Parallel

Matɨyui 25

25
Sɨdɨraaya atɨraalyangɨne ke'ba'nanya' dɨnɨke'nesɨ.
1Dazagaa' Sɨgunyavɨya maremwaaidevwi dare'bɨsasɨ. Sɨdɨraaya atɨraalya mwaaidɨvɨ' kunnya laamɨvananya maarɨna yeva a'mwe mɨgɨnyai kwala maarya'nerɨ lɨvawɨjɨmaa'nya'nemɨlɨka wɨna. 2Atɨlya sɨmunya kayaa'na yawɨ'na, atɨlya sɨmunya tewaanna yawɨ'na. 3Sɨmunya maayamɨlɨka kunnya laamɨvananya makabɨna. Sara yeva kɨrɨ' welivananyasɨ mamakabi ye'. 4Nabaai sɨmunnakemɨlɨka kunnya welivanadalyangɨ welivananya dɨngikɨna yeva kɨnɨjɨ tɨhu'na makabɨna yɨna ye'. 5A'mwei kwala maarya'nei yarai mabi. Yarai mabi kya' sarevɨ a'mwe yuyamɨlɨka se'na yɨdakuwɨlaawɨna yɨna yeva se wakulɨna. 6Se wakulɨna yadapi sawɨta kalawawegaa' jaka pɨrɨ' yɨnnɨgavɨna ‘Yɨthaanyi! Kwala maarya'nei kaanya yɨnɨka. Tutaanyavɨ wɨjɨma'naawapɨjɨ dɨmakabila!’ 7Jaka yɨnnɨgavɨna kya' sɨdɨraaya yuya sa dɨkaa'na yeva kumɨre laamɨvananya yovɨrawakɨna. 8Yovɨrawakɨna yadɨvɨ' sɨdu'maayamɨlɨka sɨdu'nakemɨlɨkaavɨ wɨdɨna ‘Nemɨre laamɨvananya mena yɨgaavade'na yɨwaka. Sare'na sarɨmɨre welivananya maalɨka pɨjɨ' dɨnejaayɨla!’ 9Kɨrɨ' sɨdu'nakemɨlɨka ja'nawɨdɨna ‘Nemɨre welivananya da' nemɨnyɨjɨ sarɨmɨnyɨjɨ yɨnɨga wi'na neyade' mɨka! Aawa. Mubangevɨna wawopɨjɨ yune sarɨnnya'ne' dɨmubaawila!’ 10Sara wɨdɨna kye' samɨlɨka welivananya' mubya'nemɨlɨka kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaapi a'mwei kwala maarya'nei kaanya bi'ma'na. Kaanya bi'ma'na kya' sahwarɨna yemwaaleta samɨlɨka kwala maarya munne naangevɨnemɨlɨka gamɨjɨ ye'mwannɨgwina. Sara kye' kaanya' maratihɨ'na. 11Kaanya' tihɨ'nɨke' dɨvidaa'nyɨ sɨdɨraaya pɨmɨlɨka bɨna yeva sahɨmɨlɨka wɨdɨna ‘Naangeigɨ, naangeigɨ, kaanya' dɨnebasamaraama!’ 12Kɨrɨ' ja'nawɨdɨna ‘Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨnyɨ mihwanganyadɨnyainyɨ.’ 13Sarevɨdaa'nyɨ a'mwe kwala maarya'nei byahaa'na myawɨryetabaaibɨ' bɨde yɨrɨka sarɨkɨna sagaa'na myawɨrivanɨgasa'na nayaa dɨvaihanaryɨla!
Wɨdaayadɨvɨsara nɨgwia naanga maremwaalyavɨne ke'ba'nanya' dɨnɨke'nesɨ.
(Lukɨ 19:11-27)
14Bɨdehaa'ne' dare'nesɨ. A'mwe pwai ‘Menyabanna kaanya wɨma!’ dakei gannya wɨdaayadɨvɨsaraavɨ jaka wɨdɨna yaka gannya gɨlyɨvɨsa wɨmaarina. 15‘Kumɨre sɨmunya genna gennanya warɨka. Sɨmunya nawɨ'nya yaderɨna naanga wɨjaavɨma! Sɨmunya kɨbawe yaderɨna kɨbawe wɨjaavɨma! Sɨmunya maalɨka yaderɨna maalɨka wɨjaavɨma!’ daka pwarɨna paaivɨ taawɨzanɨ kinaaya (K5000) wɨmaarina, nabaai pwarɨna tu taawɨzanɨ kinaaya (K2000) wɨmaarina, nabaai pwarɨna waanɨ taawɨzanɨ kinaaya (K1000) wɨmaarina. Yuya wɨmaarina yaka pɨwɨnna kaanna wɨna. 16Kaanna wɨna kya' paaivɨ taawɨzanɨ kinaaya maarakei yɨme'nya'bɨ' wɨna yaka mubɨmubya yaka paaivɨ taawɨzanɨya mudɨka pɨnɨjɨ ye'mwagakɨna yaka tenɨ taawɨzanɨ kinaaya lɨmwanna. 17Nabaai sabaaibɨ' a'mwe 2,000 kinaaya maarakei sai kwalyɨ mubɨmubya yaka 2,000 kinaaya pɨnɨjɨ ye'mwagakɨna. 18Kɨrɨ' a'mwe 1,000 kinaaya maarakei kwaakevɨ kavi'nɨnnya' lɨkaawɨna yaka nɨgwia sa gannya a'mwe naangere sa lɨkirakɨna.
19Dɨvidaa'nyɨ saamɨnyagaa' mena buna kya' wɨdaayadɨvɨta sahwaraavɨre a'mwe naangei ayɨna bɨna yaka ‘Sahwarajɨ nɨmɨre nɨgwia wɨjaave sanna yagaalya' ye'mwannadɨma!’ dɨna. 20Dɨna yaka ye'mwannadɨna yada paaivɨ taawɨzanɨ kinaaya maarakei bɨna, sai nɨgwia 5,000 kinaaya pɨnɨjɨ makabɨna yaka 10,000 kinaaya wakɨna yaka wɨdɨna ‘A'mwe naangeigɨ, 5,000 kinaaya nyɨjaavagɨnya. Yɨthaa! Mubɨmubya maryena 5,000 kinaaya pɨnɨjɨ maa'mwengɨra.’ 21Sara wɨdɨna kya' gamɨre a'mwe naangei wɨdɨna ‘Tewaanyasɨ. Nyɨdaayadɨnya tewaanyaigɨnyɨra. Sara gɨthe wawɨnyavɨ tewaanna lɨmwadɨnyaigɨnyɨra. Wawɨnya pɨrɨ' pɨrɨvɨ tewaanna lɨmwadɨnyaigɨnyɨ. Sarevɨdaasɨ wawɨnya kwalaalyangɨ maremwaaidɨnyaigɨnyɨ gɨmwaaihɨma! A'mwe naangeinyɨre yɨlaaya naangevɨ dulamwaala!’ 22Sara wɨdɨna kya' tu taawɨzanɨ kinaaya maarakei kwalyɨ bɨna yaka wɨdɨna ‘A'mwe naangeigɨ, 2,000 kinaaya nyɨjaavagɨnyangɨ. Yɨthaa! Mubɨmubya maryena 2,000 kinaaya pɨnɨjɨ maa'mwengɨra.’ 23Sara wɨdɨna kya' gamɨre a'mwe naangei wɨdɨna ‘Tewaanyasɨ. Nyɨdaayadɨnya tewaanyaigɨnyɨra. Sara gɨthe wawɨnyavɨ lɨmwadɨnyaigɨnyɨra. Wawɨnya pɨrɨ' pɨrɨvɨ tewaanna lɨmwadɨnyaigɨnyɨ. Sarevɨdaasɨ wawɨnya kwalaalyangɨ maremwaaidɨnyaigɨnyɨ gɨmwaaihɨma! A'mwe naangeinyɨre yɨlaaya naangevɨ dulamwaala!’ 24Sara wɨdɨna kya' kɨrɨ' waanɨ taawɨzanɨ kinaaya maarakei kwalyɨ bɨna yaka kwaasɨ wɨdɨna ‘A'mwe naangeigɨ, mena dara yawɨ'manɨge. Gɨmɨ a'mwe kɨrɨ'mɨryaigɨnyɨ. Wawɨnyangɨ gɨmɨre gɨthaayadɨvɨsara burɨdɨvɨta tɨka munnengɨ midɨnyaigɨnyɨ. Pwara witɨzɨla pɨraihɨramaa'dɨvɨta witɨzɨla sa maarakadɨnyaigɨnyɨ. 25Sasareigɨnyɨne'na lɨka yena gɨmɨre nɨgwia 1,000 kinaaya kwaakevɨ lɨka yulya'mwagake. Gɨmɨre nɨgwia dathavaaka.’ 26Sara wɨdɨna kya' gamɨre a'mwe naangei ja'nawɨdɨna ‘Nyɨdaayadɨnya kayaa'nanyaigɨnyɨ. Maa'na gideigɨnyɨ. Nyɨdɨwaanya' yawɨ'manɨgɨnyaigɨ daa! Wawɨnyangɨ pwara burɨdɨvɨsangɨ tɨka munne yabwaryadaari pwara witɨzɨla pɨraihɨramaa'dɨvɨta maarakadɨnyainyɨ. 27Sara kwaasɨ yawɨ'na yɨjaigɨ bengɨyavɨ nɨnnya nɨgwia mwaki be'na yɨwaana! Sare' tewaanna nyakɨjɨ kwajɨ nɨnnya nɨgwiajɨ nɨgwia pɨnɨjɨ kabamaa'mudɨkeinyɨ.’ 28Sara wɨdɨna yaka pwaraavɨ wɨdɨna ‘Sarevɨdaa'nyɨ sarɨmɨ gamɨnyɨ 1,000 kinaaya daza' yɨpalamaarapɨjɨ tenɨ taawɨzanɨya kɨnɨnnaka dazarɨ duzaayɨla! 29Sare' dare'nesɨ. Gazaizai pɨnɨ kɨnɨnnakerɨ pɨnɨjɨ kujaava'mujɨ naanga naanga kɨnɨnnakei yɨma'nadelyɨ. Kɨrɨ' pɨnɨ maayarɨ maalɨkejɨ' navɨka lɨmwagarɨkevɨ maarɨdelyɨ. 30Nyɨdaayade waryaanya dazarɨ mwasɨlaanna jɨhɨnya aayawɨnna dɨmarasɨ'nyɨla! Dazɨmagɨ kɨnna naanga dadɨvɨ' daange'na kunnya maangerɨka kɨjɨvainya yɨpɨ'devanyɨra.’
Aayagaa' maryawɨbwarya'nesɨ.
31Dɨvi sagaa' A'mweraavɨne Kaimɨraayai gannya byaannyavɨ maarojɨ ejelɨya yuyara kwarajɨ ayɨna bathelyɨ. Dazagaa' gannya maremwaaide namwaalyɨta byaannakevɨ walamwaaladelyɨ. 32Nabaai ejelɨyara nɨmɨnyawɨnna ajɨmya yuyangɨyaraavɨ maryɨ'bwaramakabɨna kyapɨjɨ sipɨzipɨyaraavɨ maremwaaidei pimagɨ sipɨzipɨyaraavɨ pimagɨ memeyaraavɨ maryawɨbwarɨdaakuna yadevaaibɨ' pimagɨnyaai marɨdaakwɨdere. 33Aangasɨmagɨ tewaanyara sipɨzipɨyaraavɨ marɨdaakuna, kwanaamimagɨ kayaa'nanyara memeyaraavɨ marɨdaakuna. 34Marɨdaakuna ya'mujɨ nɨmɨre aangasɨmagɨ mwaaidapiyaraavɨ Kingɨyainyɨ wɨdɨna ‘Nɨmaamaangei tewaanya yɨhɨzaavɨnɨkeihi bamaarideihɨlyɨ. Aaya Kwaakeva' mudɨka yɨma'nakegaa' Nɨmwai mena yovɨrawakɨnɨkeba sarɨmɨnyɨneba nayaa yɨhɨmaremwaaladeva sɨrɨnɨmaangereba yanga dɨvɨramaaryideihɨlyɨ. 35Sare' dare'nesɨ. Nɨmɨ mɨjɨka nyakeinyɨna sarɨmɨ wapaaya wɨjaavɨna nye'. Aalya'na mɨjɨka kanya' sarɨmɨ aalya' wɨjaavɨna nye'. Nɨmɨ angavaayainyɨ mwaaleinyɨ sarɨmɨre angengɨna makuna nye'. 36Nɨmɨ baazɨ'ma'nya maayainyɨ sarɨmɨ baazɨ'ma'nya' wɨjaavɨna kanye' baazɨ'ma'neinyɨ. Nɨmɨ nalaavɨnakeinyɨ mwaaideri sarɨmɨ maremwaaina nye'. Nɨmɨ kalavuzangevɨ mwaaideri sarɨmɨ banyanganesaihɨlyɨ.’ 37Sara wɨdɨna kya'mujɨ a'mwe yɨda'maraangera ja'nawɨdɨna ‘Naangeigɨ, nemɨ mɨjɨ'nanyaigɨnyɨ gathɨngaa' gwanganona wapaaya gɨzaavo? Aalya'na mɨjɨke' gathɨngaa' kagya' aalya' gɨzaavo? 38Gɨmɨ angavaayaigɨnyɨ gathɨngaa' gwanganona nemɨre angevɨna gɨmakwawo? Gɨmɨ baazɨ'ma'nya maayaigɨ gathɨngaa' yada'gi baazɨ'ma'nya gɨzaavo? 39Nalaavɨnakeigɨnyɨ gathɨngaa' gwanganona gɨmaremwaalo? Kalavuzangevɨ gathɨngaa' mwaaida'gi gɨmɨnyawɨnna bo?’ 40Sara kanyɨdapɨjɨ Kingɨyainyɨ ja'nawɨdɨna ‘Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Nya'mwera a'mwe darajɨya pwai a'mwe maalɨkei mwaaidɨ'nyɨ kɨrɨ' sahwarɨ sara yadɨvɨ' yɨ nɨmɨnyɨ sara nyesaihɨlyɨ.’ 41Sara wɨdɨna ya'mujɨ sagaa' kwanaamimagɨ mwaaidapiyaraavɨ wɨdɨna ‘Dɨkevɨ marasɨ'nya'neihi nɨmɨnyawɨdaa'nyɨ dɨwideihɨlyɨ. Gotɨyai Dɨka daza' Saataanɨmɨnajɨ gamɨre ejelɨyaraavɨnajɨ yovɨrawakɨnɨkesɨ. Sare kɨrɨ' Dɨka daza' myɨgaayɨ ya'nevɨ dɨwideihɨlyɨ. 42Sare' dare'nesɨ. Mɨjɨka mwaaideri nya'ne nyɨjaavetaihi mɨ'. Aalya'na mɨjɨka nyadaa'nyɨ aalya' nyɨjaavetaihi mɨ'. 43Angavaayainyɨ mwaaideri sarɨmɨre angengɨna nyɨmakwawetaihi mɨ'. Baazɨ'ma'nya maayainyɨ baazɨ'ma'nya' nyɨbaazɨ'makwetainyɨ mɨka! Nɨmɨ nalaavɨnakeinyɨ mwaaleinyɨ, kalavuzangevɨ mwaaideri sarɨmɨ nyɨmaremwaaletaihi mɨ'.’ 44Sara wɨdɨna kya'mujɨ nabaai kumɨ kwara ja'nawɨdɨna ‘Naangeigɨ, gɨmɨ mɨjɨka yadaa'gi gathɨngaa' gwanganoigɨnaka? Nabaai aalya'na baidaa'gi nabaai angavaayaigɨ nabaai baazɨ'ma'nya maayaigɨ nabaai nalaavɨnakeigɨ nabaai kalavuzangevɨ gathɨngaa' mwaaida'gi nemɨ nayaa magyavada'galyo?’ 45Sara kanyɨdapi ja'nawɨdɨna ‘Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. A'mwe darajɨya pwai a'mwe maalɨkei mwaaidɨ'nyɨ kɨrɨ' sahwarɨ sara myadɨvɨ' yɨ nɨmɨnyɨ sara nyetaihi mɨ'.’ 46Sara wɨdɨna kya'mujɨ a'mwe dazara daangesɨ taangesɨ maraawɨpɨ'derera. Kɨrɨ' a'mwe yɨda'maraangera gaala yuyagaa' yuyagaa'ne mwaalya'nebwi maapɨ'derera.”