Parallel

Mateo 7

7
En Toldu Tungkul ten Pághatul
(Lu. 6:37-38, 41-42)
1“Dyan moy hatulan en agum tánni awan kam bi hatulan nen Diyos. 2Gapu hatulan kam nen Diyos ayun ten pághatul moy ten agum, sakay pagsukatan bi nen Diyos para dikomoy en ginamit moy ten agum. 3Bakin barángngán mu en puleng nen kapatkaka mu, samantala awan mu mabaráng i gaturosuwen a puleng ti mata muwen? 4Konya mu a makagi ten kapatkaka mu a, ‘Karon hád ta ibutan ku i puleng muwen,” samantala gaturosu labi i puleng muwen? 5Siko a magkukunwari! Ibutan mu pa i gaturosuwen a puleng mu tánni luminaw pangileng muwen sakay makatulung ka a mangibut ten puleng nen kapatkaka mu.
6“Dyan moy iyatád ten asu hidi en banal a bagay, bakay káttapos ay waringán di kam sakay kagatán. Dyan moy iyatád ten babuy en perlas moy hidi gapu pagyudakan di la iyán.”
Magagid, Magaryok sakay Tumoktok
(Lu. 11:9-13)
7Ni magagid kam ay atáddan kam; ni magaryok kam ay maketa kam; ni tumoktok kam ay mabukasan kam. 8Gapu en atanan a magagid ay átdenan; en atanan a magaryok ay maketa; sakay atanan a tumoktok ay mabukasan. 9Atáddan moy beman ti batu en anak moy ni magagid ti tinapay? 10Oni atáddan moy beman siya ti biklat ni magagid ti ikan? 11Ni sikam a makasalanan hidi ay tukoy moy a mangatád ti mágkaganda hidi a bagay ten anak moy hidi, ay mas lalu dán en Ama moy a ked dilanget. Átdenan na ti mágkaganda a bagay en deyaman a magagid dikona. 12“Gamitán moy ten agum en gustu moy a gamitán di dikomoy. Iyád en kahulugan nen Kautusan sakay en intoldu nen propeta hidi.”
En Mapiit a Pintuwan
(Lu. 13:24)
13“Sumáddáp kam ten mapiit a pintuwan. Gapu malawa en pintuwan sakay malabang en dilan a patamu ten kapahamakan, sakay haud paglakadanid nen kakpalan. 14Peru mapiit en pintuwan sakay makitid en dilan a tamu ten biyag, sakay sasangan la en maglakad haud.”
Matenggi Moy hidi ten Gamet Di
(Lu. 6:43-44)
15“Magingat kam ten awan hidi tatarudan a propeta. Umangay hidi dikomoy a kumán a tupa, peru tatarudanid ay mágkatapang hidi a asu ti talon. 16Matenggi moy hidi ten pamamag-itan nen gamet di hidi. Maari beman a magbunga ti ubas oni igos en masaet a dawag? 17En maganda a kayu ay magbunga ti maganda peru en madukás a kayu ay magbunga ti madukás. 18Awan makapagbunga ti madukás en maganda a kayu sakay awan makapagbunga ti maganda en madukás a kayu. 19En bawat ponan a awan magbunga ti maganda ay pukanán sakay ibut ten apoy. 20Kaya matenggi en awan hidi tatarudan a propeta ten pamamag-itan nen gamet di hidi.”
Awan Takam Matenggi
(Lu. 13:25-27)
21“Awan atanan a mangdulaw dikoku ti, ‘Panginoon, Panginoon,’ ay makasáddáp ten kahariyan nen Diyos, nan en atanan la nen sumunud ten kaluuban nen Ama ku a ked dilanget.” 22Káddemát nen Aldew nen Pághatul ay makpal a magkagi dikoku a, ‘Panginoon, nagpahayag kami ti mensahi a gubwat ten Diyos, sakay nagpalayas kami ti dimonyo ten pamamag-itan nen ngaran mu, sakay naggamet kami ti himala ten pamamag-itan nen ngaran mu.’ 23Peru itábbig kuwid dikodi ay, ‘Awan takam matenggi, umadeyu kam dikoku, sikam a mággamet hidi ti madukás.’ ”
En Duwwa a Mággamet ti Bilay
(Lu. 6:47-49)
24“Kaya ni deyaman en mágsanig sakay sumunud ten upos ku hidi ay kona ten essa a matalinu a tolay a nagpataknág ti bilay a nepundasyon ti batu. 25Maski ni maguden ti mabegsák, dumikál en dinom sakay bumugsu en mabegsák a parás ay awan marábba gapu nakapundasyon ten batu. 26Peru ni deyaman en mágsanig ten upos ku sakay awan na iyud sunudán ay kona ten essa a tolay a mangmang a nagpataknág ti bilay ten baybay. 27Nadid naguden ti mabegsák, dummikál en dinom, sakay bummugsu en mabegsák a parás. En bilay ay minatumba sakay tulos a narábba.”
En Kapangyariyan ni Jesus
28Minagtaka en tolay hidi dikona a nasanig di en págtoldu ni Jesus. 29Gapu en págtoldu na ay tehud a kapangyariyan, bakán a kona ten tagapagtoldu hidi nen Kautusan.