Parallel

Matɨyui 26

26
Jizaazare balya'na a'mwe naangera jamungajakesa'nesɨ.
(Maakɨ 14:1-2; Lukɨ 22:1-2; Jonɨ 11:45-53)
1Jizaazai yagaala yuya daza mena jɨ'mwannaka dazagaa' gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna 2“Sarɨmɨ yawɨ'manɨga' ‘Yɨrɨka pɨrɨkaaina kwavɨlavojɨ Pari'ma'munne' yɨma'nadesɨ.’ Sagaa' A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yɨsavɨri nilɨya nyɨramarɨmudaakwia'neinyɨ nyɨmarɨmwangɨpɨ'deinyɨra.” (Pari'masa'negaa' Ne Mozɨzai mwaaidɨ'nyɨ Gotɨyai Yɨzɨrelɨya sɨnnawɨnyaraavɨ yɨvainyaakegaa'ne yawɨsa'nesɨ.)
3Dazagaa' Gotɨyarɨne tamira'dɨvɨta naangerajɨ a'mweraavɨre a'mwe naangerajɨ sara Gotɨyarɨna mubɨthɨka Yɨra'de Naangere angevɨ yɨ'bwa'nyɨna. Gotɨyarɨna Yɨra'de Naangei Kaayapaazai wo'nɨkelyɨ. 4Yɨ'bwa'nyɨna yeva yagaaikɨwɨnya bathɨwɨna “Jizaazarɨna kwaasɨ yawaajɨ kɨma'nyawɨ galalɨmwagawaajɨ maratamaana!” deva jamungajake'. 5Kɨrɨ' sahwara dɨna “Tɨka Munnevɨ sasare sa myaannera! A'mwera mala narannɨpɨdɨka!”
A'mwe' Jizaazare mɨnyagɨnyavɨ welivananya wabatɨrɨnnake' dɨngake'nesɨ.
(Maakɨ 14:3-9; Jonɨ 12:1-8)
6Betaani anga Saaimonɨ Samatanakerevɨ Jizaazai mwaaidɨ'nyɨ 7gamɨnyawɨnna a'mwe pɨrɨ' bɨna, sitala nawɨ'nyavɨ welivananya' nɨgwia naanga mubya yɨnɨke' makabɨna. Makabɨna yaka yɨ'bɨnyavɨ mwaaidɨ'nyɨyagaa' gamɨre mɨnyagɨnyavɨ welivananya sa' dɨngɨna. 8Dɨngɨna yadaa'nyɨ mɨdɨdɨvɨsara tɨnna wanganna yɨna yeva sɨnna tɨka wɨda'daa'nyɨ dɨna “Welivananya sa' yaasɨwa'na be'na yɨwaka! 9Sare' dare'nesɨ. Nemɨ welivananya daza' a'mweraavɨna mubya'na wɨjavaaja' savɨna nɨgwia naanga marawaajɨ a'mwe gɨlyɨvɨta maayaraavɨ wɨjavaannengɨra.” 10Kɨrɨ' Jizaazai kumɨre yagaalya' yawɨranganna yɨna yaka sahwaraavɨ wɨdɨna “Ai, a'mwe davɨ taanginyabwi be'na wɨjaavanɨgava! Sare' dare'nesɨ. Sahɨrɨ' tewaanyabwi nyɨvanɨke'na kave mwaalana! 11Sare' dare'nesɨ. Yuyagaa' a'mwe gɨlyɨvɨ'maayara sarɨmɨjɨ ye'mwannemwaaidɨvɨsarera. Kɨrɨ' nɨmɨ sarɨmɨjɨ yuyagaa' ye'mwannemwaalɨdeinyɨ mɨ'. 12Nabaai sare' dare'nesɨ. A'mwe' nɨmɨre kɨlaakejɨkɨ welivananya daza' nyɨdɨngɨwake' sahɨrɨ' sasara yɨwaka daza' kavi'nɨnnyavɨ yavada'galayɨrakya'neinyɨ nyɨwake'nanyɨ. 13Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Kwaaka yuyavakɨ yagaala tewaanya daza' wɨjɨwakamaryadɨvɨ' a'mwe daza' dava nyɨwaka dazanna dɨpɨ'dengɨ. Sara kyapɨjɨ sarevɨdaa'nyɨ a'mwevɨna sɨmunya nayaa yawɨpɨ'de'nanyɨ.”
Juthaazai Jizaazarɨ a'mwe naangeraavɨna wɨmaarya'na dɨragɨnna dake'nesɨ.
(Maakɨ 14:10-11; Lukɨ 22:3-6)
14Dazagaa' sɨvɨlyɨrɨdaasɨ pwaraalyarajɨya pwai, Juthaazai Yɨzɨkerɨyotɨyai wo'nɨkei Gotɨyarɨne tamira'dɨvɨta naangeraayawɨnna kaanna wɨna yaka 15wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨna gamɨnyɨ kyɨhibwarɨdaakwa'mujɨ nɨmɨnyɨ benɨ dɨnyɨjaayideihɨlaka?” Wɨdɨna kya' nɨgwia sɨlɨvaaya tetiya (30) ata gɨlɨna yeva wɨjaavɨna ye'. 16Wɨjaavɨna yesagaa'daa'nyɨ “Sahwarɨ kumɨnyɨna wibwarɨdaakwia'neinyɨ tewaanyagaa' yɨma!” daka yaamɨjɨ yɨna ya'.
Naangere tɨka nya'nesɨ.
(Maakɨ 14:12-21; Lukɨ 22:7-14,21-23; Jonɨ 13:21-30)
17Kave mwaalya'negaa'ne yɨrɨka sɨnnawɨnyarɨkɨ bɨretɨya yɨzɨya maayagaa' mɨdɨdisaraai Jizaazaryawɨnna bɨna yagɨla wɨdɨna “Pari'ma'munne' tɨka nya'neigɨnyɨna tɨka wapaaya gawɨ yovɨravawakakadeinaalaka?” 18Wɨdɨna kyagi gamɨ wɨdɨna “Kɨrɨmɨ anga naangewɨ wɨlaawakɨlyɨ a'mwe nyɨnagaawaryawɨnna wɨna yakɨlyɨ duzɨla! ‘Wɨjɨwaakyai dara gɨthɨwaka “Nɨmɨregaa' aya kɨgaakɨra. Gɨmɨre angevɨ nɨmɨrerari Pari'ma'munne' ye'mwannanaade'nanyɨ,” gɨthɨwa',’ duzɨla!” 19Jizaazai sara wɨdakabaaibɨ' mɨdɨdisaraai sara yagɨla Pari'ma'munne' yovɨrawakɨna yagi.
20Sawɨsa' kajɨnna' yɨ'bɨnyavɨ sɨvɨlyɨrɨdaa'nyɨ pwaraalyarajɨ walamwaaina. 21Wapaaya kuna nadɨvɨ' sai wɨdɨna “Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨdaa'nya pwai nɨmɨre yɨkamaangeraavɨna nɨmɨnyɨ nyɨbwarɨdaakwadelyɨ.” 22Sara wɨdɨna kya' kumɨre kale naanga wiadaa'nyɨ pwaidaasɨ pwaidaasɨ gaai yɨdaanganna “Naangeigɨ, nɨmɨ daaka!” 23Sara wɨdɨna kye' sahwai ja'nawɨdɨna “A'mwe dazai nɨmɨjɨ dɨzɨyavɨ ata ye'mwannamakwaimwaawola sai ku'maayaba nyɨmarima'naabathelyɨ. 24Yo, Gotɨyare bukuyavɨ mena dɨnɨkabaaibɨ' A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ wɨdeinyɨ. Kɨrɨ' we'! a'mwe dazai A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ yɨkamaangeraavɨna nyɨbwarɨdaakwaderɨ kayaaka wigaladelyɨ. A'mwe dazarɨ ganaange' gamɨnyɨ mamaaryajɨ kwajɨ gamɨnyɨna tewaanya' kwaradɨka!” 25Sara wɨdɨna kya' Juthaazai yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwia'nei ja'nawɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ nɨmɨ daaka?” Gamɨ wɨdɨna “Yɨ dɨwaanya kɨbaaibɨsasɨ.”
(Maakɨ 14:22-26; Lukɨ 22:15-20; 1 Koridɨ 11:23-25)
26Tɨka munne kuna nadaapi Jizaazai bɨretɨya' maarɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Yɨlaaya gɨmariwa,” wɨdɨna yaka gunyɨna yaka mɨdɨdɨvɨsaraavɨna wɨjaavɨna yaka wɨdɨna “Maarapɨjɨ dɨnyɨla! Daza' nɨmɨre kɨlaakejɨkɨra.” 27Nabaai waainɨyavɨ kaapɨvananya' maarɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨna yaka sahwaraavɨna wɨjaavɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ yuyaihi aalya daza' dɨnyɨla! 28Sare' dare'nesɨ. Daza' nɨmɨre tawe' wɨlɨmwagarɨkebwi ya'nesɨ. A'mwe kwalaalyaraavɨre wagɨlya marasɨ'nya'ne' nɨmɨre tawe' yadɨmwawakɨnadesɨ. Gotɨyai nɨmɨre tawe' bwalarade' tɨnna wanganojɨ wɨlɨmwagarɨkebwi nebulya' dakadesɨ. 29Yɨhɨthɨvanɨge. Gɨraipɨwɨlyabaarɨ yɨsi-aalya ayahi nɨdeinyɨ mɨ'. Arɨkawɨ. Dɨvi Nɨmaamaangei maremwaaladevɨ sarɨmɨjɨ ye'mwannemwaaina yaade yɨrɨka sagaa'na yɨsi-aalya mudɨke' ye'mwannanɨdesɨ.”
30Daata pɨrɨ' mena dɨna yeva mwasawɨnna walyuna yɨna yeva Mugunya Wolivɨna kaanna wɨna. (Yɨledaata 118)
Pitai Jizaazarɨna “Sahwarɨna mwanganyainyɨ,” wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 14:27-31; Lukɨ 22:31-34; Jonɨ 13:36-38)
31Sagaa' Jizaazai wɨdɨna “Dahaa' sawɨta davɨ sarɨmɨ yuyaihi lɨka yapɨjɨ dɨnyagalya'mayideihɨlyɨ. Sare' dara dɨnɨke'nanyɨ
‘Nɨmɨ sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaiderɨ karama'mujɨ
Sipɨzipɨyavaakɨyara lɨkaanya yɨwɨnama'na yɨpɨ'derera.’
Sara dɨnɨkabaaibɨ' lɨkaanya yɨwɨnama'na jideihɨlyɨ. 32Kɨrɨ' ayɨna kyanyɨdɨkaavojɨ Galɨlina yɨhibwaramakwaanɨdeinyɨ sarɨmɨnyɨ waanɨdeinyɨ.” 33Sara wɨdɨna kya' Pitai ja'nawɨdɨna “Yɨ pwara yuyara lɨka yapɨjɨ lɨkaanya gyahalya'mapɨjara nɨmɨ sainyɨ yuyagaa' lɨka mi ya'mujɨ gyahalya'mavɨdeinyɨ mɨ'. Arɨkawɨ.” 34Wɨdɨna kya' Jizaazai wɨdɨna “Nebulya'na gɨthɨvanɨge. Dahaa' sawɨta dathavɨ kukuraayai jaka majadori dahasaai dahaa' dara dɨthatheigɨnyɨ ‘Sahwarɨ mwanganyɨvanɨgeinyɨ.’” 35Wɨdɨna kya' Pitai wɨdɨna “Arɨkewɨ. Gɨmɨjɨ ye'mwannabaimujainyɨ kɨrɨ' dɨdeinyɨ mɨ' ‘Sahwarɨ wangamanɨgeinyɨ mɨka!’ Aawa nebulyasɨ.” Nabaai Pitai sara wɨdakabaaibɨ' mɨdɨdɨvɨta yuya kwarajɨ avaaina sara dɨna ye'.
Wawɨnya Gazamani Jizaazai Gotɨyarɨ wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 14:32-42; Lukɨ 22:39-46)
36Sagaa' kwaaka pimagɨnya Gazamani Jizaazai kumɨjɨ ye'mwannɨguna yaka mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Dava dalamwaalyɨla! Mwaaidapi kengimagɨnna wawa'mujɨ Gotɨyarɨ wɨdɨma!” 37Wɨdɨna yaka Pitarɨjɨ Sevathiyare kaimɨraayaraai kwaraarɨjɨ ye'mwannɨguna yaka kale naanga wiadaa'nyɨ naanga yɨbwakɨnna. 38Naanga yɨbwakɨnna yada kumɨnyɨ wɨdɨna “Nɨmɨre kuryai naanga kuna yɨbwakɨmanɨge. Sare'na nɨmɨ balɨde'na yɨwana. Dava mwaalapi se mwapɨna! Nɨmɨnyɨna nyemwaalapɨjɨ nɨmɨnyɨna Gotɨyarɨ duzɨla!” 39Wɨdɨna yaka kɨbaweba sangirɨ' wɨna yaka gamɨre sɨnnyɨ' kwaakeyɨna walaruta'nyɨna yaka Gotɨyarɨ wɨdɨna “Nɨmwai, ‘Wi'nanyɨra,’ dɨzaigɨ taanginya daza' dɨnyɨmarasɨka! Kɨrɨ' nɨmɨre yawɨsabwi manyɨmɨdɨdɨnnera! Aawa. Yune gɨmɨre yawɨsabwina dɨmɨdɨdeigɨnyɨra.” 40Wɨdɨna yaka mɨdɨdɨvɨsaraayawɨnna kaanna bɨna yaka se wa'dapi tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yaka Pitarɨ wɨdɨna “Gatha'darevaka? Maalɨka gavegaa'na nɨmɨjɨ mye'mwanneyemwaalyɨ yɨpɨneihi daaka! 41Sarɨmɨ yemwaala yapɨjɨ Gotɨyarɨ duzɨla! ‘Kayaa'na jɨla!’ Saataanɨ yɨhɨthaabya'nei nyɨhɨvɨramaaradɨka! Sare'na Gotɨyarɨ duzɨla! Nebulyasɨ. Sarɨmɨre sɨmunya' tewaanya yadaawori kɨrɨ' kɨlaakejɨ' dɨragɨnya maayajɨkɨra.” 42Sara wɨdɨna yaka ayahidaasɨ wɨna yaka Gotɨyarɨ wɨja' ayabaaibɨ'na wɨdɨna “Nɨmwai, taanginya daza' yɨnɨga manyavɨlayɨ yanne' sarevɨdaa'nyɨ taanga daza' nyana! Sara yaja' yune gɨmɨre sɨmunyabwina yɨma'nana!” 43Nabaai ayahi bɨna yaka se wa'dapi tɨnna bwanganna. Sare' dare'nesɨ. Kumɨre tɨmakɨrɨkɨryajɨ yadapiya'na se warɨna yesarera. 44Bwanganna yaka ayahi yagalya'makuna yaka dahasaai dahaa' Gotɨyarɨ wɨdɨna. Gotɨyarɨ wɨja' ayagaa' wɨdaka sabaaibɨ'na wɨdɨna. 45Wɨdɨna yaka dɨvidaa'nyɨ mɨdɨdɨvɨsaraayawɨnna bɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ se kuna wareva kave damwaaihava! Yɨthaanyi! Nɨmɨnyɨnegaa' mena yɨma'nɨwakegaakɨra. A'mwe kayaa'nanyaraavɨna A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ nyɨbwarɨdaakuvanɨkeinyɨ. 46Sarɨmɨ dɨkaavapɨjɨ nemɨ kaanya wɨjɨma'nawaana! Yɨthaanyi! Kɨbawe maalɨkeba yɨkamaangeraavɨna nyɨbwarɨdaakuvanɨkei bɨwakelyɨ.”
Juthaazai yɨkamaangeraavɨre asɨrɨ Jizaazarɨ wɨmaaryake'nesɨ.
(Maakɨ 14:43-50; Lukɨ 22:47-53; Jonɨ 18:3-12)
47Kuna wɨdadaa'nyɨ, yɨthaanyi, Juthaazai sɨvɨlɨrɨdaa'nyɨ pwaraalyarajɨyai bɨna. A'mwe kwala naange' kwaari'masɨramɨnyajɨ kɨlɨkejɨ lɨmwagevera salyɨ ye'mwannɨgavɨna. Sahwaraavɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangerajɨ a'mweraavɨne a'mwe naangerajɨ maryasaabɨna yesarera. 48Nabaai a'mwe yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwia'nei sɨnnawɨ wɨjɨwaainya'ne'na wɨdɨna “Nɨmɨ a'mwe pwarɨ maangwɨdaanyaba bu'buta yɨwɨjai sahwalyɨra. Sahwarɨ dɨhalalɨmwagyidelyɨra.” 49Sara wɨdakei yɨme'nya'bɨ' Jizaazaryawɨnna wɨlaabɨna yɨna yaka wɨdɨna “Nya'mwei! Wɨjɨwaakyaigɨ!” Wɨdɨna yaka gamɨnyɨ nayaa bu'buta yɨna. 50Bu'buta yɨna kya' Jizaazai wɨdɨna “A'mweigɨ, gɨmɨ ya'ne sanna bɨwaaigɨ ja!” Sagaa' gamɨnyawɨnna kaanna bɨna yeva Jizaazarɨ galalɨmwanna. 51Sara galalɨmwanna kye' a'mwe pwai Jizaazalyɨ ye'mwannemwaaina yakei gamɨrei gamɨre kwaari'masɨramɨnya' magalabwa'nyɨna yaka “Jizaazarɨ yavadaihasamaarɨma!” daka Mubɨthɨka Yɨra'de Naangere wɨdaayadere kadɨki' dakurasɨ'na. 52Dakurasɨ'na yakegaa' Jizaazai gamɨrerɨ wɨdɨna “Gɨmɨre kwaari'masɨramɨnya' ayaba dakya! A'mwe yuyara kwaari'masɨramɨnyajɨ maratabɨzaraavɨ kwaari'masɨramɨnyajɨ kayaaka yɨgaidɨvɨsarera. 53Gɨmɨ myawɨrijɨwaana! Nɨmaamaangerɨ yɨnɨga wi'na myɨdaanganyɨ yɨwɨneinyɨ daaka! Sara yɨdaangamwɨjai dahaasagaa' ejelɨya kwalaalya naangeraavɨ aamiya sɨvɨlɨrɨdaa'nyɨ pwaraalyarajɨ pwarajɨ saraavɨ nyɨjaavadeinyɨ midaaka! Sara myawɨrijɨwaana! 54Kɨrɨ' sara yɨwɨja' Gotɨyare pɨkarya' yuya sasara yɨma'nya'na dɨnɨke' yune' gara yɨma'nadevaka!”
55Dazagaa' Jizaazai kwala bwa'naanya' wɨdɨna “Kwaari'masɨramɨnyajɨ kɨlɨkejɨ lɨmwanna yadɨvɨ' a'mwe kuka yɨpalamaa'derɨ galapwɨyadɨvɨtabaai ya'neihi beva daaka! Yɨrɨka gazagaasagaa' Gotɨyare Angevɨ wɨlamwaaidɨ a'mweraavɨ wɨjɨwaakadɨnyagaa' magalanyɨlɨmwagyadɨvɨsaihɨlyɨ. 56Kɨrɨ' pɨropetɨyaraavɨre pɨkarya dɨnɨkengɨ yunebanna yɨma'nya'nenna yuya daza nyɨvanɨgasannanyɨra.” Sara wɨdɨna kya' mɨdɨdɨvɨsara Jizaazarɨ yagalya'ma'na yevera lɨkaanya yɨwɨnama'na.
Juyaraavɨre kaajolɨya naangera kotɨya maryesa'nesɨ.
(Maakɨ 14:53-65; Lukɨ 22:54,55,63-71; Jonɨ 18:13,14,19-24)
57A'mwe Jizaazarɨ galalɨmwagevera Gotɨyarɨna Mubɨthɨka Yɨra'de Naangei Kaayapaazaryawɨnna makuna. Kaayapaazaryabanna Kɨwɨjarajɨ a'mwe naangerajɨ yɨ'bwa'nemwaaina yesarera. 58Makuna yɨna yadaapi Pitai menyaba mɨjamakuna yaka Gotɨyarɨna Yɨra'de Naangere angwaasabanna yɨ'ma'na yaka wɨlɨna yaka wɨdaayadɨvɨsarajɨ ye'mwannemwaaina. “Aaya' berɨ' yɨma'nade' dɨngaka? Yawɨranganɨma!” daka ye'mwannemwaaina yakelyɨ. 59Sai mwaaidɨ'nyɨ Gotɨyarɨna yɨra'dɨvɨta naangerajɨ kaajolɨya naanga yuyarajɨ a'mwera kwaasɨ jalɨkurakya'neraavɨna bɨrɨna bɨrɨna. Jizaazarɨna kwaasɨ yagaala ja'nera sara jalɨkurakya'na “Sahwarɨ tamakaana!” deva bɨrɨna bɨrɨna. 60Kɨrɨ' kwaasɨya nayaa jalɨkurakya'neraavɨ mabɨramaarina. Yɨ a'mwe kwalaalyara bɨna yeva kwaasɨ yagaala yaamɨjɨ buthɨna yeva kwaasɨ kwaasɨ kayaa'na jalɨkurakɨna yesa'na mabɨramaarina. Mabɨramaari kye' kɨrɨ' dɨvidaa'nyɨ a'mwe pwaraai bi'ma'na yagɨla 61wɨdɨna “A'mwe dazai dara dakelyɨ ‘Gotɨyare Ange' wo'daaimwɨneinyɨ. Sara ya'mujɨ dahasaai dahaa' ayɨna mamuneinyɨ.’ Sara dakerɨ naarɨmɨ nayaa wɨ'nolyarɨnera.” 62Sara kwaasɨ kudahi Gotɨyarɨna Yɨra'de Naangei daavɨna yaka gamɨnyɨ wɨdɨna “A'mwe dazaraai yagaala daza' githaangamanɨgɨlya'na yagaala aane pɨrɨ' kɨrɨ' maja'nawɨdɨzɨwaana?” 63Kɨrɨ' Jizaazai yagaala majai maadɨnna yɨna. Maadɨnna yɨna kya' Gotɨyarɨna Yɨra'de Naangei gamɨnyɨ wɨdɨna “Gotɨya gaala kɨnɨnnakerɨne'na dɨragɨnna githaanganɨma! ‘Naanga nebulya' dɨnedana! Gotɨyai gɨthahɨlakaka gɨmaryasaabakeigɨ Kɨraazɨtɨyaigɨ Gotɨyare Gawaalɨvaangeigɨ daaka?’” 64Sara wɨdɨna kya' Jizaazai wɨdɨna “Yɨ dɨwaanya kɨbaaibɨsasɨ. Sare' kɨrɨ' yɨhɨthɨvanɨge. Dahaa'daasɨ A'mweraavɨne Kaimɨraayai Gotɨyare aangasɨrɨ, yuya dɨragɨnya kɨnɨnnakere aangasɨrɨ mwaalojɨyarɨ danganyideihɨlyɨ. Nabaai sahwai sɨgunyavɨ yɨraayangɨ yɨlamwaalojɨ walaabathelyɨra.” 65Sagaa' sara wɨdɨna kya' Gotɨyarɨna Yɨra'de Naangei sɨnna tɨka wɨda'daa'nyɨ gannya baazɨ'ma'nya' lihɨvainyɨna yaka “Yune a'mwei mwaalɨkei kɨrɨ' ‘Gotɨyare dɨragɨnyaba mwaalɨdeinyɨ,’ dɨwake'na Gotɨya nawɨ'nyarɨna bɨrala yɨwakelyɨra,” daka wɨdɨna “Dazai Gotɨyarɨna bɨraiyagaala dɨvanɨka! Sare'na kusɨzɨkelyɨra. Ayahi a'mwe pwaraavɨ jalɨkurakya'neraavɨ jaka berɨ'na wɨdaatheinaavaka! Yɨthaanyi! Dahaasagaa' Gotɨyarɨna bɨraiyagaala dɨvanɨke' kadɨka mena wɨ'nɨvanɨgava. 66Sarɨmɨ gara yawɨ'mwaava?” Sara wɨdɨna kya' sahwara ja'nawɨdɨna “Kayaa'nanya kɨnɨnnakelyɨra. Balana!” 67Wɨdɨna yeva sagaa' gamɨre sɨnnyɨkɨ maagwala wopwakɨna yɨna yeva asa gwaamwanna tamɨna yeva pwara a'araraalyajɨ gamɨre maangwɨdaanyawaarɨ jɨrɨ'bwaratanna yeva 68wɨdɨna “Kɨraazɨtɨyaigɨ mwaaidɨzaigɨ nabaai Gotɨyai gɨthada nedadɨnyaigɨ mwaaidɨzaigɨ dɨnedana! Malya' aai gɨramwaka!” Bɨraiyagaala sa' wɨdɨna.
“Jizaazarɨ mwanganyɨweinyɨra,” Pitai wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 14:66-72; Lukɨ 22:56-62; Jonɨ 18:15-18,25-27)
69Mwasawɨ angwɨrɨsavɨ Pitai mwaaidɨ'nyɨ a'mwe' wɨdaayade pɨrɨ' gamɨnyawɨnna wɨlaabɨna yaka wɨdɨna “Jizaazai Galɨli mwaalyaryaba gɨmɨ kwaigɨjɨ ye'mwannemwaaidɨnyaigɨnyɨ.” 70Kɨrɨ' a'mwe yuyaraayaba yuna wɨdɨna “Aawana. Gɨmɨre dɨwaanya dazarɨ nɨmɨ mwanganyɨweinyɨra.” 71Wɨdɨna yaka mwasawɨnna walyuna yaka tɨkuryavɨ yɨhulɨvɨlɨyavɨ walyamwaaina. Walyamwaaina yadɨ'nyɨ a'mwe pɨrɨ' tɨnna wanganaka saba mwaaidapiyaraavɨ wɨdɨna “A'mwe dazai Jizaazai Naazaretɨ mwaalyalyɨ ye'mwannemwaaidelyɨ.” 72Wɨdɨna kya' sai ayɨna wɨdɨna “Gotɨyaryaba nebulya'na yɨhɨthɨma! A'mwe dazarɨ mwanganyɨweinyɨra.” 73Wɨdɨna kya' dɨvi maalɨkegaa' a'mwe pwara mwaaleva bathakulaawɨna yeva Pitarɨ buthɨna “Naanga nebulyasɨ. Gɨmɨ a'mwe sahwarajɨyaigɨnyɨ. Sare' dare'nesɨ. Gɨnnya maanguraaya' wo'dɨmwaaigɨnyɨ.” 74Wɨdɨna kye' sagaa' sai yagaala dɨragɨnna dɨna “Gotɨyai nyangamanɨke'na kwaasɨ yɨhɨthɨwɨjɨ kwajɨ bule'na nyɨjaavadeinyɨra! (Daaina!) A'mwe dazarɨ mwanganyɨweinyɨra. Aawa, nebulyasɨ.” Sai mena kada' yɨme'nya'bɨ' kukuraayai jaka dɨna ya'. 75Jaka dɨna kya' Pitai Jizaazare yagaalya' wɨdake' ayɨna yawɨ'na “ ‘Kukuraayai jaka majadozɨ dahasaai dahaa' dara dɨthatheigɨnyɨ “Sahwarɨ mwanganyɨvanɨgeinyɨ.” ’ ” Sara yawɨ'na yaka yune mwasawɨnna walyuna yaka kɨnna naanga walyadɨna.