Parallel

Matɨyui 23

23
Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ saraavɨrebwinesɨ.
(Maakɨ 12:38-40; Lukɨ 11:37-52; 20:45-47)
1Dɨvidaa'nyɨ Jizaazai kwala bwa'naanyangɨjɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨjɨ wɨdɨna 2“Kɨgaakuna Ne Mozɨzai Kɨwɨnya' nejaavaka nemɨre sɨnnawɨnyaraavɨ wɨjɨwaakɨna neyaakelyɨ. Dahaa' Mozɨzai yaakabaaibɨ' Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ Mozɨzare namwaalyɨsavɨ Kɨwɨnya yɨhɨzɨwaakɨvanɨgasarera. 3Sarevɨdaa'nyɨ Gotɨyare bukuyavɨne yagaala yuya sa yɨhɨzɨwaakɨvanɨgasa kadɨka nayaa wɨ'nadɨvɨ' sana sana dɨmɨdɨnyɨla! Kɨrɨ' kumɨre yadɨvɨta sabwi sarɨmɨ mamɨdɨbɨnera! Sare' dare'nesɨ. Sahwara kɨwɨnyanna dadɨvɨsa kɨrɨ' sabwi myadɨvɨsarera. 4A'mwera gɨlyɨvɨta ge ge wɨla maramurɨtaveva pwaraavɨre egwengɨ yɨlakeva ‘Sahwara taanga yuya sa makupɨka! Kɨrɨ' taanga sa nemɨre ata maalɨka kɨmɨlɨka mamakwawaanna!’ yawɨ'na yeva yɨvanɨgatabaaibɨ' Kɨwɨjarajɨ Perɨzɨyarajɨ taanginya kɨwɨnya taanginanya wɨjaavɨna yadɨvɨ' sazaburana myadɨvɨsarera. 5Yuyangɨ yadɨvɨsanna yawɨ'na ‘A'mwera nenganapɨjɨ “A'mwe sahwai tewaanyalyɨ,” yawɨrapɨjɨ nemɨre yaya munyaba makibɨka!’ Sara yawɨ'na yadɨvɨ' yuya yadɨvɨsare. Kumɨrebwi dare'nebulyɨ. Nemɨ Juyainaavɨrebwina kumɨre gɨlyɨka Gotɨyare yagaala pɨkarɨyɨkwia maalɨka mihya'nikaavɨ naanga yavɨkaryadɨvɨ' a'mwera tɨnna wanganya'nera yamengɨjɨ asangɨjɨ marapwɨyadɨvɨsare. Gotɨyarɨ wɨja'negaa'ne baazɨ'ma'nyangɨ maangebara saamɨnaangebara yavɨkaryadɨvɨ' a'mwera tɨnna wanganya'ne'nanyɨ. 6Tɨka munnengɨ namwaalyɨta aaya naangengɨ walamwaalya'nera nawɨ'nya wima'naderera. Nabaai lotuangengɨ walamwaala ya'ne aaya kekyɨrɨ'na ‘A'mwe naangeinyɨ sahɨba mwaalɨma!’ yawɨ'dɨvɨ' nawɨ'nya wima'naderera. 7A'mweraayaba yɨkabadɨvɨsaba ‘A'mwera nedɨpɨka! “A'mwe naangeigɨ! Tewaanyaigɨ!” Nabaai a'mwera nedɨpɨka! “Wɨjɨwaakyaigɨ!” Sazabwi tewaanya wɨvu'naderera. 8Kɨrɨ' nɨmɨreihɨrɨna a'mwera ‘Ravaai, Wɨjɨwaakyaigɨ!’ nyɨhɨthɨpɨdɨka! Sare' dare'nanyɨ. Sarɨmɨre wɨjɨwaakya yune gave pwainanyainyɨ mwaaiheinyɨ. Sarɨmɨ yuyaihi kwɨya'mweihɨlyɨ. (Avaalyaihɨlyɨ.) 9Nabaai Kwaaka davakɨ dava a'mwe pwarɨ ‘Nenɨmaangeigɨ!’ madɨpɨna! Sare' dare'nanyɨ. Sarɨmɨre sɨrɨnɨmaangei yune gave pwainanyalyɨ. Sahwai Sɨgunyavɨ mwaalɨkelyɨ. Sare'na a'mweraavɨ ‘Nenɨmaangeigɨ!’ madɨpɨna! 10Nabaai a'mwera ‘Nemaremwaaidɨnyaigɨ!’ nyɨhɨthɨpɨka! Sare' dare'nanyɨ. Sarɨmɨre maremwaalyai yune gave pwainanyalyɨ. Sahwarɨ Gotɨyai dahɨlakaka maryasaabakei Kɨraazɨtɨyalyɨ. 11Sarɨmɨjɨya pwai ‘A'mwe naangeinyɨ yɨma'nɨma!’ dazai wawɨnya yɨhɨthaayadei sarɨmɨre yagaala mɨdɨdei mwaaladelyɨ. 12A'mwei yaya yune gamɨnne'na makinajai gamɨnne yaya' kwaakewɨ waradesɨ. Nabaai a'mwei gamɨnne yaya' kwaakewɨ kamarakwojɨ yaya naange' maaradelyɨ.
13We'! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ saihi maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sɨgunyavɨya maremwaaide kaadihɨsa' a'mweraavɨre sɨnnyɨkaavɨ maratihɨ'dɨvɨsaihɨlyɨ. Sare' dare'nesɨ. Sarɨmɨ kusawɨ widɨvɨtaihi mɨka. Nabaai a'mwera ‘Maremwaaidevɨ kusawɨ wɨlaana!’ dadɨvɨ' yadaapi sarɨmɨ tusavɨ kaanya wɨridɨvɨsaihɨlyɨ. Sare'na mala nayaa jɨwannyɨla! 14We'! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ saihi maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Yaanyɨwaakemɨlɨkaavɨne angengɨna kwaasɨ dadɨvɨ' angengɨya yaasɨwa'na maa'dɨvɨ' sahɨmɨlɨka yune kunemɨlɨka wɨmwaaihadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareihi sarɨmɨre kayaa'nanya dazangɨ lɨka yulyakya'neihi Gotɨyarɨ yagaala saamɨnya kwaasɨ wɨdadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarevɨdaa'nyɨ kayaa'nanya sahɨbwina tɨvɨkɨrya'ne naanga dɨmaaryideihɨlyɨ. Pwara tɨvɨkɨrya'ne maalɨka maapɨ'derera. 15We'! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ saihi maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Saalaalyavɨjɨ kwaakevakɨjɨ wavɨla'na yadɨvɨ' ‘A'mwe pwai nemɨre kɨwɨnya mɨdɨnana!’ yawɨ'dɨvɨ' bɨrɨkaanya yamaryadɨvɨsaihɨlyɨ. Mi'na bɨramaa'na yadɨvɨ' sahwai yɨhɨmɨdɨdaasɨ Dɨkevɨ naawia'nerɨ wɨmwaaihadɨvɨsaihɨlyɨ. Nabaai gamɨre kayaa'nanyabwi sarɨmɨre kayaa'nanyabwi wavɨla'na yadelyɨ.
16We'! Tɨnna tɨbɨnyaihi ‘Tusarɨ' wibwarɨdakwaana!’ dadɨvɨsaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Dara kwaasɨ dadɨvɨsaihɨlyɨra. Gazaizai Gotɨyare Angevɨna dozɨ gamɨre yagaalya' dɨragɨnna yɨvaimwagazai nabaai sara mi yaja' sa' yaasɨwa'nanyasɨra. Kɨrɨ' gazaizai Gotɨyare Angevɨne golɨyanna dozɨ gamɨre yagaalya' dɨragɨnna yɨvaimwagazai nabaai gamɨ dazabaaibɨ' sana yɨna yadelyɨra. 17Tɨnna tɨbɨnyara tusarɨ' mwanganyadɨvɨtabaaibɨ' sɨdu'maayaihi mwaaihasaihɨlyɨ. Dɨnyɨjɨla! Golɨya naange' daaka? Gotɨyare Ange' golɨya tewaanya' wakake anga sa' naange' daaka? Yɨ Gotɨyare Ange' naangesɨ. Golɨyavɨ wavɨla'nɨkesɨ. 18Nabaai kwaasɨ dara dadɨvɨsaihɨlyɨ. Gazaizai yagaala dɨragɨnya' ja'nei Gotɨyarɨne sipɨzipɨya sazangɨne kwaraanyabanna (taangejɨ marewɨja'nebanna) dozɨ dɨragɨnya sa' dazai sa' yaasɨwa'nanyasɨ. Kɨrɨ' kwaraanyaba Gotɨyarɨ wɨjaaya'ne sipɨzipɨya sazangɨna dozɨ yagaala dɨragɨnya sa' dazai nabaai gamɨ dazabaaina sana yɨna yadelyɨ. Sana myɨ yojɨ yagaainakei yɨma'nadelyɨ. 19Tɨnna tɨbɨnyaihɨlyɨra. Sare' dare'nesɨ. Sipɨzipɨya saza naange dɨngaka? Kwaraanya' sipɨzipɨya sazangɨ tewaanya yɨma'nade kwaraanya sa' naange' dɨngaka? Kwaraanya sa' naangesɨ. 20Sarevɨdaa'nyɨ a'mwei kwaraanya'na dozɨ yagaala dɨragɨnya' dazai kwaraanyabannajɨ kwaraanyabanne sipɨzipɨya saza yuyangɨnajɨ yagaala dɨragɨnya' dathelyɨra. 21Nabaai pwai Gotɨyare Angevɨna dozɨ yagaala dɨragɨnya' dazai yɨ Gotɨyare Angevɨnajɨ Gotɨyare Angevɨ mwaalɨkerɨnajɨ yagaala dɨragɨnya' dathelyɨra. 22Nabaai pwai Sɨgunyavɨna dozɨ yagaala dɨragɨnya' dazai Gotɨyare namwaalyɨsarɨnajɨ namwaalyɨsarɨ yɨlamwaalɨka dazarɨnajɨ yagaala dɨragɨnya' dathelyɨra. (Matɨyui 5:33-37) 23We'! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sare' dare'nanyɨ. Wawɨnyavɨya maalɨka yuya jɨsa'bɨsasɨ yɨmaasa'bɨsasɨ saza yuya sarɨmɨ ata yuyɨraai marajaapaidɨvɨ' ata yuyɨraalya pimagɨnya yɨlaaya'na Gotɨyarɨ duzaayidengɨ. Kɨrɨ' sarɨmɨ Kɨwɨnyavɨya yagaala naanga pimagɨnya yagalya'ma'mwaa'. Yɨ a'mweraavɨ maryawɨbwata ya'ne yagaala yɨda'maraangebwi myɨvanɨga'. Yɨ kale gaimwange'nebwi myɨvanɨga'. Yɨ Gotɨyarɨ nayaa malɨmwagivanɨga'. Kɨwɨnya Gotɨyarɨne ata yuyɨraalya pimagɨnya' wɨjaaya'nebwi nyagalya'mapɨdɨka! Kɨrɨ' Kɨwɨnyavɨya yagaala naanga yɨhɨthɨwe nayaa nebulya'na jɨla! 24Tɨnna tɨbɨnyaihi ‘Tusarɨ' wibwarɨdakwaana!’ kwaasɨ dadɨvɨsaihɨlyɨ. Sarɨmɨre aalyavɨ kavagazerɨ lɨwasɨ'nadɨvɨ' kɨrɨ' sarɨmɨre aalyavɨ kaamelɨyarɨ tɨnna mwanganyɨna, yenɨgu'nadɨvɨtabaaibɨ' sarɨmɨ maalɨkebwina nayaa yadɨvɨ' kɨrɨ' Gotɨyare Kɨwɨnya naanga tɨnna mwanganyɨna, navɨka'na myadɨvɨsaihɨlyɨ. Sare'na tɨnna tɨbɨnyaihɨlyɨ.
25We'! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! A'mwera paletɨyangɨjɨ kaapɨyangɨjɨ mwasɨmagɨ gɨrɨka pu'ma'dɨvɨ' kɨrɨ' kusawɨ gɨrɨka wa'da aalya wapaaya sɨvya bu'nɨkabaaibɨ' sarɨmɨ a'mwera tɨnna wanganya'neraavɨna maalɨkebwina nayaa yadɨvɨ' kɨrɨ' kusawɨ sarɨmɨre sɨmunyangɨ kuka yɨpalamaasabulyɨ wabahɨlaaka yɨhyada naanna yabulyɨ maanga yɨhyeku'nɨkeihɨlyɨ. 26Perɨzɨyaigɨ tɨbɨnyaigɨ ‘Mwasɨmagɨ kimagɨjɨ tewaanya yɨma'nana!’ da'gɨzɨ sɨnnawɨ kaapɨvananyarɨ kusawɨ yune'na dɨvu'mawasɨ'nadesɨ. Kusɨmagɨ naangimagɨnyɨ. Mwasɨmagɨ maalɨkimagɨnyɨ.
27We'! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨmɨ gɨlekavi'nɨnnyangɨ yaakesɨ pu'nɨkeibɨsa'nanyɨ. Mwasɨmagɨ tɨnna wanganya'nyɨmagɨ nawɨ'nyɨmagɨnyɨ. Kɨrɨ' kusawɨ a'mwe mena bainɨkeraavɨre yagɨnyajɨ bwia yuyajɨ gɨrɨkita'nanyajɨ yunebanna wɨlayɨhihunarɨ'. Sasarebɨsaihi mala nayaa jɨwannyɨla! 28Sabaaibɨ' sarɨmɨ kwaihi kwaasɨ yadɨvɨ' a'mwera tɨnna yɨhwangadɨvɨ' ‘A'mwe tewaanyarera,’ yawɨ'dɨvɨ' kɨrɨ' sarɨmɨnyɨ kusawɨ kwaasɨyabulyɨ Kɨwɨnyavɨ galazekɨvalyabulyɨ wɨlayɨhwarɨkeihɨlyɨ.
29We'! Kɨwɨjaihɨlyɨ Perɨzɨyaihɨlyɨ maanga pɨrɨwaalyɨyaihi mala nayaa jɨwannyɨla! Sare' dare'nanyɨ. Ne pɨropetɨyaraavɨre gɨlekavi'nɨnnyangɨ gɨleange madɨvɨsaihɨlyɨ. A'mwe yɨda'maraangeraavɨre gɨleangengɨ yɨwaala yɨwadɨvɨsaihɨlyɨra. 30Yɨwaala yɨwadɨvɨ' nabaai dɨna ‘Nemɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨregaa' mwalaajɨ kwajɨ pɨropetɨyaraavɨre tawe' munya daya'na magaimwagi kyaadɨ'!’ 31‘Nemɨre Ne sɨnnawɨnyara,’ dadɨvɨta sarevɨdaa'nyɨ sarɨmɨ pɨropetɨyaraavɨ tamaketa saraavɨreihi mwaaihasa' jalɨkurakɨmanɨga'. Gotɨyare yagaalya' mamaarivanɨgasa'na avaaina yadɨvɨsaihɨlyɨ. 32Sareihi, yarala! Sarɨmɨre Ne sɨnnawɨnyaraavɨrebwi yunebanna jaawila! 33Kamaala kayaa'nanyaihi! Naawɨnaanyaraavɨre kaimɨraayaihi sarɨmɨnyɨ Gotɨyai kotɨya' yɨhɨmaryojɨ Dɨkevɨna yɨhɨmarasɨ'nadeihɨlyɨ. Lɨkaanya gatha'dara dɨwideihɨlaka! 34Sarevɨ, yɨthaanyi, sarɨmɨnyawɨnna nɨmɨ pɨropetɨya pwaraavɨjɨ a'mwe sɨmunnakeraavɨjɨ nɨmɨre Kɨwɨjaraavɨjɨ maryasaabɨdeinyɨ. Kamaryasaaba'mujɨ sahwaraavɨ pwaraavɨ dɨramakyideihɨlyɨ. Pwaraavɨ yɨsavɨri nilɨya jeramyideihɨlyɨ. Sarɨmɨre lotuangengɨ pwaraavɨ wɨla kayaa'nanyabaalyɨ lɨkurapɨjɨ taanga wɨjaaya'neihi anga naanga pɨbanna sara yapɨjɨ anga naanga pɨbanna dɨha'mɨjamakwideihɨlyɨ. 35Sara kyapɨjɨ Kwaaka davakɨ yɨda'maraanga yuyaraavɨre tawe' munya dayaasavɨne tɨvɨkɨta dɨmaaryideihɨlyɨ. Sa' yune sarɨnnyaburɨnyɨ. Sarɨmɨ yɨda'maraangeraavɨ mena tamakyaasaraavɨ Aivelɨ yɨda'maraangerɨdaa'nyɨ tamakɨna, kuna kuna yeva yune Sekaraayarɨ tamakɨna. Sekaraayai Berakaayare kaimɨraayarɨ Gotɨyare Angevɨjɨ Gotɨyarɨne sipɨzipɨya sazangɨne kwaraanyabajɨ tɨnnyaba sarɨmɨ mena tamakyaasalyɨ. Sa' yune sarɨnnyabulyɨ. 36Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Yuya kayaa'nanya dazanna a'mwe dahaa' mwaaihata dazaihɨrɨ tɨvɨkɨsa' yɨhima'nadesɨ. (Gamɨre yagaalya' bule wɨjaavesa'najɨ gamɨnyɨ tamakya'najɨ sara wɨdɨna ya'.)
37Jeruzaalemɨ mwaalyaihi! Jeruzaalemɨ mwaalyaihi! Sarɨmɨ Ne pɨropetɨyaraavɨ tamakɨna, sarɨmɨnyawɨnna Gotɨyai wɨdaasakeraavɨ sɨla lɨwakɨna yaasaihɨlyɨ. Kukuraaya' gannya bwaranyangɨ jaka jɨvwaramaa'da gannya pɨyayawɨ marulakamaremwaaidevaaibɨ' sarɨmɨreraavɨ mari'bwarɨmwaaihya'neinyɨ gara garegaa' nyɨvu'naka kɨrɨ' sarɨmɨnyɨ mihɨvu'nyɨvanɨka! We'! 38Yɨthaanyi, sarɨmɨre anga davɨ mena yenadakupɨjava yɨma'nadesɨ. 39Sare' dare'nesɨ. Dara yɨhɨthɨvanɨge. Ayawɨdaasɨ tɨnna dɨnyanganyideinyɨ mɨka! Arɨkewɨnyɨ. Dɨvi nɨmɨnyɨna dara dɨzidehaa'nanyɨ.
‘Naangerɨne yayavɨ a'mwei bathelyɨra.
Sahwarɨ Gotɨyai tewaanya wiadelyɨra.’
Sara dapɨjɨ dɨnyanganyideihɨlyɨ.”