Parallel

Matɨyui 13

13
A'mwei witɨzɨla pɨraihɨrakakevɨnesɨ.
(Maakɨ 4:1-9; Lukɨ 8:4-8)
1Yɨrɨka sarɨkɨ angevɨdaa'nyɨ Jizaazai walyuna yaka aalɨbunyavɨna wɨna yaka maangebaarɨ walamwaaina. 2Walamwaaina yadɨ'nyɨ gamɨnyawɨnna kwala bwa'naanya naanga yɨ'bwa'naabɨna. Sara yesa'na botɨya pukɨ yɨladɨkwosɨ'na yaka yɨlamwaaina yadɨ'nyɨ aalɨbumaangebaarɨ kwala bwa'naanya yuya' daavɨna. 3Daavɨna yadapi ke'ba'nanyangɨ yagaala kwalaalya dara wɨjɨwaakɨna “Yɨthaanyi, gannya wawɨnyavɨ a'mwe pwai witɨzɨla pɨraihɨrakya'nei wɨna. 4Wɨna yaka pɨraihɨrakadaa'nyɨ witɨzɨla pɨnɨ tutaanyavɨ bwalaraawɨna. Sarengɨ yusara bamaranyɨna. 5Nabaai pɨba amwi sɨla naangejɨ' wa'dɨ'nyɨ a'ba kwaaka maalɨkejɨ' warɨkeba witɨzɨla pɨnɨ bwalaraawɨna. Kwaaka samwinari' maayabanne'na sa yarai yɨrɨ'na. 6Kɨrɨ' nyɨlyai bilyɨrɨ'na yada baihinyɨna. Sara yadaa'nyɨ sa pwipula dɨragɨnya maaya warɨna yadevɨ yɨnahu yawaka baidaa'nyɨna yada baihɨ'na. 7Kwaakevɨ lannake wa'dɨ'nyɨ a'ba witɨzɨla pɨnɨ bwalaraawɨna yaka yɨrɨ'na kya' lange yɨrɨ'na yaka langa sabara naanga bilaawɨna yada witɨzɨla yɨrɨ'dengɨ dathɨwaaina. 8Kɨrɨ' witɨzɨla pɨnɨ kwaaka mɨnarɨnaka nawɨ'nyavaakɨ bwalaraawɨna yɨna yada tɨka munne yɨma'nyɨna. Yɨ pɨnɨ 100 yɨma'nyɨna, yɨ pɨnɨ 60 yɨma'nyɨna, yɨ pɨnɨ 30 yɨma'nyɨna. 9A'mwe kadɨ'nakei kadɨka wɨ'nana!”
(Maakɨ 4:10-12; Lukɨ 8:9-10)
10Gamɨnyawɨnna gamɨre mɨdɨdɨvɨsara yɨkabɨna yeva dara buthɨna “A'mweraavɨ ke'ba'nanya be'na wɨdɨvanɨgɨna?” 11Sara buthɨna kye' sai wɨdɨna “Sɨgunyavɨ mwaalɨkei a'mweraavɨ maremwaaidevɨne yoimavajalɨkurakyanna Gotɨyai mena yɨhivwarɨdaakuwake'nanyɨ. Kɨrɨ' sahwaraavɨ yawɨta sa' mujaayɨwake'nanyɨ. 12Sare' dare'nesɨ. Pwai nɨmɨnyɨne sɨmunya kɨnɨnnakei nɨmɨnyɨna nayaa yawɨrojɨyarɨ Gotɨyai sɨmunya kwalaalya kujaavojɨ sahwai sɨmunya nawɨ'nya naanga naanga kɨnɨnnakei yɨma'nade'nanyɨ. Pwai kadɨka nyu'najai nɨmɨnyɨna navɨka mwaalojɨ nɨmɨnyɨne sɨmunya maayarɨ Gotɨyai sɨmunya maalɨka daza kɨmɨlɨ' marasɨ'nade'nanyɨ. 13Sarevɨ ke'ba'nanya wɨdɨvanɨge. Dara dɨnɨ'
‘Tɨnna wangadaapi kɨrɨ' myawɨranganyɨvanɨga'.
Kadɨka wɨ'nadaapi kɨrɨ' mu'namaarivanɨga'.
Aaya kaavɨlya' myawɨramaari yɨvanɨga'.’
Sare'na ke'ba'nanya wɨdɨvanɨge. 14Sareraavɨna Pɨropetɨya Aazaayare yagaala pɨrɨ' wɨjaake' nebulya'na yune'na yɨma'nɨnɨkesɨ. Dara dɨnɨkesɨ. Gotɨyai dara wɨjaa'
‘Kadɨka wɨ'nadɨvɨ' kɨrɨ' kaavɨlyavɨ jawɨramaaryideihi mɨ'.
Tɨnna baihana'dɨvɨ' kɨrɨ' kaavɨlya' jawɨranganyideihi mɨ'.
15A'mwe dazaraavɨre sɨmunya mena jɨnnɨnɨke'nanyɨ.
Kadɨka maa'na widera kadɨka wɨ'nɨwaasa'nanyɨ.
Kumɨre tɨnnyai tɨbarya dɨragɨnna yɨwaasa'nanyɨ.
“Tɨnna nayaa nanganaadɨka!” deva
“Kadɨka nayaa nu'naadɨka!” deva
“Sɨmunya nayaa nyawɨraadɨka!” deva
Sahwara sara myɨpɨjɨ kwajɨ
Nɨmɨnyɨna gɨnyɨwannɨpɨjɨ kwajɨ
Tewaanya yavada'galamwaaihɨna kyɨwɨdɨka!’
Aazaayai sara dɨnɨkesɨ. 16Kɨrɨ' sarɨmɨ yɨlaaya yɨpɨneihɨlyɨ. Sarɨmɨre tɨnnyai yawɨrangamanɨgasa'nanyɨ. Yɨ sarɨmɨre kadɨki' wɨ'namaa'manɨgasa'nanyɨ. Sare'na yɨlaaya yadɨvɨ' tewaanaanga yɨnɨkeihɨlyɨra. 17Sare' dare'nesɨ. Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Kɨgaakuna Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwakyaata pɨropetɨya kwalaalyarajɨ a'mwe yɨda'maraanga kwalaalyarajɨ tɨnna wanganya'neraavɨ wɨvu'nakera tɨnna mwanganyɨ. Sarɨmɨ tɨnna wangamanɨgasangɨ tɨnna mwanganyɨ. Nabaai sarɨmɨ kadɨka wɨ'nɨvanɨgasangɨna sahwaraavɨ wɨvu'nakera kadɨka mu'nyaasare. Tɨnna sara wangamanɨgasa'najɨ kadɨka sara wɨ'nɨvanɨgasa'najɨ yɨlaaya yɨpɨneihɨlyɨ.
(Maakɨ 4:13-20; Lukɨ 8:11-15)
18Sarevɨdaa'nyɨ sarɨmɨ ke'ba'nanya witɨzɨla pɨraihɨrakamaryadevɨ aaya kaavɨlyavɨ du'namaarila! 19Witɨzɨla tusavɨnya daresɨ. Gazaizai, Gotɨyai maremwaalade yagaalya' kadɨka yaasɨwa'na wɨ'nada aaya kaavɨlya' myawɨramaaryaderyawɨnna Kayaa'nanyai widaavada gamɨre sɨmunyavɨ yagaala wɨlaburɨnnɨke' yarai yɨpalamarasɨ'delyɨ. 20Witɨzɨla sɨla naanga kɨnɨnnakebanne daresɨ. Pwai yagaalya' wɨ'nada yɨlaaya yɨna yada yɨme'nya'bɨ' maarɨna. 21Kɨrɨ' sahwai witɨya pwipula dɨragɨnya maaya waayɨkabaaibɨ' dɨragɨmaayai maalɨkegaa' yagaalya' yagalya'ma'na. Pwara nɨmɨre yagaalya'na maanga wɨdɨna, taanginya wɨjaavɨna. Kayaa'na yadɨvɨsa'na yɨme'nya'bɨ' yagalya'ma'delyɨ. 22Witɨzɨla lannakebanne daresɨ. Pwai yagaalya' wɨ'nyɨna yada lɨmwanna yada dahaa'ne sɨmunya kwalaalya kuna yawɨ'da Kwaakevakɨya gɨlyɨvɨsanna nɨgwia kwalaalya mari'bwarakya'na yawɨ'da yɨ daza nɨmɨre yagaalyavɨ dathɨvaidelyɨ. Yɨ sare'na tɨka munne yɨ'nade mɨ'. 23Witɨzɨla nawɨ'nyavaakɨne daresɨ. Pwai yagaala kadɨka wɨ'nada aaya kaavɨlya' nayaa yawɨrangada tɨka munne yɨ'nadevaaibɨ' tewaanya naanga yadelyɨ. Pwai waanɨ aadɨretɨyai wana nawɨ'nyaanga yadelyɨ. Pwai sɨkɨzɨtiyai wana nawɨ'nya yadelyɨ. Pwai tetiyai nawɨ'nya yadelyɨ.”
Witɨwawɨnyavɨ kurɨvaarɨya kayaa'nanya pwa'nadengɨnesɨ.
24Ke'ba'nanya pɨrɨ' wɨjaavada dara wɨdɨna “Sɨgunyavɨya maremwaaide' a'mwe pwai sɨla nawɨ'nya gannya wawɨnyavɨ pɨraihɨrakakabaaibɨ'nesɨ. 25Kɨrɨ' a'mwera se wa'dapiyavɨ sarɨne yɨkamaangei bɨna yaka kurɨvaarɨya kayaa'nanyangɨre sɨla witɨyangɨ a'ba bwasɨ'na yaka kaanna wɨna. 26Kaanna wɨna kya' dɨvi witɨya yɨrɨ'na yaka sɨla yɨ'nyɨna kya' dara wanganesa' ‘O! kurɨya kayaa'nanyajɨ waayɨke daaka!’ 27Mi'na deva yaasɨwa'wawɨnyara wɨna yeva gyakwarɨ wɨdɨna ‘Maremwaaidɨnyaigɨ, gɨnnya wawɨnyavɨ sɨla nawɨ'nya pɨraihɨrakagɨnya midaaka! Sarevɨdaa'nyɨ kurɨvaarɨya kayaa'nanya wangamwoya gawɨdaa'nyangaka?’ 28Wɨdɨna kye' sai wɨdɨna ‘Yɨkamaanga pwai kyakɨra.’ Wɨdɨna kya' yaasɨwa'wawɨnyara wɨdɨna ‘Wawaajɨ kurɨvaarɨya yuya daza guvɨlayɨ'bwarakɨna yaajɨwona?’ 29Kɨrɨ' sai wɨdɨna ‘Aala. Sarɨmɨ kurɨvaarɨya mari'bwarakɨpɨja' witɨyajɨ nyelaapɨdɨka! 30Waayana! Yuyawaai mena kirɨvamwannakɨlyɨ sɨla yune yabwaryagaa'nannengɨra. Witɨzɨla yabwaryagaa' a'mwe wawɨnya dazavɨyaraavɨ wɨdɨdeinyɨra “Sɨnnawɨ sarɨmɨ kurɨvaarɨya kayaa'nanya mena mari'bwarakapɨjɨ dɨka mariraya'ne wɨla dɨmaramurɨtawakyi! Kɨrɨ' witɨya mari'bwarapɨjɨ anga wɨlarya'nevɨ nɨmɨre tɨka munne dɨmarakyidengɨ,” wɨdɨde,’ wɨda'.”
Ke'ba'nanyawaai aranya'bɨta maazɨtetɨyavɨnajɨ yɨzɨyavɨnajɨ dɨnɨke'nesɨ.
(Maakɨ 4:30-32; Lukɨ 13:18-21)
31Ke'ba'nanya pɨrɨ' wɨjaavɨna. Sɨgunyavɨya maremwaaide' da'bɨsasɨ. Maazɨtetɨya yɨsɨkɨdaa'nyɨ yɨsɨla yɨrɨ'da saamɨnyɨ' gɨryadevaaibɨ' sɨnnawɨ Gotɨyai pwara pwaraavɨ maarɨna yojɨ dɨvi a'mwe kwala naanga naanga wɨmaremwaaladevɨnanyɨ. A'mwe pwai yɨta maazɨtetɨya sɨkɨdaa'nyɨ yɨsɨlyamɨlɨ' maarɨna yaka gannya wawɨnyavɨ maraburɨnna. 32Maazɨtetɨyɨkɨre yɨsɨlya', yɨsɨla tɨka munne pukaavɨrebɨta mɨ'. Aawa. Sa' wana maalɨkesɨ. Kɨrɨ' dɨvidaa'nyɨ yɨsɨ' naanga yɨma'nyɨna, yuya tɨka munne wawɨnya savɨya sangɨ wavɨla'na yadikɨra. Yɨsɨ' yɨma'nadaa'na yadɨ'nyɨyɨkɨ yusara sɨgunyavɨyara gamɨre taanyabaraavɨ bamwaaina yesɨkɨra.
33Ke'ba'nanya pɨrɨ' wɨdɨna “Sɨgunyavɨya maremwaaide' yɨzɨya'bɨsasɨ. A'mwe pɨrɨ' yɨzɨya daza' maarɨna yojɨ gɨrɨkulya'ne pɨlawaaya naanga yegɨnyɨwanna. Dɨvidaa'nyɨ gɨrɨkula yuya daza lɨwɨnya mɨlamakina yakesɨ.”
(Maakɨ 4:33,34)
34Yagaala yuya sa Jizaazai kwala bwa'naanyangɨ yune ke'ba'nanya yagaalyavɨna wɨjɨwaakakengɨ. Yagaala aane pɨrɨ' kɨrɨ' ku'maayaba wɨjalɨkurakakei mɨ'. Aawa. Yune ke'ba'nanyavɨna wɨjɨwaaka'. 35Sarevɨdaa'nyɨ pɨropetɨyai dɨnɨke' yunebanna yɨ'mwannyɨna. Jizaazarɨna dara dɨnɨkesɨ.
Maange' taava'mujɨ ke'ba'na dɨdeinyɨ.
Kwaaka dava' wakyaakevɨdaa'nyɨ
Lɨka yulyarɨkenajɨ yoimavɨdeinyɨ.
Kurɨvaarɨya kayaa'nanyangɨne ke'ba'nanya dɨnɨke'nesɨ.
36Sagaa' Jizaazai kwala bwa'naanyangɨ yagalya'ma'na yaka angevɨ wɨlɨna. Wɨlɨna kya' gamɨre mɨdɨdɨvɨsara gamɨnyawɨnna yɨkabɨna yeva wɨdɨna “Ke'ba'nanya dazavɨne aaya kaavɨlya' wawɨnyavɨ kurɨvaarɨya kayaa'nanya pwa'nɨka daza'na dɨnejɨwaakya!” 37Sara wɨdɨna kye' dara wɨrɨvɨkɨ'na “A'mwei witɨzɨla nawɨ'nya pɨraihɨrakakei sai A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ. 38Wawɨnya sa' Kwaaka davakɨ. Yɨ witɨzɨla nawɨ'nya sa maremwaaidevɨne kaimɨraayarera. Yɨ kurɨvaarɨya kayaa'nanya sa Kayaa'nanya Saataanɨmɨre kaimɨraayarera. 39Yɨkamaanga kurɨvaarɨyangɨre pɨraihɨrakaka dazai Kotɨya Maryadelyɨ. Tɨka munne yabwarya'negaa', Kwaaka dava' aayagaa'nesɨ. Wawɨnya wɨdaayadɨvɨsara yabwarya'nera sahwara Gotɨyare mamaayarera. 40Sarevɨdaa'nyɨ kurɨvaarɨya kayaa'nanya mari'bwarapɨjɨ dɨkevɨ marirapɨ'devaaibɨ' Kwaaka davakɨ yɨrɨka aayarɨkɨ yuna sasara yɨpɨ'dere. 41A'mweraavɨne Kaimɨraayainyɨ nɨnnya ejelɨyaraavɨ maryasaabɨdeinyɨ. Kwaaka davakɨ nɨmɨre maremwaaidɨnyaba pwaraavɨre sɨmunya kayaaka yɨgaidɨvɨta yuyaraavɨjɨ yaasɨwa'na kayaa'na yadɨvɨta kwaraavɨjɨ maryɨ'bwarapɨjɨ 42dɨka naangevɨ marasɨpɨ'dere. Dɨka dazavɨ kɨnna naanga dadɨvɨ' kunnya maangerɨka kɨdɨkɨvainya yɨpɨ'dere. 43Dazagaa' Kuvɨnɨmaangere maremwaaidevɨ a'mwe yɨda'maraangera nyɨlyaibɨ' baaka naanga bavɨwɨna yɨpɨ'derera. A'mwe kadɨ'nakei kadɨka pada'galawɨ'nana!
Kwaakevɨ nɨgwɨbukusa' yulyakɨnɨkesɨ kwaalɨturyaanga mubya naangesɨyawaarɨnesɨ.
44Sɨgunyavɨya maremwaaide', nɨgwɨbukuta pɨrɨ' wawɨnya pɨrɨvɨ lɨka yulyakɨnɨkabaaibɨsasɨ. A'mwe pwai wawɨnya savɨ lɨkɨna yaka ‘Nɨgwɨbukusa' daaka!’ daka ayɨna lɨka yulyakɨna. Sai yɨlaaya naanga yɨna, gamɨre gɨlyɨvɨsangɨna kale mwi yakei yuya marayaasɨna yaka nɨgwia naanga maaraka nɨgwɨbukusa' maarya'nei wawɨnya sajɨ' yasaawɨna.
45Nabaai Sɨgunyavɨya maremwaaide' a'mwei kwaalɨturyaanga nawɨ'nyanna nawɨ'nyanna mubada ayɨna mubade sabaaibɨsasɨ. 46Sai bɨrɨna bɨrɨna yada kwaalɨturyaanga wana nawɨ'nyaanga pɨrɨ' tɨnna wanganna yaka nɨgwia naanga wɨgainakei gamɨre gɨlyɨvɨta yuya marayaasɨna yaka kwaalɨturyaanga nawɨ'nya daza' mubaawɨna, ‘Nɨmɨresɨra,’ dɨna.
Jawɨgɨlyavɨnesɨ.
47Nabaai Sɨgunyavɨya maremwaaide' saalaalyavɨ jawɨgɨlya naange' waketabaaibɨsasɨ. Sara yadɨvɨ' kusawɨ jawɨnya dala nabinabinya wɨlamwaaina yeva 48yune warɨna kye' aalɨmaangebaarɨ tɨyawɨnna makulaabɨna. Makulaabɨna yeva jawɨnya nawɨ'nyanna nawɨ'nyanna tɨwɨnya naangevɨ marakɨna. Kɨrɨ' jawɨnya kayaa'nanya marasɨ'na. 49Kwaaka davakɨya yɨrɨka aayarɨkɨ sasara yɨma'nadehaakɨ. Gotɨyare mamaayara walaabapɨjɨ a'mwe yɨda'maraangeraavɨ tɨnnyawɨ mwaaihata a'mwe kayaa'nanyaraavɨ jaapaina yapɨjɨ 50kayaa'nanyaraavɨ dɨka naangevɨ maralɨvarabɨ'dere. Dɨka dazavɨ kɨnna naanga dadɨvɨ' kunnya maangerɨka kɨjɨvainɨpɨ'dere.”
51Sara wɨdɨna yaka gamɨreraavɨ yɨdaanganna “Yagaala yuya dangɨne aaya kaavɨlya' mena dahayawɨ'mwaava?” Sagaa' kumɨ wɨdɨna “Yo, yawɨ'mwona.” 52Sai wɨdɨna “Sarevɨ Kɨwɨja gazaizai Sɨgunyavɨya maremwaaidevɨne mɨdɨdei yɨma'nyɨna yakei angevɨ gyakwalaanga pwai mwaalakabaaibɨsalyɨ. Angevɨ gyakwai gannya yovɨravemwaalyavɨ wɨlɨna yaka gɨlyɨvɨta aya pɨnɨjɨ mudɨka pɨnɨjɨ makwalyaabɨna. Sabaaibɨ' nɨmɨrei Kɨwɨnyavɨ sɨdu'nakei Gotɨyare yagaala ayajɨ nɨmɨre yagaala mudɨkejɨ yawɨramaa'delyɨra.” Jizaazai sara wɨda'.
Naazaretɨ mwaalyara Jizaazarɨ gɨnyɨra'na yesa'nesɨ.
(Maakɨ 6:1-6; Lukɨ 4:16-30)
53Jizaazai ke'ba'nanya sa mena wɨdɨna yaka anga dazaba yagalya'makuna. 54Sara yaka gannya angebanna wɨlaawɨna yaka kumɨre lotuangevɨ wɨlɨna yaka wɨjɨwaakɨna. Sarevɨdaa'nyɨ lɨka yɨwainɨgulaawɨna yɨna yeva dɨna “Yawɨta dazajɨ dɨragɨnya dazajɨ a'mwe dazai gawɨ maarakengaka! 55A'mwe dazai kaa'madaayarei midaaka! Nabaai Maarɨyaa' ganaange' midaaka! Jemɨzalyɨ Jozepɨyalyɨ Saaimonɨjɨ Juthaazalyɨ gamɨnyɨ gahwaalaangera midaaka! 56Nabaai gamɨre gya'mwe yuya nemɨjɨ mye'mwannemwaalyadɨvɨsa daaka! Sarevɨdaa'nyɨ sɨduta dazasɨ dɨragɨnya dazajɨ yuya gawɨ maarakengaka?” 57Sara dɨna yevegaa' sahwarɨna jɨkurya yɨna yadɨvɨsare. Jɨkurya yadɨvɨsaraavɨ Jizaazai wɨdɨna “Pɨropetɨyarɨna anga yuyabanna ‘A'mwe naangelyɨ,’ dɨdɨvɨkɨ. Kɨrɨ' gannya angebannajɨ gannya angevɨnajɨ ‘A'mwe naangelyɨ,’ majadɨvɨkɨ.” 58Sagaa' anga dazaba dɨragɨnya ya kwalaalya mya' kumɨ sahwarɨ malɨmwagyadaapiya'na.