Parallel

San Mateo 1

1
U ch'i'ilancabilo'ob Jesús
1Lelo'oba' leti'ob u ch'i'ilancabilo'ob Jesucristo, leti'e' máax j síij ti' u ch'i'ilancabil David yéetel ti' Abraham.
2Abrahame' u taata Isaac, Isaaque' u taata Jacob, máax u taata Judá u taata xan u sucu'uno'ob yéetel u yíidzino'ob Judá. 3Judae' u taata Fares yéetel Zara, u maamaobe' Tamar. Farese' u taata Esrom, Esrome' u taata Aram. 4Arame' u taata Aminadab, Aminadabe' u taata Naasón, Naasone u taata Salmón. 5Salmone' u taata Booz u maamae' Rahab. Boose' u taata Obed u maamae' Rut, Obede' u taata Isaí. 6Isaí xane' u taata ajaw David. Ajaw Davide' u taata Salomón, u maamae' u yatan ca'ach Urías.
7Salomone' u taata Roboam, Roboame' u taata Abías, Abiase' u taata Asa. 8Asae' u taata Josafat. Josafate' u taata Joram. Jorame' u taata Uzías. 9Uziase' u taata Jotam, Jotame' u taata Acaz. Acaze' u taata Ezequías. 10Ezequiase' u taata Manasés. Manasese' u taata Amón. Amone' u taata Josías. 11Josíase' u taata Jeconías yéetel u sucu'uno'ob, tu kiinilo'ob ca j bisa'ab le israelitaob tu lu'umil Babilonia.
12Cu dzo'ocol u bisa'alo'ob Babiloniae', ca j síij Salatiel, u taatae' Jeconías. Salatiele' u taata Zorobabel. 13Zorobabele' u taata Abiud. Abiude' u taata Eliaquim, Eliaquime' u taata Azor. 14Azore' u taata Sadoc. Sadoque' u taata Aquim. Aquime' u taata Eliud. 15Eliude' u taata Eleazar. Eliazare' u taata Matán. Matane' u taata Jacob. 16Jacobe' u taata José, máax u yíicham María, lela' u maama Jesús, máax j a'ala'ab leti' le Cristoo'.
17Bey túuno' cáajic ti' Abraham tac Davide' yaan catorce ch'i'ilancabilo'ob, yaan catorce xan cáajic ti' David tac ca j bisa'ab le israelitaob Babiloniao', yéetel u láak catorce tac ca j síij le Cristoo'.
U síijil Jesucristo
(Lc 2.1-7)
18Bey úuchic u síijil Jesucristoa': María, u maamae', u nu'uctmaj u dzo'ocol u beel yéetel José ca'achi; ma'ili' túun u nupubáa yéetele' ca j yo'omchaj ti' chan paal tu yo'olal u páajtalil Quili'ich Pixan. 19José u yíichame' tu yo'olal toj u cuxtale', ma' tu yóoltaj u tac u pool Maríai', ba'ale' tu tucultaj u x mucul p'atic. 20Ca'aliquil táan u tucultique' tu wayaktaj u ya'ala'al ti' tumen jun túul u ángel Yuumtzil: José u ch'i'ilancabilech David, ma' a ch'a'ic sajaquil a kamic María a watan, tumen le chan paal cu bin j antal ti'o' ti' Quili'ich Pixan u taal. 21Bíin anac u chan paal, JESÚS#1.21 Le kaaba' JESÚS u káat u ya'ale' Yahveh cu tocsaj. ca bin a dzáa u kaaba'. Bey cu bin u kaaba'into', tumen leti' bíin u toc u caajal ti' u kebano'ob.
22Tuláacal lela' j úuch tu yo'olal u dzo'ocpajal le ba'ax a'ala'an tumen Yuumtzil je'el bix tu dzíibtaj le aj bóobato':
23Jun túul sujuy x ch'úupale' bíin u ca'aj antal u chan pal, bíin dza'abac u kaaba'int Emanuel, u káat u ya'ale': Ku t éetel.
24Josee' le ca j aaje' tu beetaj je'el bix a'alabic ti' tumen u ángel Yuumtzilo', ca tu kamaj María u yatan. 25Ba'ale' mix ba'al yanchaj u yil x yéetel, p'is síijic u chan paal Maríae', ca tu dzaj u kaaba'int JESÚS.