Parallel

Mateo 1

1
Kesuratan et Pengkatan i Jesus Kristo
(Lukas 3:23-38)
1Itue kesuratan et pengkatan i Jesus Kristo. Ya in mawaꞌ dut pengkatan i Surutan Dabid tagnaꞌ. Itueng Surutan Dabid mawaꞌ gasiʼt pengkatan et upuꞌupuan i Abraham tagnaꞌ tiꞌ. 2Si Abraham in amaꞌ i Isaak, si Isaak gasi tuꞌ, amaꞌ i Jakob. Si Juda bekeꞌ ketipusdan ye in, amaꞌ dye si Jakob. 3Mengeꞌ yegang i Juda dut ki Tamar de Peres bekeꞌ si Sera. Si Peres tuꞌ, amaꞌ i Esrom na amaꞌ i Aram. 4Si Aram in, amaꞌ i Aminadab. Si Aminadab gasi in, amaꞌ i Naason na amaꞌ i Salmon. 5Yegang i Salmon dut ki Rahab in, si Boas. Yegang gasi i Boas dut ki Rut, si Obed. Si Obed in, amaꞌ i Jesse. 6Si Jesse in, amaꞌ i surutan Dabid tagnaꞌ tiꞌ. Yegang i surutan Dabid dut esawa i Urias nekeuna tiꞌ, si Solomon.
7Si surutan Solomon gasi in, amaꞌ i Roboam na amaꞌ i Abias. Si Abias tuꞌ, amaꞌ i Asa. 8Si Asa in, amaꞌ i Josapat na amaꞌ i Joram. Si Joram tuꞌ, amaꞌ i Osias. 9Itueng si Osias, amaꞌ i Jotam na amaꞌ i Akas. Si Akas tuꞌ, amaꞌ i Esekias. 10Si Esekias in, amaꞌ i Manases na amaꞌ i Amon. Na si Amon tuꞌ, amaꞌ i Josias. 11Si Jekonias bekeꞌ ketipusdan ye in, amaꞌ dye si Josias. Atin masa lineges dye negpeubuꞌ mengeꞌ tawʼt Judio dut bangsa et Babilonia.
12Pegketbes pegpeubuꞌ dut bangsa et Babilonia, si Jekonias in, amaꞌ i Salatiel na amaꞌ i Sorobabel. 13Si Sorobabel tuꞌ, amaꞌ i Abiud na amaꞌ i Eliakim. Si Eliakim gasi in, amaꞌ i Asor. 14Si Asor in, amaꞌ i Sadok na amaꞌ i Akim. Si Akim gasi tuꞌ, amaꞌ i Eliyud. 15Si Eliud tuꞌ, amaꞌ i Eleasar. Si Eleasar gasi in, amaꞌ i Matan na amaꞌ i Jakob. 16Itueng si Jakob, amaꞌ i Jose na esawa i Maria. Si Maria tuꞌ, induꞌ i Jesus na pegbetengan si Kristo, ingin bersen, ya in piniling surutan et Empuꞌ.
17Angkansa, ginsan in sempuluꞌ epat neglatun-latun pengkatan mewanan ki Abraham seked ki Surutan Dabid. Sempuluꞌ epat neglatun gasi mawaꞌ ki Dabid seked dut leges neng pegpeubuꞌ et Babilonia. Indyari, sempuluꞌ epat latun gasi mewanan eset pegpeubuꞌ dut Babilonia seked ki Kristo.
Pegkeganak ki Jesus Kristo
(Lukas 2:1-7)
18Kwantin neinabu pegkeganak ki Jesus Kristo. Na si Maria in, kenyeng induꞌ bekeꞌ si Jose tuꞌ, megtutunang ne, segwaꞌ, mura dye nebulun, si Maria in megebteng ne sabab et kewasa et Empung Nakem. 19Si Jose tuꞌ, tunang i Maria, metignaꞌ. Angkansa, pikir ye na taguꞌ yeng butasan ya, sabab mendiꞌ ye ipeleew si Maria. 20Sasat pegpipikiren i Jose itue, maya dereakan et Empuꞌ neperenta kenye set seled teginep, kwan, “Jose, keupuꞌupuan i Surutan Dabid, kas takut peburuiꞌ na pebulun ki Maria sabab ya pegmengirem sabab et Nakem et Empuꞌ. 21Indyari, megyegang ya et sembatung lelaki bekeꞌ itue pengeranan muʼt si Jesus,#1:21 Jesus - retian et itueng ngaran ‘Mememawiꞌ,’ sabab baꞌ umur ye ne, ya megmendyaring ating simayaꞌ dut Empuꞌ apang puwasen et salaꞌ et ginsaʼt taw na sebarang mengandel et Empuꞌ. Juan 3:16. sabab ya in mememawiꞌ et kedusaan et mengeꞌ taaw na nemegkesalaꞌ.”
22Ginsan itue neinabu apang metuman pegsugiran et Empuꞌ tagnaꞌ tiꞌ pebiyaꞌ et tarus ye neng si Isaias, kwan,
23“Megmengirem itueng sembatung budyang, pegketbes megyegang et sembatung lelaki. Indyari, ngeranaʼt Imanuel,#1:23 Isaias 7:14. gay bersen eset sinalin, ‘Iba tyu Empuꞌ.’ ”
24Pegkaꞌ neketiyag ne si Jose, inandel ye tahag et dereakan et Empuꞌ. Indyari, megbulun dye ne de Maria. 25Temed kaya inulid i Jose si Maria seked nengganak itue et sembatung memulek na lelaki, pinengeranan yeʼt Jesus.