Parallel

Матеј Вовед

Вовед
Евангелието според Матеј ја пренесува радосната вест за Господ Исус, ветениот Спасител, во Кого Бог го исполни она што го беше ветил уште во старозаветно време. Оваа радосна вест не е само за Евреите, меѓу кои Исус се родил и делувал, туку и за сите народи од целиот свет.
Евангелието според Матеј е внимателно составено. Тоа почнува со Исусовото родословие. Потоа го опишува Неговото раѓање, крштавање и искушение, и понатаму Неговите проповеди и исцелувања во галилејската област. Во продолжение запишани се дејствијата во Ерусалим, особено оние што се одиграле во текот на последната седмица пред Христовото распнување и воскресение.
Ова Евангелие Го прикажува Господ Исус како голем Учител, Кој со авторитет го толкува Божјиот закон и поучува за Божјото Царство. Неговите поуки опфатени со ова Евангелие можат да се поделат на пет теми: (1) Проповедта на гората (5–7), која ги содржи правата, должностите и карактеристиките на жителите на Божјото Царство; (2) упатства до дванаесетте апостоли (10) и задолженија за нивната мисија; (3) споредби (параболи) за Божјото Царство (глава 13); (4) поуки за следбениците (18); (5) поуки за крајот на светот и за Небесното Царство (24–25).