Parallel

Matɨyui 16

16
“Wɨjɨwaainya' dɨragɨnya' tɨnna wanganaana!” wɨdesa'nesɨ.
(Maakɨ 8:11-13; Lukɨ 12:54-56)
1Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ sara Jizaazaryawɨnna bɨna yeva yɨjɨwaalya'na yaamɨjɨ wɨdɨna “Gotɨyai gɨmaryasaabakeigɨ dɨngaka? Sɨgunyavɨ dɨragɨnya' maara'gɨzɨ atɨka maru'nata wɨjɨwaainya' kya'gɨzɨ gɨmɨnyɨna yawɨraade'nanyɨ.” 2Kɨrɨ' sahwai yagaala sa' kadɨka wɨ'nyɨna yaka wɨrɨvɨkɨ'na “Sawɨsaburɨna dara dadɨvɨsaihɨlyɨ ‘Sɨgunya' wayaaka yɨrarakɨwake'na nawɨ'nyagaa' yɨma'nadera.’ 3Nabaai pɨgaa' mwanyavɨna dara dadɨvɨkɨ ‘Yɨraayange' tɨnga mɨla'naraka sɨgunya wayaakesɨra. Sare'na dahaa' yɨhusasɨ burɨkesɨ waradera.’ Sara dadɨvɨkɨ. Yo, sasare' sarɨmɨ sɨgunyavɨreburɨ wangadɨvɨ' nayaa maryawɨbwa'dɨvɨkɨ. Kɨrɨ' dahaa'ne sangɨjɨ dɨragɨnya yɨvanɨgengɨjɨ wangadɨvɨ' nayaa mamaryawɨbwaryɨvanɨga'. ‘Gotɨyai naangegaa' wakadehaa' yarai yɨma'nadesɨ,’ majɨvanɨga'. 4Dahaasaihi kayaa'nanyaihɨlyɨ. A'mwei mwaaidɨ'nyɨ a'mwe' pwaraavɨ tidavamaryadevaaibɨ' Gotɨyarɨ yagalya'ma'na yeva gevwi yadɨvɨsaihɨlyɨ. Sareihi nyɨdɨwaa' ‘Dɨragɨnya' wɨjɨwaainya' wanganaana!’ Kɨrɨ' wɨjɨwaainya' mihibwarɨdaakwɨwɨna! Aawa. Dɨvi pɨropetɨya Jonaamɨ yaake' wɨjɨwaainya sa' danganyideihɨlyɨ.” Sara wɨdɨna yaka yagalya'ma'na yaka kaanna wɨna. (Matɨyui 12:39,40)
Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre wɨjɨwaakyabwina ke'ba'na dɨnɨke'nesɨ.
(Maakɨ 8:14-21)
5Aalɨbunyavɨ Jizaazalyɨ mɨdɨdɨvɨsarajɨ lɨvajulaga'ma'na yeva gamɨrera gɨrɨkula pɨnɨnna navɨka yɨna, mamakabi. 6Mamakabi kye' sagaa' Jizaazai wɨdɨna “Mala nayaa jɨwannyɨla! Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre yɨzɨya'na mala nayaa jɨwannyɨla!” 7Sara wɨdɨna kya' kɨrɨ' sahwara dɨnyɨna “Sai dara dɨwa' ‘Nɨmɨrera gɨrɨkula lɨwɨnya pamidakya mamakabi yɨwaa'.’” 8Sara dɨnyɨna kye' Jizaazai kumɨre yagaalya' yawɨranganna yaka wɨdɨna “Nɨmɨnyɨ maalɨ'na lɨmwagakava. ‘Sahwai negaimwagathelyɨ,’ majɨvanɨgasaihɨlyɨ. Kɨrɨ' ‘Gɨrɨkulya maayainera,’ be'na dɨmanɨga'! 9Sarɨmɨ sɨmunya maayaihi dɨngaka! Gɨrɨkula ata pwinanya sa a'mwe 5,000 maaresanna myawɨrijɨvanɨga'! Sara yeva soigɨlya tinɨkengɨ maange' yunebanna gara garengɨ yekure'? 10Nabaai sarɨmɨ myawɨrijɨvanɨga' gɨrɨkula ata purɨdaa'nyɨ pwaraala daza a'mwe 4,000 ma'mwa'daasanna! Sara yeva soigɨlya naanga tinɨkengɨ gara garengɨ maramihɨwa'daa'? 11Myawɨrivanɨgasa' gatha'darevaka! Nɨmɨ gɨrɨkula pamidakyanna myɨhɨzɨvanɨge. Nɨmɨ yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ mala nayaa jɨwannyɨla Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre yɨzɨya'na!” 12Sagaa' sahwara sɨmunya nayaa yawɨramaa'na “ ‘Gɨrɨkula pamidakyavɨne yɨzɨya'na yɨpɨ'de'na,’ dɨnɨka mɨ'. Aawa. ‘Perɨzɨyarajɨ Sazuzɨyarajɨ saraavɨre wɨjɨwaakyanna nadapamaapɨdɨka!’ daka dɨnɨkesɨ.”
Pitai “Jizaazai Kɨraazɨtɨyalyɨra,” jalɨkurakake'nesɨ.
(Maakɨ 8:27-30; Lukɨ 9:18-21)
13Sizaarɨya Pilipaai sɨmagɨnna Jizaazai bi'mavaawɨna yaka gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ yɨdaanganna “A'mwera A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨna dadɨvɨta aaihwalaka?” 14Yɨdaanganna kya' kumɨ dɨna “Pwara dara dɨna ‘Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadelyɨra.’ Pwara dɨna ‘Sai Ne Yɨlaajalyɨ.’ Nabaai pwara dɨna ‘Sai Ne Jeremaayai dɨngaka? Sai ne pɨropetɨya pwai dɨngaka?’” 15Mena dɨna kye' sai wɨdɨna “Sarɨmɨ saihi ‘Aaihwala?’ nyɨdɨvanɨgava.” 16Sara wɨdɨna kya' Saaimonɨ Pitai “Gɨmɨ Kɨraazɨtɨyaigɨnyɨ. Gotɨyai dahɨlakyaakeigɨnyɨ. Gotɨyai yuyagaa' gaala mwaaidere Gawaalɨvaangeigɨnyɨra.” 17Sara wɨdɨna kya' Jizaazai “Saaimonɨ Jonaamɨre kaimɨraayaigɨ yɨlaaya yadɨ tewaanaanga yɨnɨkeigɨnyɨ. A'mwe Kwaakevakɨyara mɨwɨsajɨ tawesɨ kɨnɨnnakera givwarɨdaakwetara mɨ'. Aawa. Nɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei sahwai givwarɨdaakwɨwakelyɨ. Sare'na tewaanaanga yɨnɨkeigɨnyɨ. 18Nabaai nɨmɨ gɨmɨnyɨ gɨthɨvanɨge. Gɨmɨ Pitaigɨnyɨ. Yagaala dara dɨnɨ' ‘Sɨlyaigɨnyɨ.’ Yɨ gɨmɨ nyɨdɨwaanya' sɨlaange'bɨsavɨ munyaba nɨmɨre kusɨlaanyara ange'bɨsaraavɨ dɨragɨnya wɨmwaaihɨdeinyɨ. Sahwara dɨragɨnyara sara mwaaidɨvɨ' balyabwine dɨragɨnyasɨ saza dɨragɨnyaraavɨ dathɨwanna yade mɨ'. 19Gotɨyarera yɨma'nya'nebwina Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨne dɨragɨnya' kaanya baasa'ne' gɨzaavɨdeinyɨ. Kwaakevakɨ yangɨna ‘Kayaa'nanyangɨ,’ kada'gɨzɨ yɨ sangɨna Sɨgunyavɨ Gotɨyai mena sara yawɨ'na. Kwaakevakɨ yangɨna ‘Tewaanyangɨ,’ kada'gɨzɨ yɨ sangɨna Sɨgunyavɨ Gotɨyai mena sara yawɨ'na yɨnɨkelyɨ.” 20Wɨdɨna yaka sagaa' gamɨreraavɨ dɨragɨnna wɨdɨna “A'mwe pwaraavɨ ‘Gamɨ sai Kɨraazɨtɨyalyɨra,’ nudɨpɨdɨka!”
Jizaazai “Kabala'mujɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ,” wɨdake'nesɨ.
(Maakɨ 8:31–9:1; Lukɨ 9:22-27)
21Sagaa'daa'nyɨ Jizaazai Kɨraazɨtɨyai mɨdɨdɨvɨsaraavɨ gaai yɨbwarɨdaakuna “Jeruzaalemɨna wɨwɨneinyɨ a'mwe naangerajɨ Gotɨyarɨne tamira'dɨvɨta naangerajɨ Kɨwɨjarajɨ sara daanga naanga nyɨjaavɨpɨ'deinyɨ. Nabaai nyɨramakɨpɨ'deinyɨ. Dɨvidaa'nyɨ yɨrɨka darɨkaai darɨkɨ ayɨna nyɨdɨkaavadeinyɨ.” 22Sara wɨdɨna kya' Pitai maanga tɨyabaarɨna makuna yaka maanga wɨdɨna “Naangeigɨ, aawa nebulyasɨ. Gotɨyarɨ gɨmɨnyɨna sɨnna tɨka wɨda'devwi magyɨma'nannera!” 23Wɨdɨna kya' kɨrɨ' gamɨnyawɨnna sai gɨnyɨwannyɨna yaka Pitarɨ wɨdɨna “Saataanɨgɨ, nɨmɨnyɨ dusɨmagɨ bulaawa! Nɨmɨre tusavɨ kaanya nanyɨrihɨ'dɨka! Gotɨyare sɨmunya' myawɨramaarivanɨgɨ. Aawa. Yune a'mweraavɨre' yawɨramaa'manɨgɨnyaigɨnyɨ.” 24Wɨdɨna yaka sagaa' Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Gazaizai nɨmɨnyɨna ‘Mɨdɨnɨma!’ dazai gamɨrebulyɨ gamɨre yayasɨ kwaakewɨ walamarakojɨ a'mwera kayaa'na nyapɨjɨ yɨta yovihɨrarannɨkevɨri nyɨramakɨpɨ'devaaibɨ' sahwai kayaa'nanya maarya'nei ‘Jizaazarɨna wikɨra!’ dozɨ nyɨmɨdɨnaabana! 25Sare' dare'nesɨ. A'mwe pwai ‘Jizaazarɨna nanyɨramakɨpɨdɨka!’ dazai nyɨmarasɨ'najai padaihasamaa'nade kɨrɨ' gamɨre gaalyabwi yɨwɨna yadevulyɨ. Kɨrɨ' a'mwe pwai nɨmɨnyɨna yawɨrojɨyai balya'nei dɨragɨnna nyɨlɨmwagazai gamɨre gaalyabwi bɨramaaradevulyɨ. 26Sare' dare'nesɨ. A'mwe pwai Kwaakevakɨya gɨlyɨvɨta yuya maarajai kɨrɨ' gamɨre gaalyabwi yɨwɨna yadevulyɨ. Sarevɨdaa'nyɨ gɨlyɨvɨta sa gatha'dara wɨgaimwagathelaka! Sahwai gamɨre gaalyabwi ayɨna mubamaarya'nei be nɨgwia wɨjaavadelaka! 27Dare'nanyɨ. A'mweraavɨne Kaimɨraayai Ganɨmaangere byaannyasɨ gannya ejelɨyara kwarajɨ ye'mwannɨgwalaabathelyɨ. Yɨrɨka dazagaa' a'mwe yuyara yadɨvɨta yune sabwine'na wɨrɨvɨkɨrade'nanyɨ. 28Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Dava daakata pwara mabalyadapiyara kuna mwaaidɨvɨ' A'mweraavɨne Kaimɨraayai a'mweraavɨ maremwaalya'nei nawɨ'nyarɨ tɨnna nayaa wangabɨ'dehaa'nanyɨ.”