Parallel

Matɨyui 17

17
Jizaazare kɨlaakejɨ' nabinna yɨma'nakerɨnesɨ.
(Maakɨ 9:2-13; Lukɨ 9:28-36)
1Yɨrɨka ata purɨdaa'nyɨ pɨrɨ'na mena wavɨla'na kya' mugunya ke'mwewɨ yɨnaawɨnɨkevɨ Jizaazai Pitarɨjɨ Jemɨzalyɨ Jonɨ gamɨre gahwaalaangelyɨ saraarɨjɨ gaveraavɨ makɨlaawɨna. Sagaa' yune kumɨnna mwaalɨna. 2Yadapi Jizaazare kɨlaakejɨ' kumɨre tɨmyɨralyarɨ pɨjɨ'bɨ' yɨma'nyɨna yaka nabinna yɨma'nyɨna. Nabaai gamɨre sɨnnyɨ' nyɨlya'bɨ' lɨvamwadɨna, gamɨre baazɨ'ma'nya sa baake'bɨ' yaaka naanga mwadɨna. 3Sara yada, yɨthaanyi, Ne Mozɨzalyɨ Ne Yɨlaajalyɨ saraai yɨma'naabɨna yagɨla Jizaazalyɨ yagaala ye'mwannadɨna yadaakɨlyɨ tɨnna wanganna wie'. 4Pitai tɨnna wanganaka Jizaazarɨ wɨdɨna “Naangeigɨ dava mwalaaja' sa' tewaanyasɨra. Sara yawɨ'dɨza'na dava sɨmɨnya dawaai dasa marɨdaakudengɨ. Pɨrɨ' gɨmɨnne', pɨrɨ' Ne Mozɨzarɨne', pɨrɨ' Ne Yɨlaajarɨne'.” 5Sai yagaalya' kuna dadaasɨ, yɨthaanyi, yɨraaya pɨrɨ' wanyɨwanya naanga yɨna yaka kumɨnyɨ bwaakɨna. Yɨthaanyi, yɨraaya savɨdaasɨ maanguraaya pɨrɨ' yagaala dara dɨna “Dai nɨmɨre Nyɨbwaalɨvaangelyɨ. Darɨ kurya wɨkadɨnyalyɨ. Yɨlaaya nyɨgaimanɨ'. Dahwarɨ kadɨka du'nyɨla!” 6Wɨdɨna kya' mɨdɨdɨvɨsara kadɨka wɨ'nyɨna yeva kwaakewɨnna walaruta'nyɨna, kumɨre sɨnnyɨ' kwaakevɨ tutawa'na yɨna yadɨvɨ' sahwara lɨka naanga yenayɨna. 7Lɨka naanga yɨna yadɨvɨ' Jizaazai kumɨnyawɨnna wɨlaabɨna yaka ata yɨme'nyɨna yaka wɨdɨna “Sahwaihi dɨthɨkaayɨla! Lɨka mipɨnera!” 8Wɨdɨna kya' tɨnna maradɨhaihɨranganna yeva aane pwai kwarɨ mamaranganyɨ. Aawa. Jizaazai yune gaverɨ maranganna.
9Sagaa' mugunyavɨ yagalya'ma'na yeva kewɨnɨna kuna waidaawadɨvɨ' Jizaazai dɨragɨnna wɨdɨna “Sarɨmɨ tɨnna wangamwaata dazanna a'mwe pwaraavɨ nudɨpɨdɨka! A'mweraavɨne Kaimɨraayarɨ balojɨyarɨ yɨdɨkaavojɨyagaa'na duzideihɨlyɨra.” 10Wɨdɨna kya' mɨdɨdɨvɨsara yɨdaanganna “Kɨwɨja sɨdu'nakera dara gatha'dara dadɨvɨtavɨnaka? ‘Yɨlaajai mena kabozɨ dɨvidaa'nyɨ Kɨraazɨtɨyai Gotɨyai wɨdahɨlakyaakei walaabathelyɨ.’ ” 11Yɨdaanganna kye' sai ja'nawɨdɨna “Yo, nebulya'na wɨdadɨvɨsasɨ. Yɨlaajai sɨnnawɨ bɨna, yuya byavada'galawɨmwaaihya'nelyɨ. 12Kɨrɨ' yɨhɨthɨvanɨge. Yɨlaajai mena bake kwarɨ kɨrɨ' a'mwera myawɨranganyesalyɨ. Aawa. Yune kunnya saburɨna mɨdɨdɨvɨ' dala nabinabinyabwi wiesalyɨ. Wɨramakesalyɨ. Nabaai sasare sahɨrɨsavɨ A'mweraavɨne Kaimɨraayarɨ wana kayaa'na wipɨ'delyɨ.” 13Sara wɨdɨna kya' gamɨrera yawɨ'na “Jonɨ Bavɨtaazɨya Yaderɨna danedɨvanɨka! Sahwai Yɨlaajalyɨra.”
Kaimalerɨ yɨmakei wɨmwaalɨkerɨ nawɨ'nya yavada'galakerɨnesɨ.
(Maakɨ 9:14-29; Lukɨ 9:37-42)
14A'mwe kwala bwa'naanya naangeraayabanna yɨ'mavaawɨna kye' a'mwe pwai gamɨnyawɨnna bɨna yaka kwadaai bahina yaka 15wɨdɨna “Naangeigɨ, nɨmɨre kaimɨraayarɨna gɨmɨ kale'na dɨnyɨgaimwana! Yɨmaka wida gannya kɨlaakejɨ' yuna kayaa'na mwaaidelyɨra. Sare' dare'nesɨ. Kwalaalyagaa' dɨkevɨ wala'daawadelyɨ. Nabaai aalyavɨ wala'daawadelyɨ. 16Gɨmɨre gɨmɨdɨdɨvɨsaraayawɨnna makabɨwei tewaanya mi kiwaakɨra.” 17Wɨdɨna kya' Jizaazai ja'nawɨdɨna “Sarɨmɨ a'mwe dahaasaihi naangegaa' mwaaidɨ dɨragɨnna nyɨlɨmwadɨvɨsaihi mɨka. Nabaai sarɨmɨre sɨmunyasɨ tewaanya' mɨka! Nɨmɨnyɨna nayaa myawɨryaihi sarɨmɨjɨ kuna gatha'daregaa' yɨhye'mwannemwaalɨdehaa'nanaka! Gotɨyare dɨragɨnya yawɨramaarya'neihɨrɨna kuna gatha'daregaa' nyadehaa'nanaka! Kaimɨraaya sarɨ dava nɨmɨnyabanna dɨmakabila!” 18Wɨdɨna yaka Jizaazai yɨmaka sarɨ maiyagaala wɨdɨna kya' kaimɨraaya dazarɨ yagalya'makuna kya' sarevɨ yuna sagaasagaa'daasɨ tewaanya mwaalɨna. 19Tewaanya mwaalɨna kya' Jizaazaryawɨnna yune gamɨrerana bɨna yeva, pwara yagalya'mavesagaa' wɨdɨna “Nemɨ yɨmaka dazarɨ yɨnɨga wi'na mudaasɨya' gatha'dara yaannevɨnaka?” 20Wɨdɨna kye' sai wɨdɨna “Gotɨyarɨ yɨnɨga wi'na malɨmwagyɨvanɨgasa'nanyɨ. Sare' dare'nesɨ. Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Maazɨtetɨya savɨre yɨsɨlya' maalɨtaayasɨ. Maalɨke' gɨrinɨkabaaibɨ' dɨragɨnna lɨmwanga maalɨtaaya daza' kɨnɨnnakeihi mwaaibɨzaihi mugunya daza' kudapɨjɨ ‘Keibanna dɨwona!’ yɨ nabaai sa' kaanna wɨna yadesɨ. Nabaai aane pɨrɨ' kɨrɨ' mi jide' mɨ'. Yuyanna jideihɨlyɨ. 21Kɨrɨ' yɨmaka sasarera wɨdaasa'ne' davwi jɨla! Tɨka wapaaya kɨmaakɨya wakɨna yapɨjɨ, Gotɨyarɨ dɨragɨnna jɨthaanganyidevulyɨ. Sabwi gavebwi yapɨjɨ yɨmaka dazaraavɨ duthaasideihɨlyɨ.”
Jizaazai ayawɨdaasɨ “Kabala'mujɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ,” wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 9:30-32; Lukɨ 9:43-45)
22Anga Galɨli sabanna ye'mwannɨguna yesagaa' Jizaazai wɨdɨna “A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ a'mwe pwai makabozɨ a'mwe naangeraavɨna kanyɨmarɨmwangojɨ 23nyɨramakɨpɨ'deinyɨ. Nɨmɨ mi'na balɨna kya'mujɨ yɨrɨka daryaai darɨkɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ.” Sara wɨdɨna kya' gamɨrera kale naanga wiadaa'nyɨ sɨmunya yawɨri'maa'na yɨna yeva sana mwaalɨna.
Jizaazai taakɨzɨnɨgwia Gotɨyare Angevɨna wakake'nesɨ.
24Dɨvi anga Kaapanɨyamɨna yɨ'mavaawɨna yɨna kye' Gotɨyare Angevɨne taakɨzɨya maa'dɨvɨsara Pitaryawɨnna buthɨna “Sarɨmɨre yɨhɨzɨwaakadei Gotɨyare Angevɨna taakɨzɨya wakadei midaaka?” 25Buthɨna kye' sai wɨdɨna “Yo.” Sara wɨdaka angevɨ wɨlɨna kya' sɨnnawɨ Jizaazai wɨdɨna “Saaimonɨgɨ dare'na gara yawɨ'manɨgɨna? Kingɨyara Kwaakevakɨyaraavɨ maremwaaidɨvɨsara nɨgwɨtaakɨzɨya saza aaihwaravaavɨ maa'dɨvɨtaraavaka? Kunnya jɨlɨkaimɨraayaraavɨ maa'dɨvɨsara dɨngaka? A'mwe pwaraavɨ maa'dɨvɨsara dɨngaka?” 26Wɨdɨna kya' Pitai wɨdɨna “A'mwe pwaraavɨre nɨgwia maa'dɨvɨsare.” Wɨdɨna kya' Jizaazai wɨdɨna “Sarevɨdaa'nyɨ sahwaraavɨre jɨlɨkaimɨraayara taakɨzɨya wakadɨvɨtara mɨ'. (Sabaaibɨ' Gotɨyare Kaimɨraayainyɨ Gotɨyare Angevɨna taakɨzɨya wakadɨnyainyɨ mɨ'.) 27Kɨrɨ' ‘Taakɨzɨya mwaki kyakwoihɨjɨ naarɨmɨnyɨna jɨkurya nyawɨpɨdɨka!’ dena gɨthɨma! Sare'na wawo'gɨzɨ aalɨbunyavɨ jawɨwɨkɨya' dasɨ'naawa! Sara wasɨ'na'gɨzɨ jawɨnya aaya mudɨ'na wɨravabwa'dɨzai maarɨna ya'gɨzɨ maange' galaraa'mwanna ya'gɨzɨ nɨgwia pu' kusawɨ wɨla'dozɨ dɨvɨramaa'deigɨnyɨ. Nɨgwia dazahu' maarɨna ya'gɨzɨ yuya kwainaarɨne taakɨzɨya' dumaarideigɨnyɨ.” Sara wɨdɨna ya'.