Parallel

Matthew 6

6
1“Tek cyah! Wen ya da do dem good ting wa God wahn ya fa do fa hep people, ya mus dohn do um een front ob oda people so dat dey gwine shim. Ef ya da do dat, ya ain gwine git de payback wa ya Fada een heaben got fa.
2“So wen ya da gii sompin ta dem wa ain got nottin, ya mus dohn tell all de people bout wa ya da do, same like de hypicrit dem do een de Jew meetin house an een de screet. Dey do um fa mek people praise um. A da tell oona fa true, dat praise wa dey git fom people, dat all de payback dey gwine git. 3Bot wen ya da gii ta dem wa ain got nottin, ya mus do um so dat eben ya bes fren ain gwine know bout dat. 4Mus dohn leh nobody know bout de good ting dem ya done. An ya Fada God wa see wa ya do een secret, e gwine pay ya back.
Jedus Laan People How fa Pray
Luke 11:2-4
5“Wen ya da pray ta God, ya mus dohn do like de hypicrit dem da do. Dey lob fa pray wiles dey da stanop een de meetin house an pon de cona ob de screet, so dat all de people kin see dem wiles dey da pray. A da tell oona fa true, dey done git all de payback wa dey gwine git. 6Bot wen ya da pray, ya mus go eenta ya room. Ya mus shet de door an pray ta ya Fada God wa dey een heaben weh ya cyahn shim. Ya Fada da see all wa ya da do, eben wen nobody else ain shim. An e gwine pay ya back.
7“Wen ya da pray, ya mus dohn go on an on wid sommuch taak wa ain mean nottin, same like dem wa ain bleebe pon God da do. Dey tink dat wen dey da pray, God gwine yeh um cause dey da pray so long. 8Ya mus dohn be like dem, cause ya Fada God done know wa ya need fo ya aks um. 9Pray like dis yah, say,
‘We Fada wa dey een heaben,
leh ebrybody hona ya name.
10We pray dat soon ya gwine rule oba de wol.
Wasoneba ting ya wahn, leh um be so een dis wol
same like dey een heaben.
11Gii we de food wa we need
dis day yah an ebry day.
12Fagib we fa we sin,
same like we da fagib dem people wa do bad ta we.
13Leh we dohn hab haad test
wen Satan try we.
Keep we fom ebil.’
14“Ef oona fagib oda people fa de bad wa dey do oona, oona Fada een heaben esef gwine fagib oona. 15Bot ef oona ain fagib oda people fa de bad wa dey do, oona Fada een heaben esef ain gwine fagib oona fa de bad oona do.
Jedus Laan People How fa Fast
16“Wen ya fast an ain nyam nottin so dat ya kin woshup God, mus dohn pit on no long face same like de hypicrit dem do. Cause dey da go roun wid dey face all mess op so dat ebrybody see dat dey da fast. A da tell oona fa true, dey done git all de payback wa dey gwine git. 17Bot wen ya fast, ya mus pit oll pon ya head an wash ya face so ya kin look good ta people. 18Ya mus do dat so dat people ain gwine see ya da fast. Jes ya Fada God wa ain nobody kin see, e da see wa ya da do, eben wen people ain shim. E gwine gii ya ya payback.
Tredja een Heaben
Luke 12:33-34
19“Ya mus dohn pile op a whole heapa spensiz ting fa yasef een dis wol. Cause de mot kin nyam um, an de rust kin rust um out, an tief broke een an tief um. 20Stead ob dat, ya mus pile op ya tredja een heaben. Ain no mot kin nyam um, needa no rust kin rust um out dey, an ain no tief kin broke een an tief um. 21Cause weh ya tredja da, dat weh ya haat gwine be.
De Light an de Daak
Luke 11:34-36
22“Ya eye like a lamp fa ya body. Ef ya eye good, all ya body full op wid light. 23Bot ef ya eye ain no good, all ya body gwine be een de daak. So den, ef de light wa spose fa be dey eenside ya ain dey, den de daak wa dey eenside ya gwine be daak fa sho, mo den all oda daak!
Ya Ain Able fa Wok fa God an Money All Two
Luke 16:13; 12:22-31
24“Ain nobody able fa saab two massa. Ef ya try fa do dat, ya gwine hate one an lob de oda one. Ya gwine be true ta one an hole de oda one cheap. Ya ain able fa saab God an be a slabe ta money same time.
25“So den, A da tell oona say, mus dohn warry bout how ya gwine lib, wa ya gwine nyam, or wa ya gwine drink, needa wa cloes ya gwine weah pon ya body. Cause ya life walyable way mo den sompin fa nyam, ainty? An ya body walyable way mo den cloes, ainty? 26Now den, leh we study bout de bod dem wa fly roun. Dey ain plant no seed, needa geda crop. Dey ain pit op no crop een de conehouse. Stillyet, oona Fada een heaben da feed um. Oona way mo walyable den dem bod, ainty? 27An fa true, ain nary one ob oona kin lib a bit longa cause e da warry, ainty?
28“An hoccome ya da warry bout cloes fa weah? Leh we study bout de lily wa da grow wile. Dey ain wok, needa mek cloes fa deysef. 29Now, A da tell oona, King Solomon been too rich an hab fine cloes. Stillyet, eben Solomon ain neba hab cloes fa dress purty an fine like dem lily. 30God de one dat gii cloes ta de wile grass. An dat grass dey taday an e gone demarra. People cut um down an bun um op. Ef God dress op de wile grass like dat, fa true e gwine do way mo den dat fa mek sho ya hab cloes fa weah. Sho nuff, oona ain bleebe God wid all oona haat!
31“So den, ya mus dohn warry none tall say, ‘Weh A gwine git sompin fa nyam?’ or ‘Weh A gwine git sompin fa drink?’ needa say, ‘Weh A gwine git cloes fa weah?’ 32De people dat ain bleebe een God, dey da warry all de time bout dem ting. Oona Fada een heaben know ya haffa hab sompin fa nyam an drink an cloes fa weah. 33Bot fus ob all, leh God rule een ya life, an study bout how e wahn ya fa waak scraight wid um, an den God gwine gii ya all dem oda ting yah too. 34So den, mus dohn warry bout wa gwine happen demarra. Demarra gwine hab e own warry. Ebry day hab nuff trouble ob e own.
Mus Dohn Jedge Oda People
Luke 6:37-38; 6:41-42