Parallel

Mateo 25

25
En Talinhaga Tungkul ten Sapulu a Dalaga
1“En kahariyan dilanget ay kona ten sapulu a dalaga a tehud a manga tawid a simbuwan, angay hidi tumagbu ten lállaki a ikasal. 2En limma dikodi ay mangmang sakay en limma ay mágkatalinu. 3En limma a mangmang ay tehud a manga simbuwan, peru awan hidi nangtawid ti riserba di a langis a pangasák di ten simbu di. 4Samantala en limma a mágkatalinu ay nagtawid ti riserba bukud pa ten ked ten simbu di. 5Minaatrasadu en káddemát nen lállaki a ikasal kaya minagtongka hidi sakay minetidug a atanan.
6“Peru dikona hatinggabi dán ay tehud a pinumákraw, ‘Ked dán en lállaki a ikasal! Tagbuwán moy dán!’ 7Pagdaka a ummikat en sapulu a dalaga sakay hinusay di en simbuwan di hidi. 8Kinagi nen mangmang hidi ten mágkatalinu, ‘Átdenan moy kami pay ti langis moyen, maadáp dán i simbuwan miyiday hidi.’ 9‘Bakay awan dán maghustu dikotam a atanan, mas maganda pa ni angay kam dálla mamali ti tindaanon ti para kao moy,’ tábbig nen mágkatalinu hidi. 10Kaya angay namali en limma a mangmang. Mentras a mamali hidi, ay dummemát en lállaki a ikasal. Nakaguman na a summáddáp ten kasalan en limma a nakahanda, sakay insiradu en pintuwan.
11“Káttapos, ay dummemát bi en limma a mangmang. Magpákraw hidi, ‘Panginoon, pasáddáppán mu kami!’ 12Peru tummábbig siya, ‘Tatarudan i kagiyán kuwidi dikomoy, awan takam matenggi.’
13Káttapos ay kinagi ni Jesus, “Kaya ngani a magbantay kam, gapu awan moy tukoy en aldew ay ten odas.”
En Talinhaga Tungkul ten Tállu a Tagapagserbi
(Lu. 19:11-27)
14“En kahariyan dilanget ay kona ten essa a tolay a magbiyahi. Dinulaw na en tagapagserbi na hidi sakay inyentrega na dikodi en ari-ariyan na hidi. 15Inátdenan na ti pilak en balang essa ayun ten kaya na. En essa ay inátdenan na ti limmang libu, en essa ay duwanglibu, sakay en essa ay sanglibu. Káttapos ay lummakad dán siya. 16Lummakad a pagdaka en nakatanggap ti limmang libu sakay innigosyu na. Sakay kinumita ti limmang libu pa. 17Kona bi hud ten nakatanggap ti duwanglibu, sakay kinumita bi ti duwanglibu pa. 18Peru en nakatanggap ti sanglibu ay ingkali na ten luta en pilak nen amu na.
19“Dikona makalipas en nalay a panahun ay dummemát en amu ni tagapagserbiyid a hidi iyud sakay nákpagkuwentaan dikodi. 20Ummadeni en nakatanggap ti limmang libu sakay kinagi na, ‘Maistu, sadánnid en pilak mu a limmang libu sakay i limmang libu paidi a kinita ku.’ 21Kinagi nen amu na, “Malalaki! Matapat sakay mahusay a tagapagserbi! Gapu nagin matapat ka ten sabadit a halaga, ay pamahalaán taka ti dikál a halaga. Mákpagkasayaan ka dikoku.’ 22Ummadeni bi en nakatanggap ti duwanglibu, sakay kinagi na, “Maistu, sadánnid en pilak mu a duwanglibu a inyatád mu dikoku. Sakay i duwanglibu paidi a kinita ku.’
23Kinagi nen amu na, “Malalaki! Matapat sakay mahusay a tagapagserbi! Gapu nagin matapat ka ten sabadit a halaga, ay pamahalaán taka ti dikál a halaga. Mákpagkasayaan ka dikoku!’ 24Sakay ummadeni bi en nakatanggap ti sanglibu, sakay kinagi na, “Maistu, tukoy ku a istriktu ka. Magburas ka ten awan mu immula, sakay maggapas ten awan mu sinabugan.’ 25Minantingák kaya ingkali ku ten luta en pilak mu. Sadánnid en sanglibu mu.’
26Kinagi nen amu na, ‘Madukás sakay tamad a tagapagserbi! Tukoy mu dán bali a magburasák ten awan ku immula, sakay maggapasák ten awan ku sinabugan! 27Bakin awan mu dálla indipositu ti bangku, tánni tehudák nakuwan a kinita nadid?’ 28Alapán moy dikona en sanglibu, sakay iyatád moy ten tehud a sapulu a libu. 29Gapu en tehud ay átdenan pa, sakay sumagana. Peru en awan, ay pati en sabadit a kao na ay alapán pa. 30Ibut moy ten luwas ten kadiklámman en tagapagserbi a awan ti kuwenta, haud siya a mágsasangitán sakay mággaaduyán.’ ”
En Pághatul
31“Káddemát nen Anak nen Tolay a bilang Hari, sakay kaguman na en atanan a anghel, ay umetnud siya ten trono nen kaluwalhatian. 32Sakay mapisan en atanan a tolay ten atubengán na. Paghiwalayán na hidi a kona ten pánghiwalay nen mággalaga ten tupa ay ten kambing. 33En tupa hidi ay idátton na ten kawanan na, sakay en kambing hidi ay ten kawiri na. 34Sakay kagiyán nen Hari ten ked hidi ten kawanan na, ‘Kamon dán sikam a pinagpala nen Ama ku! Tanggapán moy dán en kahariyan a nehanda para dikomoy sapul pa dikona lalangán i munduwiday. 35Gapu dikona magaláppák ay pinakanák moy. Dikona mauwawák ay pinainumák moy, sakay dikona dayuwák ay pinatulosák moy. 36Dikona awanák ti mesulot ay pinabaduwanák moy. Dikona tehudák a saket ay binisitaák moy, sakay dikona piresuwák ay angenák moy inileng.’
37Sakay tummábbig en matuwid hidi, “Panginoon, nengkan naketa miyid dikomu a nagaláp ka sakay pinakan mi ka, oni nauwaw sakay pinainom mi ka? 38Nengkan naketa miyid dikomu a dayu ka sakay pinatulos mi ka, oni awan ti mesulot sakay pinabaduwan mi ka? 39Sakay nengkan naketa miyid dikomu a tehud ka a saket oni piresu ka sakay binisita mi ka?’
40Sakay tumábbig en Hari, “Tandaan moy, dikona gamitán moy iyád ten kababaan ti kákkapatkaka kuwiday hidi ay ginamet moy iyud dikoku.’
41“Sakay kagiyán na bi ten ked hidi ten kawiri na, ‘Umadeyu kam dikoku a sinumpa hidi! Angay kam ten apoy a awan ti kákkaadáp a nehanda para ten diyablo sakay ten sakup na hidi. 42Gapu dikona magaláppák ay awanák moy pinakan, nauwawák ay awanák moy pinainom. 43Dikona dayuwák ay awanák moy pinatulos; dikona awanák ti mesulot ay awanák moy pinabaduwan. Dikona tehudák a saket sakay piresuwák ay awanák moy binisita.’
44Sakay tumábbig bi hidi, ‘Panginoon, nengkan mi ka netan a nagaláp, nauwaw, dayu, awan ti mesulot, tehud a saket oni piresu, sakay awan mi ka sinerbiyan?’ 45Sakay kagiyán nen Hari dikodi a, “Tandaan moy, dikona awan moy tinulungan en kababaan ti hidi iddi, ay ginamet moy iyud dikoku.’ 46Káttapos ay angay dán hidi ten parusa a awan ti katapusan, peru en matuwid hidi ay angay ten biyag a awan ti katapusan.”