gotɨyarɨ wɨdadɨvɨsare. Sasareigɨ myɨma'nɨnna! Nebulya'na gɨthɨvanɨge. A'mwera yɨlaaya wɨmaryɨpɨja'na yanga tɨvi'na maapɨjaraavɨna yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨradera mɨ'. 6Sare'na aawa. Gɨmɨ ‘Gotɨyarɨ wɨdɨma!’ da'gɨzɨyagaa' gaveigɨ angevɨ kusawɨ wɨla'gɨzɨ kaanya tihɨra'gɨzɨ Gɨmaamaanga lɨka yulya'deva mwaalɨkerɨ gaverɨ duthana! Gɨmaamaangei lɨka yulya'dɨnyangɨna tɨnna wangada gɨrɨvɨkɨradelyɨ.
7‘Gotɨyarɨ wɨdɨma!’ da'gɨzɨyagaa' yagaala kwalaalya yaasɨwa'na madɨnna! A'mwe Anga Pimagɨnyara Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨsara yadɨvɨtabaaibɨ' minna! Sare' dare'nesɨ. Sahwara yawɨ'na ‘Yagaala kwalaalya wɨdɨvainaaja' yuya maraadengɨ. Yuya yɨma'nadengɨ.’ Yawɨ'na yadɨvɨ' sara dadɨvɨsare. 8Sarabɨ' myɨma'nɨnna! Sare' dare'nesɨ. Gɨmaamaangei gɨmɨnyɨne mena yawɨ'mwakelyɨ. Sɨnnawɨ yagaala midaanganyɨ kya'gɨzɨ mena yawɨ'manɨ' gɨhainɨvanɨka yuyanna. 9Sarevɨdaa'nyɨ gɨmɨ Gotɨyarɨ dara duthana!
‘Nenɨmaangeigɨ Sɨgunyavɨ mwaaihɨnyaigɨ,
Gɨmɨre yaya' gɨrɨ'maaya' yɨma'nana!
10Nemaremwaaidɨnyagaa' yarai yɨma'nana!
Gɨmɨre sɨmunyabwi yunebanna yɨma'nana!
Sɨgunyavɨyara gɨmɨre sɨmunya gɨmɨdɨdɨvɨtabaaibɨ'
Kwaakevakɨyaina gɨmɨre sɨmunya gɨmɨdɨnaana!
11Yɨrɨka dahaa'nena aawapaaya dɨnejaama!
12Kayaa'na neyɨvanɨgasanna marasɨ'nɨwobaaibɨ'
Nemɨre yɨwetawakyanna dɨnemarasɨka!
13Yɨjɨwaala yɨnɨkeba nemɨnyɨ manemakabɨnnera!
Aawa, Kayaa'nanyai nudathɨwaaladɨkajɨ dɨnevadaihasamaaka!
Nemaremwaaidɨnyaigɨnyɨne'nanyɨ.
Dɨragɨnya aaya kaavɨlyaigɨnyɨne'nanyɨ.
Byaannyabulyɨyaigɨnyɨne'nanyɨra.
Yuyagaa' yuyagaa' waragothe'nanyɨra.
Sahɨrɨsɨra. Nebula naangesɨ.’
Sara duthana! 14Dɨnyu'nana! Pwara yɨwetawakya gyɨwaasanna marasɨ'nɨja'na Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai gɨmɨrenna gɨmarasɨ'nadelyɨ. 15Sahwaraavɨrenna mamarasɨ'nyɨ yɨja'na Gɨmaamaanga kwalyɨ gɨmɨre yɨwetawakyanna marasɨ'nyɨna gyathei mɨ'.
Tewaanna ya'nebwina - Gotɨyarɨna wapaaya manya'nebwinesɨ.
16Gotɨyarɨ nayaa yawɨrya'neigɨ wapaayanna tɨka manyɨja' jɨkurya minna! Kwaasɨyara kunnya sɨnnyɨka gwaraku'na yadɨvɨ' ‘Pwara nyawɨrangabɨka! “Sai sɨnnyɨ' mɨjɨkɨlaa'na yɨwaka! Sare' Gotɨyarɨna manyadei tewaanyalyɨ,” yawɨpɨka!’ yawɨ'dɨvɨ' yadɨvɨtabaaibɨ' minna! Nebulya'na gɨthɨvanɨge. Sasareraavɨ a'mwera yɨlaaya wɨmaryɨpɨja'na yanga tɨvi'na ma'mwaasaraavɨna yanga tewaanya wɨrɨvɨkɨrannera mɨ'. 17Aawa, gɨmɨ Gotɨyarɨna manya'gɨzɨ sɨnnyɨkɨ aalya yɨna'gɨzɨ mɨnyagɨnyavɨ welivananya' dɨvu'nana! 18Sara ya'gɨzɨ ‘A'mwera “Sai wapaaya manyɨvanɨkelyɨ,” nyawɨrangabɨthɨka!’ da'gɨzɨ gɨnnya sɨnnyɨ' sara mi. Aawa. Gɨmaamaanga lɨka yulya'deva mwaalɨkei gavei gɨmɨre lɨka yulyarya'nebwi tɨnna wangada gɨrɨvɨkɨradelyɨ.
Sɨgunyavɨ gɨlyɨvɨta tewaanya mari'bwarakyabwinesɨ.
(Lukɨ 12:33-34)
19Gɨlyɨvɨta tewaanyanna tewaanyanna mamaryovɨrawakɨnna Kwaaka davakɨ dava! Kwaaka davakɨ maa'nyaannyarajɨ napolɨkejɨ gɨlyɨvɨsangɨ kayaaka yɨgaidengɨ. Nabaai kukera kurɨke' daburalɨvɨ'dɨvɨ' kuka maa'dɨvɨsangɨ. Dava sa mamaryovɨrawakɨnna! 20Gɨlyɨvɨta tewaanyanna tewaanyanna dɨmaryovɨrawakya Sɨgunyavɨ! Sahɨba maa'nyaannyarajɨ napolɨkejɨ gɨlyɨvɨsangɨ kayaaka myɨgalyadengɨ. Nabaai kukera madaburalɨvɨryadɨvɨ' kuka myadɨvɨsangɨ. (Tewaanya yuyanna gɨthɨwe sara ya'gɨzɨ gɨmɨre gɨlyɨvɨta Sɨgunyavɨya kɨnɨnnakeigɨ dɨmwaaideigɨnyɨ.) 21Sare' dare'nesɨ. Gɨmɨre gɨlyɨvɨta tewaanya mari'bwarakɨnɨkeba sahɨba gɨmɨre sɨmunyasɨ warɨkesɨ. (Pwai Sɨgunyavɨ gɨlyɨvɨta tewaanya mari'bwarakada sahɨnɨngɨna sɨmunya pɨrɨ'nanyai mwaaidelyɨ. Gotɨyarɨ yawɨ'delyɨ. Sare'na gɨthɨwa.)
(Lukɨ 11:34-36)
22Tɨnnyai kɨlaakejɨkɨne laamɨvananya' wannadevaaibɨ' a'mweraavɨre sɨmunya yawɨ'dɨvɨsasɨ. Sarevɨdaa'nyɨ sɨmunyavɨ nayaa yawɨ'dɨ yanga nayaa wɨmaryɨja' laamɨvananya sa' nayaa wannade yunejɨkɨra. 23Sare' sɨmunyavɨ kayaa'na yawɨ'dɨ yanga nayaa mumaryɨja' laamɨvananya' jɨhɨnya' wa'dezɨkɨ. Sarevɨdaa'nyɨ tɨnnyai jɨhɨnya' sara yɨma'naja' gɨmɨre sɨmunya jɨhɨnya naange'bɨ' kayaa'nanya sa yawɨ'dɨnneigɨnyɨ.
(Lukɨ 16:13)
24Maremwaala pwaraarɨna aane pwai kwai yɨnɨga wi'na wɨdaaya'nei mɨka! Sare' dare'nesɨ. Pwarɨna sɨnna tɨka wɨdavojɨ pwarɨna tewaanna wɨvu'nyɨna. Pwarɨ lɨmwanna yada pwarɨ bule'na wɨjaavɨna yadelyɨ. Sabaaibɨ' avaalyagaa' Gotɨyare wɨdaaya'neigɨ yɨma'nyɨna, nɨgwia naanga maarya'neigɨ yɨma'nyɨna jɨtheigɨ mɨka! Nɨgwia naangenna yawɨ'na yɨjaigɨ Gotɨyarɨ myawɨri. Gotɨyarɨ yawɨ'na yɨjaigɨ nɨgwia naangenna myawɨri.
Sɨmunya kwalaalya yawɨsabwinesɨ.
(Lukɨ 12:22-31)
25Sarevɨ gɨthɨvanɨge. Tewaanya mwaaidɨnyavɨna sɨmunya kwalaalya myawɨ'dɨnna! Sara yawɨ'dɨ dɨna ‘Nɨmɨ benɨ nɨwɨneka? Be aalya nɨwɨneka?’ Nabaai gɨmɨre kɨlaakejɨkɨna sɨmunya kwalaalya myawɨ'dɨnna! Sara yawɨ'dɨ dɨna ‘Nɨmɨ kannya yɨvɨta benɨ yɨra'nɨwɨneka?’ Dɨna myɨnna! Tewaanya mwaaidɨnya' wavɨlavɨke' midaaka tɨka wapaaya sangɨ! Kɨlaakejɨ' wavɨlavɨke' midaaka kannya yɨvɨta sangɨ! 26Yusara munyawɨ pɨlakwodɨvɨsaraavɨ tɨnna dangana! Wapewia mamayadɨvɨtare. Angengɨ wapaaya mamujɨ'bwarakyadɨvɨtare. Sarera kwaraavɨna Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai wapaaya wɨjaavadengɨ. Gotɨyai yusaraavɨ nayaa maremwaaidei yawɨ'dele! Gɨmɨ naangeigɨ midaaka! Yusara yune maalɨkera midaaka! Gotɨyarɨna naangeigɨnyɨra. 27Sarɨmɨjɨya pwai yawɨta kwalaalya yojɨ ‘Kwarame kwalaalya mwaalɨdeinyɨ,’ dɨragɨnna dozɨ sara yɨma'nadei daaka! Sare'na mɨka! 28Nabaai kannya yɨvɨsangɨna sɨmunya yawɨrɨkwaasa' be'na yawɨ'manɨgɨ! Kaabidaryaba pwasa waayɨkengɨ tɨnna jawɨrangana! Mɨraagɨkɨ'na yade mɨ'. Baazɨ'ma'nya tidɨvɨta mɨ'. 29Sara myadɨvɨta kɨrɨ' dara gɨthɨvanɨge. Sɨnnawɨ sagaa' Ne Solomonɨ gannya nɨgwɨlalaaka byaannaka yuya wakakelyɨ. Sare' kɨrɨ' nɨgwɨlalaaka nawɨ'nya maayalyɨ pwasa waayɨka dazabɨsa. 30Pwasa kaabinnyangɨne nɨgwɨlalaakebɨsa nawɨ'nya dahaa' waayɨ'. Mwanyagaa' kaabinna samɨlɨka ‘Maalɨkesɨra,’ dadɨvɨ' davɨna yapɨjɨ dɨkevɨ yɨrapɨ'dengɨ. Kurɨvaarɨya sasare Gotɨyai pwasa wakada nayaa maremwaalɨ'. Sare' ‘Gotɨyai nayaa mamaremwaalyɨ neyadelyɨ,’ yawɨ'manɨgɨnyaigɨ nayaa jawɨka! Kurɨvaarɨya sasare Gotɨyai nayaa maremwaalanne'na gɨmɨnyɨ gɨvaazɨ'makwadeigɨ midaaka! 31Sarevɨdaa'nyɨ sɨmunya yawɨrɨkwaasa' myawɨ'dɨnna! Dara nadɨthɨ' ‘Nɨmɨ benɨ nɨwɨneka? Be aalya nɨwɨneka? Nɨmɨ kannya yɨvɨta benɨ yɨra'nɨwɨneka?’ Sara madɨnna! 32Sare' dare'nesɨ. Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨsara ajɨmya yuyangɨyara sɨmudaadaanya yawɨ'dɨvɨ' yuya daza bɨramaa'dɨvɨsabulyɨ. Gɨmɨrebwi pɨbulyɨ. Sare' dare'nesɨ. Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai gɨmɨnyɨna mena yawɨ'manɨ' ‘Sa wɨmudaasɨwaka.’ 33Sazanna sɨmunya kwalaalya myawɨ'dɨnna! Sɨnnawɨ Gotɨyai yuyaraavɨ maremwaalade gave' jawɨka! Gotɨyare yɨda'maraanga sabwina jawɨka! Sara yɨjaigɨ dɨvidaa'nyɨ yuya sa pɨnɨ kɨnɨjɨ gɨzaavadelyɨ. Nayaa gyavada'galamaremwaaladelyɨ. 34Sarevɨdaa'nyɨ mwanyagaa'nengɨna sɨmunya kwalaalya myawɨ'dɨnna! Sare' dare'nesɨ. Mwanyagaa' pu'dehaa' sangɨna jawɨ'dehaakɨ. Dahaasagaa'ne taanginya warɨ'. Sa wi'nanyɨ. Mwanyagaa'ne taanginya yɨma'nadengɨna dahaa' myawɨ'dɨnna!