Parallel

Matius 16

16
Vatano Parisi wo Yesus anajo indamu Po anapaporainye rarorono mai
(Markus 8:11-13; Lukas 12:54-56)
1Masyote inta vatano Parisi muno vatano Saduki inta ude Yesus ai, ware wo atopan. Weti wo anajo indamu Po anapaporainye inta rarorono mai indamu wo raen tugae rako jewena rako Opamo no no Amisye nui ti de rako?
2Umba Yesus po ananeneae inta raura mai pare, “Arono namandive wapo uma aen pasyo raije nijam, weamo wapare, ‘Sansimanamo nuge non dave.’ 3Muno awatan ngkove, arono wapo uma aen seo raije nijam umba sandoram dave, weamo wapare, ‘Kavinta maruge maje.’ Wapo anakotare umaso raen dave. Weramu wabeanimaibe wananta anakotaro raroron arono naiso, maisyare Sya anapaporainyo syo raroronoe raije jewen? 4Vatano arono naiso weapamo wasakirive Amisye ai to muno wapa ayao kakai ntapekano wasai! Wapo anapaporainye inta ranajo Rinai indamu mbe rarorombe Risyamo Amisye po inatutire pi Risy. Weramu Syo raura wasai: syare Syo anapaporainyo manuije rarorono wasaije ramu, yara intabo mi Syo raroron, omamo anapaporainyo nande anawae Yunus ai obo ma.” Yesus daura tai maisya jewen, umba Po mapaya ti una ara poroto kobe.
Wasyisyaube vatano Parisi muno Saduki awa ananyaowe rai
(Markus 8:14-21)
5Yesusa pe wo onae raotar unanta no tuga ranijo warani rai, weramu Apa arakovo utavondi aije manimarijo awa roti rai ti wo inta raugave ramu. 6Naije Yesus po raura nande mai pare, “Wasyisyaube irati vatano Parisi muno vatano Saduki awa ragi rai.”
7Yesus apa arakovo utavondi aije unanta Apa ayao umaso raije ramu, weti wayao vambinibe ware, “Po raura taije weye wama rotije meweno wansai.”
8Yesus nanto ana wo raura rai, weti Po manajo pare, “Wabeanimaibe wapayao wapare rotije mewen? Wapa anave mamauna nene! 9Wabeanimaibe wananta Sya anapaporainye raije jewen? Nandija arono Syo rotije vasyesye radani raporadi indamu vatane ribuge radani wo raisy, weapamo wasaemeno we rai ramu ge? Omamo ama bayaije ruimaisyo wemi wapo anaisye ateteo ntuna ranugan akare? 10Muno arono Syo rotije vasyesye kaururum raporadi indamu vatane ribuge mambisy wo raisy, anaisye ateteo ntuna ama bayaije ruimaisya mi wapo ranugan akare? 11Wabeanimaibe wananta Sya ana idaura umawe raije jewen? Ragi muno rotije omirati Syo raura wasaije ramu! Yara syare wasyisyaube vatano Parisi muno Saduki awa ragi rai.”
12Naije umba Yesus apa arakovo utavondi aije unanta Apa ana daura umawe rai kobe: Po ragi muno rotije raura jewen, yara Po ananeneae inta raura, ama ine mare usyisyaube irati vatano Parisi muno Saduki awa ananyaowe rai.
Petrus po Yesus aura kakavimbe Opamo Mesias wepije
(Markus 8:27-30; Lukas 9:18-21)
13Naije Yesus de pararaijo munijo Kaisarea Pilipi rai. Umba Po apa arakovo utavondi aije manajo pare, “Vatano wanuije wo raura ware Arikainyo Vatan risyamo are pi Risy?”
14Umba Apa arakovo utavondi aije wo raura akanande Ai ware, “Vatane inta wo naura ware Winyamo Yohanes Pembaptis pi Winy. Umba inta wo naura ware Winyamo anawae Elia pi Winy, umba inta wo naura ware Winyamo anawae Yeremia pi Win dako, anawae wusyino kaijinta pi Winy.”
15Umba Yesus po manajo pare, “Yara weapamo wapare Risyamo are pi Risy?”
16Umba Simon Petrus po raura akananto Ai pare, “Winyirati Mesias, Amisyo noa pitawabe Apa Arikainye pi Winy.”
17Umba Yesus po raura akananto ai pare, “Simon, arikainyo Yunus, winyirati Amisye po kovo manakoe raugaje nai to, weye vatane inta pi po ana umaso rarorono naije ramu, yara Sya Injayo no no munijo ntiti Opi po rarorono nai to. 18Syo raura nai, Syo nawainamo Petrus, ama ine mare oram, weye winyamo naurata irati oramo Syo ratayao indamu Syo sya anugane rausea nteto rai. Sya anugane mamo vatan tenambe nanawirati wanave Rinai syo manugande rai. Muno Sya anugane mamo wene ama vambunine mo rapinde jewen, yara noa nuge nuganui. 19Indati Syo vambunine raugaje nai#16:19 Ayao Yunani mo raura mare, “Syo kepe raunande nai.” indamu wimbe akarive Amisye apa kawasae mai. Ayao rui mirati nyo rapatimu no mine vone so omamo Amisye po rapatimu no munijo ntiti. Weti ana rui nyo raorai no mine so omamo Amisyo no no munijo ntiti Po raorai, muno ana rui nyo ramayar no mine so omamo Amisyo no no munijo ntiti Po ramayar.”
20Umba Yesus po apa arakove maorai pare, “Vemo wapo Sya tamo Mesias ravovo vatane mai nora!”
Yesus po apa kakaije raura wusyimbe
(Markus 8:31-9:1; Lukas 9:22-27)
21Arono naije kobe Yesus po apa siurijo makanande raura kakavimbe Apa arakovo utavondijo aije mai. Pare, “Indati syoroto no Yerusalem, umba siurijo manakoe nande Rinai weye Akarijo Yahudi nawe, syeno akokoe utantuna no Yavaro Amisye raije nawe, kuruno makari mbaro Ananyao Musa raije nawe ware wo inave tatugadi. Indati vatane wo inaubaisy, weramu masyote mandei umba ikovakato no wene rai.”
22Umba Petrus po Yesus aijade teto arijat indamu payao nanto Ai mumuimbe. Petrus pare, “Injae, jewena! Ana so ma vemo nande Nai nora!”
23Weramu Yesus sarirae akare, umba Po Petrus aura nanto soowabe pare, “Anakakai Akoe, nyusyo ra nto rinaora! Nyare nyo inaorai ritavondi Amisye apa bekere rai! Nya ana ndatantona wato mamo Amisye apa ma jewena, yara vatane awa ma.”
24Umba Yesus po raura Apa arakovo utavondi aije mai pare, “Vatano rui pi beker pare tavondi Inaije pamo be taiso: opamo akirive taune apa bekere rai, umba po inyo kapite ranawan muno tavondi Rinai kobe. 25Are pirati beker pare po apa kovo mine so ramavug, opamo indati apave kovo nuge nuganuije raije ramu. Yara are pirati nanto wene rai weye tavondi Rinai, opamo indati apave kovo nuge nuganuije rai. 26Ranivara vatane inta apaura mine vone so rai vintabo weramu apa kovo nuge nuganuije mamo meweno ai, weamo apaura mine so raija marudi. Weye vatane apa kovo nuge nuganuije mamo anakotare inta veano ranigwane kakai. 27Indati Arikainyo Vatan risyakare no mine vone so irati Sya Injaya apa kovo ntiti rautan, ride Apa naito kove mautan. Arono naije umba Syo kove muno kakai rasakinavo vatan nanentabo mansai mamaisyo awa ana udave rarijati. 28Syo raura tugaive wasai: Vatane inta una no wapa yasyine so wana unanta wene rai rainy, indati wo Arikainyo Vatane rinaeno ride indamu ibe akarive Sya kawasae mai no mine vone so.”