Parallel

Matɨyui 2

2
Sɨlɨngaamɨnyangɨna Sɨdu'nakera Jizaazarɨ bwanganesa'nesɨ.
1Kingɨyai Erotɨyai Kwaaka Juthɨya maremwaaidɨ'nyɨ Kwaaka Juthɨya Anga Betɨlemɨ Jizaazarɨ maarakegaa', yɨthaanyi, a'mwe sɨlɨngaamɨnyangɨne sɨdu'nakera nyɨlariyara Anga Naanga Jeruzaalemɨna byɨ'ma'na ye'. Byɨ'ma'na yeva a'mweraavɨ wɨdɨna 2“Bwaranyai Juyaraavɨ maremwaalya'nei yɨma'nakei gawɨ mwaalɨka? Sare' dare'nesɨ. A'mwe' kamaara' nyɨlyai byɨlyɨrɨ'deva gamɨre sɨlɨngaamɨnyarɨ' kyɨma'naaba' tɨnna wanganona dɨnyɨna ‘Gamɨnyɨ lotuya'na yɨlaaya yaana!’ Dɨnyɨna yona bɨwona,” wɨdɨna ye'.
3Yagaala sa' Kingɨya Erotɨyai kadɨka wɨ'naka jɨkurya kya' nabaai Jeruzaalemɨ mwaalyara yuyara yawɨta kwalaalya ye'. 4Erotɨyai jɨkurya yaka Gotɨyarɨna mubɨthɨka yɨra'dɨvɨta naangeraavɨjɨ Yɨzɨrelɨyaraavɨre Kɨwɨjaraavɨjɨ jɨ'bwara'. Sahwaraavɨ yɨdaangana' “Kɨraazɨtɨyarɨ Gotɨyai dahɨlakyaakerɨna yemwaaimanɨgo. Sahwai aaihɨba yɨma'nadelaka?” 5Sara kyɨdaangana' wɨde' “Kwaaka Juthɨya Anga Betɨlemɨ sahɨba yɨma'nadelyɨ. Sare' dare'nesɨ. Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwakyaakei pɨropetɨyai dara yavɨkarya'
6‘Betɨlemɨ angebagɨ Jutharaavɨre kwaakevɨ sabagɨ
Maalɨkebagɨ kɨrɨ' anga pɨbanyaavɨ naangebagɨnyɨ.
Gɨmɨnyɨdaa'nyɨ A'mwe Naangei yɨma'nadelyɨ.
Sai nɨmɨre Yɨzɨrelɨyaraavɨ maremwaaladelyɨ.
Sare'na anga pɨbanyaavɨ davɨla'devagɨnyɨ.’ ”
Sara wɨde' Gotɨyare bukuya kunnakera.
7Dɨvidaa'nyɨ Erotɨyai sɨlɨngaamɨnyangɨ sɨdu'nakeraavɨ kave wɨjɨvwaramaa'na. Mi'na wɨjɨvwaramaa'na yaka nayaa yɨdaanganna “Sɨlɨngaamɨnya sa' behaa' yɨma'naka?” Yɨdaanganna kya' sare' wɨde'. 8Wɨdesagaa' Erotɨyai Betɨlemɨna wɨdaasɨna ya'. Nabaai wɨda' “Dɨwila! Kaimalerɨna dɨvɨraawila! Tɨvɨ bɨramaarapɨjɨ dɨnyɨjideihɨlyɨra. Kanyɨdapɨjɨ yɨlaaya yɨde'na wɨdeinyɨ.” Kwaasɨ sara wɨda'.
9Kingɨyarɨ kadɨka wɨ'neva Betɨlemɨna wɨna. Wodɨvɨ' yɨthaanyi, sɨlɨngaamɨnyarɨ' nyɨlarimagɨ tɨnna wanganesarɨ' ayɨna tɨnna wanganna yeva sɨlɨngaamɨnyarɨ' mɨdɨnna ye'. Sɨlɨngaamɨnyarɨ' sɨnnawɨ woda angevɨ kaimalei mwaaidɨ'nyɨyaba lɨvamuda'na ya'. 10Lɨvamuda'na yadɨ'nyɨ sare' yɨlaaya wana naanga yɨna ye'. 11Yɨlaaya naanga yɨna yeva angevɨ wɨlɨna yeva kaimalelyɨ Maarɨyaa' ganaangesɨ sanaarɨ tɨnna wanganna. Tɨnna wanganna yeva kwadaai gɨlɨna yeva kaimalerɨ lotuya'na yɨlaaya ye'. Yɨlaaya yevegaa' kumɨre bukusangɨ baasɨna yeva yanga wɨjaavɨna ye'. Nɨgwia golɨyasɨ wabatɨrɨnya winya'nesɨ marazɨnanya dɨragɨnya' mesɨ yanga wɨjaavɨna ye'. 12Wɨjaavɨna yeva pɨba se wa'mwa'na yesara waja ya'nyɨna yadaapi Gotɨyai wɨda' “Erotɨyaryawɨnna nupɨdɨka!” Mi'na kuda' dɨkaa'na yeva tuta pɨrɨvɨ wɨna ye' kunnya angebannera.
Jozepɨyalyɨ gannya a'mwesɨ kaimalelyɨ Yɨzɨpɨna wawesa'nesɨ.
13Wɨna yesagaa', yɨthaanyi, wajavɨ Naangere mamaaya pwai Jozepɨyarɨ wɨda' “Dɨkaa'na ja! Kaimalelyɨ ganaangesɨ Yɨzɨpɨna lɨkaanya dɨmakwona! Saba dɨmwaaideigɨnyɨ. Nɨmɨ kagɨtha'mujɨyagaa'na. Sare' dare'nesɨ. Erotɨyai kaimɨraayarɨna ‘Tamɨma!’ dozɨ bɨraabathelyɨ. Yarai dɨmakwona!” 14Sara kuda' Jozepɨyai dɨkaa'na yaka sawɨsagaa' Yɨzɨpɨ sabanna kaimalelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ makuna ya'. 15Makuna yaka Erotɨyai kuna mwaalakegaa' Yɨzɨpɨ saba mwaala'. Erotɨyai mena balakegaa'na Jozepɨyai ayɨna bɨna ya'. “Kɨgaakuna Naangeinyɨ nyu'nawɨjɨwaakadei yagaala jaake' yunebanna yɨma'nana!” kada' ayɨna bɨna ya'. Yagaala dara dɨnɨ' “Nyɨbwaalɨvaangerɨ jaka kude Yɨzɨpɨdaa'nyai ba'.” Sara dɨnɨke' yunebanna yɨma'na'.
Kaimaleraavɨ tamakya'na Erotɨyai wɨdake'nesɨ.
16Sɨdu'nakera kwawe' dɨvidaa'nyɨ Erotɨyai dara wanganake' “Ai! Sɨdu'nakera kwaasɨ nyɨdɨzɨwaimwaasainyɨ daaka! Ayahi mabanyɨjɨwaava!” Sara daka sɨmɨlɨkwibwa'nyai yawɨ'na “Kingɨya gave kwainyɨ mwaalɨdeinyɨra. Kaimalerɨ tamakɨma!” Yawɨ'na yaka nabaai sɨmunya yawɨ'na “Nɨmɨnyɨ Sɨdu'nakera sɨlɨngaamɨnyarɨ' gaai bilyɨrɨ'na yakegaa'na nyɨjawalyaadaasa'.” Sara yawɨ'na yaka gannya malyaraavɨ wɨdaasɨna “Betɨlemɨ sabanna avaalyabanna dɨwila! Saba kaimalera kwarame pɨrɨwaaina yɨma'nɨnɨkeraavɨjɨ dahaasa maalɨkeraavɨjɨ yuya' dɨramabwakɨrila!” Erotɨyai sara kudaasa' malyara sara ye'. 17Sara yesavɨna Jeremaayai Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakadei yɨdayaake' yunebanna yɨma'na'. Dara dɨnɨ'
18“Raama saba kɨnna wɨ'nɨnɨkesɨ.
Kɨnna dɨvanɨgava. Kɨnna bazɨwɨvanɨgava.
Rasala' gawaalɨvavaavɨ kɨnna maredɨvanɨka.
Kumɨ mamwaalyɨgasa'na gamɨ dara dɨvanɨko
‘Kale naanga nyadaa'nyɨ gaimwange'nemɨlɨkaavɨ mwɨ'nɨwɨnera!’ ”
Jozepɨyalyɨ gamɨre a'mwesɨ kaimɨraayalyɨ ayɨna besa'nesɨ.
19Dɨvidaa'nyɨ Erotɨyai kabala', yɨthaanyi, Kwaaka Yɨzɨpɨ wajavɨ Naangere mamaayai Jozepɨyarɨ wɨda' 20“Dɨkaava'gɨzɨ kaimɨraayalyɨ ganaangesɨ sawaarɨ Kwaaka Yɨzɨrelɨna dɨmakwona! Sare' dare'nesɨ. ‘Kaimɨraayarɨ tamakaana!’ desara mi'na bale'.” 21Sara kuda' Jozepɨyai se waraka mwanyavɨ dɨkaa'na yaka Kwaaka Yɨzɨrelɨna kaimalelyɨ ganaangesɨ sawaarɨ makabɨna ya'.
22Kaanna kaanna makabɨna yaka dara wɨ'nake' “O, Erotɨyarɨneba gawaalɨ' Aakalayaazai Kwaaka Juthɨya maremwaaidei jɨma'nɨwa'dɨka!” Sara daka yawɨ'na “Aakalayaazai Erotɨyaibɨsalyɨ,” yawɨ'na yaka Jozepɨyai lɨka yaka “Sawɨnna nuwɨdɨka!” dɨna ya'. Mi'na dɨna yaka sawɨsavɨ waja ya'nake'na pɨwɨnna Kwaaka Galɨlinei kaanna wɨna ya'. 23Kaanna wɨna yaka Anga Naazaretɨ saba mwalaawa'. Sarevɨdaa'nyɨ Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakadɨvɨsara yɨdayaasa' Jizaazarɨna yunebanna yɨma'na'. Yagaala sa' dara dɨnɨ' “Pwara ‘Naazaretɨ mwaalyala! Kayaa'nanyaraavɨdaa'nyala,’ dɨpɨ'delyɨ.” Sara dɨnɨkesɨ.