Parallel

Matɨyui 4

4
Saataanɨ Jizaazarɨ yɨjɨwaalya'na wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 1:12-13; Lukɨ 4:1-13)
1Sagaa' Kotɨya Maryadei Jizaazarɨ yaamɨjɨta ya'nerɨ a'mwamaayaba Kuryai yɨbwarɨdaakuna. 2Yɨbwarɨdaakuna kya' sawɨta a'mweraare sɨvɨlatɨraalya wavɨla'daa'nyɨ wapaaya manya'. Wapaaya manyakei mɨjɨka wia'. 3Mɨjɨka wiadaa'nyɨ Kayaa'nanyaburɨ Walapapalakadei gamɨnyawɨnna bɨna yaka wɨda' “Gotɨyare Gawaalɨvaangeinyɨ daakajɨ, sɨla sangɨ kuda'gɨzɨ bɨretɨya kyɨma'nojɨ dɨna!” 4Sara kuda' ma'maa'na ya' “Dara dɨnɨ' ‘Bɨretɨya gave naja' kuryarɨ dɨragɨnya wɨjaaya'ne'na mɨ'. Aawa. Yagaala gazasa' Gotɨyare maangevɨ wɨdake' kuryarɨ dɨragɨnya wɨjaaya'nesɨ.’ ”
5Sagaa' anga tewaanyabanna (Jeruzaalemɨna) Kotɨya Maryadei yɨbwarɨmakuna yaka Gotɨyare Angevɨ munyaba yɨlamarɨdaakuna yaka 6wɨda' “Gotɨyare Gawaalɨvaangeinyɨ daakajɨ, kwaakewɨnna dɨthɨkwosɨka! Sare' dare'nesɨ. Dara dɨnɨ'
‘Gɨmɨnyɨna Gotɨyai mamaayaraavɨ kudozɨ
Sɨlyavɨ gɨmɨre sɨvɨla mala nyamaa'dɨka!
Sare'na asajɨ nayaa maragɨlɨmwabɨka!’
Sara dɨnɨke'na kwaakewɨnna dɨthɨkwosɨka!” 7Sara kuda' Jizaazai yawɨraka “Saataanɨ Gotɨyare bukuya' kayaa'na marayɨwaka,” wɨda' “Yagaala pɨrɨ' dara dɨnɨ' ‘Naangei gɨmɨre Gotɨyarɨ yaamɨjɨ minna! Yune gɨmɨre yawɨsa' yɨjaigɨ dara myawɨ'dɨnna! “Gotɨyai yaasɨwa'na nyɨgaimwagatheinyɨra.” Sara myawɨ'dɨnna!’ ”
8Nabaai Kotɨya Maryadei ayɨna yɨbwarɨmakuna yaka mugunyavɨ ke'mwewɨnna yɨlamarɨdakwaawɨna yaka Kwaaka davakɨ yuyaba maremwaaidɨvɨta yuyajɨ kumɨre byaannyajɨ yɨbwarɨdaakwa'. 9Yɨbwarɨdaakuna yaka wɨda' “Yuya nawɨ'nya sa tɨnna wangamanɨgengɨ gɨzaavɨdeinyɨ. Kwadaai gɨla'gi lotuya'na yɨlaaya nyɨmaryɨjaigɨ gɨzaavɨdeinyɨ.” 10Sara kuda' Jizaazai wɨda' “Saataanɨ, dɨwo! Sare' dare'nesɨ. Dara dɨnɨ'
‘Naangei gɨmɨre Gotɨyarɨ yɨlaaya dɨmarya!
Yɨsaraavɨjɨ sɨlaangeraavɨjɨ yɨlaaya minna!
Gotɨyai gaverɨ yɨlaaya ja!’
Sara dɨnɨke'na Saataanɨ dɨwo!” 11Sara wɨdakegaa' Kotɨya Maryadei yagalya'ma'na kya', yɨthaanyi, Gotɨyare mamaayara walaabɨna yeva wɨdaayɨna ye'.
Kwaaka Galɨli Jizaazai yamaata yake'nesɨ.
(Maakɨ 1:14,15; Lukɨ 4:14,15)
12Jizaazai wɨ'nyɨna “Kalavuzangevɨ Jonɨmɨ wɨla yɨrakesalyɨ.” Sara wɨ'nyɨna yaka Kwaaka Galɨlina wɨna. 13Kwaaka Galɨlina wɨna yaka Anga Naazaretɨ yagalya'mavaka Anga Kaapanɨyamɨna bamwaaina. Kaapanɨyamɨ saba aalɨbumaangevɨ mannɨkeba. Yɨzɨrelɨya yɨsavakaai Sevyulanɨmɨyara Napɨtalaarɨyara yɨsavakaare kwaakevɨ Anga Kaapanɨyamɨ mannɨkebe. 14Gotɨyai “Kɨgaa' Aazaayai nyu'nawɨjɨwaakadei wɨjaake' yunebanna yɨma'nana!” kada' saba mwaalɨna ya'. Dara dɨnɨ'
15“Sevyulanɨmɨyaraavɨrebajɨ Napɨtalaarɨyaraavɨrebajɨ,
Aalɨbumaangina Aalya Jothanɨyavɨ pihɨrɨ
Kwaaka Galɨli Gotɨyarɨ mu'nyara Anga pimagɨ,
16Saba mwaalyara jɨhɨnyavɨ mwaaidɨvɨsara
Baaka naangei mena wanganesare.
Balya'nebanne a'mabaalyavɨ kayaa'na mwaaidɨvɨsaraavɨne
Yɨrɨka naange' mena wɨvurakere.”
Jizaazai mwaalakebwinajɨ wɨjɨwaakakebwinajɨ sara dɨnɨkesɨ.
17Sagaa' Jizaazai mwaalaka yagaalya' gaai wɨjɨwaakɨna. Wɨjɨwaakɨna yada wɨda' “Kayaa'nanyabwi wasɨ'na'gɨzɨ mudɨkebwi jawɨramaaka! Sare' dare'nesɨ. Sɨgunyavɨ mwaalɨkei nemaremwaaladehaa' aya kɨgaa' yɨma'nɨwake'nanyɨra.”
Jizaazai a'mwe daraai daraalyara mɨdɨnya'ne'na jaka wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 1:16-20; Lukɨ 5:1-11)
18Galɨli Aalɨbumaangevɨ sahwai kaanya woda Saaimonɨ, Pitai wo'nɨkelyɨ gamɨre gahwaalaangei Edɨruyalyɨ sadaraarɨ tɨnna wanganna. Sadaraai jawɨnya maa'disaraai aalɨbunyavɨ jawɨgɨlya' wasɨ'di' tɨnna wanganna. Wasɨ'nagɨle' dare'nesɨ. Jawɨnya mwagi'nagɨlyaraalyɨ. 19Tɨnna wanganna yaka wɨda' “Saraaihi dɨnyɨmɨdɨnaabyi! Jawɨnya maa'ditabaaibɨ' Gotɨyarɨne a'mweraavɨ maarya'neraaihɨrɨ yɨhɨzɨwaakɨdeinyɨ.” 20Sara kuda' yɨme'nya'bɨ' sadaraai jawɨgɨlya' yagalya'ma'na yagɨla mɨdɨnna yagi.
21Kaanya sangyɨneba wɨna yaka Sevathiyare gawaalɨ' kwaraai Jemɨzalyɨ gamɨre gahwaalaangei Jonɨjɨ kɨdaraarɨ tɨnna wanganna. Sadaraalyɨ kɨrɨnɨmaanga Sevathiyalyɨ sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina yeva jawɨgɨlya bɨ'nyɨna yadaapɨjɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yaka sadaraarɨ jaka wɨdɨna. 22Jaka wɨdɨna kya' yɨme'nya'bɨ' sɨpɨyasɨ kɨrɨnɨmaangelyɨ yagalya'ma'na yagɨla mɨdɨnna yagi.
Jizaazai Gotɨyare yagaala wɨjɨwaakada nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yake'nesɨ.
(Lukɨ 6:17-19)
23Kwaaka Galɨli yuyaba kaanya yamaryada kumɨre lotuangengɨ wɨjɨwɨrina. Yagaala tewaanya' Gotɨyai nemaremwaalya'ne' wɨjɨwaakɨna. Sarei a'mweraavɨ nabalya ge gejɨyaraavɨjɨ yɨrɨka mwaaidɨvɨsaraavɨjɨ tewaanya yavada'gaina ya'. 24Sara tewaanya yakerɨna Kwaaka Naanga Sɨrɨya yunebanna dɨwɨna ye'. Mi'na dɨwɨna yesa'na nabalɨnakeraavɨjɨ nalaaya ge gejɨyaraavɨjɨ daanga naanga wɨvɨderaavɨjɨ yɨmaka widɨvɨsaraavɨ bɨ'bɨta yadɨvɨ' wala'daawadɨvɨsaraavɨjɨ yagɨnya bainɨkeraavɨjɨ makabɨna ye'. Makabɨna kye' tewaanya yavada'gala'. 25Tewaanya kyavada'gala' Galɨlidaa'nyarajɨ Anga Atɨraalyabadaa'nyarajɨ Anga Jeruzaalemɨdaa'nyarajɨ Kwaaka Juthɨyadaa'nyarajɨ Aalya Jothanɨyavɨ pihɨrɨdaa'nyarajɨ yɨkabɨna yeva kwala bwa'naanya naanga mɨdɨnna ye'.