Parallel

Mateo 27

27
Inyangay Di ti Jesus kánni Pilato
(Mc. 15:1; Lu. 23:1-2; Jn. 18:28-32)
1Ten dikona a dimadimang dán ay namágguron en pinunu hidi nen padi hidi sakay en pinunu hidi nen banuwan ni konya di a mapabunu ti Jesus. 2Káttapos ay pinapungu di siya sakay inyangay di kánni gubernador a Pilato.
En Kákkatay ni Judas
(Gamet 1:18-19)
3Dikona a ketan ni Judas a ti Jesus ay nahatulan ti kamatayan ay nagsisi siya sakay insoli na ten pinunu hidi nen padi hidi sakay ten pinunu hidi nen banuwan en tállu a pulu a pirasu a silber a pilak. 4Kinagi na, “Nagkasalaák! Intokyon ku en tolay a awan ti kasalanan.”
“Ánya i pakialam miyid? Bahala ka ti biyag muwen!” tábbig di. 5Insapwar ni Judas en pilak ten disalad nen Templo, lummakad siya sakay angay nagbitti.
6Kinopkop nen pinunu hidi nen padi hidi en silber sakay kinagi di, “Bawal ten Kautusan a iyád a pilak ay idátton ten págdáttonan ten handug ten Templo. Gapu iyád ay bayad ten biyag nen essa a tolay.” 7Nagkaessa hidi a ibali en pilak ten luta nen mággamet ti binga, para magin páglábbángngan ten dayu hidi a tolay. 8Kaya i lutaid a iyud ay nginaranan di a hanggan nadid ti, “Uma ni Digi.”
9Gapu ti iyud a pangyayari ay natupad en kinagi ni Propeta Jeremias a, “Inalap di en pilak a tállu a pulu a pirasu a silber, iyud en halaga a katumbas na ayun ten Israelita hidi, 10sakay imbayad ku ten luta nen mággamet ti binga ayun ten inyutus dikoku nen Panginoon.”
Ti Jesus ten Atubengán ni Pilato
(Mc. 15:2-5; Lu. 23:3-5; Jn. 18:33-38)
11Káttapos ay inyangay di ti Jesus ten gubernador, sakay tinanung na siya, “Siko beman en hari nen Judio hidi?” Tummábbig ti Jesus, “Siko dán en nagkagi.” 12Peru ten dikona a bintangán siya nen pinunu hidi nen padi hidi sakay en pinunu hidi nen banuwan ay awan dán siya tummábbig.
13Kaya kinagi dikona ni Pilato, “Awan mu beman nasanig en imbintang di hidi dikomu?” 14Peru awan tummábbig ti Jesus kaya nagtaka ti hustu en gubernador.
Hinatulan ti Jesus ti Kamatayan
(Mc. 15:6-15; Lu. 23:13-25; Jn. 18:39-19:16)
15Nadid kada Piyesta nen Aldew nen Págtalib, gággamitán dán nen gubernador a magpalaya ti essa a piresu. Palayaán na ni deyaman en kagiyán nen tolay hidi. 16Ti panahunid a iyud ay tehud a essa a tanyag a piresu a en ngaran na ay Jesus Barrabas. 17Kaya dikona a naipun en tolay hidi ay tinanung hidi ni Pilato, “Deya i gustu moyid a palayaán ku, ti Jesus Barrabas oni ti Jesus a nangaranan a Cristo?” 18Gapu tukoy ni Pilato a inggit en dahilan di ni bakin a inyangay di ti Jesus dikona.
19Bakán la a iyán, nan alay na a mággetnud ten pághatulan, ay impekagi nen kabinga na, “Dyan ka makialam ti tolayid a iyán. Awan siya ti kasalanan. Pinahirapanák nadid nen tagináp ku tungkul dikona.”
20Sinulsulan nen pinunu hidi nen padi hidi sakay en pinunu hidi nen banuwan en tolay hidi a agidán di kánni Pilato a ti Barrabas palayaán naid, sakay ti Jesus ay pabunu na. 21Ruway a tinanung nen gubernador en tolay hidi, “Deya ten duwwa i gustu moyid a palayaán ku?”
“Ti Barrabas!” tábbig di.
22Kinagi ni Pilato dikodi, “Ni konahud, ánya i gamitán kuwid kánni Jesus a nginaranan a Cristo?”
Tummábbig en atanan, “Ipaku siya ten kudus!”
23“Bakin ánya beman i madukássid a ginamet na?” tanung ni Pilato.
Peru lalu pa hidi a pummákraw, “Ipaku siya ten kudus!’ 24Dikona a ketan ni Pilato a awan dán siya ti magamet sakay bakay magkagulu pa en tolay hidi ay nagpaalap siya ti dinom sakay nagugas ten lima na ten atubengán nen tolay hidi. “Awanák ti pananagutan ti kákkatay ni tolayid a iyán. Bahala kamon!” kagi ni Pilato.
25Tummábbig en tolay hidi, “Sagutin mi sakay nen anak mi hidi en kákkatay ni tolayid a iyán!”
26Sakay pinalaya ni Pilato ti Barrabas, peru ti Jesus ay pinalatigu na sakay inyatád na dikodi tánni ipaku ten kudus.
Dinusta nen Sundalu hidi ti Jesus
(Mc. 15:16-20; Jn. 19:2-3)
27Káttapos, ay inyangay nen sundalu hidi ti Jesus ten palasyu nen gubernador. Sakay minaipun ten palebut na en essa a batalyon a sundalu. 28Ineklasan di siya sakay sinulutan di ti essa a badu a madidig. 29Nangkawikaw hidi ti lanot a masaet sakay indátton di ten ulu na sakay pinagtawid di ti essa a sarukud ten kawanan na a lima. Sakay sinesti di siya linuhud-luhudan di sakay kinagi di, “Mabuhay en Hari nen Judio hidi!” 30Linoktaban di siya sakay inalap di en sarukud na sakay impakol di dikona. 31Káttapos di siya a sestiyán ay ineklasan di siya sakay sinulutan di ten sadili na a badu. Káttapos ay inluwas di ten banuwan tánni ipaku ten kudus.
Impaku Di ti Jesus ten Kudus
(Mc. 15:21-32; Lu. 23:26-43; Jn. 19:17-27)
32Ten kálluwas di ten banuwan ay netagbuwan di en essa a lállaki a en ngaran na ay ti Simon a taga-Cirene. Impilit di a pabáklay dikona en kudus ni Jesus. 33Káddemát di ten lugar a nangaranan a Golgota, (en gustu na a kagiyán ay Lugar nen Bungu) ay 34inátdenan di ti Jesus ti alak a hinaluwan ti apdu. Peru ten dikona a naennaman na ay awan na ininom.
35Dikona a mepaku dán siya ten kudus ay hinati-hati nen sundalu hidi en badu na káttapos di a nagbunutan. 36Sakay nággetnud hidi para bantayan di siya. 37Insulat di ten ontok nen kudus en nagin bintang di dikona, “Ti Jesus iyád, en Hari nen Judio hidi.” 38Duwwa bi a tulisan en kasabay na a nepaku ten kudus, essa ten kawanan na sakay essa ten kawiri na.
39Ininsultu bi siya nen magtalib hidi sakay magwalingiwág pa hidi a 40magkagi, “Awan beman siko en mangsida ten Templo sakay ruway mu a ipataknág ti tállu a aldew? Iligtas mu nadid i sadili muwen! Ni siko a talaga en Anak nen Diyos, umugsad ka ti kudusen!” 41Sinesti bi siya nen pinunu hidi nen padi hidi, nen tagapagtoldu hidi nen Kautusan sakay nen pinunu hidi nen banuwan. Kinagi di, 42“Inligtas na en agum hidi peru i sadili naen ay awan na meligtas! Awan beman siya en Hari ni Israel? Ni umugsad la siya nadid ti kudusen ay maniwala kami dán dikona! 43Maniwala siya ten Diyos sakay kinagi na a siya en Anak nen Diyos. Iligtas siya nen Diyos ni talaga a tatarudan en kinagi na!”
44Sakay sinesti bi siya nen duwwa a tulisan a nepaku a kasabay na.
En Kákkatay ni Jesus
(Mc. 15:33-41; Lu. 23:44-49; Jn. 19:28-30)
45Sapul ten tanghali hanggan ten alas tres ten apon ay nagdiklám en buu a lugar. 46Ten dikona a magalas tres ten apon ay pummákraw ti Jesus, “Eli, Eli, lema sabachthani?” En gustu na a kagiyán ay “Diyos ku, Diyos ku bakin pinabayanák mu?”
47Nasanig iyud nen sangan a tumáttaknág haud kaya kinagi di, “Dáddulawan na ti Elias!” 48Pagdaka a gumminan en essa dikodi sakay nangalap ti damit. Binisa na ti maapsot a alak sakay indátton na ten ontok nen tákkán sakay impasápsáp na kánni Jesus. 49Peru kinagi bi nen agum hidi, “Maguray kam pa, ilingán tam ni dumemát ti Elias para iligtas siya!”
50Ruway a pinumákraw ti mabegsák ti Jesus sakay natay dán siya.
51Ti odasid a iyud ay bigla a napisad en kortina nen Templo, sapul ten disunu hanggan ten dibábbi. Naglinug ten luta sakay nabisag en batu hidi. 52Nabukasan en lábbáng hidi sakay nabiyag a ruway en makpal a tolay nen Diyos a nágkatay dán. 53Lummuwas hidi ten páglábbángngan sakay dikona a nabiyag a ruway ti Jesus, ay summáddáp hidi ti Jerusalem sakay netan hidi haud nen makpal a tolay.
54Neántingan ti hustu en kapitan sakay en sundalu hidi a nagbantay kánni Jesus dikona a nabati di en linug sakay netan di en atanan a nangyari. Kinagi di, “Tarud ngani a Anak siya nen Diyos!”
55Makpal a kabábbiyan en ked haud a mágtan-aw ten adeyu la. Sapul pa ti Galilea ay ummunonud dán hidi kánni Jesus sakay nagserbi dikona. 56Kaguman dikodi ti Maria Magdalena, ti Maria a ina de Santiago ay ti Jose, sakay en kabinga ni Zebedeo.
En Páglábbáng kánni Jesus
(Mc. 15:42-47; Lu. 23:50-56; Jn. 19:38-42)
57Ten dikona a pággapon dán ay tehud a dummemát a essa a mayaman a taga-Arimatea, en ngaran na ay ti Jose. Siya ay disepulus bi ni Jesus. 58Ummangay siya kánni Pilato sakay inagid na en bangkay ni Jesus. Inyutus bi ni Pilato a iyatád en bangkay dikona. 59Kaya inalap ni Jose en bangkay sakay binalutan na ti malinis a tela a lino. 60Inyangay na ten sadili na a páglábbángngan a bigu na palla a impagamet ten pader a batu. Káttapos ay inggulung na en dikál a batu a págtakáp ten pintuwan sakay lummakad. 61Ked bi haud ti Maria Magdalena sakay en essa pa a Maria a nággetnud ten luwas nen páglábbángngan.
En Bantay hidi ten Páglábbángngan
62Ten kailawan na, káttapos nen aldew nen pághanda ten Aldew nen Págtalib, sabay a ummangay kánni Pilato en pinunu hidi nen padi hidi sakay en Pariseo hidi. 63Kinagi di dikona, “Naala-ala mi en kinagi ni magkukunwariyid a iyud dikona a biyag palla a mabiyag siya a ruway kállipas nen tállu a aldew. 64Pabantayan mu pay ti hustu en páglábbángngan hanggan ten katállu a aldew. Bakay umangay en disepulus na hidi sakay takawán di en bangkay. Sakay kagiyán di ten tolay hidi a nabiyag siya a ruway. Mahirap dán bakay i págloku diyid a iyád ay magin mas madukás pa nan ten purumeru.”
65Kinagi dikodi ni Pilato, “Mángkuyug kam ti sundalu hidi sakay pabantay moy ti hustu en páglábbángngan.”
66Kaya ummangay hidi sakay dináttonan di ti senyal en pintuwan a batu sakay pinabantayan di en páglábbángngan ten sundalu hidi.