Parallel

Matɨyui 20

20
Gɨraipɨwiwawɨnyavɨ yadɨvɨsaraavɨnesɨ.
1Sare' da'daresɨ. Sɨgunyavɨya maremwaaide' a'mwe pwai aawawɨnya kɨnɨnnakei yɨnɨkabaaibɨsasɨ. Wana mwanyavɨ (6 kɨlokɨ) gamɨre gɨraipɨwiwawɨnyavɨ wɨdaaya'ne pwaraavɨ maarya'nei kaanna wɨna. 2Kaanna wɨna yaka a'mweraavɨ wɨdɨna ‘Nɨmɨre gɨraipɨwiwawɨnyavɨ nyɨdaaya'neihɨrɨ nemɨre sabwine'na pwarɨ dahaa'ne kinaaya' pwarɨ dahaa'ne kinaaya' yɨhɨzaavɨdeinyɨ.’ ‘Yo, wikɨra,’ ja'nawɨdɨna kye' gamɨre wawɨnyavɨna wɨdaasɨna. 3Wɨdaasɨna yaka mwanyɨzɨrɨgwajahaa' maaketɨyaba ayahi wɨna yaka a'mwe pwara yaasɨwa'na yadapiyaraavɨ tɨnna wanganna. 4Tɨnna wanganna yaka wɨdɨna ‘Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nɨmɨre wiwawɨnyavɨna kaanna wawopɨjɨ jaawila! Yɨ nabaai nɨgwia yɨda'nanya yɨhɨzaavɨdeinyɨra.’ Kuda' sarevɨdaa'nyɨ kaanna wɨna. 5Kaanna wɨna kye' dɨvidaa'nyɨ sɨrɨgwajahaasɨ sɨvɨraryagaasɨ gyakwai ayahi wɨna yaka avaaina sana yɨna. 6Nabaai sawɨsaburɨ (5 kɨlokɨ) ayahi kaanna wɨna yaka a'mwe pwara daa'dapiyaraavɨ tɨnna wanganna yaka wɨdɨna ‘Dava nyɨlaanga davɨ yaasɨwa' gatha'darevɨna daakava?’ 7Sahwara ja'nawɨdɨna ‘Nemɨnyɨ wawɨnya nejaaya'nei pwai midaakajɨnyɨra.’ Ja'nawɨdɨna kye' sai wɨdɨna ‘Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ nɨmɨre wawɨnyavɨna dɨwila!’ 8Sara wɨdɨna kya' yuyara wawɨnya yɨna kye' nyɨla walakyagaa' mena kyɨma'na' wiwawɨnyavɨ gyakwalaangei gamɨre maredaasarɨ dara wɨdɨna ‘Wawɨnyavɨ nyɨdayɨwaasaraavɨ jaka wɨda'gɨzɨ nɨgwia duzaama! Wawɨnya aaya dɨvidaa'nyaraavɨ sahwaraavɨdaa'nyɨ duzaama! Nɨgwia sahwaraavɨ kuna kuna wɨjaava'gɨzɨ yune wawɨnya sɨnnawɨ wɨdaayaraayabanna jɨ'mwannadesɨra.’ 9Sara wɨdɨna kya' maredaasai sara yɨna yada a'mwera wawɨnya' yamaa'dɨvɨ' yune sawɨsaburɨ (5 kɨlokɨ) yesara bi'ma'na yɨna yeva pwai kinaaya pɨrɨ' pwai kinaaya pɨrɨ' maarɨna. Sagaa' yɨrɨka yunevɨna wawɨnyavɨ nɨgwia kinaaya pukɨra. 10Maarɨna kye' wawɨnya aayagaa'daa'nyɨ yamaa'nɨka sara tɨnna wanganna yeva yawɨ'na ‘Dɨvidaa'nyara pwai kinaaya pɨrɨ' pwai kinaaya pɨrɨ' ma'mwaasa'na nemɨ pɨnɨjɨ maraadeinera.’ Sara yawɨ'na kye' kɨrɨ' sara kwarajɨ pwai kinaaya pɨrɨ' pwai kinaaya pɨrɨ' maarɨna. 11Sara maarɨna yeva jɨkurya yɨna yeva wawɨnyavɨ gyakwalaangerɨ maanga wɨdɨna 12‘A'mwe dazara aaya dɨvidaa'nyɨ yɨma'naabadɨvɨ' wawɨnya' yune waanɨ aawaaya'na wavɨla'derera. Gɨmɨ nɨgwia saraavɨ wɨjawaanya' nemɨ maraanne' wɨjawaana! Kɨrɨ' nemɨ wawɨnya naanga yadaa mwanyavɨdaa'nyaina yune nyɨla walakyagaa'na yɨ'mwannɨvanɨgoinera. Sara yadaawori nyɨla naange' nebaihinɨvanɨkeinera.’ 13Maanga sara wɨdɨna kye' wawɨnyavɨ gyakwalaangei kumɨjɨya pwarɨ ja'nawɨdɨna ‘Nya'mweigɨ, gɨmɨnyɨna kayaa'na magivanɨge. Naarɨmɨ kinaaya pɨrɨ'na “Tewaanyasɨra,” myawɨrijɨhyɨwola? 14Sarevɨdaa'nyɨ gɨnnya nɨgwia' maarɨna ya'gɨzɨ kaanna wɨna jɨ! Nyɨvu'nɨvanɨka daresɨ. Gɨzaavanɨgevaaibɨ' a'mwe aaya dɨvidaa'nya dazarɨ avaala wɨjaawa. 15Sare' yune nɨmɨresɨ. Nɨnnya nɨgwia yune sangɨna yɨnɨga mi yɨwɨneinyɨ dɨngaka? Nɨmɨ tewaanyabwina yadɨnyainyɨne'na sɨmunyavɨ jɨkurya yawɨ'dɨ wabarɨnna yɨvanɨgɨnyaigɨ dɨngaka?’ wɨda'. 16Ke'ba'na yɨhɨthɨwe da'daresɨ. A'mwe dɨvidaa'nyara sɨnnawɨnyara yɨma'nɨpɨ'derera. Nabaai a'mwe sɨnnawɨnyara yune dɨvidaa'nyɨna yɨma'nɨpɨ'derera. (Gotɨyai gannya gaalyabwi aaya dɨvidaa'nyaraavɨna avaaina sɨnnawɨ wɨjaavaderera. Nabaai gannya gaalyabwi sɨnnawɨ aayagaa'daa'nyaraavɨna dɨvidaa'nyɨ wɨjaavaderera.)”
Jizaazai balɨna, ayɨna yɨdɨkaaya'nei dahasaai dahaa' wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 10:32-34; Lukɨ 18:31-34)
17Jeruzaalemɨna kaanya yɨlaawia'nei woda gamɨre sɨvɨlɨrɨdaa'nyɨ pwaraalyara gavera gamɨnyabanna jɨ'bwaramakuna yaka tutaanyavɨ kavena wɨdɨna 18“Yɨthaanyi, dahaa' Jeruzaalemɨneina yimanaawɨgo. Sahɨba a'mwe pwai A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangeraavɨnajɨ Kɨwɨjaraavɨnajɨ nyɨmarɨmwaaihadelyɨ. Marɨmwaaihɨna kanyojɨ kotɨyavɨ nɨmɨnyɨna wɨdɨna ‘Kayaa'nanyai balana!’ 19Sara wɨdɨna yapɨjɨ ajɨmya pɨnɨngɨyaraavɨna Menyaraavɨna nyɨmarɨmwangɨpɨ'deinyɨ. Wɨmarɨmwangɨna kanyapɨjɨ yagaaibɨraizɨka nyɨdanganapɨjɨ wɨla kayaa'nanyabaalyɨ mala naanga nyɨramapɨjɨ yɨsavɨri maranyɨramarɨmupɨ'deinyɨ. Sara kanyapɨjɨ yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ.”
Jemɨzalyɨ Jonɨjɨ kɨdaraai “Naangeinaai mwaalaka!” dahɨla yagɨlya'nesɨ.
(Maakɨ 10:35-45)
20Dazagaa' Sevathiyare balaangesɨ gamɨre gawaalɨvaangeraalyɨ kɨnɨdaka ye'mwannɨguna yeva Jizaazaryawɨnna bɨna. Mi'na bɨna yeva kwaakevɨ kɨrɨnaange' walaruta'nyɨna yaka “Pɨrɨ'na githaanganɨjɨwana?” wɨdɨna. 21Wɨdɨna kya' wɨdɨna “Gɨvu'nɨvanɨke' berɨvaka?” Wɨdɨna kya' wɨdɨna “Gɨmɨre dɨmaremwaaidevɨ nɨmɨre kaimɨraaya datharaai, pwai gɨmɨre aangasɨmagɨ, pwai gɨmɨre kwanaamimagɨ mwaalyɨkade'na sara dɨnyɨdana! Sare'na nyɨvu'nɨvanɨkesɨ.” 22Wɨdɨna kya' ja'nawɨdɨna “Yɨdaangamanɨgata daza' nayaa myawɨranganyɨvanɨga'. Kaapɨvananyavɨ nɨdevaaibɨ' maalɨkegaa' taanga naanga nyadesɨ. Taanga naanga sa kyɨhyojɨ kɨrɨmɨ yɨnɨga wi'na yɨkaneraaihi daaka?” Sara wɨdɨna kya' kɨdaraai wɨdɨna “Naarɨmɨ wi'na yakaneinaalyɨra.” 23Wɨdɨna kyagi wɨdɨna “Nebulyasɨ. Nɨmɨre kaapɨvananyavɨ dɨnyideraaihɨlyɨ. Kɨrɨ' ‘Nɨmɨre aangasɨmagɨ sahwai mwaalana! Nɨmɨre kwanaamimagɨ sahwai mwaalana!’ wɨja'ne' nɨmɨre' mɨka! Aawa. Sahɨbanyaarɨ mwaalya'neraarɨna Nɨmaamaangei mena dahɨlakɨna, sara yawɨ'mwakelyɨ.”
24Nabaai atɨraalyara yagaala daza' kadɨka wɨ'nyɨna yeva sadaraarɨna sɨnna tɨka davɨna. 25Sɨnna tɨka wɨda'daa'nyɨ kɨrɨ' Jizaazai gamɨnyawɨnna jaka jɨvwaramaa'na yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ yawɨ'manɨga' ‘Kingɨyara ajɨmya yuyangɨyaraavɨrera kunnya a'mweraavɨ dathɨwanna yadɨvɨ' dɨragɨnya wɨmaremwaaidɨvɨsarera. Nabaai kumɨre a'mwe naangera dɨragɨnya yadɨvɨsare. A'mwera a'mwemɨlɨka kumɨre yagaalya mɨdɨnya'na dɨragɨnya yadɨvɨsare.’ 26Kɨrɨ' sasare dazabwi sarɨmɨnyɨ myɨhwarannera! Aawa. Pwai kwai sarɨmɨjɨyai ‘Naanga mwaalɨma! A'mwe naangeinyɨ yɨma'nɨma!’ wɨvu'najai sarɨmɨre yɨhɨthaayadei mwaalana! 27Nabaai pwai kwai sarɨmɨjɨyai ‘Aaya sɨnnawɨnyainyɨ mwaalɨma!’ wɨvu'najai yaasɨwa'wawɨnya yadeibɨ'nanyai mwaalana! 28Sabaaibɨ' A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ ‘Nyɨdaayɨpɨ'de'nanyɨ,’ majɨ yena bɨweinyɨ. Aawa. ‘Yune kumɨnyɨ wɨdaayɨde'nanyɨ. A'mwe kwalaalyaraavɨneba ayɨna mubamaarya'neinyɨ balɨdeinyɨ,’ dena bɨweinyɨ. Nɨmɨ yadɨnyabaaibɨ' sarɨmɨ duthaayideihɨlyɨ.”
Jizaazai tɨbɨnya pwaraarɨ tewaanya yavada'galake'nesɨ.
(Maakɨ 10:46-52; Lukɨ 18:35-43)
29Sagaa' anga Jeriko yagalya'ma'na yɨna yeva kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaapi kwala bwa'naanya naange' mɨdɨnyɨna. 30Mɨdɨnyɨna yadaapi, yɨthaanyi, tu'maangebaarɨ a'mwe tɨbɨnyaraai mwaalɨna yadi' “Jizaazai bɨvanɨkerɨnera,” kadɨka wɨ'nyɨna yagɨla jaka dɨragɨnna dɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨ, naarɨmɨnyɨ kale'na dɨnehɨhaimwana!” 31Jaka sara kudahi kwala bwa'naanya' “Jaka sa' maku'nyɨka!” deva maanga wɨdɨna. Maanga wɨdɨna kye' kɨrɨ' saraai jaka naanga dɨragɨnna kuna wɨdɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨ naarɨmɨnyɨ kale'na dɨnehɨhaimwana!” 32Sara wɨdɨna kyagi Jizaazai muda'na yaka saraarɨ jaka wɨjɨvwaramaa'na yaka wɨdɨna “Kɨrɨmɨnyɨ gara yɨhide'nanaka? Berɨvɨna yɨhɨvu'nadevaka?” 33Wɨdɨna kya' “Naangeigɨ ‘Naarɨmɨre tɨnnyara tewaanya yavada'galana!’ kadakwoihɨjɨ dɨnehya! Sare'na yawɨ'manɨgoi.” 34Kadɨka sara wɨ'nyɨna yaka Jizaazai kale naanga wina kya' sagaa' kɨrɨmɨre tɨnnyaraavɨ asa dathɨwanna. Sarevɨ wana sagaasagaa' kɨrɨmɨre tɨnnyara nawɨ'nya wanganna. Nawɨ'nya wanganna yeva saraai gamɨnyɨ mɨdɨnna yɨna yagi.