Parallel

Matɨyui 14

14
Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadei mena balake'nesɨ.
(Maakɨ 6:14-29; Lukɨ 3:19-20; 9:7-9)
1Sagaa' naanga Erotɨyai Galɨli maremwaalakei Jizaazarɨna yɨhusɨrɨ kadɨka wɨ'nyɨna ya'. 2Kadɨka wɨ'nyɨna yaka gamɨre wɨgaimwadɨvɨsaraavɨ wɨda' “Dazai Bavɨtaazɨya Yadei Jonɨ. Sai lɨkirakɨnɨkevɨdaa'nyɨ ayɨna dɨkaavakelyɨ. Sarevɨ dɨragɨnya naanga daza' mi'na maaraka nawɨ'nyangɨ yɨvanɨkesɨ.”
3Sa' darevɨnyɨ. Erotɨyai Jonɨmɨ galalɨmwanna yaka wɨla senɨyabaalyɨ yɨrɨna yaka kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna. Erotɨyaaza' kɨgaa' Erotɨyare gya'mwei Pilipɨmɨre a'mwevɨnesɨ. Pilipɨ kuna mwaaidɨ'nyɨ Erotɨyai gya'mwere balaangevɨ yaasɨwa'na maarake'nanyɨ. 4Sare' dare'nesɨ. Jonɨ Erotɨyarɨ wɨdɨna “A'mwe pware daza' maa'mwa'dɨnya sa' Gotɨyare kɨwɨnya' galazekɨvaimanɨgɨnyaigɨnyɨ.” Wɨdɨ wɨja yade'na Erotɨyaaza' sɨnna tɨka wɨda'daa'nyɨ kuda' Erotɨyai kalavuzangevɨ wɨmwaaihɨna. 5Wɨmwaaihɨna yaka “Jonɨmɨ tamakɨma!” daka yaka kɨrɨ' a'mwe yuyaraavɨna lɨka yɨna. A'mwe sahwara yawɨ'na “Jonɨ Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakadelyɨ. Pɨropetɨyalyɨra.” Sahwara sara yawɨ'na yadɨvɨ' sahwaraavɨna lɨka yɨna navɨka mwaalɨna yakelyɨ.
6Pɨgaa' yɨrɨkerɨ' Erotɨyarɨ ganaange' mudanga yaka sarɨkɨna yawɨremwaalya'na a'mwe pwara Erotɨyalyɨ yɨ'bwa'nemwaaina. Tɨka munnevɨ yɨ'bwa'nemwaaleva Erotɨyaazavɨre taavɨzɨdɨraaya' kumɨnyɨ tɨnnyaba kwarame yɨwɨlaabɨna. (Juyaraavɨrebwi “A'mwe tewaanya' a'mweraayaba kwarame myannera!” dɨnɨkebulyɨ.) Kwarame yɨwɨlaabɨna kya' Erotɨyai wabahɨlaaka yɨna. 7Sarevɨdaa'nyɨ yagaala dɨragɨnaanga wakɨna “Gotɨyarɨna naanga nebulya'na gɨthɨma! ‘Gɨmɨnyɨ gɨvu'najanna kanyɨdaangana'gɨzɨ gɨmɨnyɨ wɨjaavɨna gideinyɨ. (Nyɨgɨvɨna!)’ ” 8Sara wakɨna kya' sɨdɨraaya dazavɨ ganaange' gamɨnyɨ sɨmunya' wɨjaavɨna yɨna kya' sɨdɨraaya' wɨdɨna “Jonɨ Bavɨtaazɨya Yadere mɨnyagɨnya' tɨwɨnya nyegalanya pukɨ dɨ'gwala'gɨzɨ dava nɨmɨnyɨna dɨnyɨjaadeigɨnyɨ.” 9Wɨdɨna kya' maremwaaidei Jonɨmɨna kale wiadaa'nyɨ yawɨ'na “A'mwe yuya dathara nɨmɨre yagaala dɨragɨnya' kadɨka kanyu'nɨwaakɨra.” Sara daka gamɨre wɨdaayadɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Taaya' sara nyɨdɨwake' sara jɨla!” 10Mi'na wɨdɨna kya' gamɨrera kalavuzangevɨ walaawɨna yeva Jonɨmɨre mɨnyagɨnya' wopuramaa'na yeva 11tɨwɨnya nyegalanya pukɨ gamɨre mɨnyagɨnya' dɨ'gwalamakabɨna, sɨdɨraaya dazavɨna wɨjaavɨna. Wɨjaavɨna kye' ganaangeyawɨnna makuna. 12Ganaangeyawɨnna makuna kya' sare' Jonɨmɨrera kadɨka wɨ'nyɨna yeva gɨlaayarɨ bamaa'na yɨna yeva lɨkirakɨna. Mena lɨkirakɨna yeva Jizaazarɨ wɨdaawɨna ye'.
Jizaazai a'mwe 5,000 wapaaya wɨjaavake'nesɨ.
(Maakɨ 6:30-44; Lukɨ 9:10-17; Jonɨ 6:1-14)
13Jizaazai yagaala sa' kadɨka wɨ'nyɨna yakegaa' anga saba yagalya'ma'na yaka sɨpɨyavɨ yɨlamwaaina yaka a'mwera mamwaalyɨgata pɨbanna kaanna wɨna. Kaanna wɨna yadaa'nyɨ kwala bwa'naanya anga naangengɨdaa'nyara kadɨka sara wɨ'nesara kwaakaanya gamɨnyɨ mɨjamakuna. 14Mɨjamakuna kye' dɨvi Jizaazai tɨyawɨnna bularaawaka a'mwe kwalaalya naangera bamwaaidapi sai tɨnna wanganna. Kwalaalyaraavɨ tɨnna wanganna yaka kale wina kwia' nabaai kumɨre nalaavɨnakeraavɨ yavada'gaina. 15Sara yada sawɨtɨrɨnyaburɨ gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyawɨnna bɨna yeva wɨdɨna “Dazɨmagɨ a'mwera maayɨmagɨnyɨ. Nabaai yɨrɨkerɨ' mena buwa'. Sarevɨdaa'nyɨ a'mweraavɨ dɨmarayaasa! ‘Angebanya yunewɨnna yamaryapɨjɨ wapaaya mubɨpɨka!’ da'gɨzɨ dɨmarayaasa!” 16Sara wɨdɨna kye' kɨrɨ' Jizaazai wɨdɨna “Be'na wɨpɨneraavaka? Sarɨmɨ saihi wapaaya duzaayɨla!” 17Sara wɨdɨna kya' gamɨrera wɨdɨna “Nemɨ dava tɨka wapaaya kwalaalya manewarika. Gɨrɨkula atinanya gave pɨnɨjɨ jawɨnya gave pwaraalyɨna warɨka.” 18Wɨdɨna kye' sai wɨdɨna “Daza nɨmɨnyaba davanna dɨmakabila!” 19Sara wɨdɨna yaka a'mweraavɨ wɨdɨna “Kaabinnyavɨ dalamwaalyɨla!” Wɨdɨna yaka gɨrɨkula ata pwinanyajɨ jawɨnya pwaraalyɨ maarɨna yaka Sɨgunyavɨ maranganna yɨna yaka “Wapaaya naanga nyɨjawaanya'na yɨlaaya gyɨwa!” Gotɨyarɨ wɨdɨna. Wɨdɨna yaka wapaaya sa maragunyɨna yaka gamɨre mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨjaavɨna. Wɨjaavɨna kya' sahwara a'mweraavɨ yanga mudɨna. 20Yanga mudɨna kye' yuyara yunebanna nyɨna yeva munya yɨnyɨna. Munya yɨnyɨna kya' gamɨrera wapaaya pɨnɨ nagihesa mari'bwa'na yɨna yeva soigɨlya tinɨka sɨvɨlyɨrɨdaa'nyɨ pukaalyangɨ maanga yeku'nyɨna. 21A'mwe gavera paaivɨ taawɨzanɨyara nɨnɨke'na. Nabaai a'mwe kwalaalyajɨ kaimɨraayajɨ nɨnɨkengɨ.
Jizaazai aalɨbunyavɨ a'ba yɨlayamaryake'nesɨ.
(Maakɨ 6:45-52; Jonɨ 6:16-21)
22Sagaa' yɨme'nya'bɨ' mɨdɨdɨvɨsaraavɨ wɨdɨna “Sɨpɨyavɨ dɨkwosɨ'napɨjɨ yɨlamwaalapɨjɨ aalɨbunyavɨ pimagɨnna sɨnnawɨ sahwaihidaa'nyɨ daanyɨla! Kwala bwa'naanyangɨ maryaasa'mujɨyagaa'na yɨhɨzɨma'naawɨdeinyɨ.” 23Mi'na wɨdɨna yaka a'mweraavɨ mena maryaasɨna yɨna yaka sai gavei mugunyavɨna yɨlaawɨna, Gotɨyarɨ wɨdɨna. Kuna wɨdɨna yadaa'nyɨ sawɨta maalɨka jɨnnyɨna kya' mugunya savɨ yuna gavei mwaalɨna. 24Mwaalɨna yadɨ'nyɨ sɨpɨya' aalyavɨ naangebanna wɨlaawɨna yaka widawadaa'nyɨyagaa' yɨhusa' sɨnnyɨmagɨdaa'nyɨ wɨlaabɨna yaka aalɨmavajɨnaake' sɨpɨyavɨ galarɨvɨkɨ'na yadaa'nyɨ sɨpɨya' mihɨla'mihɨla' kaanya wɨna. 25Kuna galarɨvɨkɨ'na yadaa'nyɨ yɨrɨkunyagaa' Jizaazai aalɨbunyavɨ a'ba wɨlaabɨna yaka kumɨnyawɨnna yɨ'ma'na. 26Yɨ'ma'na kya' mɨdɨdɨvɨsara tɨnna wanganna yadɨvɨ' “Akai, sai gɨlaaya pwalyɨra,” dɨna yeva lɨka yɨwainɨgulaawɨna yɨna yeva “Aaka! Aaka!” jaka dɨna. 27Jaka dɨna kye' sahwai yɨme'nya'bɨ' wɨdɨna “Dɨragɨnna dɨmwaalyɨla! Nɨmɨ sahwainyɨra. Lɨka mipɨnera!”
28Pitai gamɨre yagaalya' kadɨka wɨ'naka ja'nawɨdɨna “Naangeigɨ yune saigɨ mwaaidɨzaigɨ ‘Aalyavɨ a'ba nɨmɨnyawɨnna dulaama!’ dɨragɨnna dɨnyɨdana!” 29Sara wɨdɨna kya' sahwai wɨdɨna “Dulaama!” Wɨdɨna kya' Pitai sɨpɨyavɨ walyuna yaka aalyavɨ a'ba wɨlaawɨna yɨna yaka Jizaazaryawɨnna wɨlaawɨna. 30Kɨrɨ' yɨhusa' wanganaka lɨka yɨna yada aalyavɨ kusawɨ kɨbaweba gaai walaawɨna. Sara yada jaka dɨna “Naangeigɨ dɨnyɨvadaihasamaako!” 31Jaka sara kuda' yɨme'nya'bɨ' Jizaazai ata yɨwɨbwa'na yaka yɨrɨ'bwa'na yaka wɨdɨna “Gɨmɨ nɨmɨnyɨ lɨmwangebwi yuna maalɨkebulyɨyaigɨnyɨra. Sɨmunya pɨrɨwaalya' be'na yawɨ'manɨgɨ!” 32Wɨdɨna yaka saraai sɨpɨyavɨ dɨkwosɨ'na kyagi yɨhusa' mi'na yɨwɨna. 33Mi'na yɨwɨna kya' sɨpɨyavɨ mwaalesara gamɨnyɨ kwadaai gɨlɨna yeva yɨlaaya wina yeva wɨdɨna “Naanga yuna nebulyasɨ. Gɨmɨ Gotɨyare Gawaalɨvaangeigɨnyɨra!”
Jizaazai nalaavɨnaka Ganezaaretɨ mwaalyaraavɨ tewaanya yavada'galake'nesɨ.
(Maakɨ 6:53-56)
34Aalɨbunyavɨ mena lɨvajulaga'maveva Ganezaaretɨ sɨmagɨnna yɨ'mavaawɨna yɨna ye'. 35Yɨ'mavaawɨna yɨna kye' a'mwe anga dazɨmagɨnyara yawɨ'na “Sai Jizaazalyɨra.” Yawɨ'na yeva anga yuyabanya daza yagaalya' wɨdaasɨna yɨna ye'. Sara kye' gamɨnyawɨnna nalaavɨnaka yuyaraavɨ makabɨna. 36Sara makabɨna yeva a'mwe nalaavɨnakera tewaanya yɨma'nya'nera gamɨre baazɨ'ma'nyavɨ maangebaarɨ asa'na wɨdathɨwabɨ'de'na yɨdaanganna wie'. Sara yɨdaanganna kwie' sahwara sara yeva yuyara ayɨna tewaanya yɨma'nesarera.