Parallel

Matɨyui 3

3
Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei wɨjɨwaakake'nesɨ.
(Maakɨ 1:2-8; Lukɨ 3:1-18; Jonɨ 1:19-28)
1Saba Jizaazai kuna mwaalakegaa' yɨrɨka sangɨ Jonɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya ya'nei Kwaaka Juthɨya wawɨmaayaba byɨ'ma'na, wɨjɨwaakɨna 2“Mudɨkebwi jawɨramaaka! Sare' dare'nesɨ. Gotɨyai Sɨgunyavɨ mwaalɨkei nemaremwaalade' aya kɨgaa' yɨma'nɨwake'nanyɨ.” 3Sare' dare'nesɨ. Sarerɨna Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakyai Aazaayai dara dɨnɨ'
“Wawɨmaayaba pwai maanguraaya' jaka yɨmanɨ'.
‘Naangei batherɨne tusa' javada'galyɨlo!
Gamɨre tusangɨ yɨda'na jamakwilo!’ ”
Jonɨmɨna sara dɨnɨkesɨ.
4Kaamelɨarɨlya tinɨke' baazɨ'ma'naka munnaanya' yɨlakelyɨ. Gamɨre wapaaya baarɨnnajɨ aakaraavɨre kwarakejɨ sa nakelyɨ. 5Sagaa' Anga Jeruzaalemɨ mwaalyarajɨ Kwaaka Juthɨya anga yuyaba mwaalyarajɨ Aalya Jothanɨ pihɨrɨ pihɨrɨ anga yuyaba mwaalyarajɨ Jonɨmyawɨnna badɨvɨ' kadɨka bu'ne'. 6Kadɨka bu'neva kunnya kayaa'nanya yadɨvɨsa kajalɨkurake' Aalya Jothanɨyavɨ bavɨtaazɨya ya'.
7Perɨzɨyara kwala naange' Sazuzɨyara kwala naange' yawɨ'na “Aalyavɨ bavɨtaazɨya neyana!” yawɨ'na yeva sara besaraavɨ Jonɨ tɨnna wanganaka maanga wɨda' “Sarɨmɨ naawɨnaanyaraavɨre kaimɨraayaihɨlyɨ. Gotɨyai sabwine sa' kayaaka yɨhyadeihɨlyɨ. ‘Sɨnna tɨkebwi yɨma'naabathe'na lɨkaanya dɨwila!’ aai yɨhɨthɨwaka! 8Sarevɨdaa'nyɨ sarɨmɨ ‘Mudɨkebwi yawɨramaraana!’ dapɨjɨyanna tewaanya jɨla! Sara yapɨjɨ sɨmunya mudɨkebulyɨyaihi yɨsɨla nawɨ'nyabɨta nayaa sara jideihɨlyɨ. 9Sarɨmɨre sɨmunyangɨ dara myawɨpɨna! ‘Evɨraamɨmɨ gyakwalaangeina mwaaiho'na Gotɨyai taanga sa mujaayɨ neyade'nanyɨ.’ Sare' mɨka! Yɨhɨthɨma! Gotɨyarɨ a'mweraavɨna wɨgainajɨ kwajɨ ‘Sɨla da Evɨraamɨmɨdaa'nya kaimɨraayara yɨma'nɨpɨka!’ dazɨ kwajɨ sa kyɨma'nadɨka! Sare' yɨnɨga wi'na yannelyɨra. 10Yɨsa dawaasa'ne saajɨnge' yɨsangɨ kaavɨlyavɨ mi'na warɨkabaaibɨ' Gotɨyai sarɨmɨnyɨ yɨhyawɨbwarya'nei yemwaalɨka! Sarevɨdaa'nyɨ yɨta yuya sɨla nawɨ'nya myɨ'nyade dawaasɨna yojɨ dɨkevɨ marasɨ'na yadengɨ.
11Pwara yawɨranganna ‘Sahwara mudɨkebwi jɨvanɨgava!’ yɨhyawɨpɨ'de'na aalyavɨ bavɨtaazɨya yɨhyɨde'nanyɨ. Sareinyɨ dɨvidaa'nyɨ nyɨmɨdɨnɨkei nyavɨlavɨkelyɨ. Dɨragɨnaangelyɨ. Gamɨnyɨna nɨmɨ tewaanyainyɨna mɨ'. Wɨdaayadei gamɨre maremwaaidere kwaabɨzɨvɨlyawaai makwode kɨrɨ' sara yɨde'na yɨnɨga wi'na nawɨ'nyainyɨ mɨka! Sahwai nawɨ'nya naangelyɨ. Naangei Kurya Tewaanyarɨ pwaihɨrɨna bavɨtaazɨya yɨhyadelyɨra. Nabaai pwaihɨrɨna dɨkevɨ bavɨtaazɨya yɨhyadelyɨra. 12Sahwai saavolɨya parɨnake' gannya asɨrɨ lɨmwada witɨya yɨlamarasɨ'na yɨlamarasɨ'na kyojɨ witɨzɨla bwala'na kyojɨ yagɨnya kɨlaaka kurɨvaarɨya yɨhuta bamakuna kyojɨ sai witɨzɨla witɨzɨlangevɨ marakɨna yojɨ dɨka myɨgaaya'nevɨ yagɨnya kɨlaaka kurɨvaarɨya marayɨra'na yadengɨ.”
Aalyavɨ Jonɨ Jizaazarɨ bavɨtaazɨya yake'nesɨ.
(Maakɨ 1:9-11; Lukɨ 3:21-22)
13Jonɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya ya'nei Jizaazai Galɨlidaa'nyai Aalya Jothanɨyawɨnna bɨna ya'. 14Sarerɨ Jonɨ wɨdɨna “Aawa, tewaanyaigɨ aalyavɨ bavɨtaazɨya yɨnneigɨnyɨ. Nɨmɨnyawɨnna gara bɨwaa?” 15Wɨdɨna kya' Jizaazai ma'maa'na “Sabwi aawa. Gɨthɨwɨja' dɨnyo! Sare' dare'nesɨ. Gotɨyai yawɨ'na ‘Sara yɨkajavwi yɨda'maraangesɨ.’ Sare'na sara yaka! Ke'ba'nanyainyɨ.” Sara kuda' Jizaazarɨ bavɨtaazɨya ya'.
16Bavɨtaazɨya yakegaa' aalyavɨdaa'nyɨ yɨme'nya'bɨ' Jizaazai byɨlaawɨna kya', yɨthaanyi, Sɨgunya' mujaangɨna kya' Gotɨyare Kuryai kwaamɨryaibɨsarɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yadaa'nyɨ Kuryai Jizaazarɨ bwalamwaaina ya'. 17Bwalamwaaina kya', yɨthaanyi, Sɨgunyavɨdaa'nyɨ maanguraaya' wɨda' “Sai nɨmɨre Nyɨbwaalɨvaangelyɨ. Sarɨna tewaanna nyɨvu'nadelyɨ. Nɨmɨre kurya tewaanya wɨkadɨnyalyɨ.”