Parallel

Matɨyui 10

10
Jizaazai gannyaraavɨ gannya yagaalya'na wɨdaasake'nesɨ.
(Maakɨ 3:13-19; Lukɨ 6:12-16)
1Jizaazai gannya mɨdɨdɨvɨsaraavɨ (12) jaka wɨdɨna kya' sarera yɨkabɨna. Yɨkabɨna kye' gannya dɨragɨnya' wɨjaavɨna. Yɨmaka gɨrɨ'nakera a'mweraavɨre munyɨkaavɨ wɨlamwaalesaraavɨ dɨragɨnna wɨdaasa'nebulyɨ nalaaya yuya dala nabinya nabalya yuya tewaanya yavada'galya'nebulyɨ sazaburaavɨne'na gannya dɨragɨnya' wɨjaavɨna. 2Gamɨre yagaalya' wɨdaasade sɨvɨlyɨrɨdaa'nyɨ pwaraalyaraavɨne yaya darengɨ. Aaya mudɨ'nanyai Saaimonɨ, Pitai wo'nɨkelyɨ, yɨ gamɨre gahwaalaangei Edɨruyalyɨ. Pwai Jemɨzai Sevathiyare kaimɨraayalyɨ, gamɨnyɨ gahwaalaangei Jonɨjɨ. 3Pilipɨjɨ Baatolomyulyɨ. Tomaazalyɨ Matɨyui taakɨzɨya maarakelyɨ. Jemɨzai Alɨpɨyaazare kaimɨraayalyɨ Tathɨyaazalyɨ. 4Saaimonɨ “Kumɨrebanna Romɨyaraavɨ yɨrawasaana!” dadɨvɨsarajɨyalyɨ Juthaazai Yɨzɨkerɨyotɨyai dɨvidaa'nyɨ Jizaazarɨ yɨkamaangeraavɨna wibwarɨdaakwakelyɨ. Yuyara wɨdaasaderera.
(Maakɨ 6:7-13; Lukɨ 9:1-6)
5Sɨvɨlɨrɨdaa'nyɨ pwaraala saraavɨ Jizaazai maryaasa'nei yagaaikɨwɨnya dara wɨjaavɨna. Nɨmɨre yagaalya'na duzɨwaakyɨla! Ajɨmya pɨnɨngɨyaraayawɨnna mupɨnera! Anga naanga Samerɨya mwaalyaraayawɨnna mwibɨnera! 6Aawa. Yɨzɨrelɨya sɨmyaraayawɨnna dɨwila! Yɨzɨrelɨya yuyara dɨragɨnna malɨmwagyadɨvɨsara sipɨzipɨyara yɨwɨnama'na sota' sota' yɨgasaraayawɨnna dɨwila! 7Sarɨmɨ wawopɨjɨ yagaalya' dara duzɨwakaawi! “Sɨgunyavɨya maremwaaide' nebawa mɨka! Aya kɨgaa' yɨma'nɨwaka!” 8Nabaai wawopɨjɨ nalaavɨnakeraavɨ javada'galyɨla! Bainɨkeraavɨ jathɨkaayɨla! Samatanakeraavɨ tewaanya javada'galyɨla! Sara yadɨvɨ' a'mweraavɨre munyɨkaavɨ yɨmakera wɨlamwaaidɨvɨsaraavɨ duthaasɨla! Sasare dɨragɨnyabwina sarɨmɨ yanga maa'dɨvɨta nɨgwia mubya'ne maayangɨ. Sarevɨdaa'nyɨ dazabwina yanga nayaa duzaayɨla! Sanna nɨgwia mamaapɨna! 9Sarɨnnya paawɨzɨyangɨ golɨyajɨ monejɨ nɨgwiajɨ mamihakɨpɨna! 10Kaanya wodɨvɨsa'ne gɨlyajɨ mamaapɨna! Baazɨ'ma'nya pɨrɨsɨ kwaari'masɨvɨla pɨrɨwaalyɨ yadita mavamarya'ne pɨrɨsɨ mamaapɨna! Aawa. Sare' dare'nesɨ. A'mwei wawɨnya yojɨ gannya tɨka wapaaya maaranne'nanyɨ.
11Anga naanga pɨbajɨ anga maalɨka kɨbajɨ kusawɨ wɨlapɨjɨ sɨmunya' nayaa dara jawɨranganyideihɨlyɨ. A'mwe anga dazabanyai tewaanya yaka yɨda'maraangei aaihwalaka? Yɨ, a'mwe salyɨ sarɨmɨ kuna ye'mwannemwaaina yapɨjɨ yune anga saba yagalya'mapɨjahaa'nanneihi. 12Yɨ sarerɨ angevɨ wɨlapɨjɨyagaa' anga savɨyayorɨ “Nya'mwenɨdaki! Gotɨyare kwaamu'nanyabwi yɨhwarana!” duzideihɨlyɨ. 13Nabaai anga savɨyara sarɨmɨnyɨna tewaanna yɨhyɨpɨja' sarɨmɨre yagaala tewaanyavɨya' saraavɨ tewaanya waradesɨ. Sahwara kwaamu'na mwaaibɨ'dera. Kɨrɨ' nawɨ'nya myɨ yɨhyɨpɨja' yagaala tewaanyavɨya' sarɨmɨnyawɨnna ayɨna gɨnyɨravaabathesɨ. 14Nabaai pwai kwai angevɨna makuya'na “Aala!” wɨvu'najai sarɨmɨre yagaalyangɨ kadɨka mu'nyɨ yɨhyɨpɨja' anga savɨ, pɨrɨvɨ anga naanga kɨba mwasawɨ walyaabɨna yɨna yapɨjɨ “Gotɨyai yagaainakei yɨhɨzathelyɨ,” wɨdapɨjɨ sarɨmɨre sɨvɨlyangɨ kwaatɨrɨdɨrɨnya yɨhɨmɨwɨ'nɨka sa purakɨrasɨ'na jideihɨlyɨ. 15Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Kotɨya marya'ne yɨrɨkerɨkɨ Anga Sothomɨ Anga Gomora kayaa'nanyabanyaai mwaalyaraavɨne' tɨvɨkɨsavɨ anga naanga dazaba mwaalyaraavɨre tɨvɨkɨsa' wavɨlavadesɨ.
Taanga pɨbwina pɨbwina yɨma'nade'nesɨ.
(Maakɨ 13:9-13; Lukɨ 21:12-17)
16Yɨthaanyi! Nɨmɨ kavɨjɨlɨkeraavɨ tɨnnyawɨnna sipɨzipɨya kwaamusaihɨrɨ marayɨhyaasɨwa. Sarevɨdaa'nyɨ sarɨmɨ sɨmunya' nayaa yawɨ'dɨvɨ' nayaa jideihɨlyɨ. Nabaai kwaamɨryarebwibɨ' kave mwaaidɨvɨ' pwaraavɨ kayaa'na mipɨnera! Nayaa duzɨwaakyɨla! 17A'mweraavɨna mala nayaa jɨwannyɨla! Sare' dare'nesɨ. Kunnya kaajolɨyaraayabanna kotɨya yɨhɨmaripɨ'deihɨlyɨ. Kunnya lotuangengɨ kusawɨ wɨlyabaalyɨ dɨka yɨhɨhɨdapɨ'deihɨlyɨ. 18Nɨmɨnyɨna “Walamarakaana!” yawɨ'dɨvɨ' Ga'maanɨyaraayawɨnnajɨ Kingɨyaraayawɨnnajɨ yɨhɨmakupɨ'deihɨlyɨ. Sagaa' sahwaraavɨ kadɨka mu'nyadɨvɨsaraavɨjɨ ajɨmya yuyangɨyaraavɨjɨ nɨmɨnyɨne'na jalɨkurakya'neihi duzɨwaakyide'nanyɨ. 19Kotɨyavɨ kyɨhɨmarɨmwangapɨjɨ yawɨta kwalaalya myadɨvɨ' dara nyawɨpɨdɨ'! “Nemɨ gara wɨdaazɨwona? Nemɨ be yagaalya' wɨrɨvɨkɨraanneka?” Sare' dare'nesɨ. Sagaasagaa' yunegaa' yagaala duzɨwaakyide' sarɨmɨre sɨmunyavɨ Gotɨyare Kuryai yɨhwakadelyɨ. 20Yune sarɨmɨ saihina duzɨwaakyideihi mɨ'. Aawa. Sɨrɨnɨmaangere Kuryai wɨlayɨhɨmwaaida yagaala sa' sarɨmɨre maangikaavɨdaasɨ wɨjɨwaakadelyɨ. 21Nabaai a'mwei Gotɨyarɨ malɨmwagyadei gahwaalaangerɨ Gotɨyare lɨmwade'na kotɨya kumarɨmwaaihojɨ yɨnahu tamakɨpɨjai. Yɨ nabaai ganɨmaangei gannya kaimɨraayarɨ avaala sana yadelyɨ. Nabaai kaimɨraayara kɨrɨnaangewaarɨ yɨkamaanga yɨma'nyɨna yapɨjɨ tamakya'na kotɨyavɨ wɨmwaaihɨna. 22Nɨmɨre yayavɨne'na yuyara sɨmɨlɨka widere sarɨmɨnyɨna. Kɨrɨ' aaya yune naangegaa'na a'mwe dɨragɨnna daavajai Gotɨyai padaihasamaaradelyɨ. 23Nabaai anga naanga pɨba Gotɨyarɨne yawɨsaihɨrɨ kayaaka juwɨ'nyɨna kihyapɨjɨ anga naanga pɨbanna lɨkaanya yɨkuna jideihɨlyɨ. Sare' dare'nesɨ. Nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. Sarɨmɨ wawɨnya' Yɨzɨrelɨ anga naanga yuyabanya yarai mi'mwannyadapi A'mweraavɨne Kaimɨraayai bathehaa'nanyɨ.
24Mɨdɨdei gannya wɨjɨwaakyarɨ wavɨlavadei mɨ'. Nabaai yaasɨwa'wawɨnyai gamɨre naangei wavɨlavadei mɨ'. 25Yɨ mɨdɨdei gamɨre wɨjɨwaakyai mwaaidevaaibɨ' yɨma'naja' sa' wikɨra. Nabaai wawɨnya wɨdaayadei gamɨre maremwaalyai mwaaidevaaibɨ' yɨma'naja' sa' wikɨra. Nɨmɨnyɨ kayaa'na yɨpɨja' sarɨmɨnyɨ kayaa'na yɨhyɨpɨ'deihɨlyɨ. Nɨmɨ angevɨ maremwaaidɨnyainyɨna dara dɨwa'daa' “Yɨmaka Naangere dɨragɨnyavɨna yɨmakeraavɨ wɨdaasɨvanɨ'.” Sara dɨna “Biyelɨzɨvulɨgɨ Yɨmaka Naangeigɨnyɨ,” dɨna yɨwa'daasa'na sarɨmɨnyɨna nɨmɨre angevɨyaihɨrɨna kayaa'na gatha'dara dɨpɨ'de'neka!
(Lukɨ 12:2-7)
26Sarevɨdaa'nyɨ kumɨnyɨna lɨka mipɨnera! Sare' dare'nesɨ. Yuyaburaavɨjɨ yuyangɨjɨ bwakakɨnɨke ku'maayaba waraabathengɨ. Yuya kulaa'nya lɨka yulyarɨke a'mwera yawɨrangabɨ'dengɨ. 27Sarenna jɨhɨnyavɨ lɨka yulyarɨkevɨ yagaala yɨhɨthɨvanɨge daza yɨrɨkegaa' a'mweraayaba duzɨwaakyidengɨ. Nabaai sarɨmɨ kave kadɨki'na wɨ'nakɨvanɨgasa angevɨ munya ke'ba daa'dɨvɨ' naanna duzɨwaakyidengɨ. 28Sarɨmɨre kɨlaakejɨkaavɨ a'mwe yɨnahu tamakɨpɨ'deraavɨna lɨka mipɨna! Kɨrɨ' sarɨmɨre kuryaraavɨjɨ tamakɨpɨnera mɨ'. Aawa. Dɨka Kayaa'nanaangevɨ Gotɨyai kuryarɨjɨ kɨlaakejɨkɨjɨ yuyaraarɨ kayaaka yɨgalannerɨna lɨka jide'nanyɨ. 29Yuta maalɨka pwaraai nɨgwia pu'nanyɨsɨ mubadɨvɨsɨ' midaa'! Kɨrɨ' Sɨrɨnɨmaangei “Aala!” kadozɨ yuta maalɨka sarei mabalyojɨ kwaakevakɨ bwalaraawadei mɨ'. 30Kɨrɨ' sarɨmɨnyɨne'na sarɨmɨre mɨnyagɨnyangɨ mɨjata yuyangɨ ata mena ginɨkengɨ. Gotɨyai sarɨmɨnyɨna mena yuna yawɨ'nɨkeihɨlyɨ. 31Sarevɨdaa'nyɨ lɨka mipɨna! Dare' jawɨryɨla! Yuta maalɨkeraavɨ Gotɨyai nayaa maremwaaide kwalaalyaraavɨ nemɨ dɨragɨnna mena wavɨla'mwoinera! Sara jawɨryɨla!
(Lukɨ 12:8,9)
32Sarengɨdaa'nyɨ yɨhɨthɨma! Gazaizai Kwaaka davakɨ a'mweraayaba jalɨkurakɨvanɨkei “Nɨmɨ Jizaazareinyɨ,” yɨ sahwarɨna aayagaa' Sɨgunyavɨ Nɨmaamaangerɨ jalɨkurakɨdeinyɨ “Sahwai nɨmɨrelyɨra.” 33Kɨrɨ' gazaizai a'mweraayaba wɨjɨwaakajai “Jizaazareinyɨ mɨka!” yɨ sahwarɨna Sɨgunyavɨ Nɨmaamaangerɨ wɨjɨwaakɨdeinyɨ “Sahwarɨna myawɨriweinyɨ.”
(Lukɨ 12:51-53; 14:26,27)
34Sarɨmɨ sɨmunya myawɨpɨna! “Kwaaka davakɨna Jizaazai mala yuya yɨga'mwagakya'najɨ narya wakya'najɨ bɨwakelyɨ.” Nɨmɨ narya wakya sa'na bɨweinyɨ mɨ'. Aawa. Kwaari'masɨramɨnya' makabeneinyɨ. A'mweraavɨ tangɨvalya'na bɨweinyɨ. 35Sare' dare'nesɨ. Yɨkamaanga yɨma'nya'nevɨna bɨweinyɨ. Nɨmɨnyɨne'na a'mwelyɨ ganɨmaangelyɨ sɨmunya ge' ge' tangɨvalakɨlyɨ maanga dɨnyɨna. Yɨ sɨdɨraayasɨ ganaangesɨ sɨmunya ge' ge' tangɨvalakɨlyɨ maanga dɨnyɨna. Yɨ a'mwesɨ ganyaalɨmaangesɨ sɨmunya ge' ge' tangɨvalakɨlyɨ maanga dɨnyɨna. 36Yɨ a'mwelyɨyara avaaimwaalya kwara yɨkamaanga mwaalɨna yɨpɨ'derera. 37A'mwei ganɨmaanga pwarɨna ganaanga kɨrɨvɨna dɨragɨnna yawɨ'na yada nɨmɨnyɨna maalɨ'na yawɨ'na yade sahwai nɨmɨrei wi'nanyai mɨka. Nɨmɨnyɨna tewaanyai mɨ'. Nabaai gawaalɨvaanga pwarɨna garaavaanga kɨrɨvɨna dɨragɨnna yawɨ'na yada nɨmɨnyɨna maalɨ'na yawɨ'na yade sahwai nɨmɨrei wi'nanyai mɨka! 38Nabaai yɨta yovihɨrarannɨke' kanyɨjaavapɨjɨ makwawa'mujɨ yɨta savɨ balɨdevaaibɨ' nɨmɨnyɨne taanginyanna bɨraizɨkanna “Aala!” dada kuna manyɨmɨdɨnyajai nɨmɨrei wi'nanyai mɨka. 39A'mwei gannya gaala yune kaveya sabwina yawɨ'da nɨmɨnyɨna “Aala,” dazai gamɨre kuryai kayaaka yɨnadelyɨ. Yɨ a'mwei nɨmɨnyɨna dɨragɨnna yawɨ'da gamɨre mwaalyabwi yagalya'mavajai nɨmɨnyɨna balajai gamɨre kuryai yuyagaa' yuyagaa' tewaanna mwaaladelyɨ.
(Maakɨ 9:41)
40Nɨmɨre yagaalya' jamaryadaapɨjɨ a'mwei wɨgaimwange'na yɨhɨmaarajai yɨ sarɨmɨnyɨ gaveihɨrɨ mamaari yɨhyadelyɨ. Avaalyagaa' nɨmɨnyɨjɨ nyɨmaaradelyɨ. Nabaai nyɨmaarajai, yɨthaanyi, sarevɨdaa'nyɨ nyɨmaryasaabakerɨ maaradelyɨ. Tewaanya maaradelyɨ. 41A'mwei yawɨ'na “Sahwai pɨropetɨyai Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakadei mwaalɨke'na wɨgaimwagɨma! Pɨropetɨyarɨ nɨmɨre angevɨna marakaabɨwɨjarɨ nayaa maremwaalɨma!” Yɨ a'mwe dazarɨ Gotɨyai pɨropetɨyarɨ yanga wɨrɨvɨkɨradevaaibɨ' yanga tɨvɨkɨta nawɨ'nya' wɨjaavadelyɨ. Nabaai a'mwei yawɨ'na “Sahwai yɨda'maraangei mwaalɨke'na wɨgaimwagɨma!” Yawɨ'na yojɨ gannya angevɨna maarajai Gotɨyai yɨda'maraangerɨ yanga wɨrɨvɨkɨradevaaibɨ' yanga wɨrɨvɨkɨta wɨjaavadelyɨ. 42Nabaai pwai a'mwe maalɨkeraavɨ tɨnna wanganna yojɨ yawɨ'na “Jizaazare mɨdɨderɨ wɨgaimwagɨma!” Yawɨ'na yojɨ kaapɨvananyavɨ aalya nya'ne gave' yanga wɨjaavajai, yɨthaanyi, nebulya'na yɨhɨthɨvanɨge. A'mwe dazarɨne yanga wɨrɨvɨkɨta yaasɨwa'na yɨwawode' mɨ'. Arɨkewɨ.