Parallel

Matɨyui 5

5
Mugunyavɨ Jizaazai wɨjɨwaakake'nesɨ.
1A'mwe kwala naange yɨkabɨna yadaapɨjɨ Jizaazai tɨnna wanganna yaka mugunyavɨ yɨlaawɨna yaka saba walamwaaina kya' gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyawɨnna bɨna ye'. 2Bɨna kye' gaai dara wɨjɨwaakɨna ya'.
Jizaazai wɨdɨna yake' a'mwera yɨlaaya yɨpɨne'nesɨ.
(Lukɨ 6:20-23)
3“Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera Gotɨyarɨna dara yawɨ'dɨvɨsara ‘Nemɨ maalɨkemɨlɨkane. Nemɨre kuryara dɨragɨnyara mɨ'.’ Sareraavɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaalade'nanyɨ.
4Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera kale wiadaa'nyɨ kayaa'nanyanna kɨnna dadɨvɨsara. Gotɨyai kumɨre sɨmunyangɨ dɨragɨnna yɨvaimwagade'nanyɨ.
5Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera kwaamu'nanyara sɨmɨlɨka yarai mwɨlyɨ yadera Gotɨyai yawɨ'na ‘Sahwaraavɨ tewaanya yuya Kwaaka yuya wɨjaavɨdeinyɨ,’ yawɨ'na yakei wɨjaavade'nanyɨ.
6Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera, a'mwera wapaayajɨ aalyasɨ mɨjɨka wiadevaaibɨ' a'mwera ‘Gotɨyai nemɨnyɨna “Yɨda'maraangeihi nɨmɨreihɨlyɨ,” yawɨrana!’ yawɨ'manɨgasara. Munya widevaaibɨ' Gotɨyai gamɨrebwi wɨjaavade'nanyɨ.
7Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera a'mwe pwaraavɨna kale wɨgaimwadɨvɨtara. Pwara tewaanna yadɨvɨsaraavɨnajɨ kayaa'na yadɨvɨsaraavɨnajɨ kale wɨgaimwadɨvɨsara. Sareraavɨna Gotɨyai kale wɨgaimwagathei tewaanya wiade'nanyɨ.
8Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera, Gotɨyarɨna sɨmunya pɨrɨ'nanyara bɨ'dɨvɨsara. Sarera Gotɨyarɨ bɨramaapɨ'de'nanyɨ.
9Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera, Gotɨyarɨna yuya maimaanga sabwi yɨgapalakadɨvɨsara. Gotɨyai sahwaraavɨ ‘Nɨmɨre nyɨbwaalɨvaangeigɨnyɨra,’ wɨdathe'nanyɨ.
10Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkera, tewaanya yɨda'maraangebwi mɨdɨbɨzara dazahɨrɨvɨ taanginya' maapɨnera. Sareraavɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaalade'nanyɨ.
11Yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨhinɨkeihi, nabaai gɨmɨnyɨ pwara tɨnna gwangadɨvɨ' nɨmɨnyɨ nyɨmɨdɨdɨnya'na bɨrala gɨthadɨvɨ' gɨha'mɨjamaryadɨvɨ' yagaala kayaa'nanya dala pɨnɨnna pɨnɨnnanya kwaasɨ gɨthɨpɨ'deigɨ. 12Sare'na Sɨgunyavɨ yanga naange' gɨrɨvɨkɨsa' gɨmɨnyɨna gyemwaalɨke'na yɨlaaya ja! Sare'na gɨmɨ munyɨ' nayaa gaimakunna maremwaala'gi yɨlaaya naanga ja! Sare' dare'nesɨ. Sɨnnawɨ Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakadɨvɨsara ga'mɨjamakwawevera Sɨgunyavɨ yange' tɨvɨkɨta nawɨ'nya' maryaatabaai gɨmɨ tɨvɨkɨta naange' dɨmaa'deigɨnyɨra. Sare'na yɨlaaya naanga ja!
Saainakera Dɨ'baa'nakeraavɨnesɨ.
(Maakɨ 9:50; Lukɨ 14:34,35)
13Gɨmɨ Kwaakevakɨyaraavɨre saalyaigɨnyɨra. Saala wapaayangɨ waburya wiadevaaibɨ' a'mwe davakɨyara gɨmɨnyɨ tɨnna gwanganapɨjɨ tewaanyabwi yawɨpɨneigɨnyɨra. Sare' kɨrɨ' saala waryaanya yɨma'naja' waburya ayɨna gara yɨma'nadevaka! Saala sasare' wapaayangɨna waburya mi yannesɨ. Saala sasare' yɨnahu marasɨ'na yadɨvɨ' kumɨre sɨvɨlyasɨ paihɨ'dɨvɨsasɨ.
14Gɨmɨ Kwaakevakɨyaraavɨne dɨ'baakeigɨnyɨ. Mugunyavɨ anga pɨrɨ' yɨlamannɨke' lɨka yulyaranne' mɨ'. Aawa. Wannadesɨ. 15A'mwera laamɨvananyarɨ dɨke' yewɨta'dɨvɨ' maa'gulyavɨ amwi wɨlakadɨvɨ' mɨ'. Aawa. Yɨ'bɨnyavɨ a'badaa'nyɨ munyaba yɨlakadɨvɨkɨ. Sare' a'mwe angevɨ mwaaidapiyaraavɨ wanyɨwanya wiadesɨ. 16Sarevɨ dɨ'baakeigɨ a'mwera tɨnna nayaa wangabɨ'de'na tewaanyabwina nayaa ja! Tewaanya yuyabwi yadaa'gɨzɨ tɨnna gwanganapɨjɨ Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkerɨna yawɨrapɨjɨ yɨlaaya yɨna yadɨvɨ' gamɨnyɨ yaya' munyaba makibɨ'delyɨ.
Gotɨyare Kɨwɨnya'na dɨnɨke'nesɨ.
17‘Pɨropetɨyara Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨre yagaalyajɨ Ne Mozɨzare Kɨwɨnyasɨ dɨnɨkenna marasɨ'nadei dɨngaka?’ Nɨmɨnyɨna sɨmunya sara nyawɨ'dɨka! Nɨmɨ marasɨta'neinyɨ bɨweinyɨ mɨka! Aawa. ‘Nɨmɨ yagaala sanne yunebanna yɨma'nya'neinyɨ bɨweinyɨ.’ 18Sare' dare'nesɨ. Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Sɨgunyasɨ Kwaakesɨ aaya yɨma'nadehaa'na pɨkarya maalɨka aane pɨmɨlɨ' kɨmɨlɨ' myagalya'mayɨ yadesɨ. Nabaai Kɨwɨnyavɨre maalɨka aane pɨmɨlɨ' kɨmɨlɨ' yɨwawode' mɨ'. Arɨkewɨ. Yagaala sangɨ kaavɨlya' tɨvi'na yɨma'nadehaa'na sa mi'nanya yɨwawadengɨra. 19Sarevɨdaa'nyɨ Kɨwɨnyavɨre yagaala maalɨka sa' a'mwe pwai marasɨ'naja' a'mwe pwara kwaraavɨ wɨjɨwaakadelyɨ ‘Sasara minnera!’ A'mwe sarerɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaalade kwai a'mwemɨlɨ' mwaalademɨlɨkɨ. A'mwei Kɨwɨnya' mɨdɨnajai a'mwe pwara kwaraavɨ wɨjɨwaakajai mɨdɨnya'na, sahwai a'mwe naangei mwaaladelyɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaaladevɨ. 20Sare' dare'nesɨ. Yagaala da gɨthɨvanɨge. Kɨwɨnya wɨjɨwaakadɨvɨsaraavɨrebulyɨ Perɨzɨyaraavɨrebulyɨ sabwi gɨmɨre yɨda'maraangebwi mwavɨlayɨ yɨjaigɨ Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maremwaaidevɨ dulaadeigɨ mɨ'. Arɨkewɨ.
Sɨnna tɨka wɨda'devurɨnesɨ.
(Lukɨ 12:57-59)
21Gɨmɨ kadɨka mena wɨ'nagɨ yagaala datha' Ne sɨnnawɨnyara maaresavɨ. A'mwerɨ maramakɨnna! A'mwe pwai a'mwe pwarɨ tamakaja'na sai kotɨya wɨmaryɨpɨ'delyɨ. 22Nebulya'na dɨnɨke' nɨmɨ sainyɨ gɨthɨvanɨge. A'mwe gazaizai gya'mwerɨna sɨnna tɨka wɨdavajai, nabaai sahwarɨ kotɨya' wɨmaryɨpɨ'delyɨ. Nabaai, a'mwe pwai gya'mwerɨ bɨrala wɨdazai kotɨya naange' wɨmaryɨpɨ'delyɨ. Nabaai, a'mwe pwai ‘Gɨmɨ yɨmaka aa'naa'neigɨnyɨ,’ wɨdazai Dɨka Naangevɨ naawadelyɨ. 23Sarevɨdaa'nyɨ pɨgaa' gɨmɨ ‘Gotɨyarɨ wɨjaavɨma nɨmɨre kayaa'nanya marasɨ'nya'ne'!’ da'gɨzɨ sare' wɨjaaya'neba makaba'gɨzɨ dara jawɨ'de' ‘O, nya'mwerɨna yagaalya kɨnɨnnakeinyɨ dahayɨnɨgena!’ 24Sara da'gɨzɨ Gotɨyarɨ wɨjaaya'neba gɨmɨre yovɨravamakabɨza' waka'gɨzɨ ja'mweryawɨnna jɨ'mavaawa! Ja'mwelyɨ yagaalya' mena yavada'gala'gɨzɨ sagaa' gɨmɨre yovɨra'dɨza' Gotɨyarɨ duzaadesɨ.
25Pwai gɨmɨnyɨna ‘Kotɨya marima!’ kadozɨ yarai yavada'gainyɨna jideraaihɨlyɨ. ‘Sahwai yawɨbwa'deryaba nanyɨmarakadɨka! Nabaai, yawɨbwa'dei nyɨmaarojɨ pɨlɨzɨmaanyaraavɨ nanyɨmarɨmwangadɨka! Pɨlɨzɨmaanyara kalavuzangevɨ nanyɨmwaaihɨpɨdɨka!’ jawɨka! 26Nebulya'na gɨthɨvanɨge. Gotɨyarɨne sareigɨ kayaa'na yagɨnebwina yuya mamubya'gɨzɨyagaa'na kalavuzavɨ jahalya'ma'deigɨ mɨka!
Ata lɨmwangebwinesɨ.
27Sɨnnawɨ dɨnɨke' kadɨka mena dara wɨ'nɨvanɨgɨ. A'mwe pwarevɨ ata malɨmwadɨnnera! 28Sahɨrɨ'na dara gɨthɨvanɨge. A'mwe gazaizai tɨnna bangana'na yaja' ‘A'mwevɨ ata lɨmwamwɨjainyɨ!’ yawɨ'da gannya sɨmunyavɨ mena ata lɨmwamwakelyɨra. 29Sare'na gɨmɨre aangasɨmagɨnya tɨnnyai bangana'dɨzɨyai kayaa'nanyabwina kagɨmwagi'nojɨ jɨwa'mwagasɨ'na jɨtheigɨnyɨ. Sare' dare'nesɨ. Kɨlaaka yuyajɨsɨyaigɨnyɨ Dɨkevɨ maragɨlɨvaramaja'na kayaa'nanyasɨ. Kɨlaaka pimagɨnya pɨjɨ' maayaigɨ mwaaidɨza'na tewaanyasɨ. Sare' daresɨ. Tɨnnyai jɨwa'mwagasɨ'nya'ne' daanga wɨvɨnyasɨ. Kɨrɨ' Dɨkevɨ wɨya'ne' kayaa'nanaangesɨ. Sarevɨdaa'nyɨ a'mwengɨna nyawɨ'dɨka! 30Nabaai, gɨmɨre aangasɨmagɨnya asi kayaa'nanyaburɨ givwarɨdaakwajai dapalasɨ'na ja! Sare' dare'nesɨ. Kɨlaaka yuyajɨsɨyaigɨnyɨ Dɨkevɨ maragɨlɨvaramaja'na kayaa'nanyasɨ. Kɨlaaka pimagɨnya pɨjɨ' maayaigɨ mwaaidɨzɨya'na tewaanyasɨ.
Gannya a'mwevɨ wɨdaasabwinesɨ.
(Matɨyui 19:9; Maakɨ 10:11-12; Lukɨ 16:18)
31Kɨgaakuna dara dɨnɨkesɨ. A'mwei gannya a'mwevɨ wɨdaasajai kwala maarya' yesɨma'nya ya'ne pɨkarɨyɨkwia wɨjaavojɨ wɨdaasadesɨ. 32Dɨnɨka kɨrɨ' nɨmɨ gɨthɨvanɨge. Gɨnnya a'mwevɨ mudaasɨnnera! A'mwe' pwarɨ maridaayɨ yaja' gazaizai kudaasojɨ a'mwe pwarɨ maa'naja' gannya a'mwevɨna Gotɨyai yawɨ'na ‘A'mwe sa' ata lɨmwamanɨkesɨ. Sare kɨrɨ' gannya a'mwei yɨwetawakya' gamɨresɨ.’ Nabaai a'mwe pwarɨ maa'najai mudɨkei savɨ ata lɨmwagathelyɨ.
Gotɨyarɨna yagaala dɨragɨnya' wɨja'nesɨ. Nebwi yagaala ja'nebwinesɨ.
33Yagaala pɨrɨ' Ne sɨnnawɨnyaraavɨ wɨjaake' gɨmɨ kadɨka mena dara wɨ'nɨvanɨgɨ. Gotɨyarɨna yagaala dɨragɨnya' ‘Nyɨgɨvɨna!’ wɨdɨza' majesɨma'dɨnna! Aawa, yuya wɨdɨza' Gotɨyarɨna sasara ja! 34Dɨnɨke'na kɨrɨ' nɨmɨ gɨthɨvanɨge. ‘Sara yɨdeinyɨ,’ nebwina wɨdɨzaigɨ savɨna yagaala dɨragɨnya' sasara mudɨnna! Aangyagaala kave duthana! Dara mudɨnna! ‘Sɨgunya' nebulya'na warɨkabaaibɨ' gɨthɨwɨja' nebulya'na gɨthɨvanɨge.’ Sara mudɨnna! Sɨgunyavɨ Gotɨyai yɨlamwaaida maremwaalɨkebanne'na yaasɨwa'na sara mudɨnna! (Gɨmɨreba daa!) 35Yagaala pɨrɨ' nebulya yɨvaimwange'na Kwaakevakɨna mudɨnna! ‘Kwaakeva' dɨragɨnya' warɨke'na nɨmɨre yagaala nebulya' gɨthɨvanɨge!’ Kwaaka dava' Gotɨyare sɨvɨlya' paihɨremwaaidevanne'na sara mudɨnna! Nabaai Anga Jeruzaalemɨna yaasɨwa'na mudɨnna yagaala pɨrɨvɨ nebulya yɨvaimwagya'ne'! Jeruzaalemɨ saba yuyangɨ Maremwaaidere angebanne'na sara mudɨnna! 36Yagaala pɨrɨ' dɨragɨnya yɨvaimwagya'ne'na mudɨnna gɨmɨre mɨnyagɨnyavɨna! ‘Nɨmɨre mɨjasajɨ' yaaka wannana!’ da'gɨzɨ yaaka yɨma'nadezɨ' daa! ‘Nɨmɨre mɨjasajɨ' jɨhɨnya wannana!’ da'gɨzɨ jɨhɨnya yɨma'nadezɨ'na daa! Aawa! Wawɨnya Gotɨyaresɨ. 37Sare'na aangyagaala duthana! ‘Tewaanyasɨ,’ da'gɨzɨ ‘Yayo,’ duthana! ‘Yɨdeinyɨ mɨ',’ da'gɨzɨ ‘Aawano,’ duthana! Sasare sabwi wi'nanyɨ. Yagaala sa' mɨje'mwamwɨya yadɨnya Kayaa'nanyai gɨzɨwaakadengɨ.
Mɨnya maarya'nebwinesɨ.
(Lukɨ 6:29-30)
38Yagaala pɨrɨ' wɨjaake' kadɨka dara wɨ'nɨvanɨgɨ. A'mwe pwai pware tɨnnyarɨ karamajɨwa'mwagozɨ gamɨre tɨnnyarɨ dɨramajɨwa'mwagyɨla! Nabaai pware maangerɨ' kalɨvɨkɨrojɨ sarerɨ maangerɨ' dɨlɨvɨkɨryɨla! 39Sare' kɨrɨ' nɨmɨ dara gɨthɨvanɨge. A'mwei kayaa'na kagyozɨ tɨvɨkɨta minna! Aawa. A'mwe pwai maangwɨdaanyaba kagɨramojɨ mɨnya mamaa'dɨnna! Aawa! Nayaa ja! Maangwɨdaanya pimagɨ tamya'na duzaade'na yawɨrannelyɨ. 40Pwai gɨmɨnyɨna yawɨ'na ‘Sahwarɨ kotɨya' ya'mujɨ gamɨre baazɨ'ma'nya' maarɨdeinyɨ.’ Sara yawɨ'na yajarɨ yɨvɨsasɨ duzaadelyɨ. 41A'mwe naangei dɨragɨnna dazai ‘Nɨmɨre gɨlyɨvɨsa esaba dɨmakɨlaawa!’ Dazare gɨlyɨvɨta saamɨnyabanna dɨmakɨlaawadeigɨnyɨ. Sara Gotɨyareigɨ yɨnneigɨnyɨ. 42Pwai kagithaanganojɨ ‘Sa' dɨnyɨmaryaama!’ ‘Nɨgwia dɨnyɨmaryaama!’ sarɨna yanga wɨjaavɨna jɨthelyɨ. Nabaai a'mwei kagɨthozɨ ‘Yaamata nyɨjaama!’ sahwarɨna bule'na mujaavɨnna! Yarai duzaama!
Yɨkamaangeraavɨ wia'nebwinesɨ.
(Lukɨ 6:27-28,32-36)
43Yagaala pɨrɨ' wɨjaake' kadɨka wɨ'nɨvanɨgɨ dara dɨnɨke'na. Ja'mwerɨna kale gyana! Yɨkamaangerɨna sɨnna tɨka gɨthavana! 44Sara dɨnɨka kɨrɨ' nɨmɨ gɨthɨvanɨge. Gɨmɨre yɨkamaangerɨna kale gyana! Kayaa'na gyadɨvɨsaraavɨna wɨgaimwange'na Gotɨyarɨ dara duthana! ‘Sahwaraavɨ tewaanya dɨmwaaihya! Tewaanna dɨwia!’ 45Sara yɨjaigɨ ‘Nɨmaamaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkere kaimɨraayainyɨ yɨma'nɨma!’ dadɨ yɨnneigɨnyɨra. Gotɨyai nyɨlyarɨ sara wɨdadaa'nyɨ nyɨlyai a'mwe kayaa'nanyaraavɨre wawɨnyangɨjɨ tewaanya kwaraavɨre wawɨnyangɨjɨ sara wɨdɨvanɨkabaaibɨsasɨ. Gotɨyai burɨke' sara wɨdadaa'nyɨ a'mwe yɨda'maraanga yadɨvɨsaraavɨrengɨnajɨ yɨda'maraanga myadɨvɨsaraavɨrengɨnajɨ burɨke' sara pɨvanɨkabaaibɨsasɨ. 46Sare' dare'nesɨ. A'mwe gɨmɨnyɨ tewaanna gyadɨvɨta gaveraavɨ tewaanna yɨja'na Gotɨyai tɨvɨkɨta nawɨ'nya' gɨzaavade' daaka! Yɨthaa, taakɨzɨya maa'dɨvɨsara kayaa'na yadɨvɨsara avaaina sara yadɨvɨsarera. Sahwaraavɨrebwi davɨlaka! Gotɨyai sara yadevaaibɨ' a'mwe yuyaraavɨ tewaanna dɨwia! 47Ja'mwe gaveraavɨ ‘Nya'mweigɨ!’ dadɨ yɨlaaya wɨmarijaigɨ pwaraavɨrebwina davɨla'deigɨ daa! Aawa. Ajɨmya Pɨnɨngɨyara Gotɨyarɨ malɨmwagyadɨvɨta kwarajɨ sara yadɨvɨsare. Yuyaraavɨ yɨlaaya dumarya! 48Sarevɨdaa'nyɨ Gɨmaamaanga Sɨgunyavɨyai nayaa yɨda'na yadevaaibɨ' gɨmɨ kwaigɨ tewaanyaraavɨnajɨ kayaa'nanyaraavɨnajɨ tewaanna wia'neigɨ yune nebulya'nanyaigɨ yɨma'nɨnneigɨnyɨ.