Parallel

Matiyo 28

28
1Na, paglabay ka na aldaw nga tigpahimlay ka hapit mapawa ya aldaw nga Dominggo si Mariya nga taga Magdala daw ya iba nga babazi inngaranan kan Mariya minkaro siran ka lebnganan. 2Ka wara pen siran dateng ka lebnganan minlinog di ya lopa kay mintena ngarimbaba ya sinogo na Diyos garing daked ka langit. Kamhan inlingan naiza ya insira nga bato dizan ka pirtahan na lebnganan. Kamhan minlo-to iza dizan kaiton nga bato nga toong liningan. 3Masiraw gazed ya toong bayho singed ka kasiraw na kilat. Masarang kapoti ya toong bado. 4Pagkita na mga magbantazay ka sinogo na Diyos nagapidpid ya kanirang lawas ka kahaldek. Diri siran makahingas kay singed ka patay di siran. 5Kamhan minlaong ya taga langit ka mga babazi nga diri kamo magkahaldek kay mahagdam hao nga nangita kamo kan Hisos nga inlansang ka kros. 6Wara iza dini kay nabohi di iza garing ka mga patay singed ka toong inlaong kamazo izang dini kaini. Selengi mazo. Wani ya dapit nga pinabentagan kanangiza. 7Komaro naa kamo ka toong mga sinarigan. Long-on mazo siran nga nabohi di si Hisos pagbalik garing ka mga patay. Anhon-a iza kamazo doro ka Galiliya. Doro kaiton magakita kamo kanangiza. Ani ini ya mga panaba na sinogo na Diyos.
8Kamhan minpanaw dazon ya mga babazi. Nangahaldek siran piro dakola isab ya kanirang kasaza. Mindalagan siran ngaro kay panan-ogan niran ya mga sinarigan ni Hisos. 9Na, ka nagapasinged pen siran ngaro inkasogat di baza niran si Hisos. Kamhan minlaong iza nga palinawen ya kamazong hinawa. Kamhan mintagen ya mga babazi ka toong paa pagtahod. 10Kamhan minlaong iza kaniran nga diri kamo magkahaldek. Karohen di mazo ya kanaong mga sakop. Long-on mazo siran nga waro di siran kon somogat kanao ka Galiliya.
11Kamhan minpanaw ya mga babazi. Minpanaw isab ya mga magbantazay dizan ka lebnganan kay an-oli di siran ka siyodad dazaw panan-ogan ya mga oloolo na mga pari ka kahimtang dizan ka lebnganan. 12Na, pagtipon niran daw ya mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas nga Yodayo namagsabot siran kon ono ya kanirang hinangen. Kamhan insoholan niran ya mga magbantazay ka dakolang kowarta 13dazaw dizan ka mga tao ipanan-og niran ya bakak magalaong nga kazina ka kahabzen ya mga sinarigan ni Hisos siran ya minkaro ka lebnganan kamhan inkawat niran ya toong lawas ka pagkatorog pen nami. 14Kamhan kon nabatian iton na gobirnador kami ka lamang nga mga oloolo ya anlaong kanangiza dazaw diri kamo kasab-an ka sazep mazo. 15Pagkakamhan kaiza indawat na mga magbantazay ya kowarta. Intoman sab niran ya sogo kaniran. Kamhan mintoo ya mga Yodayo ka kanirang bakak hangtod koman aldawa.
16Na, ya mga sinarigan ni Hisos nga napolo may isa nangaro siran ka Galiliya doro ka bobong nga intoldo daan kaniran ni Hisos. 17Pagkita niran kan Hisos minlohod siran ka pagtahod kanangiza. Piro dizan kaniran may mga nagadowadowa pen nga kon si Hisos iton kon diri. 18Kamhan minlaong iza kaniran nga inkasarig di kanao ya tanang pagbeet daked ka langit daw dimbaba ka kalibotan. 19Agon pamanaw di kamo ngaro ka tanan mga tao dini ka tibolos kalibotan. Sindoan mazo siran kon onhon sa niran pagsakop kanao. Kamhan pamenzagan mazo siran kay timaan ini nga inharian di siran na Ama nga Diyos daw ya toong Maanak daw ya toong Ispirito nga Madazaw. 20Kamhan sindoan mazo ya mga tao nga imbenzagan di dazaw antoman siran ka tanang mga sogo nao kamazo. Magtaremdem kamo nga onay hao an-iba kamazo keteb ka kataposan nga panahon dini ka kalibotan. Ani ini ya inpanaba ni Hisos kaniran.