Parallel

Matɨyui 18

18
“Sɨgunyavɨya a'mwe naanga sɨnnawɨnyai aaihwalaka?” yawɨrya'nesɨ.
(Maakɨ 9:33-37; Lukɨ 9:46-48)
1Dazagaa' mɨdɨdɨvɨsara Jizaazaryawɨnna bɨna yeva “Kwaaka davakɨ Jizaazai nemɨre Kingɨyai yarai yɨma'nadelyɨ,” deva wɨdɨna “Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨne gɨmɨre mɨdɨdaanyainajɨyai yuna naangei aaihwalaka? Yuyainaavɨ wavɨla'manɨkei aaihwalaka?” 2Wɨdɨna kye' kaimale pwarɨ jaka jɨvwaramaa'na yaka tɨnnyaba marɨdaakuna yaka 3dara wɨdɨna “Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ kaimɨraaya maalɨkerabɨ' mima'nyɨ yɨpɨja' Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨ dulyideihi mɨ'. Arɨkewɨnyɨra. 4Sarevɨdaa'nyɨ pwai yune gamɨ sai kwaakewɨ walamarakɨnojɨ kaimɨraaya dazaibɨ' yɨma'najai, yɨ Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨne'na a'mwe dazai pwaraavɨ wavɨlavadelyɨ. 5Nabaai pwai kwai nɨmɨnyɨna yawɨrojɨ kaimɨraaya dareibɨsarɨ maarajai yɨ sarevɨ nɨmɨnyɨ nyɨmaaradelyɨ.
(Maakɨ 9:42-48; Lukɨ 17:1-2)
6Pwara kaimɨraaya maalɨkera kwaamu' mwaaidɨvɨsarabɨtara nɨmɨnyɨna dɨragɨnna lɨmwabɨzarajɨya pwarɨ a'mwei walapapalakya'na wɨdɨna kyojɨ nɨmɨrei kayaa'nanyabwi yaja' yɨ a'mwe dazarɨna yɨhɨthɨma! Sahwai sara yajai Gotɨyarɨna yagaainakei kyɨma'nojɨ Gotɨyai kayaa'na dɨragɨnaanna wiadelyɨ. Sɨnnawɨ nɨmɨrerɨ kayaa'na mujahaa' sɨla naangei gamɨre tɨlɨnnyavɨ lɨvarɨdapɨjɨ kwajɨ saalaalyavɨ kewewɨnɨ maralɨvarabɨzɨ kwajɨ tewaanya' kwaradɨka! Gotɨyai kayaa'na dɨragɨnaanna wiade'ne'na sabwi tewaanya' kwaradɨka! 7We', a'mwe Kwaakevakɨyara pwaraavɨ kayaa'nanyabwi walapapalakyaraavɨna Gotɨyai taangebwi wɨrɨvɨkɨraderaavɨna kale nyɨwaka. Pwara nɨmɨnyɨ yagalya'mapɨja'na sahwaraavɨ Gotɨyai dɨragɨnaanna wiadelyɨ. We', sare'na sahwaraavɨna kale nyɨwa'. Sare' dare'nesɨ. Kayaa'nanya dazabwi yɨma'naabathevulyɨ. Nebulyasɨ. Kɨrɨ' a'mwe sasare sabwi makabade sarɨna, we', Gotɨyai kayaa'nanaanga wɨrɨvɨkɨrade'nanyɨ. 8Nabaai gɨmɨre asɨlyɨ kayaa'nanya yɨjaigɨ gɨmɨre sɨmunya' kayaaka kyɨgalojɨ ‘Kayaa'nanyaba namwaaimudɨka!’ dɨzaigɨ sasare gɨnnya asɨrɨ daku'nyɨna ya'gɨzɨ lɨvaranna ja! Ata gave pwina kɨnɨnnakeigɨ yuyagaa'ne gaalyabwina dɨmwaaideigɨnyɨne'na tewaanyasɨ. Ata puraai kɨnɨnnakeigɨ Dɨka myɨgaaya'nevɨ maragɨlɨvarabɨ'de'na kayaa'nanyasɨ. Sare'na sabwina minna! Nabaai gɨmɨre sɨvɨlyɨlyɨ wawa'gɨzɨ kayaa'nanya yɨjaigɨ sɨmunya' kayaaka kyɨgalojɨ ‘Kayaa'nanyaba nanyɨmwaaihadɨka!’ dɨzaigɨ sasare sɨvɨlyɨrɨ daku'nyɨna ya'gɨzɨ lɨvaranna ja! Sɨvɨla gave pwina kɨnɨnnakeigɨ yuyagaa'ne gaalyabwina dɨmwaaideigɨnyɨne'na tewaanyasɨ. Sɨvɨla puraai kɨnɨnnakeigɨ Dɨka myɨgaaya'nevɨ maragɨlɨvarabɨ'de'na kayaa'nanyasɨ. Sare'na ayɨna dɨragɨnna gɨthɨma! Sasarebwina minna! 9Nabaai gɨmɨre tɨnnyalyɨ kayaa'nanya wangadɨzaigɨ sɨmunya' kayaaka kyɨgalojɨ ‘Kayaa'nanyaba nanyɨmwaaihadɨka!’ dɨzaigɨ sasare tɨnnyarɨ jɨwa'mwanna ya'gɨzɨ lɨvaranna. Tɨnna gave pwaina kɨnɨnnakeigɨ yuyagaa'ne gaalyabwina dɨmwaaideigɨnyɨne'na tewaanyasɨ. Tɨnna pwaraai kɨnɨnnakeigɨnyɨ Dɨka Naangevɨ maragɨlɨvarabɨ'de'na kayaa'nanyasɨ. Dazasare'na sabwina minna!
Sipɨzipɨya yadakunɨkeina ke'ba'na wɨdake'nesɨ.
(Lukɨ 15:3-7)
10Mala nayaa jɨwannyɨla! Sarɨmɨ sɨmunya kaimɨraaya daraavɨna dara nyawɨpɨdɨ'! ‘Dazarajɨya pɨmɨlɨ' wana yaasɨwa'nanyalyɨra.’ Sare' dare'nesɨ. Dara yɨhɨthɨvanɨge. Ejelɨyara kaimɨraayaraavɨ nayaa maremwaaidɨvɨsarera. Sahwaraavɨ daanga wina yadaa'nyɨ taanga maarɨna yɨpɨja yuyanna ejelɨyara Nɨmwai Sɨgunyavɨ mwaalɨkerɨ wɨjɨwaakadɨvɨsare. 11Sare' dare'nesɨ. A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ tusavɨ yadakunɨkeraavɨ padaihasamaarya'neinyɨ bɨweinyɨ.
12Sarɨmɨ dare'na gara yawɨ'manɨgava? A'mwe pwai sipɨzipɨya waanɨ aadɨretɨyara kɨnɨnnakei mwaalajai sipɨzipɨya pwai kyadaavojɨ bɨrɨbɨrya'nei wawadei midaaka! Sai mugunyangɨ sipɨzipɨyara 99 mwaaidapi yagalya'ma'na yojɨ sipɨzipɨya gave pwainanya yadaavaja dazaina bɨrɨbɨrya ya'nelyɨ. 13Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Sai mena bɨramaarajai sipɨzipɨya gave pwainanya dazarɨna yɨlaaya naanga yadelyɨ. Yɨ sipɨzipɨyara 99 myadaayɨ yadaapiyaraavɨna yɨlaaya maalɨka yadelyɨ. 14Sasare sabaaibɨ' Sɨrɨnɨmaanga Sɨgunyavɨ mwaalɨkei maalɨka dazarajɨyarɨna sɨmunya' dɨna ‘Kaimɨraaya dazai myadaavanna! Aala!’ dada bɨramaa'manɨ'.
Gya'mwei gya'mwerɨna yɨwetawakyabwi yajai yavada'gala ya'nebwinesɨ.
(Lukɨ 17:3)
15Nabaai ja'mwei kayaa'nanya pɨbwi gyazaryawɨnna wɨna ya'gɨzɨ yune kɨrɨmɨnna mwaalɨna yakɨlyɨ gamɨre kayaa'nanyabwi jalɨkurakɨna. Nabaai sai kadɨka nayaa gu'najai yɨ tewaanna yavada'galamwaaida gɨmɨjɨ avaaizɨmunya je'mwannamwaalyideraaihɨlyɨ. 16Kɨrɨ' gɨmɨre yagaalya' kadɨka magu'nyajai yɨ a'mwe pwaina a'mwe kwaraaina maarɨna ya'gɨzɨ gɨmɨjɨ wɨna. Wɨna kyapɨjɨ a'mwe pwaraaihi daraai dala kwaihi gamɨre yagaala jalɨkurakya'neihi dɨthɨnyideihɨlyɨ. 17Kɨrɨ' sahwaraare yagaalya' kadɨka mu'nyɨ yajai nɨmɨre kusɨlaanyaraavɨ wɨdɨna. Nabaai kusɨlaanyaraavɨre yagaalya'na kadɨka mu'nyɨ yajai sarɨna dara jawɨ'delyɨ. Anga naanga pimagɨnyai menyai yɨma'nadei daaka! Taakɨzɨya maa'da kuka maa'dei daaka! Sareraavɨ yɨvanɨgevaaibɨ' sahwarɨ sara yɨdeinyɨ. 18Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Nɨmɨreihi sɨrya'mweraavɨna Kwaaka davakɨ dɨmaremwaalyideihɨlyɨ. Sahwaibɨsaraavɨna Kwaaka davakɨ ‘Sabwi kayaa'nanyabulyɨ. Kusɨlaanyainaayawɨ dɨwona!’ wɨdapɨjɨyagaa' yɨ Sɨgunyavɨ Gotɨyai ‘Sabwi kayaa'nanyabulyɨ,’ mena sara yawɨ'na. Nabaai Kwaaka davakɨ ‘Sabwi tewaanyabulyɨ,’ dapɨjɨyagaa' Sɨgunyavɨ ‘Sabwi tewaanyabulyɨ,’ mena sara yawɨ'na yadelyɨ. 19Nabaai yagaala ayɨna yɨhɨthɨvanɨge. Kwaaka davakɨ gazazangɨna sarɨmɨjɨyaraai avaaizɨmunya'na yakɨlyɨ Gotɨyarɨ yɨdaanganyɨkaja' yɨ sasare' Sɨgunyavɨ mwaalɨkei Nɨmaamaangei sahwaraarɨna yannelyɨ. 20Yo, nɨmɨnyɨna a'mwe pwaraaihi daraai dala kwaihi anga pɨba yɨ'bwa'nemwaaibɨzaihi sarɨmɨnyɨ tɨnnyaba mwaalɨde'na Nɨmwai sara yɨhɨgaimwagathe'nanyɨ.” Sara wɨdɨna ya'.
21Dazagaa' Pitai gamɨnyawɨnna bɨna yɨna yaka wɨdɨna “Naangeigɨ, nya'mwei kayaa'nanya yɨya kanyojɨ gamɨre kayaa'nanya marasɨ'nya'neinyɨ kayaa'nanya sa gara gara nyadengaka? Yɨnɨga wi'na ata purɨdaa'nyɨ pwaraainanya'na dɨngaka?” 22Wɨdɨna kya' Jizaazai dara wɨdɨna “Ata purɨdaa'nyɨ yune pwaraainanya'na gɨthɨwe'na mɨ'. Aawa. Yɨnɨga wi'na kwala naanga naangenna gɨthɨwa.” 23Sara wɨdɨna yaka savɨna ke'ba'nanya' dara wɨdɨna “Sarevɨdaa'nyɨ Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨ a'mweraavɨre kayaa'nanyanna marasɨ'nya'nebwi dare'bɨsabulyɨ. Pɨgaa' a'mwe pwai Kingɨyai maremwaaidei yawɨ'na ‘Nɨnnya nyɨdaayadɨvɨtaraavɨre nɨgwɨtɨvɨkɨta yavada'galamaarɨma!’ 24Sara yawɨ'na kya' nɨgwia gaai yamaasagaa' dinaaya naanga naange' (10 milɨyonɨ kinaaya) kɨnɨnnakerɨ makabɨna. 25Makabɨna kye' kɨrɨ' dinaaya yɨnɨga tɨvɨkɨrya'ne' sai nɨgwia maayalyɨ. Sarevɨdaa'nyɨ kingɨyai dɨragɨnna wɨdɨna ‘A'mwe dazalyɨ gamɨre a'mwesɨ kaimɨraayajɨ gannya gɨlyɨvɨta yuyajɨ marayaasɨpɨka! Sara mi'na yaasɨna yapɨjɨ nɨgwia daza nɨmɨnyɨne'na dinaaya tɨvɨkɨrya'ne maapɨka!’ 26Sara wɨdɨna yakevɨdaa'nyɨ wɨdaayade dazai kingɨyaryaba kwadaai bulagina yaka kɨnna dɨna yaka wɨdɨna ‘We', nɨmɨnyɨna kale kagyozɨ nɨmɨnyɨna yemwaala dɨnya! Nabaai dinaaya yuya' gɨrɨvɨkɨrɨdeinyɨra.’ 27Kadɨka sara wɨ'naka wɨdaayade dazare naangei sahwarɨna kale wina kya' wɨdɨna ‘Wikɨra. Gɨmɨre dinaaya' manyɨjaayɨ dɨnyɨdeigɨnyɨ. Wi'nanyɨra. Mi'na gɨmarasɨ'nyɨwana.’ Sara wɨdɨna yaka dinaaya sa' yɨnahu marasɨ'nyɨna. 28Sara kya' mwasawɨnna wɨdaayade dazai walyuna yaka gamɨjɨya wɨdaayade pwarɨ walyanganna. Sahwai sɨnnawɨnyarɨna dinaaya maalɨke' (100 kinaaya) kɨnɨnnakelyɨ. Yɨthaanyi, sɨnnawɨnyai avaaiwawɨnya dazarɨ walyanganna yaka galalɨmwanna yɨna yaka gamɨre tɨlɨnnyavɨ galagɨraa'dɨwanna yada wɨdɨna ‘Nɨmɨnyɨne' gɨmɨre dinaaya yuya yunebanna dɨrɨvɨkɨka!’ 29Sarevɨdaa'nyɨ gamɨre avaaiwawɨnyai kwadaai gɨlɨna yaka dɨragɨnna yɨdaanganna ‘Nɨmɨnyɨna kale kagyozɨ nɨmɨnyɨna yemwaala dɨnya! Nɨmɨre dinaaya gɨrɨvɨkɨrɨdeigɨnyɨ.’ 30Kɨrɨ' sai ‘Aala!’ dɨna. Aawa. Sarɨ kalavuzavɨ marɨmwaaihɨna yaka ‘Sahwai dinaaya sa' nɨmɨnyɨna tɨvɨkɨradehaa'na yagalya'mavadelyɨ.’ 31Sara wɨdɨna kya' sarevɨdaa'nyɨ gamɨre avaaiwawɨnyara sasare sabwi wanganeva kale naanga wiadaa'nyɨ kumɨre naangerɨ yagaala yuya daza wɨjɨwakaawɨna. 32Sara wɨjɨwakaawɨna kye' a'mwe naangei wɨdaayade dazarɨ jaka wɨdɨna yaka dara wɨdɨna ‘Yaasɨwa'wawɨnya kayaa'nanyaigɨ! Aayagaa' nɨmɨnyɨ kɨnna kanyɨdɨwaa sare'na gɨmɨre dinaaya yuya yaasɨwa'na gɨmarasɨ'nyɨweigɨnyɨ. 33Nɨmɨ kale gɨhaimwamwebaaibɨ' gɨmɨre avaaiwawɨnyarɨ kale kugaimwadɨka! Sara yɨjɨ kwajɨ sabwi nawɨ'nya' kwaradɨ'!’ 34Wɨdɨna yaka gamɨre naangei sɨnna tɨka wɨda'daa'nyɨ a'mwe daangita wɨjaavadɨvɨsaraayawɨ marɨmwangakɨna. Gamɨre dinaaya yɨnɨga wi'na yɨ'mwannya'nerɨ marɨmwangɨna yakelyɨ. 35Nabaai sarɨmɨre sɨmunyangɨ sarɨmɨ yuyaihi sɨrya'mwe gazarazaraavɨre kayaa'nanya mamarasɨpɨja' yɨ Nɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei avaaina sana yɨhyathelyɨ.” Sara wɨda'.