Parallel

Matiyo 23

23
1Pagkakamhan kaiza minlaong si Hisos ka mga mataed nga tao daw ya toong mga sinarigan nga nagalaong nga 2ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga Parasiyo may katenged niran ka paghilwas ka mga balaed ni Moysis. 3Agon bisan ono ya isogo niran kamazo tomanen mazo piro diri mazo paghaodon ya kanirang batasan kay ya inwali niran kamazo wara siran magtoman. 4Impalisdan niran ya mga tao ka sogo nga mabeg-at piro impalabzan lamang niran iton nga mga sogo. 5Hinangen niran ya tanan mga magazon dazaw anpagarbo siran dizan ka mga tao. Dizan ka alimpatakan niran daw ya bekten impamegketen niran ya len-anan ka sinoyatan ka mga daan balaed ni Moysis dazaw tahodon siran na mga tao. Inlakbangan isab niran ya borda dizan ka sidsid na bado niran dazaw ankilala ya mga tao kaniran. 6Kada pagpista daw kada pagsingba naazak siran kon palo-toon siran ka magazong dapit. 7Pag-azi sab niran dizan ka mirkado naazak gazed siran nga madazaw ya pag-abiabi na mga tao kaniran. Ansaza siran isab ka pagngaran na mga tao kaniran ka maistro nga labaw. 8Piro kamo nga kanaong mga sinarigan, diri kamo magsaza nga ngaranan kamo ka maistro nga labaw kay isa ka gazed ya kamazong maistro nga labaw. Kamhan dini kanao singed ka mga maglomon ka gazed kamong tanan. 9Agon bisan sin-o ya antoldo kamazo ka sindo mahitenged ka Diyos diri kamo magtahod kanangiza singed ka pagtahod mazo ka Diyos. Kay ya Diyos nga nagahela daked ka langit iza gazed ya kamazong Ama nga tahodanan nga labaw gazed. 10Diri kamo magsaza nga ngaranan kamo ka oloolo kay isa ka lamang ya oloolo mazo nga ani si Kristo. 11Dizan kamazo ya labaw nga tao ani ya ampangalagad kamazo. 12Bisan sin-o ya ampalabaw ka toong kaogaringen dizan ka mga iba ipaebes gazed iza na Diyos. Bisan sin-o ya ampaebes ka toong kaogaringen dizan ka mga iba ipalabaw iza na Diyos.
13Kamo nga mga maistro ka mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay mga bakaken kamo kay imbalabagan gazed mazo ya mga tao kay dazaw diri siran antoo kanao. Diri kamo ansogot kanao kamhan diri togoton siran ka pagtoo. 14Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised kamo kay-an kay mga bakaken kamo kay magapanlimbong kamo ka mga balo nga babazi dazaw makaangken kamo ka kanirang mga irinsiya. Kamhan magapaataasen sab mazo ya kamazong pagpangamozo ka Diyos dazaw komoton mazo ya kamazong mga sala. Agon pahamtangan kamo na Diyos ka silot pagdakola ka silot naiza ka iba nga mga tao nga makasala. 15Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised kamo kay-an kay mga bakaken gazed kamo. Kamhan aro ya kamazong pagsakay dizan ka dagat daw ya kamazong pagbagtas dizan ka lopa dazaw ankawa kamo ka bisan isa kang bolos nga sakop. Pagpasakop mazo ka tao indap-an iza ka kamazong batasan nga nadobli gazed ya kaonga na kamazong batasan. Agon ya silot nga ipahamtang na Diyos kanangiza labaw iton ka silot naiza kamazo.
16Nagalaong pen si Hisos kaniran nga nagalised kamo kay-an kay pagtoldo mazo ka mga tao singed ka nabota gazed kamo. Nasazep kamo ka pagtoldo nagalaong nga kon anpaninhaga ya tao ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos diri di kinahanglan nga tomanen pen naiza ya toong saad. Piro kon ampaninhaga iza ka bolawan dalem ka dakolang lagkaw na Diyos kinahanglan gazed tomanen naiza ya toong saad. 17Mga nabota kamo daw talatalahen! Kay ya mga bolawan diri kon mahal iton ka pagkamahal na dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos.
18Nasazep isab kamo ka pagtoldo nagalaong nga kon ampaninhaga ya tao ka haladanan diri di kinahanglan nga tomanen pen naiza ya toong saad. Piro kon ampaninhaga iza ka halad dizan ka haladanan kinahanglan tomanen naiza ya toong saad. 19Nangabota di kamo daan! Kay ya halad diri kon mahal iton ka pagkamahal na haladanan. 20Agon kon ampaninhaga ya tao ka haladanan malakip isab ya tanan mga halad dizan ka haladanan. 21Kon ampaninhaga isab ya tao ka dakolang lagkaw na Diyos malakip isab ya Diyos nga nagahela dizan kaiton nga lagkaw. 22Kon ampaninhaga ya tao ka langit malakip isab ya lo-toanan na Diyos ka paghari daw iza nga nagalo-to dizan.
23Kamo nga mga maistro ka mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay diri kon matood ya pagkaazak mazo ka Diyos. Kay bisan nagahatag kamo ka Diyos ka ikanapolo nga ka bahin na bisan ya mga klasi na zaman wara kamo magtoman ka mga labaw nga sogo na Diyos nga nagalaong nga tadengen mazo ya pagdomara mazo ka mga isa daw isa. Magkinaloy-anay disab kamo kaniran. Magtoo isab kamo ka Diyos. Kinahanglan tomanen isab mazo ini singed ka paghatag mazo ka mga ikanapolo nga bahin dizan ka Diyos. 24Pagtoldo mazo ka mga tao singed ka nabota gazed kamo kay nawied kamo paghinang ka mga geramay nga sala piro ya mga dakola nga sala waray kawied mazo.
25Kamo nga mga maistro ka mga Yodayo daw ya mga Parasiyo, magalised kamo kay-an kay mga bakaken gazed kamo kay inhogasan gazed mazo ya gawas na kamazong mga baso daw palato. Piro ya seled napono gazed ka mga maripa kay naanad kamo paglimbong ka mga tao dazaw makakowarta. 26Kamo nga mga Parasiyo nga nabota, kinahanglan hingloan mazo ya seled na baso daw palato paghon-a. Anipen sab kon mahinglo ya gawas naiton.
27Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay mga bakaken gazed kamo kay minpasingedsinged kamo ka mga pantiyon nga inpintalan ka mapoti. Dizan ka gawas madazaw selengan piro dalem ka seled polos bekeg na mga namola nga tao nga nadonot di daw mabaho di. 28Singed kamo kaiton kay pagseleng na mga tao ka kamazong batasan singed ka matadeng kamo ambaza kay ya mga paghena-hena mazo polos mga limbong. Naanad sab kamo paglapas ka mga balaed na Diyos.
29Kamo nga mga maistro daw ya mga Parasiyo, magalised gazed kamo kay-an kay mga bakaken kamo kay minhinang kamo ka mga madazaw nga pantiyon para ka mga inpatay nga karaang propita na Diyos. Inpaartihan disab mazo ya mga pantiyon na mga karaang tao nga matadeng 30nga inpatay na kamazong kaapoan. Bisan minlaong kamo nga kon bohi ka kamo kaiza nga aldaw wara kamo magpamatay kaniran, 31kamo gazed ya mga kaliwatan na mga minpamatay. Singed kamo kaniran 32agon magtiwas naa kamo ka hinang nga insogod na kamazong kaapoan.
33Nagabatasan kamo singed ka mga halas nga polos maonga ya batasan agon diri gazed kamo makalayas ka pagsilot na Diyos kamazo doro ka impirno. 34Agon pakarinihen nao kamazo ya mga propita na Diyos daw ya mga tao nga dakola ya kanirang kahagdamanan mahitenged ka Diyos daw ya mga maistro nga mahagdam pagsindo mahitenged kanao. Kamhan pamagpatazen pen mazo ya mga pirang ka tao kaniran. Ipanlansang sab mazo ka kros ya iba. Dalem ka kamazong singbahan pamagbonalen sab mazo ya mga iba. Kamhan dizan ka bisan hain ya kanirang dalaganan lopogon sab mazo siran. Ani ini ya batasan mazo kay-an ka pagdateng niran kamazo. 35Agon madateng kamo ka silot para ka pagpatay ka tanan mga karaan nga matadeng sokad ka pagpatay kan Abil nga waray sala hangtod ka pagpatay kan Zakariyas nga maanak ni Barakiyas nga inpatay mazo dizan ka tenga-tenga na haladanan daw ya dakolang lagkaw na Diyos. 36Timan-an mazo gazed ini nga madateng gazed kamo ka silot kay ani ini ya kamazong hinang.
37Pagkakamhan ni Hisos pagbaheg kaniran minlaong iza nga kamo nga mga taga Hirosalem, nagalised di gazed ya kanaong hena-hena kay inpatay mazo ya mga karaang propita na Diyos daw impamook ya mga sogoonon nga impakarini na Diyos kamazo. Kapira hao an-aligara kamazo kontana singed ka manggianak nga nagatipon ka toong mga pise dalem ka toong ampak piro diri kamo ansogot. 38Sabten mazo ini nga pamanawan gazed na mga tao dini ka hel-anan mazo. Bizaan disab ta kamo. 39Sokad koman diri kamo makakita kanao pag-isab hangtod ka pagbalik nao. Kamhan ansaza kamo kanao magalaong nga sazaen ta iza nga impakarini na Diyos dini kanami. Ani ini ya pagpanan-og ni Hisos kaniran.