Parallel

Matɨyui 22

22
Kwala maarya tɨka munne ke'ba'nanyavɨnesɨ.
(Lukɨ 14:15-24)
1Jizaazai kuna wɨdada ke'ba'nanya pɨrɨ' dara wɨdɨna 2“Sɨgunyavɨya maremwaaide' darebaaibɨsasɨ. A'mwe kingɨyai gannya gawaalɨvaangerɨne kwala maarya munne naange' yɨna. 3Tɨka wapaaya naanga yovɨrawakɨna yaka sɨnnawɨ a'mwe pwaraavɨ tɨka munne nya'neraavɨ yagaala mena wɨdɨthaakwakeraavɨna yagaala wɨdaasɨna. Gamɨre wɨdaayadɨvɨsaraavɨ, jaka wɨjɨvwaramaarya'neraavɨ sahwaraayawɨnna maryaasɨna. Maryaasɨna kya' wɨdaayadɨvɨsara sara wɨdɨna kye' sahwara sɨmunyangɨ muvu'nyakera ‘Aala! Mabi yɨdeinyɨ,’ dɨna. 4‘Mabi yɨdeinyɨ,’ desavɨdaa'nyɨ ganɨmaangei wɨdaayadɨvɨta pwaraavɨ wɨdɨna ‘A'mwe jaka wɨdɨweraayawɨnna wawopɨjɨ dara duzɨla! “Yɨthaanyi, nɨmɨre tɨka munne mena yovɨrawakɨvanɨge. Bulɨmakaawoya naangerajɨ dɨwɨnya mɨnarɨnakerajɨ mena tamapɨraayɨna. Nabaai yuya pɨnɨjɨ mena yovɨrawakɨwo warɨka. Kwala maarya'negaa' jɨkabila!” ’ 5Wɨdaayadɨvɨsara yagaala daza' wɨdaawɨna ye'. Kɨrɨ' sahwara kadɨka mu'nyɨna yeva kaanya yɨwɨnama'na. Pwai gannya wawɨnyawɨnna wɨna, pwai mubya'nei gannya sɨtɨwaayavɨna kaanna wɨna. 6Sara yɨna kye' kɨrɨ' pwara kingɨyare wɨdaayadɨvɨsaraavɨ galalɨmwanna yɨna yeva bɨrala yɨna, mala tamɨna, yɨnahu tamakɨna. 7Sarevɨdaa'nyɨ kingɨyarɨ sɨnna tɨka davɨna kwia' gannya aawɨlasaraavɨ maryaasɨna kya' aawɨlasara wɨdaayadɨvɨsaraavɨ tamaketa saraavɨ tamakya'nera wɨna yeva sara mena yeva sahwaraavɨre anga naange' dɨka yɨra'na. 8Sara kye' kingɨyai wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna ‘Tɨka munne kwala maarya'ne mena yovɨrawakɨwaasa warɨka. Kɨrɨ' a'mwe nɨmɨ jaka wɨdɨwera sara galazekɨvaimwaasara yɨnɨga wi'na yɨpɨ'dera mɨka. 9Sarevɨdaa'nyɨ yuya tutaamaanga yalabɨnya yɨkebanya kaanya jamarila! Nabaai a'mwe yuyaraavɨ tɨnna wanganapɨjɨ tɨka munnenna jaka duzɨvwaramakabila!’ 10Sara wɨdɨna kya' wɨdaayadɨvɨta dazara tutaanya yuya sabanyana yɨwɨnama'na yɨna yeva a'mwe yuyaraavɨ mari'bwa'na. A'mwe kayaa'nanyarajɨ a'mwe tewaanyarajɨ mari'bwa'na. Mudɨkanga saba bamwaaina yeva yunebanna mɨlalɨmwaga'na.
11A'mwera walamwaaina yadaapi kingɨyai tɨnna wanganya'nei wɨlaabɨna. Wɨlaabɨna yaka a'mwe pwarɨ kwala maarya'ne baazɨ'ma'nya' nawɨ'nya' mamarakyakerɨ tɨnna wanganna. 12Tɨnna wanganna yaka wɨdɨna ‘A'mweigɨ, kwala maarya'ne baazɨ'ma'nya mamarakyagɨna kuta dawɨnna gatha'dara bwimwaanyaigɨnaka?’ Sara wɨdɨna kya' kɨrɨ' sai yagaala maayai. 13Sarevɨdaa'nyɨ kingɨyai wɨdaayadɨvɨsaraavɨ dara wɨdɨna ‘Sarɨmɨ gamɨre sɨvɨla asangɨ wɨla galapwɨyapɨjɨ mwasɨlaa jɨhɨnyavɨ mwaalade'na dɨmaralɨvaramila! Jɨhɨnya dazavɨ a'mwera kɨnna dadɨvɨ' kunnya maangerɨka kɨjɨvainadɨvɨsarera.’” 14Sare' dare'nesɨ. Ke'ba'na sara wɨdɨna yaka wɨdɨna “Yo, Gotɨyai a'mwe kwalaalyaraavɨ jaka wɨdadelyɨra. Kɨrɨ' sai gave pwaraavɨna pwaraavɨna dahɨlakadelyɨ. A'mwe kwalaalyara kadɨka mu'nyɨ yadɨvɨ' gamɨnyawɨnna mabyadɨvɨsare.”
Sizaarɨ taakɨzɨya wɨjaaya'na Jizaazarɨ yɨwaaravesa'nesɨ.
(Maakɨ 12:13-17; Lukɨ 20:20-26)
15Perɨzɨyara Jizaazarɨna yagaalya' daawɨna “Sarɨ wɨla galapwɨya'nevɨ nemɨ yagaalya' gara jamungajakaajɨwona? Sai yagaala kayaa'nanya' kudozɨ yaawiai naanyavɨ lɨvapadevaaibɨ' pwɨyaana!” 16Dɨnyɨna yeva jamungajakɨna yeva kumɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨjɨ Kingɨya maalɨkei Erotɨyare kwaraavɨjɨ wɨdaasɨna kye' Jizaazaryawɨnna yɨ'mavaawɨna yɨna yeva “Kwaasɨyagaala kudawaajɨ sai navɨka mwaalojɨ yaasɨwa'na kanedozɨ wɨla yɨraana!” deva wɨdɨna “Wɨjɨwaakyaigɨ, nemɨ yawɨ'manɨgo ‘Gɨmɨ a'mwe yɨda'maraangeigɨnyɨra. Nabaai yagaala yune nebulya'nanyavɨ Gotɨyarebwi wɨjɨwaakadɨnyaigɨnyɨra. Gɨmɨ a'mwe pwarɨna sɨmunya kwalaalya yawɨ'dɨnyaigɨ mɨka. Aawa. A'mwe yuyaraavɨ yagaala avaainanya wɨjɨwaakadɨnyaigɨnyɨra.’ 17Sarevɨdaa'nyɨ dɨnedana! Gɨmɨ gara yawɨ'manɨgɨna? Yunebanne Kingɨyai Sizaarɨ taakɨzɨya wɨjaaya'nebwi tewaanyabwi dɨngaka? Gotɨyai ‘Kayaa'nanyabulyɨ,’ yawɨ'dei dɨngaka?” 18Kɨrɨ' Jizaazai kumɨre sɨmunya kayaa'nanya sabwi yawɨranganna yaka wɨdɨna “Kwaasɨyaihi, yaamɨjɨ be'na nyɨjɨwaaimanɨgava! 19Taakɨzɨya wakya'ne nɨgwia pu' dɨnyɨbwarɨdaakwila!” Wɨdɨna kya' sahwaryawɨnna nɨgwia sɨ' makabɨna. 20Nɨgwia sɨ' makabɨna kye' sai sɨkɨna yɨdaanganna “A'mabaala dathasɨ yaya dathasɨ sa' aarɨnevaka?” 21Yɨdaanganna kya' wɨdɨna “Sizaarɨnesɨra.” Wɨdɨna kye' wɨdɨna “Sare'na Sizaarɨne sa Sizaarɨna durɨvɨkɨryidengɨra. Nabaai Gotɨyare sa Gotɨyarɨna durɨvɨkɨryidengɨra.” 22Yagaala sa' kadɨka wɨ'neva lɨka yɨwaainyɨna. Lɨka yɨwaainyɨna yadɨvɨ' sarɨ yagalya'ma'na yɨna yeva kaanna wɨna.
A'mwera baidɨvɨ' ayɨna dɨkaasa'na yɨwaaravesa'nesɨ.
(Maakɨ 12:18-27; Lukɨ 20:27-40)
23Yɨrɨka dazarɨkɨ Sazuzɨyara gamɨnyawɨnna bɨna. Sazuzɨyara dara dadɨvɨsare “A'mwera balɨna yadɨvɨ' ayɨna dɨkaapɨ'dera mɨka. Aawa. Yɨnahu baidɨvɨsarera.” Gamɨnyawɨnna bɨna yeva dara yɨwaara'na 24“Wɨjɨwaakyaigɨ, Ne Mozɨzai kɨwɨnya dara dɨnɨkesɨ. A'mwe pwai kaimɨraavɨmaayai kabalojɨ gahwaalaangei gamɨre a'mwevɨ kwala maarojɨ gathaakaanga baryarɨne kaimɨraaya yɨmavɨdaakuna yana! 25Sara dɨnɨke'na kɨgaa' ata purɨdaa'nyɨ pwaraala kɨdaraka nemɨjɨyadaraka mwaalesare. Nabaai aaya mudɨkei kwala maaraka mwaalakegaa' mena balɨna. Sai kaimɨraaya maayai balakevɨdaa'nyɨ gamɨre a'mwe dazavɨ gahwaalaangei kwala maarɨna yaka nabaai sahwalyɨ kaimɨraaya maayai balɨna. 26Nabaai ayahidaa'nyai avaala sana yɨna, nabaai ayawɨdaasalyɨ. Sana sana yɨwɨna yeva aaya wɨryaakei yune ata purɨdaa'nyɨ pwaraala sai avaaina yɨna. 27Yuyara mena balɨna kye' aaya dɨvidaa'nyɨ a'mwe kɨrɨsɨ balɨna. 28Sarevɨdaa'nyɨ a'mwe bainɨkera ayɨna dɨkaasagaa' a'mwe daza' ata purɨdaa'nyɨ pwaraala saraavɨ a'mwe aaihware' mwaaladevaka? Sare' dare'nesɨ. Yuyara kwala maaresa'na aaihware' mwaaladevaka?”
29Jizaazai ja'nawɨdɨna “Gotɨyare yagaala dɨnɨkengɨjɨ Gotɨyare dɨragɨnya kɨrɨvɨnajɨ myawɨrivanɨgata sarevɨdaa'nyɨ nayaa myawɨryadɨvɨ' dɨwaasaihɨlyɨ. 30Sare' dare'nesɨ. A'mwe bainɨkera ayɨna dɨkaasagaa' a'mwera kwala ayahi mamaaryɨ yɨpɨ'derera. Nabaai a'mwe kwala ayahi mamaa'nyɨ yɨpɨ'dengɨra. Aawa. Sɨgunyavɨ ejelɨyara kwala mamaaryarabɨsara mwaaibɨ'derera. 31Nabaai bainɨka sara ayɨna dɨkaasa'na Gotɨyai sarɨmɨre Ne sɨnnyawɨnyaraavɨ yɨhɨzaake yagaalya' madanganyadɨvɨsaihi daaka! Gotɨyai Ne Mozɨzarɨ wɨjaake' dara dɨnɨkesɨ. 32Dahaa' kuna nɨmɨ Evɨraamɨmɨre Gotɨyainyɨra. Aazakɨmɨre Gotɨyainyɨra. Jaikopɨmɨre Gotɨyainyɨra. Sara dɨnɨke'na sahwai a'mwe bainɨkeraavɨre Gotɨyai mɨka. Aawa. Gamɨre bainɨkeraavɨ kuna maremwaaidelyɨ. Gamɨnyɨne a'mwe gaala mwaaihasaraavɨre Gotɨyalyɨ.” 33Gamɨre yagaala sa' kwala bwa'naanya kadɨka wɨ'neva lɨka yɨwainɨgulaawɨna ye'.
Gotɨyare kɨwɨnya naange'nesɨ.
(Maakɨ 12:28-34; Lukɨ 10:25-28)
34Perɨzɨyara dara wɨ'nesa' “Yɨthaanyi, Sazuzɨyaraavɨ kumɨre yagaalyangɨ maange galabɨpaimwakei daaka!” Sara deva gamɨnyawɨnna yɨ'bwa'naabɨna. 35Yɨ'bwa'naabɨna yeva kumɨjɨya pwai kɨwɨnya sɨdu'nakei “Yɨwetawakya dana!” daka yɨjɨwaalya'na yɨwaara'na 36“Wɨjɨwaakyaigɨ, kɨwɨnya yuyangɨ wavɨlavaka naanga wavɨlavɨke' kɨwɨnya berɨvaka?” 37Yɨwaara'na kya' wɨdɨna “Gɨmɨre Naangei Gotɨyarɨna gɨnnya sɨmunyavɨ yunebanna tewaanya gɨvu'nana! Gɨnnya kuryai sahwarɨ yɨlaaya yɨnɨga wi'na wɨmaryana! Gɨnnya sɨdusavɨ yunebanna sahwarɨ jawɨrangana! Gɨnnya sɨmunyavɨ yunebanna, gɨnnya kuryarɨ yunebanna, gɨnnya sɨdusavɨ yunebanna gɨmɨre Naangei Gotɨyarɨna tewaanya gɨvu'nana! 38Kɨwɨnya daza' naangesɨ. Sa' gamɨ wana naanga nebulyasɨ. 39Nabaai ayawɨdaasa' dazahɨrɨ' sa'bɨsasɨ. Sa' daresɨ. Gɨmɨnyɨna kale gyadevaaibɨ' a'mwe pwaraavɨna kale tewaanya gyana! 40Kɨwɨnya pɨrɨwaala dazawaai kɨwɨnyangɨne yagaala yuya kaavɨlyawaai, nabaai Gotɨyarɨ wɨ'neva wɨjaata pɨropetɨyaraavɨre yagaala kaavɨlyawaalyɨ.”
Jizaazai Perɨzɨyaraavɨ Kɨraazɨtɨyarɨna yɨdaanganake'nesɨ.
(Maakɨ 12:35-37; Lukɨ 20:41-44)
41Perɨzɨyara kuna yɨ'bwa'nemwaaidapi Jizaazai kumɨnyɨ yɨdaanganna 42“Sarɨmɨ Kɨraazɨtɨyarɨna Gotɨyai maryasaabyarɨna gara yawɨ'manɨgava? Sai kaimɨraaya aaihwarelaka?” Yɨdaanganna kya' sahwara wɨdɨna “Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayalyɨra.” 43Wɨdɨna kye' wɨdɨna “Nabaai Kurya Tewaanyai Devitɨmɨ sɨmunya kujayaa' Devitɨ gatha'dare' wɨdɨna ‘Naangeigɨ!’ Dara dɨnɨkesɨ.
44Naangei nɨmɨre Naangerɨ dara wɨda'
‘Gɨmɨ nɨmɨre aangasɨmagɨ dɨragɨnyaba dɨmwaala!
Nabaai dɨvidaa'nyɨ gɨmɨre yɨkamaangeraavɨ dathɨwagɨdeinyɨ.
Gɨmɨre sɨvɨlyɨraarɨ amwi dathɨwagɨderaavɨ marulawakɨdehaa'nanyɨ.’
45Sara dɨnɨke'na yɨ Devitɨ wɨdakei ‘Naangeigɨna,’ sahwai ‘Devitɨmɨre kaimɨraayalyɨreva,’ gatha'darevaka?” 46Sara wɨdɨna kya' gamɨre yagaala sa' yɨnɨga wi'na ja'nawɨdakei a'mwe pwai kwai mɨ'. Sahwara dara myawɨryesa' “O, Kɨraazɨtɨyai Gotɨyare Gawaalɨvaangei daaka!” Majeva nabaai yɨrɨka dazarɨkɨ yɨdaanganya'nenna lɨka gaai ye'. Nabaai dɨvidaa'nyɨ maja'nawɨjɨ yɨpɨnera pɨnɨnna midaanganyɨ yɨna ye'.