Matɨyui 1 | BYR Bible | YouVersion
Parallel

Matɨyui 1

1
Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ Ne Sɨnnawɨnyaraavɨre Yayangɨnesɨra.
(Lukɨ 3:23-28)
1Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨma'nanne'na Ne Kuvɨdaarava Ne Kwɨyakwaravaavɨne yayangɨ. Ne Devitɨmɨre yɨsavaakɨdaa'nyɨ Jizaazai yɨma'nyɨna. Ne Evɨraamɨmɨre yɨsavaakɨdaa'nyɨ Devitɨ yɨma'nyɨna. Yagaala da' Jizaazai Kɨraazɨtɨyarera sɨnnawɨ yɨma'nɨnɨkeraavɨnesɨ. 2Evɨraamɨ Aazakɨmɨ ganɨmaangelyɨ. Aazakɨ Jaikopɨmɨ ganɨmaangei. Jaikopɨ Jutharɨjɨ gathaa'gahwaaravaavɨjɨ ganɨmaangei. 3Juthai Perezarɨjɨ Jeraamɨjɨ ganɨmaangei. Perezarɨ ganaange' avaalyagaa' kɨdaraarɨ maarake' Temaa'. Perezai Ezɨronɨmɨ ganɨmaangei. Ezɨronɨ Raamɨmɨ ganɨmaangei. 4Raamɨ Aminɨthapɨmɨ ganɨmaangei. Aminɨthapɨ Naazonɨmɨ ganɨmaangei. Naazonɨ Saalɨmonɨmɨ ganɨmaangei. 5Saalɨmonɨ Bowaazarɨ ganɨmaangei. Bowaazarɨ ganaange' Rayaa'. Bowaazai Wovetɨmɨ ganɨmaangei. Wovetɨmɨ ganaange' Rutɨya'. Wovetɨ Jeziyarɨ ganɨmaangei. 6Jeziyai Kingɨya Devitɨmɨ ganɨmaangei.
Devitɨ Solomonɨmɨ ganɨmaangei. Solomonɨmɨ ganaange' kwala mudɨ'maa'nya' Yuraayarɨ maa'nakesɨra. Yuraayai kabala' Devitɨ maaraka Solomonɨmɨ wɨmwaaiha'. 7Solomonɨ Rɨyavowaamɨmɨ ganɨmaangei. Rɨyavowaamɨ Avaazarɨ ganɨmaangei. Avaazai Ezarɨ ganɨmaangei. 8Ezai Jewozapatɨmɨ ganɨmaangei. Jewozapatɨ Joraamɨmɨ ganɨmaangei. Joraamɨ Azaayarɨ ganɨmaangei. 9Azaayai Jotaamɨmɨ ganɨmaangei. Jotaamɨ Ayaazarɨ ganɨmaangei. Ayaazai Ezɨkaayarɨ ganɨmaangei. 10Ezɨkaayai Manaazarɨ ganɨmaangei. Manaazai Emozarɨ ganɨmaangei. Emozai Jozaayarɨ ganɨmaangei. 11Jozaayai Jekonaayarɨjɨ gahwaaravaavɨjɨ ganɨmaangei. Sagaa' Bavɨlonɨ mwaalyara Yɨzɨrelɨyaraavɨ tamakeva makwaweva Anga Bavɨlonɨ menyawɨnna wɨmwaaihe'.
12Anga Bavɨlonɨ kalavuzɨwawɨnya yadaapi Jekonaayai Sɨyalɨtiyalɨmɨ ganɨmaangelyɨ. Sɨyalɨtiyalɨ Seravaavelɨmɨ ganɨmaangei. 13Seravaavelɨ Avaayatɨmɨ ganɨmaangei. Avaayatɨ Elaayakimɨmɨ ganɨmaangei. Elaayakimɨ Ezorɨ ganɨmaangei. 14Ezoi Sethokɨmɨ ganɨmaangei. Sethokɨ Ekimɨmɨ ganɨmaangei. Ekimɨ Elaayatɨmɨ ganɨmaangei. 15Elaayatɨ Elɨyaazarɨ ganɨmaangei. Elɨyaazai Mataanɨmɨ ganɨmaangei. Mataanɨ Jaikopɨmɨ ganɨmaangei. 16Jaikopɨ Jozepɨyarɨ ganɨmaangei. Jozepɨyai Maarɨyaavɨ kwalaangai yɨma'na'. Maarɨyaa' Jizaazarɨ maarakelyɨ. Jizaazai sahwai Kɨraazɨtɨyai wo'nɨkelyɨ. Gotɨyai dahɨlakakelyɨ.
17Sarevɨdaa'nyɨ aayawɨ Ne Evɨraamɨ mwalyaakegaa'daasɨ saamɨnaangegaa' Ne Devitɨ yɨma'nyɨna. Evɨraamɨmɨdaa'nyɨ mɨjɨyɨma'nɨgaveva sɨvɨlyɨrɨdaa'nyɨ daraai daraalyara (14) yɨma'nyaasare. Nabaai aayawɨ Devitɨ mwalyaakegaa'daasɨ saamɨnaangegaa' Anga Bavɨlonɨ kalavuzɨwawɨnya yaasagaa' yɨma'nyɨna. Yɨ Devitɨmɨdaa'nyɨ mɨjɨyɨma'nɨgaveva sɨvɨlyɨrɨdaa'nyɨ daraai daraalyara yɨma'nyaasare. Nabaai Bavɨlonɨ kalavuzɨwawɨnya yaasagaa'daasɨ mɨjɨyɨma'nɨgaveva sɨvɨlyɨrɨdaa'nyɨ daraai daraalyai yɨma'na' Kɨraazɨtɨyai.
Jizaazai Kɨraazɨtɨyarɨ maarake'nesɨ.
(Lukɨ 2:1-7)
18Jizaazai Kɨraazɨtɨyai yɨma'nakegaa' dara yɨma'nɨnɨkesɨ. Jizaazarɨ ganaange' Maarɨyaa' sɨdɨraaya' yɨma'naka Jozepɨyarɨna dahɨlakɨna yesa' Jozepɨyai kwala mamaaryadɨ'nyɨ Gotɨyare Kuryai Maarɨyaavɨre munyɨkɨ mihakɨna kya' dara wanganake' “O, Maarɨyaa' kaimɨraavɨmunnake' daaka!” 19Kwalaangei Jozepɨyai a'mwe yɨda'nanyai “Wagɨla wɨjaavɨma!” majai. Sarei “Kave makwasakɨna yɨma!” 20yawɨ'daa'nyɨ, yɨthaanyi, wajavɨ Naangere mamaayai ejelɨyai yɨma'naabɨna. Sara yɨma'naabɨna yaka wɨdɨna “Jozepɨyaigɨ, Devitɨmɨre gawaalɨ'gɨ Maarɨyaavɨ maarya'nevɨna yawɨta kwalaalya minnera! Sare' dare'nesɨ. Kaimɨraavɨmunya sa' Kurya Tewaanyai wɨjaavakesɨra. 21Kaimalei maaradelyɨ. Kamaarojɨ gannya yaya' ‘Jizaazala,’ duthathelyɨ. Sare' dare'nesɨ. Gamɨreraavɨ kumɨre kayaa'nanya jɨpalasɨ'nojɨ padaihasamaarade'na ‘Jizaazala (Padaihasamaa'dela),’ duthathelyɨra,” mamaayai wɨda'.
22Kɨgaakuna Naangei pɨropetɨyarɨ (Gotɨyarɨ wɨ'nawɨjɨwaakaderɨ) kujaa' sai pɨkarya yɨdayaa'. Gotɨyai “Sare' yunebanna yɨma'nana!” kada' Maarɨyaa' kaimɨraavɨmunnake' yɨma'na'. Pɨropetɨyare yagaalya dara dɨnɨ'
23“Yɨthaanyi, sɨdɨraaya' a'mwelyɨ mye'mwannarya'
Kaimɨraavɨmunya wannyɨna yojɨ
Kaimalei maarɨna yadelyɨ.
Gannya yaya' ‘Yɨmanyɨwelɨma,’ wɨdɨpɨ'dei.”
Yayavɨ aaya kaavɨlya' daresɨ. Gotɨyai nemɨjɨ ye'mwannemwaaihonoya'.
24Jozepɨyai waja ya'naka dɨkaa'na yaka Naangere mamaayai wɨdakabaaibɨ' sara ya'. Maarɨyaavɨ maarɨna ya'. 25Sare' kɨrɨ' mye'mwannarya' yune kaimɨraayai maarakegaa'na. Maarɨyaa' kamaara' gamɨre yaya' “Jizaazala,” wɨdɨna ya'.