Parallel

Matɨyui 15

15
Gotɨyare kɨwɨnya dɨnɨke' Ne sɨnnawɨnyaraavɨre yagaalyavɨ wavɨlavɨke'nesɨ.
(Maakɨ 7:1-23)
1Sagaa' Perɨzɨya pwarajɨ Kɨwɨja pwarajɨ Jeruzaalemɨ yagalya'maveva Jizaazaryawɨnna kaanna bɨna yeva wɨdɨna 2“Gɨmɨre mɨdɨdɨvɨsara Ne sɨnnawɨnyara nejaavɨnɨka sabwi marasɨta yadɨvɨsa' gatha'darevɨnaka? Sare' dare'nesɨ. ‘Tɨka wapaaya naana!’ dadɨvɨ' Ne sɨnnawɨnyara dɨnɨkabaaibɨ' kunnya asa aalya yɨdɨvɨtara mɨka! Gɨrɨkita'nanyara tɨka nadɨvɨsare. Be'neka?” 3Sara wɨdɨna kye' sai wɨrɨvɨkɨ'na “Sarɨmɨ yune sarɨnnyaburɨna mɨdɨmanɨgasaihɨlyɨ. Sara yadɨvɨ' Gotɨyare kɨwɨnya dɨnɨkengɨjɨ galazekɨvaimanɨgasa' gatha'darevɨnaka! 4Sare' dare'nesɨ. Gotɨyai dɨnɨ' ‘Gɨmaamaangelyɨ gwaangesɨ sawaare yaya makidɨ duhaimwana!’ Yɨ nabaai dɨnɨ' ‘A'mwei ganɨmaanga pwarɨ ganaanga kɨrɨvɨ bɨraiyagaala wɨdade sai yɨnahu balana!’ 5Kɨrɨ' sarɨmɨ Gotɨyare yagaalya' mamɨdɨnyadɨvɨ' Ne sɨnnawɨnyaraavɨre gavebwi mɨdɨdɨvɨ' dara dadɨvɨsaihɨlyɨ ‘Gazaizai nɨgwia kɨnɨnnakei gannya ganɨmaanga pwarɨ ganaanga kɨrɨvɨ wɨdɨna “Gɨmɨnyɨne gaimwange'ne daza' Gotɨyarɨ wɨjaaya'ne' dahɨlakɨwesɨ. Sare'na yɨhɨzaavɨwɨneinyɨ mɨ'.’” 6A'mwei sara wɨdazai sarɨmɨ dɨna ‘Sahwai ganɨmaanga pwarɨna ganaanga kɨrɨvɨna mugaimwagannera!’ Sara dɨna yadɨvɨta sasare dazaburɨ sarɨmɨ Gotɨyare yagaalya' walamarakadɨvɨsaihɨlyɨ. Sara yadɨvɨ' yune sarɨnnya sabwine'na munyabanna makidɨvɨsaihɨlyɨ. 7Kwaasɨyaihi! Sarɨmɨnyɨna Pɨropetɨya Aazaayai yɨda'na wɨjaa'. Dara dɨnɨ'
8‘A'mwe dara maangejɨ nɨmɨnne yaya' munyaba makidɨvɨ'
Kɨrɨ' kumɨre sɨmunya nɨmɨnyɨ menyaba warɨkengɨ.
9A'mweraavɨre yune kɨwɨnyanna wɨjɨwaakadɨvɨsangɨna
“Gotɨyare yagaalya'na dɨmɨdɨnyɨla!” wɨdadɨvɨsare.
Sarevɨdaa'nyɨ yɨlaaya yaasɨwa'na nyadɨvɨsare.’
Sarɨmɨnyɨna nayaa sara dɨnɨkesɨ.”
10Kwala bwa'naanyavɨ gamɨnyawɨnna jaka wɨjɨvwaramaa'na yɨna yaka wɨdɨna “Sarɨmɨ kadɨka wɨ'napɨjɨ nayaa jawɨrila! 11Yuya maangevɨ kusawɨ wide'na a'mwerɨ gɨrɨka yɨgalakade' mɨ'. Aawa. Maangevɨdaa'nyɨ yagaala walyaabya' yune sahɨrɨ'na gɨrɨkita'nanyai yɨma'nadesɨra.”
12Sagaa' gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyɨ buthɨna “A'mwe Perɨzɨyara gɨmɨre yagaala sa' kadɨka wɨ'neva jɨkurya yɨvanɨgasaraavɨna jawɨ'manɨgɨna?” 13Sara wɨdɨna kye' sai ke'ba'na wɨrɨvɨkɨ'na “Nɨmaamaangei Sɨgunyavɨ mwaalɨkei gazavɨzavɨ maburɨjake' yune a'mweraavɨre' pwipula kɨnɨjɨ laavadesɨ. 14Perɨzɨyaraavɨna yawɨta kwalaalya mipɨnera! Sahwara tɨbɨnyara tɨbɨnya pwaraavɨ wibwarɨdaakwadɨvɨsare. Kɨrɨ' tɨbɨnya pwai tɨbɨnya pwarɨ tusarɨ' wibwarɨdaakwajai yuya saraai kwaraai kavi'nɨnnyavɨ walaraawɨna yɨkaderaalyɨ.” 15Sara wɨdɨna kya' Pitai wɨdɨna “Maangevɨ widevɨne ke'ba'nanya dazavɨya kaavɨlya' dɨnejalɨkurakya! Sara kya'gɨzɨ wɨ'naadeinera.” 16Wɨdɨna kya' wɨdɨna “Sarɨmɨ kwaihɨlyɨ wana sɨmumaayaihi kuna jɨvanɨgava! 17Dare'na myawɨrijɨhyɨvanɨgava! Gazaza kwaa'nakejɨ kwaa'maayajɨ maangevɨ kusawɨ wide sa munyɨkɨ wɨlaminada dɨvidaa'nyɨ lɨkavi'nɨnnyavɨna kewɨnɨ marasɨ'de. (Sarevɨdaa'nyɨ wapaaya saza gɨrɨkita'nanyarɨ mumwaaihyadengɨ.) 18Kɨrɨ' yagaala maangevɨdaa'nya walyaabya daza sɨmunyavɨdaa'nyɨ yɨma'nɨvanɨkengɨ. Yɨ dazahɨnɨza a'mwe gɨrɨkita'nanyarɨ wɨmwaaihadengɨ. 19Sare' dare'nesɨ. Sɨmunyavɨdaa'nyɨ yɨma'nade sa darengɨ. Sɨduta kayaa'na yawɨ'na, a'mweraavɨ tamakɨna, a'mwengɨ ata lɨmwanna, wagɨla maarya'ne gɨrɨkita'nanya yɨna, kukebwi yɨna, kotɨyavɨ kwaasɨ jalɨkurakɨna, bɨraiyagaala dɨna. Yuya sabwi sɨmunyavɨ mi'na yawɨ'na yeva sara yadɨvɨsangɨ. 20Sarevɨdaa'nyɨ yuya daza a'mwe gɨrɨkita'nanyarɨ wɨmwaaihɨna yɨnɨkengɨ. Kɨrɨ' a'mwei gannya asi aalya minyajai tɨka wapaaya nojɨya'na sahwai gɨrɨkita'nanyai Gotɨyarɨna yɨma'nadei mɨ'.”
Kenaanɨ mwaalya' Jizaazarɨna dɨragɨnna lɨmwagake'nesɨ.
(Maakɨ 7:24-30)
21Sahɨba Jizaazai yagalya'ma'na yɨna yaka anga Taayaajɨ anga Saaithonɨjɨ sɨmagɨnna kaanna wɨna. 22Kaanna wɨna yaka keiba yamaryadaa'nyɨ, yɨthaanyi, Kenaanɨ mwaalya pɨrɨ' menya' dazɨmagɨ mwaaide' bɨna yaka jaka buthɨna “Naangeigɨ, Ne Devitɨmɨre Kaimɨraayaigɨnyɨ nɨmɨnyɨna kale dɨnyɨgaimwana! Nɨnnya taayavɨ yɨmakei yuna kayaaka nyɨgalakivanɨka!” 23Sara wɨdɨna kya' kɨrɨ' yagaala pɨrɨ' ja'naja' mi. Ja'naja' mi kya' mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyawɨnna bɨna yeva dɨragɨnna wɨdɨna “A'mwe daza' yune jake'na jake'na nedamɨdɨnɨka. Savɨ ayɨna dɨmaryaasa!” 24Sara wɨdɨna kye' sai dara wɨdɨna “Yɨzɨrelɨyaraavɨre yɨsavaakɨdaa'nyɨ sipɨzipɨyara yɨwɨnadaa'na yɨnɨkeraavɨna gaveraavɨna nyɨmaryasaabakeinyɨ. (A'mwe da' Yɨzɨrelɨya' mɨka. Menyasɨra.)” 25Wɨdɨna kya' sa' wɨlaabɨna yaka kwadaai bulagina yɨna yaka bularuta'nyɨna yaka wɨdɨna “Naangeigɨ dɨnyɨgaimwana!” 26Kɨrɨ' sai ayɨna ja'nawɨdɨna “Kaimɨraayangɨre tɨka wapaaya marawaajɨ jɨlɨkeraavɨ namaralɨvaramaadɨka!” 27Sara wɨdɨna kya' sa' wɨdɨna “Naangeigɨ nebulya'na dɨwaana. Kaimɨraayara tewaanya mwaaidɨvɨsare. Nabaai jɨlɨkera wapaaya tɨrɨdɨrɨnya kwɨyakwaravaavɨre yɨ'bɨnyavɨ bwala'daawade maribwaranadɨvɨsare.” 28Sara wɨdɨna kya' Jizaazai ja'nawɨdɨna “A'mwe'gɨ, nɨmɨnyɨna gɨmɨre dɨragɨnna lɨmwangebwi sa' naangesɨ. Nyɨdɨwaanyavɨna gɨvu'nɨvanɨkabaaibɨ' sa' yɨma'nyɨna gyana!” Sara kuda' sagaasagaa' gamɨre taaya' ayɨna tewaanya yɨma'nyɨna yakesɨ.
Nalaavɨnakeraavɨ tewaanya yavada'galaka kwalaalyaraavɨ (4,000) wapaaya wɨjaavake'nesɨ.
29Anga saba Jizaazai yagalya'ma'na yɨna yaka Galɨli aalɨbumaangebaarɨ aya kɨbanna wɨlaawɨna yaka mugunyavɨ yɨlaawɨna, yɨlamwaaina. 30Yɨlamwaaina yadɨ'nyɨ a'mwe kwalaalyara gamɨnyawɨnna bi'bwa'nyɨna. Bi'bwa'nyɨna yadɨvɨ' sɨvɨla kayaa'nanyarajɨ yagɨnya yadɨ'mwannɨkerajɨ tɨbɨnyarajɨ maanga jɨnɨnɨkerajɨ, nabaai a'mwe nalaavɨnaka kwalaalya pwarajɨ saraavɨ makabɨna yeva gamɨre sɨvɨlyɨryaba gidɨku' yarai wɨmwaaihɨna. Sara yadapi tewaanya yavada'gaina wia'. 31Sarevɨdaa'nyɨ kwala bwa'naanya atɨka maru'na'na. A'mwe maanga yɨnahu jɨnɨnɨkera yagaala dadaapi tɨnna wanganna, yɨ yagɨnya yadɨ'mwannɨkera maamɨdarya yɨma'nyɨna, yɨ sɨvɨla kayaa'nanyara kaanya yamarina, yɨ tɨbɨnyara tɨnna yenyɨna yadaapi tɨnna wanganna yeva atɨka maru'na'na. Atɨka maru'na'na yeva Yɨzɨrelɨyaraavɨ Gotɨyarɨna yaya' byaannake' munya ke'banna makina ye'.
(Maakɨ 8:1-10)
32Jizaazai gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ jaka wɨdɨna yɨna yaka wɨdɨna “Kwala bwa'naanyavɨna kale naanga nyɨvanɨka. Nɨmɨjɨ yɨrɨka daryaai darɨ' mena nye'mwannamwaaleva wapaaya maayaraavɨna. Ayɨna mɨjɨkaanya maryaasa'na ‘Aala!’ dɨvanɨge. Tutaanyavɨ nabalapɨdɨka!” 33Wɨdɨna kya' sahwara wɨdɨna “Dathimagɨ a'mwera maayɨmagɨnyɨra. Sare'na nemɨ kwala naanga davɨ wapaaya sara wɨjaaya'ne gɨrɨkula kwalaalya gawɨ maraajɨwona?” 34Wɨdɨna kye' Jizaazai wɨdɨna “Sarɨmɨnyɨne gɨrɨkula gara gara warɨka?” Wɨdɨna kya' wɨdɨna “Nemɨnyɨ gɨrɨkula ata purɨdaa'nyɨ pwaraaina newarɨka. Jawɨnya maalɨka pwaina pwaina warɨka.” 35Wɨdɨna kye' kwala bwa'naanyavɨ wɨdɨna yɨna kya' kwaakevɨ walamwaihulɨna. Kwala bwa'naanya' walamwaihulɨna kye' 36gɨrɨkula ata purɨdaa'nyɨ pwaraala sajɨ jawɨnyarajɨ maarɨna yɨna yaka Gotɨyarɨ “Su! Su!” wɨdɨna yaka gunyɨna, gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨjaavɨ wɨjaaya yɨna kya' sahwara a'mweraavɨ yanga bumumulɨna. 37Yanga bumumulɨna kye' yuyara yunebanna mi'na nyɨna. Sara yeva munya kwina' nagiheta bwalaraawake ayɨna mari'bwa'na yɨna yeva soigɨlya tinɨka naanga ata purɨdaa'nyɨ pukaalyangɨ ayɨna yunebanna maanga yeku'nyɨna ya'. 38A'mwera tɨka nya (4,000) po taawɨzanɨyare. Nabaai a'mwejɨ kaimɨraayajɨ tɨka nesangɨ. 39Soigɨlyangɨ mari'bwarakɨna kye' kwala bwa'naanyangɨ maryaasɨna yaka sɨpɨyavɨ yɨladɨkwosɨ'namwaaina yɨna yaka Maahathanɨ sɨmagɨnna kaanna wɨna ya'.