Parallel

Matɨyui 21

21
Jeruzaalemɨna Jizaazai kingɨyai wɨlaawake'nesɨ.
(Maakɨ 11:1-11; Lukɨ 19:28-38; Jonɨ 12:12-19)
1Jeruzaalemɨnera wɨna yeva Jeruzaalemɨ kɨbaweba anga Bepaaza aya kɨbanna yɨ'mavaawɨna. Anga maalɨka sa' Mugunya Wolivɨ gidɨkusaba mannɨkebe. Aya kɨbanna yɨ'mavaawɨna kye' Jizaazai gamɨre mɨdɨdita pwaraarɨ wɨdaasɨna 2“Kɨrɨmɨ anga maalɨka dazaba sangihɨrɨ wɨlakɨlyɨ yɨme'nya'bɨ' dogiya pɨrɨsɨ gamɨre dɨwɨnyai kwalyɨ wɨlyabaalyɨ galyɨrakɨnɨkenaarɨ danganyideraaihɨlyɨ. Sanaarɨ wɨla yaramaa'na yakɨlyɨ nɨmɨnyawɨnna dɨmakabyideraaihɨlyɨ. 3Nabaai a'mwe pwai kwai yagaala pɨrɨ' yɨhɨthazai dara duzideraaihɨlyɨ ‘Naangerɨ wana kunerɨ kɨnaarɨna wɨgainɨvanɨke'nanyɨ.’ Sara kudakɨlyɨ yɨme'nya'bɨ' sanaarɨ marayɨhyasaabathelyɨra.” 4Sara yeta daza' Gotɨyai “Pɨropetɨyare yagaala dɨnɨka dazavɨ yunebanna ya'ne' yɨma'nana!” kada' sara ye'. Yagaala sa' dara dɨnɨkesɨ.
5Mugunya Saayonɨ mwaalyaraavɨ dara duzɨla!
“Yɨthaanyi, sarɨmɨnyawɨnna sarɨmɨre kingɨyai bɨvanɨkelyɨ.
Sahwai kwaamu'nanyai nawɨ'nyabwi yɨna yadelyɨ.
Sagaa' dogiyarɨ a'ba yɨlamwaalaka bɨvanɨkelyɨ.
Sai dogiyavɨre dɨwɨnyarɨ a'ba yɨlamwaalɨkelyɨ.”
Pɨropetɨyare yagaalya' sara dɨnɨkesɨ.
6Jizaazai gamɨre mɨdɨdisaraarɨ sara wɨdaasɨna kya' saraai sara yɨna. 7Dogiya ganaangesɨ dɨwɨnya kwalyɨ sanaarɨ makabɨna yagɨla kɨrɨnnya baazɨ'ma'nya dɨragɨnya dogiyarɨ a'ba yɨlakɨna kyagi sai munyaba yɨlamwaaina kya' makuna. 8Makuna yadaa'nyɨ kwala bwa'naanya naange' tutaanyavakɨ yɨlaaya'na kumɨre baazɨ'ma'nya yɨraipu'nyɨna yeva kwala pɨgɨlavajɨrɨ'bwarakɨwɨlaawɨna yɨna ye'. Nabaai pwara yɨtaanya paayɨna yadɨvɨ' tutaanyavɨ yɨlaaya'na wakɨwɨlɨna. 9Kwala bwa'naanya pɨnɨ Jizaazarɨ sɨnnawɨ yɨma'nyɨna yadɨvɨ' waanyɨna, kwala bwa'naanya pɨnɨ dɨvidaa'nyɨ mɨdɨnyɨna, yuyara jaka wɨdamɨdɨnna
“Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayarɨ yɨlaaya maryaana!
Naangere yayavɨnei bɨvanɨkerɨ tewaanya wɨjaavana!
Sɨgunya ke'mwewɨ Gotɨyarɨne' munyabanna makɨlaana!”
Jaka sa' wɨdɨ wɨja yɨna yɨna ye'. 10Jaka wɨdɨna wɨdɨna wɨdɨna yadaapi Jeruzaalemɨna wɨlɨna yada a'mwe yuya angebanyara jaanga dɨki'nɨgulɨna yɨna yeva dɨna “A'mwe dazai aaihwalaka?” 11Sara dɨna kye' a'mwera kaanya wodɨvɨ' dɨna “Dazai pɨropetɨya Jizaazalyɨ. Naazaretɨ mwaalyai Galɨlidaa'nyalyɨ.”
Jizaazai Gotɨyare Anga Naangevɨ yake'nesɨ.
(Maakɨ 11:15-19; Lukɨ 19:45-48; Jonɨ 2:13-22)
12Gotɨyare Anga Naangevɨ Jizaazai wɨlɨna yɨna yaka savɨ a'mwe yuyara nɨgwia maarya'nera mubadɨvɨsaraavɨ wɨlatamabwakɨraasɨna. Yɨ a'mwera nɨgwɨyadaihamaata yadaapiya yɨ'bɨnya yuya marapuratawakɨna. Yɨ kwaamɨrya Gotɨyarɨ wɨjaaya'neraavɨne a'mweraavɨre namwaalyɨsangɨ marapuratawakɨna. 13Sara yaka sai wɨdɨna “Gotɨyare bukuya' dara dɨnɨkesɨ. Nɨmɨre Ange' anga Gotɨyainyɨ nyɨdɨpɨ'devɨna dɨpɨ'desɨra. Sara dɨnɨka kɨrɨ' sarɨmɨ kayaa'na yadɨvɨ' a'mwe kukeraavɨre kɨma'nyawɨbɨsa' wakɨvanɨgasaihɨlyɨ,” sara wɨda'.
14Gotɨyare Anga Naangevɨ mwaalɨna yadɨ'nyɨ a'mwe tɨbɨnya pwarajɨ sɨvɨla kayaa'nanyarajɨ gamɨnyawɨnna bɨna kye' nawɨ'nya yavada'gaina wia'. 15Kɨrɨ' nawɨ'nya yɨna yakengɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sara tɨnna wanganna yeva nabaai Gotɨyare Angevɨ kaimɨraayamɨlɨka jaka wɨladadaapi “Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayarɨna yɨlaaya yaana!” kadɨka wɨ'nyɨna kye' sahwaraavɨ sɨnna tɨka naanga davɨna. 16Sɨnna tɨka davɨna yadaa'nyɨ wɨdɨna “Dazamɨlɨka yagaala dɨwaata daza' du'nɨwaana!” Sara wɨdɨna kye' Jizaazai wɨdɨna “Yo, wɨ'nɨwana. Sare' dɨnɨke' madanganyadɨvɨtaihi daaka! Dara dɨnɨkesɨ.
Kaimɨraaya maalɨkemɨlɨkaavɨre maangevɨ
Aamunya nɨvanɨgasamɨlɨkaavɨre maangevɨ
Gɨmɨ yɨlaaya nawɨ'nya galawɨratayɨwaa.
Gɨmɨnyɨne yaya' munyabanna makimanɨgasamɨlɨke.
Sara dɨnɨke'na dɨvanɨga'.” 17Wɨdɨna yaka sahwaraavɨ yagalya'ma'na yaka anga naangeba mwasɨlaa walyuna yɨna yaka sawɨta sarɨkɨ Betaanina wa'mwaraawɨna.
Jizaazai kada' yɨta pihɨyɨ' yawaka balɨna yake'nesɨ.
(Maakɨ 11:12-14,20-24)
18Mwanyavɨ anga naangebanna ayɨna wɨna yadaa'nyɨ mɨjɨka wina. 19Mɨjɨka wina yadaa'nyɨ wodimagɨnna tu'maangebaarɨ yɨta pihɨya pɨrɨ' tɨnna maranganna yaka savɨna bi'ma'na yaka kɨrɨ' tɨka munne aane pɨrɨ' kɨrɨ' mwaryadɨ'nyɨ wanganna. Aawa. Yune kɨwasɨrana wa'dɨ'nyɨ wanganna. Yɨta savɨ dara wɨdɨna “Yuyagaa' tɨka munne aane pɨrɨ' kɨrɨ' myɨ'nyɨ jɨthe'gɨnyɨ.” Sagaa' yɨta pihɨya sa' yawaka balɨna. 20Mi'na yawaka balɨna kya' mɨdɨdɨvɨsara tɨnna wanganna yeva lɨka yɨwɨlɨna. Lɨka yɨwɨlɨna yeva wɨdɨna “Yɨta pihɨya sa' dahaa' yawaka yarai gatha'darevɨna baimwaka?” 21Wɨdɨna kye' Jizaazai ja'nawɨdɨna “Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ dɨragɨnna lɨmwabɨza' sarɨmɨ sɨmunya pɨrɨwaai maaya yɨpɨneihi yɨ yɨta pihɨyavɨ yɨwebaaibɨ' yɨnɨga wi'na yɨpɨneihɨlyɨ. Yune sahɨrɨ'na yanne' mɨ'. Aawa. Sarɨmɨ mugunya dazavɨ wɨdɨna ‘Mugunya'gɨ dɨkaava'gɨzɨ saalaalyavɨna dɨthɨkwosɨka!’ Wɨdɨna kyapɨjɨ sa' sasara yannesɨ. Pwara mi yɨpɨnebaaibɨ' sarɨmɨ sasare' yɨpɨneihɨlyɨra. 22Nabaai sarɨmɨ dɨragɨnna lɨmwaga'dɨvɨ' yuya sare ya'ne wɨjangɨ Gotɨyarɨ kidaanganapɨjɨ yɨ sa yadengɨ.”
“Dɨragɨnya' aaihwai gɨzaawakavaka?” Jizaazarɨ yɨwaaravesa'nesɨ.
(Maakɨ 11:27-33; Lukɨ 20:1-8)
23Gotɨyare Angevɨ wɨlaawɨna yaka kusawɨ a'mweraavɨ wɨjɨwaakɨna yadaa'nyɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangerajɨ a'mweraavɨne a'mwe naangerajɨ gamɨnyawɨnna bɨna yeva wɨdɨna “Dazanna yɨvanɨgɨnya be dɨragɨnya' maaragɨna yɨvanɨgɨnyaigɨnaka? Nabaai dɨragɨnya daza' aaihwai gɨzaawakavaka?” 24Sara wɨdɨna kye' Jizaazai ja'nawɨdɨna “Nɨmɨ kwainyɨjɨ pɨrɨ'na yɨhiwaaravɨde'nanyɨ. Nɨmɨre yɨwaarata sa' nyɨrɨvɨkɨpɨja' nɨmɨ kwainyɨjɨ be dɨragɨnya' maarena daza yɨvanɨge'na yɨhɨthɨdeinyɨ. 25Jonɨmɨre bavɨtaazɨyabwi gawɨ yɨma'nakavaka? Sabwi Sɨgunyavɨdaasa' daaka? A'mweraavɨrennanya' daaka?” Sara wɨdɨna kya' sahwara yagaala dɨnyɨna “Nemɨ ‘Sabwi Sɨgunyavɨyasɨra,’ wɨdaaza' sai dara wɨdɨna ‘Nabaai nɨmɨnyɨne sahɨrɨ'na dɨragɨnna be'na malɨmwagiwa'daa'?’ 26Kɨrɨ' yawɨ'daanyavɨdaa'nyɨ ‘Sabwi a'mweraavɨresɨ,’ wɨdaaza' sarevɨ yuyara dara yawɨ'na ‘Jonɨ sai pɨropetɨyalyɨra.’ Yawɨ'na yadɨvɨsa'na ‘Naneramakɨpɨdɨka!’ yawɨ'daa lɨka yaanneinera.” 27Mi'na dɨnyɨna yeva sarevɨdaa'nyɨ sahwara Jizaazarɨ ja'nawɨdɨna “Nemɨ myawɨrivanɨgona.” Ja'nawɨdɨna kye' dara wɨdɨna “Nɨmɨ kwainyɨjɨ ‘Be dɨragɨnya' maarena daza yɨvanɨgevɨna,’ myɨhɨthɨwɨneinyɨra.
28Nabaai sarɨmɨ gara yawɨ'manɨga'? A'mwe pwai kaimɨraaya pwaraai kɨnɨnnakei. Gamɨre sɨraangeryawɨnna wɨna yaka wɨdɨna ‘Kaimɨraayaigɨ, dahaasagaa' gɨraipɨwiwawɨnyavɨ jaawa!’ 29Kɨrɨ' sai ja'nawɨdɨna ‘Aala! Myɨwɨna!’ Sara wɨdɨna yaka dɨvidaa'nyɨ sɨmunya ayahi yawɨraka kaanna wɨna, wawɨnya yɨna. 30Nabaai ganɨmaangei kaimɨraaya pwaryawɨnna wɨna yaka avaaina sasara wɨdaawɨna kya' sai ja'nawɨdɨna ‘Yo, nɨmwai naangeigɨ nɨmɨ yɨdeinyɨ.’ Sara wɨdaka sai mwɨyɨna. 31Kaimɨraaya pwaraala saraarɨdaa'nyɨ ganɨmaangere sɨmunyabwi mɨdɨnakei aaihwalaka?” Sara yɨwaara'na kya' sahwara wɨdɨna “Aaya mudɨkei.” Wɨdɨna kye' Jizaazai dara wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨ nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. A'mwe kayaa'nanya taakɨzɨya maa'dɨvɨsarajɨ yaasɨwa'na maradaakudɨvɨsajɨ sa sarɨmɨnyɨ wavɨla'na yeva Gotɨyai maremwaaidevɨ sɨnnawɨ waamanɨgasangɨ. 32Sare' dare'nesɨ. Sarɨmɨnyawɨnna Jonɨ tewaanya yɨdasabwi yɨhibwarɨdaakwia'nei bɨna kya' sarɨmɨ a'mwe naangeihi gamɨre yagaalya' dɨragɨnna lɨmwagetaihi mɨ'. Kɨrɨ' taakɨzɨya maa'dɨvɨsarajɨ yaasɨwa'na maradaakudɨvɨsajɨ gamɨre yagaalya' dɨragɨnna lɨmwanna yesare. Sarevɨ tɨnna mena wanganeva kɨrɨ' sarɨmɨre sɨmunyabwi mudɨkebwi myawɨramaari yeva dɨragɨnna malɨmwagyesaihɨlyɨ.
Wawɨnyavɨ maremwaaleta kayaa'nanyaraavɨnesɨ.
(Maakɨ 12:1-12; Lukɨ 20:9-19)
33Ke'ba'nanya pɨrɨ' kadɨka du'nyɨla! A'mwei kwaaka naanga kɨnɨnnakei mwaala'. Sahwai gɨraipɨwiwawɨnya' yɨna. Kurɨta yagɨ'mawakɨna yaka gɨraipɨwɨlyabara dapalaburɨnna yaka wawɨnyavɨ kusɨlaa sɨlaanga gɨraipɨya mwa'mwagikya'ne lɨkayavɨkarina yaka anga maremwaalyarɨne pu' yɨlamanna. Sai wawɨnya sajɨ'na a'mwera wawɨnya yadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna ‘Nɨmɨre wiwawɨnya' maarapɨjɨ nayaa maremwaalapɨjɨ dɨvi wizɨla mya kyojɨ wizɨla nɨmɨnyɨne wakapɨjɨ sarɨmɨnyɨne dɨmaaryideihɨlyɨ.’ Sara wɨdɨna, pɨwɨnna wɨna. 34Pɨwɨnna wɨna kya' dɨvidaa'nyɨ gɨraipɨwɨlyabaraavɨ sɨlya mari'bwarakyagaa' gamɨnne wizɨla pɨnɨ maarya'neraavɨ wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdaasɨna. 35Sara wɨdaasɨna kya' wawɨnya savɨ yadɨvɨsara gamɨre wɨdaayadɨvɨsaraavɨ mujaayeva galalɨmwanna. Yɨ pwarɨ wɨlyabaalyɨ mararanna, yɨ pwarɨ yɨnahu tamakɨna, nabaai pwarɨ sɨlyajɨ lɨvaranna. 36Sara yɨna kye' gyakwai gannya wɨdaayadɨvɨta pwaraavɨ ayahi maryasaabɨna. Kwalaalya kɨbaweraavɨ maryaasɨna, kɨgaa' maryaasaka sarabɨ'na mɨ'. Maryasaabɨna kya' wawɨnya savɨ yadɨvɨsara avaala sasare sabwi kayaa'na yɨna ye'. 37Nabaai dɨvidaa'nyɨ aayagaa' wawɨnya savɨ gyakwai dara yawɨ'na ‘Nyɨbwaalɨvaangerɨ sahwara dɨnɨpɨ'derera “Gawaalɨ' naangelyɨra.” Sara dɨnyɨna nayaa yɨpɨ'derera.’ Gyakwai sara yawɨ'na yaka gannya gawaalɨvaangerɨ maryaasɨna. 38Maryaasɨna kya' kɨrɨ' sahwai kuna kaanna wɨna yadaa'nyɨ wawɨnya savɨ yadɨvɨsara gawaalɨvaangerɨ tɨnna wanganna yɨna yeva kumɨ sara dara dɨna ‘A'mwe dathai ganɨmaangere yuya maaradelyɨra. Yarala! Nemɨ yarai tamakaana! Sara yawaajɨ gamɨre wawɨnya dava da' maraadeinera.’ 39Sarevɨdaa'nyɨ sahwara sarɨ galalɨmwanna yeva wawɨnyavɨ mwasɨlaanna maraasɨna yɨna yeva sarɨ yɨnahu tamakɨna. 40Sara tamakɨna yesavɨdaa'nyɨ wiwawɨnyavɨ gyakwalaangei bozɨ a'mwe wawɨnyavɨ yɨvanɨgata dazaraavɨ gatha'darebwi byathei dɨngaka?” 41Sara wɨdɨna kya' a'mwe naangera wɨdɨna “A'mwe kayaa'nanya dazaraavɨ wana kayaaka wigalakaderera. Sara yɨgalakojɨ sai gɨraipɨwiwawɨnya' a'mwe pwaraavɨ maremwaalya'neraavɨna wɨjaavaderera. Nabaai tɨka munne maarya'negasa sahwarɨna wizɨla wɨjaavɨpɨ'delyɨ.”
42Jizaazai kumɨnyɨ wɨdɨna “Sarɨmɨ Gotɨyare bukuyavɨ yɨda'nɨka daza' madanganyadɨvɨ' daaka! Sa' dara dɨnɨkesɨ.
Sɨlaangerɨ sianga madɨvɨsara yawɨbwarasɨ'nesalyɨ.
Simɨjamaanga nawɨ'nyai yɨma'nyɨna yakelyɨ.
Naangei sasare' mena yakelyɨ.
Tɨnna yawɨranganona ‘Nawɨ'nyabulyɨ,’ dɨnolyɨ.
Nebwina sara dɨnɨkesɨ. 43Sarevɨ a'mwe naangeihɨrɨ yɨhɨthɨvanɨge. Gotɨyai maremwaaidevɨ sarɨmɨnyɨ yɨhɨmarasɨ'nojɨ a'mwe anga naanga pimagɨnya pwaraavɨna gamɨre maremwaaidevɨ nawɨ'nyabwina wizɨlyabɨsabwina yɨpɨ'deraavɨna yanga wɨjaavadelyɨ.” 44Wɨdɨna yaka gamɨ sarɨna wɨdɨna “Nabaai sɨlaangerɨna dɨma! Sɨlaanga dazarɨ a'ba walarannajai wana kayaaka wɨsɨ'nadelyɨ. Nabaai sɨlaanga dazai pwai kwarɨ a'badaa'nyɨ bwalaramajai sarɨ surɨnya yɨnahu bwalarɨngɨ'nyɨna yojɨ yɨhusa' tɨrya sa pwa'nyɨ makurasɨ'na yadelyɨ.” Jizaazai pwara malɨmwagyaraavɨna wɨda'.
45Gotɨyarɨna yɨra'dɨvɨta naangerajɨ Perɨzɨyarajɨ gamɨre ke'ba'nanyangɨ kadɨka wɨ'nyɨna yeva dara yawɨresa' “O, nemɨ kwainaavɨna dathɨvanɨka!” 46Sara deva “Sahwarɨ galalɨmwagaana!” deva kɨrɨ' kwala bwa'naanyangɨna lɨka yɨna. Kwala bwa'naanya yawɨ'na “Jizaazai pɨropetɨyalyɨ.” Sara yawɨ'na yesa'na “Sɨla nalɨwakɨpɨdɨka!” deva navɨka mwaalɨna ye'.