Parallel

Mateo 8

8
Pinagpiyya ni Jesus en Kinetong
(Mc. 1:40-45; Lu. 5:12-16)
1Dikona a nakadagson dán ti Jesus ten bukid ay inunud siya nen tunay ti kakpal a tolay. 2Ummadeni dikona en essa a tolay a kinetong, lummuhud siya ten atubengán ni Jesus sakay kinagi na, “Panginoon ni gustuwán mu ay mapagpiyyaák mu sakay mapagin-malinis.” 3Tinawidan siya ni Jesus sakay kinagi na, “Uhu, gustu ku a magpiyya ka sakay magin malinis.” Nagpiyya sakay linuminis a pagdaka en kinetong. 4Sakay kinagi ni Jesus dikona, “Dyan mu iyád kagiyán maski ni kándeya. Kadmudán, angay ka paileng ten padi hidi. Káttapos ay magalay ka ayun ten inyutus ni Moises, bilang patunay ten tolay hidi a nagpiyya ka dán sakay malinis.”
En Págpapiyya ni Jesus ten Katulung nen Kapitan a Romano
(Lu. 7:1-10)
5Nadid, ten dikona a nakademát ti Jesus ten banuwan a Capernaum ay ummadeni dikona en kapitan nen sundalu hidi a Romano sakay nákkekagbi dikona. 6Kinagi na, “Panginoon en katulung ku ay tehud a saket, ked siya dibilay a awan makaarikad sakay mahirapan ti hustu.” 7Tummábbig ti Jesus, “Sigi angay ku siya pagpiyyaán.” 8Peru tummábbig en kapitan, “Panginoon, awanák karapatdapat a angayan mu pa ten bilay ku. Basta kagiyán mu la ay magpiyya dán iyud en katulung ku. 9Gapu maski sikán ay tehud a mas mataas a upisyal a magutus dikoku sakay sikán ay magutusák bi ten sundalu hidi a sakup ku. Ni kagiyán ku ten sundalu ku a essa a, ‘Angay ka haud!’ ay angay siya. Ni kagiyán ku bi ten essa a, ‘Karon hád!’ ay umadeni siya. Sakay ni utusan ku en alipin ku a, ‘Gamitán mu iyán!’ ay gamitán na iyud.” 10Nadid ten dikona a masanig iyud ni Jesus ay nagtaka siya sakay kinagi na ten tolay hidi a umunonud dikona, “Kagiyán ku dikomoy, a awanák palla naketa ti Israelita a kona ti kadikál ti pánnampalataya naen. 11Kagiyán ku dikomoy, a makpal a dumemát a gubwat ti sikatan sakay ti sarámman ten handaan a kaguman de Abraham, Isaac sakay ti Jacob ten kahariyan dilanget. 12Peru makpal ten tolay hidi a kaguman nakuwan ten kahariyan en ibut ten kadiklámman. Mágsasangitán hidi haud sakay magpákraw gapu ten hirap a mabati di. 13Sakay kinagi ni Jesus ten kapitan, “Umuli ka dán mangyari en agidán mu ayun ten pánnampalataya mu.” Ti odasid a iyud ay nagpiyya ngani en katulung na.
Makpal a Pinagpiyya ti Jesus
(Mc. 1:29-34; Lu. 4:38-41)
14Nadid, ummangay ti Jesus ten bilay ni Pedro, netan na haud en bábbi a katugngan ni Pedro a mágkatdug gapu ten ladu na. 15Tinawidan ni Jesus en lima nen bábbi sakay pagdaka a nagpiyya. Ummikat siya sakay sinerbiyan na ti Jesus.
16Ti gibiyid a iyud ay inyangay nen tolay hidi kánni Jesus en hinayup hidi. Ten essa la a upos ay pinalakad ni Jesus en mágkadukás hidi a ispiritu sakay pinagpiyya na en atanan a tehud a saket. 17Iyud ay nangyari tánni matupad en kinagi ni propeta Isaias a,
“Inibutan na en kahinaan tam hidi,
sakay pinagpiyya na en saket tam hidi.”
En Kássunud kánni Jesus
(Lu. 9:57-62)
18Nadid, ten dikona a napansin ni Jesus a makpal a tolay ten palebut na ay kinagi na ten disepulus na hidi a umarabes hidi ten dibelyu. 19Peru bagu hidi a ummarabes ay tehud a ummadeni dikona a essa a tagapagtoldu nen Kautusan sakay kinagi na, “Maistu, mákkuyugák dikomu maski ni hádya i angayan muwid.” 20Tummábbig ti Jesus, “En asu hidi ti talon ay tehud a págyanan sakay en ibun hidi ay tehud a lobun. Peru en Anak nen Tolay ay awan ti matidugan oni maimangan.” 21Sakay nagtanung bi dikona en essa ten disepulus na hidi, “Panginoon maari wád a umuliyák pa tánni mepalábbáng ku en ama ku?” 22Peru tinábbig siya ni Jesus, “Mákkuyug ka dán dikoku. Pabayan mu dán a ilábbáng nen patay hidi en patay di.”
Pinaimang ni Jesus en Bagyu
(Mc. 4:35-41; Lu. 8:22-25)
23Summakay ti Jesus ten abeng, kaguman na en disepulus na hidi. 24Mentras a magarabes hidi ay tidug ti Jesus. Bigla a binumugsu en mabegsák a parás sakay ngari-ngari dán a taporan nen tagmák en abeng. 25Kaya linukag siya nen disepulus na hidi sakay kinagi di, “Panginoon tulungan mu kami. Umállád kitamon!” 26Sakay kinagi na dikodi, “Bakin manteng kam? Ánya dán ben ti kabadit en pánnampalataya moy!” Ummikat siya sakay sinaway na en parás ay ten tagmák, sakay ginumanda en panahun. 27Nagtaka hidi a atanan, sakay kinagi di, “Ánya wád iyád a kalasi ni tolay? Maski parás sakay tagmák ay sumunud dikona!”
Pinagpiyya ni Jesus en Duwwa a Lállaki a Hinayup
(Mc. 5:1-20; Lu. 8:26-39)
28Dikona nakademát ti Jesus ten dibelyu, ten lugar nen taga-Gadara hidi ay tinagbu siya nen duwwa a lállaki a hinayup. Mágyan hidi ten páglábbángngan. Mágkatapang hidi kaya awan ti deyaman a makatalib haud. 29Bigla a nagpákrawan en duwwa a lállaki, “Ánya i gustu muwid dikomi, siko a Anak nen Diyos? Ummangay ka beman háddi tánni parusaan mu kami dán maski ni awan palla panahun?” 30Nadid, makpal a babuy a ked ten adeni di a mamagsábbukan. 31Nákkekagbi dikona en dimonyo hidi, “Ni palayasán mu kami ay pasáddáppán mu kami dálla ti babuyud hidi.” 32Kinagi ni Jesus dikodi, “Sigi, kadmoy dán haud.” Lummuwas ngani en dimonyo hidi ten duwwa a lállaki sakay summáddáp hidi ten kababuyan. Sakay en kababuyan ay namagginanan ten pengpeng sakay summegbu hidi ten minalnu, sakay tulos hidi a minágkalimás. 33Ginuminan en mágbantay hidi ten kababuyan a tamu ten banuwan. Káddemát di haud, ay imbábbareta di ten atanan en nangyari; pati en nangyari ten duwwa a hinayup. 34Ten dikona a matukuyan iyud nen katolayan ay lummuwas hidi ten banuwan tánni tagbuwán di ti Jesus. Sakay ten dikona a ketan di siya ay nákkekagbi hidi a lumakad siya ten lugar di.